LWB Luxemburger Wörterbuch
 
féckelen bis Véifudder (Bd. 1, Sp. 313b bis 315a)
 
féckelen intr. Verb. 1) wie fackelen sub 3 (s. d.) «unbeständig sein, zaudern» — wann s d'aus geféckelt hues, sin déi aner scho laang fäerdeg; cf. auch: fréckelen; 2) «wanken» — op deem glëtschege Buedem sin ech an d'Féckele komm; cf. verféckelen.
 
fécken I (lok. feken) intr. Verb.: «leichten Kaufes tun» — en huet gutt f. fir de Groussaartegen ze spillen, säi Papp huet derfir gesuergt.
 
fécken II intr./trans. Verb: 1) «coire, beischlafen» (gemein); 2) «zeugen» — Ra.: wann dat der nët gefällt, da muss de der en anert f. (loossen) — cf. buppen.
 
féckereg Adj.: 1) «geil»; 2) = féckeg «voreilig, überstürzt, hastig»; 3) «hasenschreckig».
 
Féckmillchen F.: 1) «Zwickmühle» (beim Mühlspiel eine Stellung der Steine mit doppeltem Schluß); 2) «günstige Lage» (in der man nach verschiedenen Seiten hin erfolgreich handeln kann); 3) «Doppelgewinn»; 4) «Dilemma, aussichtslose Lage» — ech souz an enger F. (in dieser Bed. auch: Zwéckmillchen).
 
Federatioun F.: «Verband» (etwa Handels-, Handwerks-, Berufs-, Sportverband).
 
fee, féi, fei Adj.: «klug, verschlagen, flink, behende (körperlich und geistig)» — do wars d'awer nët f. (bei dieser Gelegenheit warst du nicht rasch zur Hand) — hien as där Féier än (ein Superkluger).
 
Fee (fe·) I F.: «böses Weib», z. B.: eng elle (häßliche, heimtückische), rose (rasende, wütende) . . . Fee.
 
Fee (fe·) II, Fä, Nordösl. u. veraltet im Ost.: fe:ç F.: «Nachgeburt» (der Haustiere) — rout ewéi eng F. (auch: Kéifee — bleichrot, z. B. von Stoffen) — cf. feën sub C.
 
Fee- (Feg-) : -dëschtel F.: «Mannstreu, Eryngium»; -feier N.: 1) «Fegfeuer» — volksetym. Deutung (zu Kindern): wou een den Hënner gefeet kritt (cf. feën sub A/2) — Wann ee Stär fällt, soll ee séier bieden, da gët eng arem Séil aus dem F. erléist — dee Mann huet säi F. op dëser Welt (Anspielung auf ein böses Eheweib); 2) bot. «Kranzraden, Lychnis flos cuculi», s. Fläscheblumm; -messer N.: «Wirkmesser» (des Hufschmieds, des Gerbers — cf. feën sub A/1); -wis, häufige Flurbezeichnung.
 
Feech (lok.) F.: örtlich verschieden gebr. für Tiere aus der Familie der Mustelidae, lok. belegt als 1) «Haus-, Steinmarder — Martes foina»; 2) [Bd. 1, S. 314] «Iltis — Mustela putorius»; 3) «Wiesel — Mustela nivalis» — cf. Féidéier, Fëss.
 
Feel weibl. Vorn.: Variante zu Felicie (s. d.).
 
feel (fe·l) Adj.: «mißlungen, fehlerhaft, falsch, nichtsnutzig» (materiell u. moralisch) — e fele Kärel, Mënsch, e felen Hond (charakterloser, heimtückischer Mensch) — e feelt Kand (verwachsenes od. mißratenes Kind) — e feelt Joer (schlechtes Erntejahr) — en huet kee felen Zant am Monn — et as keng f. Plaz un deem Päerd, an deem Gromperestéck (Kartoffelacker), Stofft — e feelt Wuert (boses, unangebrachtes Wort) — e fele Graff, Spronk, Tratt (ein ungeschickter Griff, Sprung oder Tritt, der zu Verrenkungen, Zerrungen, Stauchungen führt — cf. etwa R, VI/453: mäi jéngste Son huet d'Broscht wéi vun engem fele Spronk) — hei as e f. op der Plaz — unfeste verbale Verb.: f. falen (mißlingen: den Händelchen as f. gefall), f. goën (irrgehen, sich irren: ech gin nët f., wann ech mengen ... — d'Saach geet f.), f. schéissen (vorbeischießen, sich irren: f. geschoss! «da irrst du»), f. schloën (fehlschlagen, mißraten: 't schléit mer alles f. wat ech upaken), f. trieden (einen falschen Tritt tun) — cf. felen.
 
Feel (fe·l) F.: «Fehler» (materiell, geistig u. mor.) — Raa.: du bas an der F. (bist schuldig, schuld daran, hast dich verfehlt) — kommt ounéi F. (unbedingt, dringende Einladung, bes. formelhaft zur Kirmes) — 't weess een nët, wien an der F. as; Spww.: Wien an der F. as, entschëllegt sech (frz. qui s'excuse, s'accuse) — 't wor eng F. (verfehlte Sache).
 
Feel- : -faarf F.: «fehlende Karte» (Kartenspiel); -gebuurt F.: «Fehlgeburt», dafür häufig: Fausse-couche (s. d.); -gewiicht N.: «fehlendes Gewicht»; -grëff M.: «Mißgriff» (vornehmlich übtr. — anders: e fele Grëff s. feel); -joër N.: «schlechtes Erntejahr»; -kaart F.: «wertlose Karte, fehlende Karte» (Kartenspiel); -kand F.: «mißgestaltetes Kind» (wat nët grued as); -schotz M.: «Fehlschuß»; -trëtt M.: «Fehltritt» (nur übtr. — anders lieber: e felen Trëtt, s. feel).
 
feem (fe·m) Adj.: «abgestorben, in der Dunkelheit leuchtend» (vom Holz); dazu: Feemholz N. = Fäichholz (s. d.).
 
feën, fäen Ösl.: fegen, fägen Verb.: A. trans.: 1) «fegen, putzen», (und zwar vornehmlich nur Gemüse, Hülsenfrüchte, im Ösl. stellenweise auch: «mit dem Besen fegen, kehren») — d'Mamm as am Gaang Bounen, ferbëssen, Kabes, Muerten, Zalot ze f. — dëst Joer leisst de Fieschter de Bësch f. (auch intr. ohne Objekt.: «ausforsten») — d'Plättele f. (tüchtig essen) — elo kriss de d'Boune gefeet (jetzt werde ich dich prügeln — cf. auch sub A/2) — de Schmatt feet den Huff (der Hufschmied wirkt den Huf aus, mit dem Feemesser, s. d.) — d'Kanner hun d'Uebstbeem, de Krëschtbam, d'Taarte gefeet (die Kinder haben alles Obst von den Bäumen gepflückt, alle Süßigkeiten vom Christbaum, alles Obst von den Torten weggegessen) — Echt: d'Seek f. (den Taschendieb spielen); 2) «prügeln» — wann s de dech nët schécks, da gës de gefeet — du kriss den Duxall, den Hënner gefeet (in dieser Bed. im Nordösl. unbekannt); B. intr.: «schnell laufen, fahren» (so bes. im Nordösl.) — en as em den Eck gefäägt kommen ewi de Blëtz; C. refl.: 1) «die Nachgeburt abwerfen» (vom Vieh) — d'Kou huet sech nach nët gefeet, si muss eng Schmalz(e)schmier (ein Schmalzbrot) kréien (den Ziegen wird eng Salzschmier «ein Salzbrot» verabreicht), dafür auch: sech propper, schéi maachen (cf. Fee II); 2) «fegen» (vom Hornwild) — d'Réi feet sech (das Reh reinigt sein neues Geweih vom Bast); 3) Wb. 06: «sich aus dem Staube machen» (cf. sech verfeën).
 
Feër M.: 1) «Feger, Reinmacher, Leermacher» — Kompos.: Schuechtechfeër; 2) «tüchtiger Esser» (selten statt des Kompos. Plättelefeër) — belegt bei Gonner, Prairieblummen (Bréngt em Brout a Kéis erbäi, Well den Hännes wor e F.).
 
Feesper (fe:spə·) Plur. Feesperen F.: «Wespe» — (Echt.).
 
féi, Westgrenze (bes. Kant. Capellen): foi Interj.: «pfui» — dafür auch: fi(ch) — s. d.; Zussetz.: féi ba — féi dann — féi Däiwel — féi Louder — (diese Ausdrücke volksetymologisch mit d. folg. zusammengebracht).
 
Véi N.: «Vieh» — si hun e Stall voll V. (schöner Viehbestand) e schafft ewéi e V. (arbeitet übermenschlich) — e behëlt sech ewéi (e Stéck) V. (führt sich sehr unanständig auf) — de Mënsch as kee V. (man darf nicht zuviel von einem Menschen verlangen) — en huet eis behandelt wéi d'V. — esou e V.! (rücksichtsloser Vorgesetzter, Aufseher usw.) — d'V. muss säi Geschéck (richtige Behandlung) kréien [Bd. 1, S. 315] ewéi d'Mënschen; für Véi steht im Ösling Biisten (= gemeinlux. Béischten).
 
Véi- : -dëppen N.: «großer Topf, in dem das Fressen der Haustiere (bes. der Schweine) zubereitet wird»; -dokter M.: «Tierarzt», auch: Veterinär (s. d.) — iron.: ech gin nët bei dee V. (ich lasse mich nicht bei diesem rauhen Arzt behandeln); -friessen N.: «Futter des Viehes» (bes. das im Véidëppen zubereitete); -fudder N.: «Futter des Viehs» (im Unterschied zum vor. bes. das Getreide);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut