LWB Luxemburger Wörterbuch
 
ausrëtschen bis Ausspiller (Bd. 1, Sp. 42b bis 43a)
 
-rëtschen intr.: 1) «ausgleiten» (mater. u. mor.) — en as derbäi (dermat) ausgerëtscht (fehlgeschlagenes Unternehmen) — besser ausgerëtscht mam Fouss wéi mat der Zong; 2) euph. für fuurzen (s. d.); -ried F.; -rieden trans.; -riffer M. (Simpl. häufiger): «öffentl. Ausrufer» (z. B. bei Versteigerungen); -riichten trans.: «zu Wege bringen» — si hun näischt ausgeriicht bei (mat) him — ech hun dir eppes auszeriichten (Auftrag); -ruff M.: si haten éischten Ausruff (= Munnéng, vor der Heirat); -ruffen trans.: bes. Verkündigung der Heiratsaufgebote; -saz M.; -sätzeg Adj.; -schäffen trans.: «ausschöpfen» — 't mengt än, et wär nët auszeschäffe bei hinnen (von verschwenderischen Personen); -schëdden, -schidden: urspr. trans., dann, bes. techn. intr.: «Schlacken ausleeren» od. «die Formkasten durch Herausnahme von Sand u. Abgüssen ausleeren» (Wecker); auf dem Lande: e klengt Schwäi schött bal esou vill aus ewéi e grousst (durch Wegnehmen der Eingeweide an Gewicht einbüßen); Abl.: Ausgeschëtts N.: «Eingeweide»; -schéissen intr.: «knospen, üppig ins Kraut schießen, Keimlinge treiben» — d'Zalot as ausgeschoss — d'Riewe schéissen erem (aus), nodem s' erkaalt waren; -schellen trans.: «öffentlich verkünden»; -schenken trans.: z. B. Wäin; -schëppen trans.: «leerschaufeln»; -schlag M.: 1) «Entscheidung»; 2) «Hautschorf»; 3) «Ausschlag am Baum»; -schloen trans.: 1) eigtl.: z. B. engem en A, en Zant; 2) «zurückweisen, verwerfen»; 3) d'Päärd schléit (hannen) aus; 4) d'Beem, d'Rousen . . . schloen aus [Bd. 1, S. 43] (knospen); 5) «enden» — wéi soll dat do nach a.?; -schlofen intr.: (Verbadj. ausgeschlof); -schluppen trans.: z. B. en Ä (Ee); -schmieren trans.: hdw. eng Mauer, Fouen (Fugen); -schnauwen, -schniewelen, -schnéieren trans.: «auskundschaften, -spähen»; -schnäen trans.: e Bam a., «lichten, überflüssige Äste entfernen»; -schneiden trans.; -schnëtt M.; -schrauwen trans.; -schreiwen trans.; -schwätzen trans.: 1) engem eppes a., «ausreden» — 't as em nët auszeschwätzen; 2) loos en ausschwätzen; 3) refl.: «sein Herz ausschütten, offen reden», bes. Bed.: ech schwätze mech nët aus, «ich sage nicht alles, was ich weiß»; -séien trans.: agr. dat Stéck muss ausgeséit gin (fehlgeschlagene Saaten nachflicken); -setzen 1) trans.: «einen Preis bieten» — wat (wivill) setz de aus?; 2) intr.: a) du muss emol eng Zäitchen a. (zur Erholung)b) «aussteigen, bes. aus der Straßenbahn» — op der nächster Halt muss ech a. (dafür bisw. auch: -sëtzen); -siicht F.: 't as nach keng A. op besser Wieder — tour. dafür meist Vue; -sin N.: «Aussehen» — ech kennen en nëmme vun Aussins (Osten) (auch: -gesin); -sin intr. Verb.: «erpicht sein» — en as drop aus, wéi d'Kaz op d'Maus, wéi der Deiwel op eng aarme Séil (s. auch aus Adv.); -so F.; -soen trans.; -spanen trans.: 1) z. B. d'Päärd; 2) «dem Einfluß entziehen» — en huet em d'Meedchen ausgespaant (abspenstig gemacht); 3) «beim Spiel (Geld) abnehmen»; 4) intr.: «ausruhen»; -späizen trans.: eigtl. u. übertragen — wat een nët ofschlécke kann, dat muss een (er-) ausspäizen; -spären trans.: «ausschließen»; -spëtzen trans.: bes. hdw. e Poul, e Fixspoun, eng Feil; -spillen trans.: z. B. de Rampo (= resultatlos verlaufenes Karten- oder Kegelspiel), Tromp, Rauten a.; -spiller M.: «Vorderhand» — wien huet den A.? (wer spielt als erster?) auch «den Uspiller hun»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut