LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Deserteur bis Di(i)chter(t) (Bd. 1, Sp. 207a bis 208a)
 
Deserteur M.: «Deserteur» lok. phV.: Tësetéier(ten).
 
dësgläich Adv.: «von derselben Art» — d. hätts d'och hei an em Buttik fond.
 
desinfezéieren trans. Verb.: «desinfizieren» — Ga.: desinfektéieren.
 
desinteresséieren refl. Verb.: «sich desinteressieren, auch bei einem Geschäft, die Teilhaberschaft aufgeben».
 
dëskëréieren, deschkëréieren trans. Verb.: «durchsprechen, räsonnieren, sich besprechen» — wéi wann en eppes ze d. hätt — dazu: Gedëskëréiers N. — en huet e Getëskëréiers!
 
Dëssert, Dissert, Dëssär, Disär M.: «Nachtisch» — du wars nët brav, du kriss haut keen D. — as dat elo den D.? (nach einer unflätigen Bemerkung oder Gebärde) — elo hues du däin D. giesst! (zum unartigen Kind).
 
Dëssi, Dësséng M.: «Dessin, Zeichnung, Muster in gewebten Stoffen» (dafür auch: Muster).
 
deste, deeste Adv.: «desto» — d. méi as de hinne gës, d. manner Dank hues de (dafür: wat . . . wat . . .).
 
détachéiren trans. Verb.: «entfernen, versetzen» dazu détachéiert «desinteressiert».
 
Detail M.: «Einzelheit, Einzelhandel» — géi nët an d'Detailer (Einzelheiten) — e verkeeft e gro (frz. en gros) an (e) D.
 
Detailhandel (Ton: meist 2, bisw. 1) M.: «Kleinhandel».
 
detailléieren trans. Verb.: «im einzelnen aufzählen» — ech schreiwen der eng detailléiert Rechnong.
 
Detaillist M.: «Kleinverkäufer».
 
Deismeis, Deusmeus, Däesmäes, Däismäi(s) M.: «Geld» — Den D. as säin Abgott — hien huet den D. (er besitzt reichliche Geldmittel) — den D. geet em aus.
 
developpéieren trans. Verb.: «entwickeln» — et as schon developpéiert (von jungen Mädchen) s. forméiert.
 
Devis (Ton: 2) Pl. Dëviën, Ausspr. wie frz. devis M.: «Kostenanschlag» — 't geet iwwert den D.
 
Dëvis (dəvi:s) F.: 1) «Wahlspruch» — da's méng D.; 2) «fremdes Zahlungsmittel» — dat bréngt Dëvisen an d'Land.
 
dévouéieren refl. Verb.: «sich widmen, sich opfern», dazu: dévouéiert — en as ganz dévouéiert.
 
deweider, dewedder Adv.: «des weiteren, noch dazu, weiterhin» — eng d. (noch eine dazu).
 
Dezember M.: «Dezember» — dafür auch: Krëschtmount.
 
dezent Adj.: «schicklich» — 't as nët d. — dezenter Weis. [Bd. 1, S. 208]
 
Diameter M.: «Durchmesser» — s. Durechmiesser.
 
Dibbelchen M.: 1) «kleine Scheidemünze» (Dim. zu Dubbel s. d.) — cf. auch Däitchen u. Var. — en huet alles (bei) Dibbelches no bezuelt — häufig negat.: keen rouden D.; 2) «zwerghafter Mensch».
 
Dibbeldapp, Dibbendapp M.: «Kreisel».
 
Dibbeschen (-sç-) M.: «kleines Kind» (cf. Däbbeschen) — s. Dibbelchen sub 2; 2) Pl. Dibbescher «Kopfläuse».
 
Dichelchen N.: Dim. zu Duch (s. d.) 1) «Tüchlein»; 2) bes. Bed.: «extra feiner Wollstoff»; Zus.: Kielechd., Nuebeld., Sabbeld. (s. d.).
 
Diche(r)-: -kuerf M.: «Waschkorb» (auch: Dichermaandel); -kummer F.: «Kammer, worin das gebrauchte Leinen aufbewahrt wird».
 
di(i)cht Adj.: «dicht» — en hält nët d. (er plappert Geheimnisse aus, er läßt Winde streichen) — d'Muerten doarfen nët diicht ston.
 
Di(i)chtbuedem M.: «oberer Schiffboden».
 
dichteg Adj.: 1) «tüchtig»; 2) «hochgewachsen, gesund und kräftig» — d'Marechen as en dichtegt Meedche gin; 3) «wohlhabend» — en dichtegt Wiesen; Abl.: Dichtegkeet F.
 
dichteg Adv.: «sehr, außerordentlich» — 't huet d. gereent, gedat (getaut) — d. opschneiden — iess d., da gës de grouss a staark.
 
diichteg (Südosten: diteg) Adj.: «tauglich» — Mosel: ditege Bodem (tauglicher Boden) — diteg Holz.
 
diichten I (neuerdings auch: dichten) trans. Verb.: 1) «dicht machen» — zum Adj. di(i)cht (s. d.) — e Faass mat Ënzelt dichten — e Faassbuedem gët mat Ritt (eine Art Schilf) diicht gemaach; 2) «dichten, Gedichte machen»; 3) in verschiedenen technischen Sonderbedeutungen, z. B.: beim Weben.
 
diichten II (hier nie mit kurzem Vokal) intr. Verb.: 1) «zielen» (cf. das Adj. gediicht «zielsicher») — dafür häufiger: biichten (s. d.) — verstärkt manchmal: diichten a biichten; 2) «grübeln, nachsinnen» — en diicht nëmme fir mer eng anzedinn — all säin Diichten as op Näischnotzegkät.
 
Di(i)chter(t) I M.: «Dichter, Poet».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut