LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Faux-pas bis fäl, feel (Bd. 1, Sp. 309a bis 311a)
 
Faux-pas (wie frz.) Pl. Faux-paën M.: «Fehltritt» (eigtl. u. übtr.), bes. von einem Mädchen, das sich verfehlt hat.
 
Faveur (wie frz. — Ton: 1) F.: 1) «Begünstigung, Gunstbezeigung» — ech sin alt zefridde, wann ech eng kleng F. kréien — si hun em all Faveure vun der Welt gemat, en huet nët ugebass; 2) wie frz. faveur und engl. favours «farbiges Bändchen, Blümchen» (von den Damen ihren Kavalieren, bes. bei Hochzeiten, angesteckt, auch Bändchen um Geschenkpakete).
 
Favori (wie frz.) M.: 1) «Günstling»; 2) «Schläfenbart» — dafür lieber: Kotelett (s. d.).
 
favoriséieren trans. Verb.: «begünstigen».
 
Fax F. (so Wb. 06), meist nur im Pl. Faxen: 1) «Posse» — dat do si Faxen, déi bréngen nët vill an — 't sin esou sénger Faxen — statt Faxe maachen, bisw.: Fatze maachen (Possen reißen); 2) «Haarkringel».
 
faxeg Adj.: «possenhaft».
 
vaxéieren (fAk'seiərən) trans. Verb.: «quälen, necken, auf die Probe stellen» — wie: vexéieren — ech wollt dech emol v.
 
faxen intr. Verb.: «spassen», durchwegs nur neg. gebr. — ech f. nët laang — elo gët nët gefaxt (jetzt wird nicht gezögert, Ernst gemacht, schnell zugegriffen).
 
Faz (Ga.) M.: «Flatsche, großes Stück, Brocken» — cf. Flaatsch.
 
fäälzen, feelzen intr. Verb.: «feilschen» (zum Adj. fäl, feel — s. d.) dafür: maarten (s. d.).
 
Fääschte-, Feeschtewald M. s. Däischterwald — en as duerch de Feeschterwald gangen (sie haben ihn durchgeprügelt — Ösl.).
 
fächelen intr. Verb.: «mit dem Schwanz wedeln» (von der Kuh).
 
Fächer M.: «Fächer» — Ouere wéi e F. (große Ohren) — wat huet dat e F. (= e weiden Hënner, e breet Gefaach — breites Hinterteil); auch: Wandschaff M.
 
fäerdeg, fierdeg, feerdig (Osten) (lok. phV. cf. Ltb. 13; dazu im Südwesten vereinzelt fäerden) Adj.: 1) «fertig, abgeschlossen, bereit» — fäerdeg! (fertig zur Abfahrt, von der Eisen-, Straßenbahn — dafür auch: fini!) — ier s du f. bas, sin d'Fräsche (Schleke, Preise — Frösche, Schnecken, Preußen) scho laang zu Metz — lo si mer f., wa mer d'Oueren nach agebäert hätten (spassige Ra. der Nähterinnen) — d'Kächen huet d'Iessen nach nët f. gemaach (zubereitet) — ech hun d'Champignoen am léifste mat Ram f. gemaacht (zubereitet) — maach dech e bësche méi séier f. — 't as f. bis op de Verbotz (d. h. noch lange nicht fertig, wenn auch die Hauptsache schon erledigt ist — Anspielung auf die Langsamkeit der Maurer: d'Steemetzer gin ni f.) — déi si f. bis op d'Schwäerzen (diese Leute stehen vor dem Ruin, aus der Tünchersprache: de Fouss vun der Mauer gët geschwäerzt) — elo si mer f. fir heeschen ze goen (ruiniert) — dee Jong kënnt an e fäerdegt (gemaachtent) Bett ( a. macht eine gute Einheirat; b. tritt in die gesicherte Stellung, das einträgliche Geschäft seines Vaters ein) — mat deem do gët än ni f. (mit ihm wird man in endlose Diskussionen verwickelt) — fex (fix) a f. — beim Spiel: 't as f.! (rien ne va plus!); 2) «abgetan, erledigt» — an domat f.! (und damit basta) — mir zwee si f. mateneen (unsere Freundschaft ist aus) — ech gi (si) séier mat em f. (ich werde ihn schnell abfertigen, abweisen) — an deem Haus (do) huet e sech f. gemaacht (er darf nicht mehr dort verkehren) — en as scho f. gemaacht gin (mit den Sterbesakramenten versehen) — wat f. as, as f.; 3) «erschöpft, am Ende» — déi Aarbecht huet mech f. gemaacht (diese [Bd. 1, S. 310] Arbeit hat alle meine Kräfte verbraucht) — elo sin ech f. (jetzt bin ich am Ende mit meiner Energie, meinen Kräften) — den Zerjhant huet d'Jonge f. gemaacht (vom Kasernendrill) — ech si f. mat den (méngen) Nerven.
 
Fäert, Fiert F.: 1) «Fährte, Spur» (bes. in der Jägersprache); 2) «Rasenstück am Kopf eines Ackers» — cf. Antät, Uwand, Uwänner.
 
Fäertchen F.: Dim. zu Faart, bes. sub 3 «kleiner Ausflug, Spritzfahrt».
 
fäerten, fier(e)chten, feerchten (phV. cf. Ltb. 13/23), Part. Praet.: allgem. gefaart, Stadtlx. gefiercht, -fuercht, Echt. -fo:əçt, mittl. Ösling -fu:ərt, südl. Gutland -fO:Art — Praet.: Nordösl.: ich faart — Konj. Prät.: ech fiercht, Echt. fe:ərçt, Nordösl. fε:ərt, trans. intr. V.: «etwas fürchten, sich fürchten» — e fäert d'Waasser (wäscht sich nicht gerne) — ech fäerte mech mäin Doud, ech géing stierwen (ich fürchte mich zu Tode) — de Bouf fäert sech den Aasch aus der Box (Wb. 06: erof) — e fäert säi Papp wéi d'(Fix)Feier (wie Zündhölzer, wie Feuer) — en huet gefaart ewéi e Lach — du fäerts däin egene Schiet — Echt.: feercht kän Mous (nur keine Angst!) — deen elo fäert d'Kiirch ewéi der Däiwel d'Wäiwaasser — hie fäert esou vill ewéi eng Mësch, e Spatz (er ist frech, aufdringlich wie ein Sperling) — dat do as gutt fir déi aner Kanner f. ze donken (von einem besonders häßlichen Kinde) — ech brauch keen ze f. ( a. ich bin jedem gewachsen, b. ich habe ein reines Gewissen) — doeranner fäert hie keen (auf diesem Gebiet ist er nicht zu schlagen) — fäert nët, ech wäerd em schon äntweren (warte nur, ich werde ihm schon antworten) — iron.: ech f. nët, a wann och kee kënnt — Kinderspiel: Man fährt dem Kinde schnell mit der Hand vor den Augen hin und her, wenn es erschrickt oder mit den Augen zwinkert, sagt man: Du fäerts déng Mamm.
 
Fäertert (phV. cf. d. vor.) M.: 1) «furchtsamer Mensch, Angsthase» — in dieser Bed. auch: Fäertaasch, M., -hengscht M.; -jang M.; -schass M.; -schësser M.; 2) in der Ra.: den heilege F. (oder: Graulert) = a. «der hl. Georg» — In Walferdingen ist der hl. Georg Nebenpatron; an seinem Fest am Ostermontag, wird er gegen krankhafte Angstzustände, die sog. Walfer Kränkt angerufen; b. «die Scheu vor der Arbeit» — ja, wann den hellege F. nët wär!
 
fäertereg Adj.: «furchtsam» — en huet esou eng f. Kuck opgesat, ech konnt em einfach keng méi fachen (er hat mich so ängstlich angesehen, daß ich es nicht mehr übers Herz brachte, ihm eine Ohrfeige zu geben) — f. ewéi Schlekenhierner (Schneckenfühler).
 
Fäich(t)el, Fäig(el) F.: 1) «Feigwarze» (warzenartiger Auswuchs am Unterleib der Kühe — Sycosis) — eng F. soll no an no mat engem seide Fuedem ofgebonne gin (cf. auch d. folg.); 2) «Fistel am After des Viehs» (Thrya).
 
Fäich(t)el-, Fäch-, Fäig(el)holz N.: «Seidelbast» (womit die Fäichtel — s. d. — abgebunden wird), dafür auch: Jolibois. Mäerzhëlzchen.
 
Fäichholz (lokal) N.: «morsches, mürbes, trockenes Holz» (bes. in Hohlweiden — diente häufig als Zunder), dafür auch: Feem-, Fëmm-, Fengholz.
 
fäicht (allgem. veraltet, vereinzelt im Osten) Adj.: = fiicht (s. d.).
 
Fäich(t)nes F.: «Feuchtigkeit» dafür allgem.: Fiichtegkät (s. d.).
 
fäifaul, feifaul Adj.: «überreif» (Winzerspr.) — s. iedelfaul.
 
Fäifel F.: «Feifel» (Drüsenkrankheit der Pferde).
 
Fäil (Pl. Fäiler) M.: «Pfeil» (cf. Fitschefäil); dafür älter: Päil.
 
fäin, fein (allgem. unterschiedlos ε:i/Ai; phV. cf. Ltb. 67) Adj./Adv.: 1) von der materiellen Qualität: «fein, prima, ausgezeichnet» — f. ewéi Seid, ewéi Pëppcheszwir (feiner, in kleine Strängchen geraffter Zwirn, diese Strängchen hießen Pëppchen — s. d.) — dat as e feine Stofft (fein verarbeiteter, leichter Stoff) — in dieser Bed. häufig auch reng — übtr. auf Zustände: d'Saach as f. (in Ordnung, vorteilhaft) — dat as emol f. ageriicht — dat hues de f. gemaach; 2) von Anstand, Moral und Sitte: «ehrlich, brav, gebildet, gesittet» — du bas e feine Jong (spaßhafter Zusatz: wann s de schléifs, oder: wann s de nët derbäi bas) — e kritt do e feint Meedchen (seine Zukünftige ist ein anständiges Mädchen) — en as vu feine Leit (stammt aus einer besseren Familie), in Stadtlux. und Umgegend wird unterschieden: fei Leit (sozial gehoben). fäi Leit (ehrlich); 3) von der Geldlage: «einträglich, günstig» — e feint Geschäft — en as fein eraus (er hat viel Geld zur Verfügung); 4) von der Kleidung, der Körperpflege: «aufgeputzt, gepflegt» — et brauch eng [Bd. 1, S. 311] Stonn fir sech f. ze maachen — en as f. erausgemaacht, -gefiizt; 5) ironisch: du bas mer e Feinen! — en huet äis f. sëtze gelooss — elo si mer f. gebotzt — en huet eis f. drukritt (hinters Licht geführt) — cf. féng.
 
Fäinhät, -heet F.: «Feinheit».
 
Väit männl. Vorn.: «Veit»; Zënt (Sënt) Väit (Nordösl.: vəkt, vit) ON.: «Sankt Vith» (deutschsprachige Grenzstadt in Ostbelgien) — Stoßgebet zu St. Veit: O helegen Zënt Väit, Erwäch mech zu rechter Zäit, Nët ze fréi, nët ze spéit, Wann d'Klack grad siwe schléit.
 
Väitches-, Väiterblumm F.: «Saatwucherblume».
 
Fäiteler, Fäteler ON.: = Fauschteler (s. d.).
 
Fäktioun (lok. Mosel / veraltet) F.: 1) «Gesundheitszustand» — d'Meedchen as vu kenger gudder F. (= stécht a kenger gudder Haut); 2) «Absicht, Handlungsweise» — en huet et a (aus) gudder F. gemaacht — elauter schlecht(er) F.!
 
fäl, feel (lok. phV. cf. Ltb. 83) Adj.: «feil, verkäuflich» — verbale Raa.: f. bidden, doen «zum Verkauf anbieten, feil bieten, anbieten» — de Papp deet säi Meedchen f. — f. droen, goen a. «hausieren», b. «ausplaudern» — e geet mat Neiegkäte, Beschass, Lige f. — 't as nët fir dermat f. ze goen (vertrauliche Mitteilung) — e geet mat sénger Éier f. (schadet seiner Ehre durch Wort und Tat) — f. hun «zum Verkauf anbieten» (wat hut dir da f.? — e spillt sech op wéi wann e Fett a Speck f. hätt) — f. setzen «feil bieten» — mer hun eis Kou f. gesat — f. sin «verkäuflich sein» übtr.: du bas mer f. = du kanns mer gestuel gin, du bas aus ménger Gnod eraus — deen elo as fir all Schlechtegkete f. (jener gibt sich zu allen Schlechtigkeiten her) — fir d'Geld as alles f. — dat as (mer) fir kee Geld a kee Präis f. — wenn ein Viehhändler in ein Bauerndorf kommt, so fragt er gewöhnlich den Ersten, der ihm begegnet: as näischt, wees de, steet näischt f. am Duerf? (= as näischt ze handelen?).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut