LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Dueder bis dueriw(w)er (Bd. 1, Sp. 236b bis 237b)
 
Dueder, Pl. Dieder, Dim. Diederchen (lok. phV., Nordösl. 'djεdər Sing.) 1) «Eidotter» - giel wéi en D. - e bleechen D. (wenn die Hühner kein Grünfutter bekommen); 2) «Leimklebe» (Farbpflanze); 3) «Hinterer» — e kritt den D. gefrueden (geklappt — er erhält Prügel) — leff de Ki (lève le cul), da kënnt den D. vum selwen — den D. gät em, e kritt den D. (er zittert vor Angst).
 
Dueder-blumm F.: «Dotterblume»; -praum F.: «große, gelbe Pflaume»; -taart F.: «Aprikosentorte»; -weid F.: «gelbe Bindweide».
 
Duel M.: «Tal»†, nur erhalten in Raa., Orts- und Flurnamen und dem Adj. duelhänkeg s. d. cf. Dall.
 
Duelem ON.: 1) (Dorf) «Dalheim» — Gem. Dalheim, Kant. Remich; 2) (Dorf) «Dahlem» — Gem. Garnich, Kanton Capellen — s. Dolem.
 
duelhänkeg, doalhenkig (Echt.), Adj.: 1) «abschüssig», Wb. 06; 2) «von Vieh mit abfallendem Hinterteil».
 
duéiert Verbadj.: «begabt», frz. doué — en as nët d. fir d'Rechnen.
 
duer, dur (Lux.), dir (SW.), doar (O.), dar, dor (N.), dër (W.) Adv.: «dahin» — auch: ëlur, ëlohin — géi bis duer an da waards de! — lee ët d. — d. solls de bauen — d. gät ës nach méi (Art Rüge, wenn z. B. jem. etwas verschüttet) — d. wär ech ët nët siche gaangen (von der Feststellung einer unerwarteten Tatsache) — setz dem Kallef d'Mëllech dar (Ösl.).
 
duer- / Duer- in mehr oder weniger fester Verbindung — r bisweilen vor Konsonanten kaum oder nicht mehr hörbar. (Die Komposita, die nicht an dieser Stelle zu finden sind, möge man unter do-er. . . nachschlagen); -an(ner) doran(ner) (Ösl.) Adv.: «da hinein, darein» auch: ëlurran(ner) — d. gät ët (da hinein geht der Weg) — d. gin zwanzeg Litter (vom Fassungsinhalt eines Gefäßes) — d. kann ech nët bäissen (in Wertpapiere, Mauern eines Hauses) — d. muss de dech ergin (fannen) (damit abfinden) — dora [Bd. 1, S. 237] gät ët (da geht es hinein - Ösl.); -bäi Adv.: 1) «dazu», verkürzt: derbäi — Ösl.: dobäi — lee ët d. (lege es dazu) — sich derbäi dun (sich anstrengen) — huel et ewech, 't kënnt näischt derbäi (nimm es fort, es könnte gestohlen werden); 2) «daran» — (dahinein) — duerbäi gehéiert Wäin (dazu muß man Wein trinken) — et dät e bësschen (ën Zupzong) Miskot d. — d. gehéiert sech Zoppekraut beim Kachen — 't as näischt d. (es steckt nichts dahinter); -baupsens. -bäissen; -bäissen (Ton: 1) trans. Verb.: «eine Sache kurz und bissig vorhalten» — en huet mer dat esou duergebass — auch im eigtl. Sinn: den Hond huet op ämal duergebass (der Hund hat plötzlich nach mir geschnappt) — cf. -knaën, -knetzelen, -daien, -dréien, -geheien 3, -halen, -leën 3, -wierfen, -grimmelen; -bréngen (Echt.) (Ton: 1) trans. Verb.: 1) «fertig bringen, meistern», auch im eigtl. Sinn «dahinbringen» — bleif rouig do, ech brengen der et duer; 2) «die Ausdrucksweise finden» — e bréngt et net duer (er kann es nicht richtig ausdrücken); -daien (Ton: 1) trans. Verb.: «unter die Nase reiben» — cf. -bäissen; -drécken trans. Verb.: 1) «zuschieben» — se drécken em alles duer (sie schieben ihm alle Arbeit zu); 2) «zum Vorwurf machen»; -dréien (Ton: 1) trans. Verb.: «vorhalten» — en huet him ët gutt duergedréit; -duurch, -durech Adv.: «dadurch, aus dieser Ursache», eigtl. doduurch, doerduurch (s. d.) — d. as dee Streit, dee Mëssel komm; -ëm Adv.: «darum» kaus. — doarom(s) (Echt.); -ënner Adv.: «darunter» s. do(e)rënner; -fir, dufir, dofir Adv.: «deshalb, aus diesem Grunde, zu diesem Zweck» — an d. gäs du op de Bam? (und deswegen regst du dich auf?) — d. rappt ä sech kä Bän aus, léisst ä sech keng gro Hor wuessen (es liegt kein Grund vor, sich aufzuregen) — d. as keng Ursaach — Ein Vater tadelt seinen unartigen Buben: Wuerfir hues de dat gemaach? Trotzige Antwort des Buben: duerfir! Darauf antwortet der Vater: duerfir as käng Äntfert (Ried); -fueren, auch dohën fueren, darfueren (Ösl.) intr. V.: 1) «dahin fahren»; 2) «zulangen, zuschlagen» — fuer him nëmmen fest duer! (prügle, schilt ihn tüchtig durch) — alt nëmmen duergefuer! (Aufforderung beim Essen); 3) «energisch reden, energisch handeln» auch anklagen, beschuldigen — furt nëmmen duer, ech erdroen alles; -geheien trans./intr. Verb.: 1) «hinwerfen» — gehei de Kéi duer; 2) (Ton: 3) «plump hinfallen» — en as duergehäit (er ist hingefallen); 3) (Ton: 1) «vorwerfen» s. -bäissen, -baupsen — en huet him allerläi duergehäit, wat nët vu Stréi war — engem eppes d. (gründl. die Meinung sagen); -géint 1) «dagegen» verkürzt dergéint, (s. d.) Ösl.: dogänt, dergänt — d. as näischt ze maachen — wann der näischt d. hutt ... (wenn Sie erlauben...) — d. as kä Mëttel, as kä Kraut gewuess — d. wieren ech mech mat Hänn a mat Féiss (dagegen wehre ich mich mit allen Mitteln); 2) «hingegen» — duergeint, wann än et gutt bedenkt! (Trotzdem, wenn man gut überlegt...); -goën, auch dohën goën, dargoën (Ösl.) intr. Vb.: 1) «hingehen» — lo gët Marichen mat Jemp bestaad, ma Pir gung awer o lang dar (für eine Liebschaft, die anders verlief als erwartet - Ösl.); 2) «langen, genügen» — 't gät duer! (genug davon!) — 't gät nët duer fir eng Sonndes Box (die Mittel reichen nicht) — elo gät et awel duer! (jetzt genügt es!) — 't gät deck duer! (das genügt vollauf!) — 't gät nët duer an d'Hänn ze späizen, 't muss än och zougräifen — et gät nët méi duer fer den Zuch (die Zeit reicht nicht mehr); 3) «gelingen» — 't as em nët duergaangen (es ist ihm nicht gelungen) —s. -schloen; -grimmelen trans. Verb.: s. -bäissen; -hal F.: «Nachttopf» — cf. -haler, Nuetsgeschir, Potschamp; -halen trans./intr. Verb.: 1) «hinhalten, herhalten» — ech muss ëmmer de Bockel d. (ich muß immer die Verantwortung übernehmen) — ech muß fir alles duerhalen; 2) «dauerhaft sein, ausdauernd sein» — dat Säl hält nët duer (ist zu schwach) — hien hält nët duer (er versagt); 3) «Vorwürfe machen» — ech hun em ët kräfteg duergehalen (ich habe ihm meine Meinung gründlich gesagt); -haler, -heeler, -héiler s. -hal; -hanner(t) Adv.: «dahinter», verk. derhanner(t) (s. d.) s. auch dohanner(t) — 't wääss än nët wat d. stécht — d. sin ech nach nët komm (ich hab es nicht herausgefunden) — duerhannert kommen ech (ich werde das schon herausfinden); -iw(w)er Adv.: «darüber» verkürzt driw(w)er (s. d.) Ösl.: doriwwer — en as grad d. komm (als dies geschah) — d. muss de dech eweg setzen, muss de dech nët iergeren — d. laacht jo den Hunn op der Mëscht! — d. gät näischt!;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut