LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Därsichel bis déck (Bd. 1, Sp. 194a bis 195b)
 
Därsichel F.: «Igel» (daneben: Bisseléck, Käseléck, Kéiseléck, Kéiseker, Darsichel).
 
Därkromm (Ton: 1) F.: «Hippe», Schneideinstrument mit langem Stiel, womit die Dornhecken abgehauen werden (es ist gebogen, einseitig zugeschliffen und oft mit zweiseitig zugeschliffener Baller oder Bal versehen).
 
Därz, Derz, Däärz M. (Pl. Dä(ä)rzen) «Menschenkot».
 
Däs, Dees F.: 1) «Heulager» (über der Tenne), «Hochtenne» (s. Gänn); 2) übtr.: «Schädel» da kriss d'eng op d'D. (dazu das Verb.: däässen, deessen — s. d.) — et dauscht mer an der D. — wat hues de haut an der D.?
 
däs, dees Konjkt.: «es sei denn, daß» — so näischt, d. du wärs dénger Saach sécher — So nët jupp, d. du wärs iwwer de Gruef — Kräisch nët, d. 't huet een dech geschloen.
 
dät (dεεt) (Echt.) Interj.: = tät, teet (s. d.).
 
dätsch präd. Adj.: 1) «lendenlahm, erschöpft, matt»; 2) «abgetan, erledigt»; 3) «geistig erledigt» (= ramolléiert).
 
dätschen trans. Verb.: 1) «unterdrücken»; 2) «schändlich forttreiben».
 
Dätschert M.: 1) «Erschöpfung, hoffnungsloser Gesundheitszustand» — ech hun den D. (ich bin am Ende meiner Kräfte - ähnl.: ech hu mäi Kont, Téi, méng Quetsch); 2) «Prügel» — e krut den D. (er wurde mit Prügeln vertrieben); 3) «tatteriger, gebrechlicher Mensch».
 
Däwelt, Deewelt (bisw.: Däiwelt) ON. 1) «Deyfeld» — Dorf der Gemeinde Bocholz, frz. Bého (Arrondissement Bastogne, belg. Lx. — s. Boukels, Bukels sub 3); 2) «Deiffelt», Gem. Bœgen, Kant. Clerf — 33; im Nordösl. in beiden Fällen dafür Déilvent.
 
de Pers. Pron.: Kurzform zu du (s. d.) — bes. in postverbaler Stellung und nach Konjkt.: hues de se nach all? (bist du noch bei Sinnen?) — kanns de dat? (kannst du das?) — wanns de wëlls, da kanns de mer hëllefen (wenn du willst, dann kannst du mir helfen) — ech schloen dech, dass (datt s) de vrecks (ich schlage dich, daß du verreckst); phV.: das diesem de vorausgehende -s der Verbalendung resp. das Flexions-s der Konjkt. wird im Süden zu -sch (S), in Weiler z. Turm heißt es: wannsch de nët geesch! (nun höre aber auf!) -bisw. mit Ausfall des d- von de: huesch e déng Suen all ausgin? (hast du dein Geld all ausgegeben?); cf. hierzu u. a.: as sub 2/ S. 36 — datt — De wääss, ech hat dech ëmmer gudd ze leiden. [Bd. 1, S. 195]
 
Debakel F. und M.: «Zusammenbruch, großer Mißerfolg» (frz. débâcle) — den Exame war de rengsten D. — 't war eng richteg D. (Niederlage, Zusammenbruch) (s. Desaster).
 
déballéieren trans. Verb.: «auspacken» — dazu Déballage M.
 
Débarras M. (wie frz.): «Abstellraum, Rumpelkammer» auch Ton: 1.
 
Debatt (Ton: 2) F.: «Debatte» — zur Debatt sin (stoen) — d'Debatten an der Chaber.
 
débattéieren intr./trans. Verb.: «debattieren, durchdiskutieren» — des laangen an des weiden débattéieren.
 
débauchéieren (de·bo:'Seiərən) trans. Verb.: «abspenstig machen» (bes. Arbeiter — auch: ewechschwätzen) — (frz. débaucher).
 
Débit ('de:bi·) M.: «Vertrieb, Absatz, Ausschank».
 
déblockéieren trans. Verb.: 1) Geldmarkt: «Sperrgeld flüssig machen»; 2) Druckerei: «Fliegenköpfe tilgen».
 
Déboiren M.: nur im Plur. «Kummer, Unglücksfälle, Enttäuschungen» — D. hun.
 
déboiséieren trans. Verb.: «abholzen, einen Wald schlagen» — dazu: Déboisement N.
 
Débouché (de'buSe·) M.: «Absatzmarkt» — d'Bauere sichen en neien D. fir hir fett Schwäin.
 
debrouilléieren (debru·'jeiərən), debruljéieren refl. Verb.: «einer Lage Herr werden, sich geschickt aus einer Patsche ziehen» — dazu das Verbadj.: débrouilléiert — en débrouilléierte Kärel (cf. frz. débrouiller, débrouillard).
 
debuerdéieren trans. Verb.: mit dem Kuttepicki (couteau-piquet) das Leder an den Enden der zubereiteten Handschuhe dehnen (frz. déborder).
 
Deceptioun F.: «Enttäuschung».
 
déch (Norden, und auch sonst spor. bes. unter dem Nbton: dich, Osten: Vollform däich, Kurzform: dich), Pers. Pron. 2. Sg. Akk.: «dich» — cf. du.
 
Décharge (de·'SArS) F.: 1) «Entladung» (z. B. von Elektrizität); 2) «Entlastung» (z. B. im Amt) 3) «Vertrauenserklärung» — de Caissier ('kε:sje·) krut d'D. vun der Asseblée.
 
déchargéieren trans. Verb.: 1) «entlasten» — en as vun där Aarbecht déchargéiert gin; 2) «freisprechen» — hien as vun allem déchargéiert.
 
déchausséiert (de·So:'seiərt) Verbadj.: «aus dem Zahnfleisch gelöst» — séng Zänn sin d. — seltener: méng Zänn déchausséieren (sech).
 
Dechen (lok. Dechant) M.: «Dechant» — e Bauch, eng Faarf, e Gesiicht ewéi en D. (gesund und wohlgenährt) — Echt.: Dir säid noach gout fir D. (bei ausgesprochener Magerkeit).
 
Dechens- (bezeichnet in Zussetz. das Vorzügliche) -bir F.: «Dechantenbirne» (auch: Häre-, Zärebir) = eine bes. gute Birne; -gehalt N.: «hohes Gehalt»; -plaz F.: «einträgliche Stelle» (eines Geistlichen überhaupt).
 
Décher M.: «zehn Stück Felle» (Gerberspr.) — eng Grouf mat siwen D. (eine Lohgrube mit sieben Bündeln von je zehn Stück Kleinhäuten) — mhd. dëcher.
 
déck (gesteigert: déckeg, dekig, bisw.: déckeleg — letzteres häufig an der Mosel) Adj.: «dick» — I. sinnl. in urspr. Bed.: 1) «beleibt» (von Menschen) — den Décken (häufiger Zuname, meist mit dem Familiennamen: Péitesch D.) — den décken Dëmmi (in der Schnellsprechüb. - s. Dittchen) — d. ewéi e Faass, wi en Grondmock (Du.) (dick wie ein Faß, eine Bodenkröte) — op eemol hues d'eng déckech oder deekich op dem Bak!; 2) «fett, aufgebläht» (von Tieren) — de Fräsch (Frosch) mécht sech d. — d'Kou as d. (die Kuh ist aufgebläht nach Genuß von jungem Klee z. B., dafür auch: opgelaf) 3) von irgendwelchem Gegenstand: a) Körperteile — déck Zéif (große Zehe) — et deet mer gutt bis an déi d. Zéif (äußerstes Wohlbehagen) — e mengt, en hätt den (eiser) Herrgott mat der décker Zéif (er schätzt sich sehr glücklich) — huel (hohl) bis an déi d. Zéif (von tüchtigen Trinkern, Essern) — am décke Flääsch, am Décke vum Flääsch (im Sitzfleisch, Oberschenkel) — d'Déckt, d'Déckst vum Been, Aarm (das Dicke, Dickste vom Bein, Arm — der Oberschenkel, Oberarm) — déi d. Träip (Mastdarm) — en huet en décke Pelz (er ist fett, unempfindlich, reich) — cf. auch: Dënnt; b) Sachen: en décke Portmonni — d. ewéi eng Noss, kee Stach emsoss (vom Knoten beim Nähen: dick wie eine Nuß, dann ist kein Stich umsonst) - en dréit en dé(c)kege Sak um Bockel — d'déck Tromm (dicke Trommel) — übtr.: e schléit op d'd. Tromm (er macht marktschreierische Propaganda) — en décke Maufel (fetter Bissen — cf. auch sub III/1) — un engem décke Maufel as nach keen erhéngert — en hëlt eng d. Schlupp (er tut einen kräftigen, tiefen Schluck) [Bd. 1, S. 196] — wann et mir déit nogoen, da méich e keng d. Drecker méi hei (= méich en nët méi laang Mëscht hei — ich gäbe ihm den Laufpaß, wenn ich etwas zu sagen hätte) — d. Bounen (Saubohnen) — d. Klack (große Glocke) — si lauden déi d. Klack (= schloen op déi d. Tromm — s. oben) — dat déckt Gelaits (bei reichen Begräbnissen — Echt.); häufige Flurbezeichnung: bei der décker Bich (bei der dicken Buche) — d'Déckt vun engem Messerréck (die dicke Kante des Messerrückens) — en décke Su (10 Centimes, 2 Sous — Zussetz. damit s. unten) — an nach nët fir en décke Su (Absage, oft ironisch) — d. ewéi e Spéngelskapp (sehr dünn) — nët enger Lëns d. (nicht so dick wie eine Linse) — Klëppelsténg, esou d. ewéi Hieselnëss, Dauwenär, Kannerkäpp; II. sinnl. in bes. Bed.: 1) von Körperteilen — en décke Bak (geschwollene Backe) — en décke Bauch (dickbäuchig oder schwanger) — en huet en décke Kapp (Kopfweh, bes. als Nachwehen einer Zecherei) — ech hun de Kapp d. dervun (ich bin der Sache überdrüssig, überarbeitet damit); 2) von Sachen — d. Mëllech (geronnene Milch) — e Véierel op d. Mëllech (ähnlich: op kal Ierbëssen — spaßh. Antwort auf die Frage, wie spät es sei) — am décke Bësch (im Dickicht) — en déck(eg) Bees (ein herzhafter Kuß) — eng D. op d'Schnëss (eine feste Ohrfeige) - en déckt Hoer (dichtes Haar); III. übtr. in mannigfachen unsinnl. Bed.: 1) «wohlhabend, reich, einflußreich, protzig» — en d. Houchzäit (Hochzeitsfeier mit viel Prunk u. Aufwand) — en décke Maufel (reiche Braut — cf. auch sub III 2) — déi d. Hären (aus der Stad) (die Einflußreichen, die Regierenden aus der Stadt) — déi D. (die Kapitalisten) — en hat en Décken an der Hand (er hatte einen einflußreichen Fürsprecher) — en décke Bauer (Großbauer) — en huet en décke Fësch gefaang (übtr.: eine günstige Heirat, ein gutes Geschäft machen) — en huet eng d. Plaz (einträgliche, verantwortungsvolle, einflußreiche Stellung) — en huet sech den Décke gemat (er hat den Protz gespielt) — d. dun, halen, sech d. maachen (sich brüsten, viel Wesens machen, prahlen) — d. do sin (meist: die Geldmittel haben, tüchtig sein — bisweilen spaßhaft: einen hohen Busen haben) — d. op ee halen (jemanden sehr schätzen) — d. op ee sëtzen hun (sehr böse über jemanden) — den décke vollen (auch: den däitsche vollen — «im Überfluß») — si spillen nët fir d. (um geringen Einsatz) — sech déck undongen (warm kleiden) Spww.: Déi d. Honn bäissen sech nët (Die Einflußreichen halten zusammen) — Wat méi d. Drecker, wat méi fett Schwäin; 2) «unangenehm, schwierig, mühsam» — häufig auch als Adv.: dat déckt Enn kënnt no — dat elo as en décke Maufel (meist pejor.: schweres Unternehmen, unangenehmer Vorfall — cf. auch sub I/3, b — III/1) — en huet d'Häärz d. (es tut ihm leid) — die Stierffall huet em (al) d. gedon (der Sterbefall ging ihm sehr zu Herzen) — déi Affär deet him ze d. (die Angelegenheit setzt ihm arg zu, greift ihn zu arg an, in bezug auf Geldmittel, Gesundheit, geistige Fähigkeiten) — d'Keelt deet em d. (die Kälte setzt ihm zu) — ech donken dem Wiirtshaus nët d. (ich gehe selten ins Wirtshaus) — en huet et d. (do) sëtzen (der Ärger, Kummer, die Trauer drückt ihm aufs Herz) — du gouf et em ze déck, du hat en es d. (da wurde er der Sache überdrüssig, da wurde es ihm zuviel, zu schlimm) — en deet sech nët d. (er überanstrengt sich nicht); 3) steigernd (adverbial gebr.) — si sin d. Frënd matteneen — et schneit zum décksten zou (in höchstem Maße) - 't war d. zéng Auer (mindestens, sicherlich zehn Uhr) — en d. Stonn (eine geschlagene Stunde, über eine Stunde) — 't as d. Zäit, déi décksten Zäit (es ist höchste Zeit) — an der décker Hëtzt, Keelt, Aarbecht — e steet beim Notär d. am Buch (hat große Schulden); 4) alliterierend in Verb. mit andern Wörtern — 't schneit d. an diicht — ech sin duurch d. an däischter mat em gaangen (ich leistete ihm blindlings Parteigefolgschaft) — ech hu se belunn, d. an däischter (ich log ihnen das Blaue vom Himmel herunter) — mir gin duurch d. an dënn mat hinnen (wir gehen durch dick und dünn, sind ganz ihrer Meinung).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut