LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Faubourg bis Fautelesch (Bd. 1, Sp. 307a bis 309a)
 
Faubourg, Pl.: Faubouren ('fo:bu·ər-) M.: «Vorstadt, Stadtviertel» — Faubourgsmanéieren (grobe, rüpelhafte Umgangsformen) — am Faubourg (Straßenname in Esch a. d. Alzette, Arlon, Hobscheid, Eischen).
 
faukelen intr. Verb.: = lok. Var. zu fautelen (s. d.).
 
Vaul (fA:ul fε:ul) M. = lok. phV. zu Vull (s. d.).
 
faul (kurz fAul — Ostrand fε:ul — sonstige phV. cf. Ltb. 76) Adj.: 1) «faul» im eigtl. Sinn: «von Fäulnis betroffen» — d'Gromperen am Buedem sin hallef f. — bei faulen Äppel as nët vill Wiel (bei faulen Äpfeln ist die Wahl klein) — übtr.: dat si faul Äppel, f. Fësch (Ausflüchte) — Kinderspiel: gëf mer en Apel oder wëlls d'en Apel? s. Apel, S. 33 — faule Buedem (leichter, schwarzer, meist angeschwemmter Boden oder mooriger Boden in versauerten Senken) — faule Steen (bröckelnder Stein in altem Gemäuer) — faule Kallek (früher vergrub man den Kalk, damit er besser binde) — von den Trauben: edelfaul (braungefleckt bei Überreife, durch den grauen Traubenschimmel - Botrytis cinerea) — réifaul (krankhaft faul vor der Reife, häufig in nassen Jahren) — sauerfaul (vom Sauerwurm befallen) — von Personen: deen as f. am Leif (übelriechender Atem, oder widerliche Bauchwinde, derb für «tuberkulös») — f. Fleesch (auch: falsch Fleesch — durch Verwundung abgerissenes Stück Fleisch, Auswuchs einer Wunde) — gesteigert: rotz-, ratz-, matsch-, patschfaul; 2) übtr.: «unangenehm, schwierig, übel, dumm» — eng f. Affär (eine trübe, unangenehme, schwierige, lästige . . . Angelegenheit) — wat eng Faul (scil.: Ausried — welche dumme Ausrede) — dat as f. (das ist ein schwieriger Fall) — Schulsprache: eng f. Stonn (unbeschäftigte Stunde zwischen zwei andern. dafür auch: Sprang-, falsch Stonn) — e faule Witz (Humbug) — maach keng f. Witzen! (laß die Späße!).
 
Faul- (kurz): -eck M.: dermat.: «Faulecke, angulus infectiosus»; -hiwwel, -koup M.: «Komposthaufen».
 
faul (lang fA:ul — häufige ländliche phV. fε·ul) Adj.: «träge» (dafür auch: dréideg, liddereg) — f., frech a gefréisseg (auch: déck, f. an dobäi e Fréisser — cf. auch domm) — Vergleiche: en as esou f., e ma(g) sech nët kraze, wou ët e bäisst — f. ewéi (eng) Mëscht (Mascht), e Maschtsak, Maschthans, Maschtepull (in diesen Raa. kreuzen sich faul-gefault und faul-träge, sowie Mist und Mast) — f. ewéi Stréi (Stroh), Bounestréi (Bohnenstroh).
 
Faul- (lang): -bam M.: 1) «dornloser Wegedorn, Rhamnus frangula» (auch: schwaarze F., cf. Dräidar); 2) «Zwergahorn, Spitzahorn, Acer Platanoides»; grénge F.: «gem. Hartriegel, Ligustrum vulgare»; roude F.: 1) «Traubenkirsche, Ahlkirsche, Prunus padus»; 2) «rotästiger Hartriegel, Cornus sanguinea»; wäisse F.: «gemeine Schlinge, Viburnum opulus»; -féiwer F.: «Faulheit» (iron. Bezeichnung) vor allem bei Kindern, welche die Schule schwänzen möchten; -hät, -heet F.: «Faulheit» — du sténks vun elauter F. (cf. auch: Faulecht); -max M.: «Faulenzer» — neben du F. auch: du faule Max! (Scheltwort); -mod F.: «elliptischer Eisenring mit Henkel, an dem Héil (s. d.) über dem Feuer eingehakt. diente zum Tragen der schweren Pfanne» (Wb. 06: «der beim Pflaumen- oder Eierkuchen gebrauchte Ring»); -pelz M.: wie hd.
 
Faulecht (A:u) F.: «Faulheit» — Echt.: d'Faulicht streekt d'Glidder (die Faulheit streckt die Glieder).
 
fauleg (Au) Adj.: «faulig» — e faulege Geroch, Geschmaach (cf. faulzeg).
 
faulen (kurz 'fAulən — lok. phV. cf. Ltb. 76, bzw. die Karte 7 bei Palgen, Stud. z. Lautgeogr.) Verb: 1) trans.: «zum Faulen bringen». (z. B. den Kochkäse: Bare-, Schossle-, Kach-, gekachte Kéis). und zwar im Bett oder im Takeschaf (s. d.), daher: gefaulte (gefollte) Kéis; 2) intr.: «in Fäulnis übergehen» — d'Äppel faulen um Bam — d'Grompere faulen am Buedem bei dëser Nätzt — von Verstorbenen: deen as scho laang gefault (oder: faul).
 
faulenzeg (A:u) Adj.: «faul» (Wb. 06).
 
Faulenzegkät, -keet F.: «Faulheit» (Wb. 06). [Bd. 1, S. 308]
 
faulenzen (A:u) intr. Verb.: «faulenzen».
 
Faulenzer (A:u) M.: 1) persönlich: «Faulenzer» — en dreift de F., kéiert (hänkt) de F. eraus; 2) sachlich: «verschiedene Gegenstände, Geräte, Aufstellungen, welche die Arbeit erleichtern» z. B.: Multiplikations-, Zinsenberechnungs-, Kubierungstabelle im Holzgeschäft, Rechenschieber — dann: Hungerharke zum Zusammenharken der Halme (auch: Bayar - s. d. sub 3); 3) «Faulbett, Lehnstuhl, Großvatersessel»; 4) «Eselsbrücke» (Pennälersprache) — s. Bréck 5.
 
Faulenzia F.: 1) «Faulheit» (iron., wie Faulféiwer, Schoulkränkt); 2) «Influenza» (in ländlicher Verballhornung früherer Zeiten).
 
faulzeg (Au — mit ähnl. phV. wie das kurze faul — s. d.) Adj.: «faulend» — dafür auch: failzeg (cf. auch: fauleg).
 
faulzen (Au — phV. cf. d. vor.) intr. Verb.: «faulig riechen oder schmecken» — dafür auch: failzen.
 
Faum (A:u) M.: «Feim, feiner Schaum» (dazu: ofgefaumt, gefaumt «abgefeimt, raffiniert»).
 
Fauscht (A:u) phV. -st cf. Ltb. 79) Pl. Fäischt F.: «Faust» — Adverbiale Wendungen: aus der F. (eraus — aus dem Stegreif, nach Eingebung, ohne Vorlage, Vorbereitung) — op (séng) ege F. (auf sein eigenes Risiko, Konto); Raa.: mer iessen eppes Klengs op (Wb. 06: aus) der F. (wir essen eine Kleinigkeit stehenden Fußes, ohne Teller und Gabel, frz. sur le pouce) — en huet mer eng F. gemaacht, ënner d'Nues gehal (er hat mir mit der erhobenen Faust gedroht) — wann ee Strëmp keeft, mécht een eng F. fir d'Mooss vum Fouss ze huelen (wenn man Strümpfe kauft, macht man eine Faust, um die Größe des Fußes an deren Umfang abzuschätzen) — ech maachen d'F. an der Täsch, am Sak (ich spreche meine Drohung nicht aus, füge mich widerwillig) — dat passt ewéi d'F. op d'A (das paßt wie die Faust aufs Auge — dafür spaßhaft: wéi d'F. op d'Fra) — donk d'F. op (steuere bei!) — ech hu mer d'Fäischt voll gelaacht (ich habe mir ins Fäustchen gelacht) — e steet do d'Fäischt an d'Säiten ze stäipen (er sieht tatenlos zu) — elo stemmen ech awer d'Fäischt an d'Säiten (jetzt gebiete ich aber Einhalt) — du hun ech mat der F. op den Dësch geschloen (da habe ich mir energisch Gehör verschafft) — Spw.: E Jong ewéi eng F. meeschtert e Meedche wéi en Haus (auch: Hauscht — bes. auf die zukünftigen Ehegatten bezogen, aber auch allgemein: ein Junge von der Größe einer Faust bezwingt ein Mädchen von der Größe eines Hauses, Heuschobers); Rätsel: Wat mécht de Koschter, wann en d'Klacke laut? (Was macht der Küster, wenn er läutet?) Eng F.; Vergleiche: esou déck, haart, knubbeleg ewéi eng F. (cf. fauschtendéck), eng F. wéi en Zouschléier, Zouschlohummer.
 
Fauschteler ON.: «Feiteler, frz. Fauvillers» (wallon. Dorf der belg. Prov. Luxemburg, an der Sprachgrenze — deutsche Flurbezeichnungen) auch: Fäiteler, Fetteler.
 
fauschtendéck, seltener fauschtdéck Adj.: «faustdick» — en huet ët f. hannert den Oueren (auch: f. sëtzen — er ist sehr verschlagen, schlecht, geht nicht aus sich heraus) — dat as f. gelunn (das ist f. gelogen) — 't si f. Klëppelsteng gefall (faustdicke Hagelkörner).
 
Fauschtert M.: «Füllstein von Faustdicke».
 
Fausse-couche (wie frz.) F.: «Früh-, Fehlgeburt, unzeitige Niederkunft» — d'Framënsch huet eng F. gemaacht (cf. auch: Butsch) — iron.: e Gesiicht ewéi eng F. (anormales, unschönes Gesicht); dafür bisw. spaßhaft: eng Postkutsch.
 
Vaut M.: «Vogt».
 
Faute (wie frz. fo:t), Pl. Fauten F.: «fehlerhafte Stelle» (z. B. im Holz, Gewebe, Stoff . . .) dafür: eng feel Plaz (cf. feel) — pass op, du méchs jo elauter Fautë beim Strécken.
 
Fautel F.: «Betrug, unerlaubter Kniff» — auch: Fautel(er)ei, Fautelspill (s. d.).
 
fauteleg Adj.: «betrügerisch» (bes. beim Spiel, aber auch allgem.) — fautelegt Geschir! (zu Personen, die einzeln oder verabredet beim Spiel betrügen), auch: fuddeleg.
 
fautelen (lok. phV. cf. Ltb. 81) intr. Verb.: 1) «betrügen (bes. beim Spiel), mogeln, unerlaubte Kniffe anwenden» — (d') F. befënt sech (der Betrug stellt sich heraus) — f. a pautelen (durch allerhand Kunstgriffe betrügen, fälschen, z. B.: den Wein panschen); 2) Ackerbau: «den Acker nicht fachgerecht behandeln, düngen, pflegen» — am leschte Joer (im letzten Pachtjahr) fautelt de Piechter mat de Stécker; 3) Pennälerspr.: «bei der Verteilung der Punkte, Plätze ungerecht vorgehen»; 4) von Ehepartnern: [Bd. 1, S. 309] «die Empfängnis verhüten» — dafür auch: fuddelen.
 
Fauteler M.: «Betrüger» (beim Spiel und allg.)
 
Fautelesch F.: «Betrügerin» (beim Spiel und allg.).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut