LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Février bis Feeltrëtt (Bd. 1, Sp. 313a bis 314a)
 
Février (Ton: 1) M.: «Februar» — alte Bezeichnung: Spierkel.
 
fechten intr. Verb.: 1) «betteln» — si kommen erëm fir eng Tombola f. (Sammlung zu einer Vereinstombola); 2) «fechten» (mit dem Degen, Säbel), in dieser Bed. häufig auch: fiechtenübtr.: hie fiecht jo nëmme mat Wierder, Ausdréck — e fiecht mat Hänn a mat Féiss, wann en diskutéiert (cf. fuchtelen).
 
Fecht-: -brudder M.: 1) früher: «(bettelnder) Handwerksbursche»; 2) heute: «Bettler, herumstreifender Nichtstuer»; -lapp(es) M.: «Bettler»; -meeschter M.: «Fechtmeister»; -schoul F.: «Fechtschule» — et sténkt (greezt) an der F. (es stimmt etwas nicht, die Sache wird brenzlig).
 
Féck I (lok. Feek) F.: «leinene Hose».
 
Féck II F.: «lüderliches Frauenzimmer, Freudenmädchen».
 
féckeg (lok. fekeg) Adj.: «vorlaut, voreilig» (bes. an der Mosel).
 
féckeleg (lok. fekeleg) Adj.: 1) «biegsam, geschmeidig, federnd» (bes. vom Holz — cf. facheg, fackeleg); 2) übtr.: «verfänglich, unsicher» — dat as eng f. Geschicht (cf. quokeleg).
 
féckelen intr. Verb. 1) wie fackelen sub 3 (s. d.) «unbeständig sein, zaudern» — wann s d'aus geféckelt hues, sin déi aner scho laang fäerdeg; cf. auch: fréckelen; 2) «wanken» — op deem glëtschege Buedem sin ech an d'Féckele komm; cf. verféckelen.
 
fécken I (lok. feken) intr. Verb.: «leichten Kaufes tun» — en huet gutt f. fir de Groussaartegen ze spillen, säi Papp huet derfir gesuergt.
 
fécken II intr./trans. Verb: 1) «coire, beischlafen» (gemein); 2) «zeugen» — Ra.: wann dat der nët gefällt, da muss de der en anert f. (loossen) — cf. buppen.
 
féckereg Adj.: 1) «geil»; 2) = féckeg «voreilig, überstürzt, hastig»; 3) «hasenschreckig».
 
Féckmillchen F.: 1) «Zwickmühle» (beim Mühlspiel eine Stellung der Steine mit doppeltem Schluß); 2) «günstige Lage» (in der man nach verschiedenen Seiten hin erfolgreich handeln kann); 3) «Doppelgewinn»; 4) «Dilemma, aussichtslose Lage» — ech souz an enger F. (in dieser Bed. auch: Zwéckmillchen).
 
Federatioun F.: «Verband» (etwa Handels-, Handwerks-, Berufs-, Sportverband).
 
fee, féi, fei Adj.: «klug, verschlagen, flink, behende (körperlich und geistig)» — do wars d'awer nët f. (bei dieser Gelegenheit warst du nicht rasch zur Hand) — hien as där Féier än (ein Superkluger).
 
Fee (fe·) I F.: «böses Weib», z. B.: eng elle (häßliche, heimtückische), rose (rasende, wütende) . . . Fee.
 
Fee (fe·) II, Fä, Nordösl. u. veraltet im Ost.: fe:ç F.: «Nachgeburt» (der Haustiere) — rout ewéi eng F. (auch: Kéifee — bleichrot, z. B. von Stoffen) — cf. feën sub C.
 
Fee- (Feg-) : -dëschtel F.: «Mannstreu, Eryngium»; -feier N.: 1) «Fegfeuer» — volksetym. Deutung (zu Kindern): wou een den Hënner gefeet kritt (cf. feën sub A/2) — Wann ee Stär fällt, soll ee séier bieden, da gët eng arem Séil aus dem F. erléist — dee Mann huet säi F. op dëser Welt (Anspielung auf ein böses Eheweib); 2) bot. «Kranzraden, Lychnis flos cuculi», s. Fläscheblumm; -messer N.: «Wirkmesser» (des Hufschmieds, des Gerbers — cf. feën sub A/1); -wis, häufige Flurbezeichnung.
 
Feech (lok.) F.: örtlich verschieden gebr. für Tiere aus der Familie der Mustelidae, lok. belegt als 1) «Haus-, Steinmarder — Martes foina»; 2) [Bd. 1, S. 314] «Iltis — Mustela putorius»; 3) «Wiesel — Mustela nivalis» — cf. Féidéier, Fëss.
 
Feel weibl. Vorn.: Variante zu Felicie (s. d.).
 
feel (fe·l) Adj.: «mißlungen, fehlerhaft, falsch, nichtsnutzig» (materiell u. moralisch) — e fele Kärel, Mënsch, e felen Hond (charakterloser, heimtückischer Mensch) — e feelt Kand (verwachsenes od. mißratenes Kind) — e feelt Joer (schlechtes Erntejahr) — en huet kee felen Zant am Monn — et as keng f. Plaz un deem Päerd, an deem Gromperestéck (Kartoffelacker), Stofft — e feelt Wuert (boses, unangebrachtes Wort) — e fele Graff, Spronk, Tratt (ein ungeschickter Griff, Sprung oder Tritt, der zu Verrenkungen, Zerrungen, Stauchungen führt — cf. etwa R, VI/453: mäi jéngste Son huet d'Broscht wéi vun engem fele Spronk) — hei as e f. op der Plaz — unfeste verbale Verb.: f. falen (mißlingen: den Händelchen as f. gefall), f. goën (irrgehen, sich irren: ech gin nët f., wann ech mengen ... — d'Saach geet f.), f. schéissen (vorbeischießen, sich irren: f. geschoss! «da irrst du»), f. schloën (fehlschlagen, mißraten: 't schléit mer alles f. wat ech upaken), f. trieden (einen falschen Tritt tun) — cf. felen.
 
Feel (fe·l) F.: «Fehler» (materiell, geistig u. mor.) — Raa.: du bas an der F. (bist schuldig, schuld daran, hast dich verfehlt) — kommt ounéi F. (unbedingt, dringende Einladung, bes. formelhaft zur Kirmes) — 't weess een nët, wien an der F. as; Spww.: Wien an der F. as, entschëllegt sech (frz. qui s'excuse, s'accuse) — 't wor eng F. (verfehlte Sache).
 
Feel- : -faarf F.: «fehlende Karte» (Kartenspiel); -gebuurt F.: «Fehlgeburt», dafür häufig: Fausse-couche (s. d.); -gewiicht N.: «fehlendes Gewicht»; -grëff M.: «Mißgriff» (vornehmlich übtr. — anders: e fele Grëff s. feel); -joër N.: «schlechtes Erntejahr»; -kaart F.: «wertlose Karte, fehlende Karte» (Kartenspiel); -kand F.: «mißgestaltetes Kind» (wat nët grued as); -schotz M.: «Fehlschuß»; -trëtt M.: «Fehltritt» (nur übtr. — anders lieber: e felen Trëtt, s. feel).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut