LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Däitschland bis dälereg, deelereg (Bd. 1, Sp. 189b bis 192b)
 
Däitschland N.: «Deutschland».
 
Däiwel M.: «Hebel am Heuwagen, zum Anziehen der festgebundenen Heuladung» (s. däiwelen).
 
Däiwel, neben: Deiwel (lok.: Deibel) im Nom. u. Akk. meist mit dem Artikel dër (statt den) M.: A. «der Teufel» als Person (nach biblischer Anschauung in einem oder mehreren Exemplaren gedacht) — die häufigsten Namen des Teufels: Lutzefatz (Luzifer), Satan (neben: Zatang, Soten), Jinker, Leibhaftegen, daneben aus den Hexenprozessen die Bezeichnungen Groen, Fiederhannes — 1) in vielen Raa.: a) als Inbegriff der Besessenheit, des blinden Eifers, der Fassungslosigkeit — en as ewéi des Däiwels fir dat ze maachen (wie besessen) — en as vum D. besiess — en as der D. selwer, der D. an Zivil (a Persoun) — en as de leibhaftegen D. — en as mam D. am Bond — ech gin des Däiwels (verliere die Geduld) — en huet der D. am Leif, an der Panz (ein schlechter Mensch) — du hues dach nët der D. gesinn! (du bist sehr schlecht); b) als Inbegriff der mißlichen Lage, der Aussichtslosigkeit — 't as alles zum D. (verloren) — 't geet alles bei der D. — dat huet der D. gesinn (das Schlimmste) — fir der D. fräi (schlimmer als zuvor) — fir der D., wat [Bd. 1, S. 190] duerno kënnt (mitnichten, es kam gerade anders — arge Enttäuschung) — 't mengt än, der D. wär lass — der (oder: en) D. huet d'Hand am Spill — der D. as zu Bock (alles geht drunter und drüber) — a wann der D. zu Bock kéim, da géif ech nach nët fäärten — en zéit der D. mam Schwanz (er hat kein Geld) — 't as (der «dir») dem D. séng Aarbecht, eng Aarbecht zum (vum Dräi)- D. eraus (eine schwierige, langwierige Arbeit); c) in Verwünschungen — géi bei der D.! — ech joen dech bei der D. — géi bei der D. an d'Gestéiz! (Gestäude, Wildnis) — der D. hëllt dech, soll dech huelen! — elo hëllt dech der D.! (Drohung) — du kënns bei der D. an d'(h)ënnescht Häll — da soll der D. en Af ginn! (wenn das fehl schlägt); d) in Ausrufen — der D. (net nach)! (Staunen, Überraschung — euphem.: der Distel! — Echt.) — in Fragesätzen: wat, wou, wéi, wien der D.? (Bsp.: a wat der D. bréngs de do?) — stärker: wat zum D. zou? — op an der D. — wéi kënnt der D. un de Paf (eng arem Séil)? (lautet die Gegenfrage, um eine unerwartete Zusammenstellung zu erklären — spaßh. Antwort darauf: en hëllt sech en) — Ga.: dat as der D. (da liegt der Hase im Pfeffer); e) in Vergleichen — e mécht e Gesiicht ewéi en Dëppe voller Deiwelen (bisw.: gequellt Deiwelen) — en huet e Gesiicht ewéi wann der D. Ierbëssen drop gedresch hätt, der D. huet Ierzen op em gedresch (von einem Pockennarbigen) — en as drop aus wéi der D. op eng aarme Séil — e stellt sech wéi der D. am Wäiwaasseschkessel (er gebärdet sich wie toll) — e fäärt d'Rutt wéi der D. d'Wäiwaasser — si hu sech gestallt wéi eng Bidden voll (klenger) Däiwelen — si hun der Däiwel zu frääks (um die Wette) geschafft; f) zum Ausdruck der starken Negation — hie wëllt sech fir der D. nët gin — hie wëllt zum D. (zou) nët — ech hun em fir der D. gedankt (ich wußte ihm keinen Dank) — 't as mer een D. (es ist mir gleichgültig) — et wëllt keen D. (niemand) méi krank gin (sagt der Arzt im Sommer) — 't weess keen D., wien der alles seet — hie fäert der D. a séng Mouder nët — dat kascht nach der D. nët! (das ist nicht unerschwinglich) — dem D. zu frääks (dem Teufel zum Trotz) — do gët jo keen D. gescheit! (daraus wird niemand klug); g) zum Ausdruck des Superlativs — en as dem D. ze schlecht, gescheit, schlau, lous — en as op, ier der D. Schong an Huesen un huet (sehr früh) — en huet gemengt, en hätt der D. mat der Mouder (er glaubte, einen besonders glücklichen Fang gemacht zu haben — bisw. auch das Gegenteil: es ging ihm sehr schlecht, z. B. in der Ehe) — mat allen Däiwelen (Honnen) gehässt (gehetzt); 2) in Spww.: a) Verhalten des Teufels — Wann der D. midd as, da rascht en op engem Mëschtekoup (wenn der Teufel müde ist, dann rastet er auf einem Misthaufen) — Wann der D. hongreg as, da frësst e Fléi (wenn der Teufel hungrig ist, dann frißt er Flöhe) — Der D. mécht kees op e klenge Koup, mécht op de gréisste Koup (der Zufall ist den Reichen günstiger als den Armen) — Wat der D. eemol huet, dat hält e fest (was der Teufel einmal besitzt, das hält er fest) — Wat der D. méi huet, wat e méi wëllt hun (je mehr der Teufel besitzt, umso mehr verlangt er) — Der D. bleift nët ëmmer op derselwechter Dir sëtzen (das Schicksal wechselt) — Wat den Dag méi hälleg, wat der D. méi älleg (Var. und Bed. s. Dag sub 2) Spww.) — Echt.: Der D. kuckt zum Schoostelich eran, wann en Fra des Sonndes Schou wichst (der Teufel schaut zum Schornstein herein, wenn eine Frau Sonntags Schuhe wichst) — Wou eiser Härgott eng Kiirch baut, do baut der D. eng Kapell (bisw. e Wiirtshaus) derniewent — du këns an den Himmel, wann der D. kee Stroossereiwer as (iron.: der Teufel erwartet dich unterwegs); Zu Miedernach am Kazelach, do huet der Däiwel séng Mudder erstach; b) Lebensregeln — Jidderengem säint, da kritt der D. näischt (Jedem das Seine, dann geht der Teufel leer aus) — Lëschteg (flott) gelieft a séileg gestuerwen, dat as dem D. d'Handwierk (bisw.: Rechnong) verduerwen (lustig gelebt und selig gestorben, das ist dem Teufel das Handwerk verdorben) — Et muss een och alt emol der D. eng Kierz afferen (Man muß ab und zu auch dem Teufel eine Kerze opfern) — Wien der D. fäert, deen hëllt en (Wer den Teufel fürchtet, den holt er sich) — Der D. as nët esou schwaarz, wéi een e moolt (wéi en ofgemoolt gët) (Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn an die Wand malt) — Wann der D. d'Kou huet, da kann en d'Kallef och huelen (Wenn der Teufel die Kuh hat, dann kann er das Kalb auch nehmen) ähnlich: Wann der D. d'Päärd huet, da kann en och de Suedel [Bd. 1, S. 191] huelen; c) Menschen als Teufel — Wou der D. säi Spillche wëllt maachen, as gläich eng Dosen do, fir em ze hëllefen (Der Teufel findet leicht Helfershelfer) — Wat der D. nët weess, dat weess eng al Fra (Was der Teufel nicht weiß, das weiß eine alte Frau) — Wuer der D. nët gär selwer geet, duer schéckt en eng al Fra (Wohin der Teufel nicht gerne selbst hingeht, dahin schickt er eine alte Frau) — Dat as der D., sot d'Fra, du huet s'op hire Mann gewisen (Das ist der Teufel, sagte die Frau und zeigte dabei auf ihren Mann) — Der Däiwel wollt sech zu allem schlon, awer nët fer Ädem wollt e gon — Wien des Deiwels gewinnt as, deem fällt d'Häll nët schwéier, dafür in Echt.: As mer des Deiwels bis gewinnt, dann as ët och gout an der Hel (Wer es nicht besonders gut auf Erden hatte, dem fällt die Hölle nicht schwer) — Vill Hänn läsche vill Bränn, awer si sin der D. am Zoppekomp (Viele Hände löschen viele Brände, aber sie sind des Teufels beim Essen) — de Mënsch hieft d'Hand, der D. lät de Strääch — wien gutt schmiert, dee gutt fiert, wien zevill schmiert, deen zum D. fiert; d) vom Wetter — der D. schléit séng Fra, hie laacht, si kräischt (wenn Sonnenschein und Regen in rascher Folge abwechseln); B. auf Menschen übertragen: e rosenen D., auch: Ros der D., rosen des D. (ein Wüterich, auch: ein flinker Arbeiter) — en D. fir ze schaffen (schnell bei der Arbeit) — en aarmen D. (geplagter, armseliger Mensch, Proletarier — «Den aarmen D.» früher in Esch-Alz. Name einer Arbeiterzeitung) — den Äischer (Enscheringen) Däiwel (heißt im Volksmund eine Statue des Erzengels Michael mit dem Teufel zu Füßen) — en aarmen D. as geschwë ruinéiert, wann e vill muss ausgin — dommen D.! — domm as der D. lass — déi Fra as säin D. — ee Mënsch as deem anere säin D. — hien as säin eegenen D. (er will sich selbst nicht gut) — een D. dreift deen aner(en) — Lutzefatz an der D. (unbändige Kinder) — von Kindern häufig in Zussetz.: Brëll-, Jäizdäiwel (Kind das leicht heult).
 
Däiwelchen, neben Deiwelchen M.: 1) «kleiner Teufel»; 2) «äußerst lebendiges Kind»; 3) «kleiner Rundofen» (Allesbrenner); 4) Echt.: Deiwelcher (Pl. M.) «die eben aus der Blüte hervorgegangenen kleinen Stachelbeeren»; 5) Kinderspiel: D. an Engelchen — Ein Junge und ein Mädchen verabreden 2 Wörter (blo oder gréng, Kiischten oder Quetschen etc.) und bilden mit Armen und Händen eine Pforte, wo die andern Kinder passieren und eines der Wörter wählen müssen, sie werden demgemäß hinter den Jungen oder das Mädchen aufgestellt. Nachher werden die Teufel bezeichnet. Die Auserwählten (Engelcher) verlachen die andern mit dem Reim: Deiwelchen, Deiwelchen, dréi aus, müssen aber in die Knie fallen, um nicht von den Teufelchen gepackt zu werden. Die Gepackten und die Teufelchen müssen durchs Feuer (duurch d'Feier, d'Bränn) d. h. Spießruten laufen, dann ist das Spiel aus.
 
däiwelen trans. Verb.: «mit dem Hebel die Heuladung zusammenpressen» (damit sie festgebunden werden kann).
 
Däiwel(er)ei, neben Deiwel(er)ei F.: «Teufelei, unheimliches Ereignis» — 1) «nichtswürdige Handlung, Unfug, Streich» — wat fir eng D. hues d'erëm wëlles? (was heckst du wieder aus?) — en huet de Kapp voll(er) Däiwelereien — en as all Däiwelereie voll — en as esou voll(er) Däiweleie wéi den Iesel voll(er) Fiirz; 2) «schwieriges Unternehmen» — déi Aarbecht as déi rengsten D. — d'D. as nëmmen, dass . . . (das Schwierigste ist nur, daß . .); 3) Wb. 06: «unentwirrbares Durcheinander».
 
Däiwels-: -a N.: 1) «Teufelsauge, Adonis vernalis»; 2) «Herbstadonis, Adonis autumnalis»; -aarbecht F.: 1) = Däiwel(er)ei sub 2 (s. d.); 2) in der Ra.: Sonndesaarbecht, D.; -aart M.: 't as een aus dem D. (nicht nur pejor. sondern auch: Draufgänger, arbeitsam) — en huet dem D. säin Aart u sech; -älter «vorgesch. Denkmal» bei Diekirch; -baart M.: «gemeine Küchenschelle, Anemone Pulsatilla», s. Maanskraut; -bänner, bisw.: -bënner M.: 1) «Teufelsbeschwörer»; 2) «Arloner Kapuziner», oder allgem.: resoluter Pfarrer; -brot M.: «Teufelskerl, unbändiges Kind»; -chace F.: «großes Glück»; -dreck M.: «Stinkasant, Asa foetida» — dat sténkt ewéi D.; -erfënd F.: «Erfindung des Teufels» (wie z. B. das Spielen, Trinken . . .); -fiescht, -fëscht F.: «Stinkmuschel, Gryphaea arcuata» (Versteinerung aus dem Liaskalk) — auch: Mummenzéiwen Pl. F., Däiwelsklo; -gäissel F.: «Amulett, Angehänge, Schutzgehänge» (gegen Krankheiten, Bezauberung, bösen Blick . . .) — dafür bisw.: -gääss(el), -geess(el) F. (so [Bd. 1, S. 192] auch Ga.) — (bisw. für im Hause od. in der Brieftasche aufbewahrte Gebete und Heiligenbilder); -kärel M.: «Teufelskerl»; -klo F.: a) «Schlangenkraut, Polygonum bistorta»; b) «Artemisia Dracunculus» (l'estragon); c) «Calla palustris»; -mëllech F.: «Kolbenbärlapp, Lycopodium clavatum» — die Sporen bilden Hexemiel (cf. auch Hexemëllech); -ofbass, -ofbatz M.: 1) Name verschiedener Offizinalpflanzen: a) «Sommerwurz, Orobanche rapum» (Parasit auf Ginster) frz. mors du diable; b) «Grindkraut, Sankt Peterskraut, Abbißkraut, Scabiosa succisa»; c) «Phyteuma spicatum, Teufelskrallen»; 2) «Abschaum der Menschheit» — lok.: ech si kän D. (ich bin nicht der Schlechteste); 3) lok.: «Mordskerl» (im guten Sinn, auch unerträgl. Mensch); -säl, -seel N.: «Waldrebe, Clematis vitalba» (auch Geißblatt und Muttergotteshäärchen); -schoart F.: (Echt.) «Teufelsscharte» (Felsgrotte in der Wolfsschlucht bei Echternach; sie öffnet sich, nach einer Legende, an einem bestimmten Tag für die Dauer von 24 Stunden, dann sieht man den Sünder auf seiner Goldkiste; mit einem Rosenkranz kann man ihn erlösen); -staark M.: «Art starker Barchent» auch: englescht Lieder; -wuurzel F.: «ewiger Ampfer, Rumex patientia»; -zwir M.: «Gundel-, Flachsseide, Cuscuta» auch: Frangs, Fring, Frinn.
 
däiwelzech Adj.: «teuflisch».
 
Däiwe(n)ker, lok. Däifenker-(-eŋŋkər -εŋŋkər), ebenso häufig: Dei- Ton: 1 M.: 1) «Teufel» bes. in Verwünschungen, Ausrufungen — der D.! (Potz Teufel!) — der D. kann dech geheien (vom Leibe schaffen, fortschaffen); 2) Kosewort: «ausgelassenes Kind» Du klengen D.
 
Däl, Deel (εε/ee) (Pl.: Däler, Deeler) M.: «der Teil» — zum D. — schneid d'Brout an dräi Däler — aber: zu gläichen Dälen; dazu das Dim.: Däälchen, Deelchen M. (bisw. F.): 1) «Teilchen»; 2) «kleine Portion» — en(g) D. Zalot (auf dem Markt).
 
Däl, Deel (ε·/e·) (Pl.: Dälen, Deelen) F.: «Erbteil», weiter: «was jem. zukommt» — Raa.: ech froe méng D. (dafür bisw. mäi Vätterlecht — ich fordere mein Erbteil) — ech hu méng D. (kritt) (eigtl.: ich habe mein Teil, Erbteil bekommen — übtr.: ich bin erledigt, meist durch Prügel, Trunk) — sein Däl am Spidol nët verkafen — e schenkt der Kaz séng D. nët (er verzichtet nicht auf sein Teil, meist von einem tücht. Esser) — sein D. nët an d'Schoun schëdden (Echt.) — fäärt nët, du këns dénger D. nach anzäit (enzäit), an Zäiten (es entgeht dir nichts) — du kriss och nach déng D. Brigel (Drohung) — en huet séng D. geschafft (am Liewen) — en huet senger D. genuch (ist betrunken) — häuf. Flurname: an de laangen oder an de schmuelen Dälen; Spww.: Vill Kanner (Bridder), schmuel Dälen (Echt.: Vill Eerwe gët schmoal Dälen) — beim Sterbefall eines Bruders oder einer Schwester bedauert der Überlebende: O läder, méng D. gët desto bräder (dafür in Echt.: Jo, Dälläder, mein D. gët bräder).
 
däleg, deeleg Adj.: «teilbar» — Echt.: en Fra, dat as kän däleg Saach.
 
dälen, deelen trans./intr. Verb.: «teilen», abs. bes.: «das Erbe aufteilen» — d. ewéi déi Piissénger, déi Biissener (Echt.: de Schilz) mat de Kueben (beim Teilen, Handel übervorteilen — dazu Wb. 06: Drei Einwohner von Pissingen gehen in den Wald. Auf einmal entdeckt einer derselben hoch oben auf einem Baume ein Rabennest; er steigt hinauf und holt das Nest, welches drei junge Raben enthält. «Teilen!», rufen die Begleiter. «Gewiß», antwortet der Finder, «es werden drei Teile gemacht; der erste Rabe gehört mir, weil ich das Nest entdeckt habe (Fannerloun); den zweiten beanspruche ich als Kletterlohn (Klammerloun); der dritte endlich ist mein rechtliches Teil (méng Däl zou dräi).») — si hun de Mëssel gedäält (sie haben bei Forderung und Angebot den Unterschied geteilt, um zum Abschluß des Handels zu gelangen — weiter heißt es: den Schaden zur Hälfte teilen, einen Streit beilegen) — Echt.: se hoan noach kä Woort mattenä gedäält (sie hatten noch keinen Zwist) — si hu bridderlech gedeelt.
 
dälereg, deelereg Adj.: «zum Teilen aufgelegt».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut