LWB Luxemburger Wörterbuch
 
alle- bis alors (Bd. 1, Sp. 19b bis 20b)
 
alle-: -bäd, -beed, -béid (Osten mit Echt.: -bit): «alle beide»; -falls Adv.: «jedenfalls»; -guer, -guer(ch)ten, -guechter, -guerjen, -gueren (Nordoesl. -'ga:r(ən), um Wiltz -'go:ərən) Pron.: «allesamt» — a. wéi se do sin (ohne Ausnahme); -kéier, -kéiesch Adv.: «jedesmal»; -mënsch Pron.: «jedermann»; -mol(s) Adv.: 1) beteuernd: «jedenfalls»; 2) bekräftigend: «gewiß, sonder Zweifel»; 3) einräumend: «allerdings»; 4) «jedesmal»; -wee(s) (Lothr. und Südlux.) Adv.: 1) bekräftigend: «auf jeden Fall»; 2) einräumend: «allerdings» (cf. mnd. mnl. allewege).
 
alleg (Redingen, Mosel): «sehr viel» — en huet en allegen (allechen) ze [Bd. 1, S. 20] verzielen — et läit mer nët en allegen drun — wou hues de déi alleche (allege) Mënz hier? — wuer soll ech dat allechen hindongen? — säin Eenzegt a säin Allegt — allechefalls; cf. sëlleg.
 
Alleluja in den Raa.: lo gët et erëm A. (Jux, Freed) — sang du A., du bas fein eraus! (du hast Grund dich zu freuen).
 
allenennen (bisw. 'Alnεn, Al'nεn, Osten: Alə'ne:n) Adv.: «überall, eigtl. an allen Enden» — e läit Iech a., um Bockel oder op dem Mo (D.).
 
allerhäufiges Präf. bei Superl.: 't as nët zum Allerbeschten (kaum befriedigend); -éischt Adj./Adv.: 1) «allererst» — du muss fir d'alleréischt vill Schmieren iessen; 2) «jetzt eben»; -manst Adj./Adv.: «allermindest» — hien as där allermanster kän — op d'allermanst (zum mindesten) — dat as sénger allermanster eng (einer seiner gewöhnlichen Streiche); -määscht, (-ee) Adj. Adv.: «allermeist» — den allermääschten Dreck läit an den Ecken — fir d'a.
 
Aller-/aller-: -hand Adj.: 1) «allerlei, verschiedenartig» — allerhand Saachen — Echt.: allerhand, dat säi Fraleitsbeendeln (C.). — do gouf et der («Prügel») allerhanter wéi keng kleng — auch als Pron.: an deem Buttek gët et a. ze kafen — fir zwee Su a. — a. a siwenerlee; 2) «schlimm, unerhört» — dat do as nawell a. — auch als Adv.: du bas a. kéng; -hällegen, -hälgen Kollekt. (phV. Stadtlux.: -'he:ljən, im Norden und Osten -'ha:il(i)jən): «Allerheiligen» — Wann d'A. hëllefe liesen, dann as nët vill Gutts ze hoffen; Zussetz.: A. daag M.: «das Allerheiligenfest»; A. stack M.: «Chrysantheme»; A. summer M.: «Altweibersommer»; -lä, -lee (phV. spor.. -lei, im Norden und Osten mit Echt. -lai, -la:i) Adj. Pron. Adv. ähnlich wie: -hand; — dat as allerlä (ein bißchen starker Tabak); -leitsgeck M.: «Jedermannsnarr»; -leitsgespréich N.: «gewöhnl., gemeines Gespräch»; -séilen Kollekt.: «Allerseelen»; -séilebrout (Ospern)N.: «Allerseelenbrot», am Allerseelentag geopfertes und zu Gunsten der Kirche versteigertes Brot; -weltskärel M.
 
Allee (Ton: 1) meist F., aber Stadtlux. M.: «Allee» — Stadtlux.: den Allee (früher Alli gesprochen, «Allee Scheffer» auf dem Glacis); Wb. 06: Alléi (Ton: 2).
 
alleng (Ton: 2) Adj.: seltenere Form für eleng (s. d.).
 
Aller F.: s. Aler.
 
Allert F. (Liefringen, Martelingen): s. Aler.
 
Allerburen ON.: «Allerborn», Kant. Wiltz, Gem. O.wampach — 42.
 
alles Pron., zu all: «alles» — Spww.: 't kann än alles iessen, awer nët a. son (bisw.: upaken) — A. huet en Enn, nëmmen (mä) d'Wurscht huet der zwä; Raa.: alles oder näischt — 't as em a. ändun, egal, wurscht — do hält (auch: héiert) awer alles op — a. awer dat nët — a. iwwert ä Lääscht schlon (mit demselben Maßstab messen) — en as (änt an) alles bei him — wat hun ech net a. probéiert — dat as (nach) a. näischt (nicht schlimm im Vergleich zu dem, was folgen wird) — da's nach laang nët a. (es kommt noch schlimmer) — dat as a. (Ton: meist auf as) — 't as a. datt en nët gestuerwen as (zum Verwundern daß . . .). — d'Mänong mécht a. — a. ewéi dat nët — a. wéi näischt Gutts.
 
allevandéi, (-dä, -dee,-di, Ton: meist 4, bisw 3) Interj.: Zuruf beim Konterdanz (contre-danse), wenn ein einzelnes Paar in den Reigen treten soll (frz. «en avant deux», nach Hatzfeld und Darmesteter «figure de danse où deux danseurs s'avancent vers ceux qui leur font vis-à-vis»; in den «Hess. Blättern f. Volkskunde» 1927, S. 79, erklärt Dr. P. J. Bloch «Allevande» für «Allemande») — Stadtlux. Hamm, Eich, Garnich: a. = «voran». — Echt. ähnlich: allewandi drop loas danzen, drop maachen (= hell ewech).
 
allez Interj.: frz. Imperativ «allez» — allez hopp, höpp (z. B. zu den Zugtieren, damit sie vorwärts od. schneller gehen) — a. lass, virun, séier — beim Sport, bes. beim Fußball, mit dem Namen des Vereins, zum Anfeuern — allez donc! (Ton: 3) «geh'n Sie doch!» (abweisend).
 
Alliance (Ton: bisw.: 1) F.: 1) meist «Trauring»; 2) Ga.: «Flechtring, Doppelring».
 
Alliéiert M. Pl. tant.: «die Alliierten».
 
Allin (Ton: 1) Vorname, «Aline», erscheint als: Alli, Lina, Linn(chen).
 
Alluis (Ton: 1) Vorname, «Aloysius», erscheint als: Lois, All(i).
 
allons (meist Ton: 1) Interj.: frz. Imperativ «allons» — allons donc (abweisend in der Diskussion).
 
alors (Ton: 2) Interj.: frz. Adv. «alors» — merde alors, vreck alors, zute alors (Ausdrücke des Ärgers in gemeinster Form). [Bd. 1, S. 21]

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut