LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Bieréng bis Bigelek, Béigelek (Bd. 1, Sp. 108b bis 109b)
 
Bieréng (lok.: 'be:reŋ) ON. «Beringen» — Gem. und Kant. Mersch — 247.
 
Bierg (bi:ərç, b'i·əreç, phV.: s. Ltb. 23), Pl. Bierger (bisw. Bierg) M.: «Berg» in Echt. auch für «Obstgarten» — auch übtr.: «große Menge» (in Raa. wie: e B. vun Aarbecht); Spww.: Hanner dem B. sin och Leit — D'Bierger begéine sech nët, ma d'Leit (begéine sech — man soll sich entgegenkommen, nicht endlosen Haß entgegenbringen) — 't geet méi liicht de B. erof ewéi op (übtr. auf Geldverhältnisse, Lebenshaltung) — Vom Pferd heißt es: De B. op dreif mech nët, de B. of reit mech nët, op gläichem Land schoun mech nët. — Raa.: d'Hoer sti mer zu B. — e fällt vun engem B. op deen aner (redet unzusammenhängend) — en ësst sech duurch de B. oder: éiss sech duurch e B. (hat großen Appetit) — vun alle Bierger an Héichte jäizen s'et (die Spatzen pfeifen es von den Dächern) — iwwer B. an Dall — lo si mer iwwer de B. (über die Hauptschwierigkeit hinweg) — en as iwwer de (siwente) B. (er ist berauscht, von Sinnen) — si as iwwer de B. (geht schwanger, in den letzten Monaten) — veraltet: ech mengen, du bas iwwert dës Bierg (du bist nicht recht weise) — lo geet et den hölze B. aus (op — ins Bett) — en hält hanner dem B. (mat der Wouerécht — er verheimlicht die Wahrheit) — Pennälersprache: de B. opzéien (sich ungebührlich benehmen, Gestank verbreiten) — B. op B. of (auch adverbial: biergop, biergof) — et geet B. of mat em (er geht physisch, moralisch, materiell zugrunde). Den erhöhten Teil [Bd. 1, S. 109] einer Ortschaft nennt man bisw. kurz Bierg: so für Lampertsbierg, Jonglënster B., Wuermeldenger Berrig (= Oberwormeldingen) — die Einwohner heißen déi vum B., déi Bierger.
 
Bierg ON.: 1) «(Colmar-)Berg» — Gem. Berg, Kant. Mersch — 232; 2) «Berg» Gem. Betzdorf, Kant. Grevenmacher — 378.
 
biergeg Adj.: «bergig».
 
Biergem ON. «Bergem» — Gem. Monnerich, Kant. Esch — 500.
 
Bierger M.: «Bürger» — e gelungene (droleche) B. (drolliger Kauz); im Pl. auch: Biergesch «Bürgersleute».
 
Bierger- : -dag M.: «Bürgertag» — 1) «Christihimmelfahrt», nach altem Brauch machten an dem tag die Stadtluxemburger einen Ausflug ins Freie; 2) «Donnerstag der Schobermesse»; -kräiz N.: «Bürgerkreuz» — Bannkreuz (Grenzmarke), bes. als Ortsbezeichnung am Rande des Bambösch (s. d.).
 
biergerlech Adj.: «bürgerlich» — verallgemeinert: dat as nët méi b. (übertrieben, nicht tragbar).
 
Biergesch- : -kräiz N.: «Freiheitskreuz»; -kascht M.: «gute, bürgerliche Kost, ohne Verfeinerung» — cf. Bauerekascht; -leit M. Pl. «Bürgersleute» (auch: Biergesch s. o.); -sonndeg M.: «Sonntag der Schobermesse» (cf. Bierger-dag).
 
Biermeréng(en) ON. «Bürmeringen» — Gem. Bürmeringen, Kant. Remich — 544; wegen ihrer Schlauheit nennt man die Bürmeringer: d'Biermerénger Fiiss (sie hatten bei einem Gemeindebau den Unternehmer überlistet).
 
Bierzel M.: «Bürzel, Nagelstock» (am Amboß des Klautchen — s. d. — der Prägestock, auf dem die Nägel abgepaßt werden) s. auch: Schrutt.
 
Biesem (phV. cf. Ltb. 24 — Pl. Biesemen, Nord. u. O.: 'be:səm, 'bε:səm) M.: «Besen» — Spww.: En neie B. kiert gutt (Ga.: 't geet näischt iwwert e neie B.) — 't as ('t geet) näischt iwwert d'Propretéit, sot d'Fra, du huet se den Dësch mam B. gekiert — Du.: En neie Beesem keert gout, mä en ale fënd d'Eeken. — Raa.: en huet mer de B. an d'Zänn gerannt (hat mich abgeblitzt) — du stees do wéi e stompeche B. (bist zu nichts tauglich) — am beschte schafft se mam B. (vrun denen anere Leiden hiren Haiser sie kennt die Fehler der andern Leute) — huelt de B. a kiert vrun ärer Dir, oder: kiert ären Dreck ewech (kümmert euch um eure Angelegenheiten) — wann dat wouer as, friessen ech e B. — leck mer de B., leck der Kaz de B. (grobe Abweisung) — 't as wéi B. a Bléiser (wenn zwei sich ihrer Taten rühmen, die auf Schwindel beruhen — die beiden Geräte können nichts aus sich selber) — folkl.: Noch im 19. Jh. bestanden in vielen Landgemeinden Vorschriften, nach denen die Besen nach Gebrauch mit den Borsten nach unten stehen mußten, um der Feuergefahr vorzubeugen. — übtr.: mam B. derhannert fueren, de B. huelen (radikal durchgreifen); s. Statbiesem. Biesem- : -sbënner M.: «Besenbinder» — e léit wéi e B.; -sräis N., M. (Wb. 06: F.): «Besenreis» (meist Birkenzweig, in Ermangelung desselben auch Ginster, Wäisshölzchen . . .) — Hoer ewéi B. (= struppeg, buuschteg); -still, -stronk M.: «Besenstiel».
 
Biet F.: «Bitte» (Ga. und Wb. 06), längs der Ostgrenze: Bitt.
 
Biet- : -brudder M.: «Betbruder» (bisw. Quisler); -buch N.: veraltet für Gebietbuch s. d.; -dag M.: «Bettag der Pfarrei» (40stündiges Gebet, wo eine Stiftung besteht); -schwëster F.: «Betschwester» (auch Quisel); -stonn F.: «Betstunde»; -stull M.: «Betstuhl»; -ziedel M.: «Totenbild» (Andenken an einen Verstorbenen) — hätte mer dech gutt um B. (= wäärs de gutt dout!).
 
biewen, biwen intr. Verb.: «beben» — cf. biedemen (u. Var.).
 
Biff F.: «Bahnabzweigung» (Eisenbahnspr.) zu frz. bifurcation.
 
Biffdeck, Bëffdeck, (-stéck, -steck) M.: engl. beefsteak — Hänn ewéi B. (Pl. auch: Biffdecker).
 
Bigarreau (bi'ga:ro) M. (F.): «bunte Herzkirsche, Knorpelkirsche, Abart des Prunus avium mit hartfleischigen Früchten», auch: Knappkiischt, Bogaro (s. d.).
 
Biggebock = Biddebock (sub 2).
 
Bigel ('bijəl) M.: allg. «Bügel» — häufig für die Zussetz.: Klederbigel — für den Griff an der Handtasche.
 
Bigelbaach ON. «Bigelbach» — Gemeinde Reisdorf, Kant. Diekirch — 187; zu B. a Römpesch hirer Tak as d'Mëtt vun der Welt.
 
Bigelek, Béigelek, (-j-) Grevenmacher, sonstwo meist:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut