LWB Luxemburger Wörterbuch
 
verréieren bis versaupen (Bd. 1, Sp. 347b bis 349b)
 
verréieren Verb.: A. trans.: 1) «verrühren, mit einrühren» (kulin.); 2) [Bd. 1, S. 348] «falsch an-, aufrühren» — du hues d'Mayonnaise verréiert, si as ëm (verdorben); 3) übtr.: «nach dem Tod verleumden» (cf. réieren); B. refl.: «falsch, zu viel rühren».
 
verreiwen trans. Verb.: 1) «verreiben» — d'Uebst gët um Biresteen (s. d.) verriwwen; 2) «durch Reiben abnutzen» — de Gummi as verriw(w)en.
 
verrenen intr. Verb.: «verregnen» — d'Vakanz wäerd (wird wohl) eis dëst Joer ganz v. — d'Fruucht, de Gaart, d'Hee as verreent; dazu das Verbadj.: verreent «verregnet, regnerisch» — mer kréien e verreente Summer, eng v. Saison.
 
verrenken trans. Verb.: «verrenken» — ech hu mer de Fouss verrenkt — hal op ze dréien, du verrenks mer den Aarm — e verrenkt sech den Hals (d'Aë), fir mer an d'Kaart ze gesin — en huet sech de Mond bal verrenkt (er hat sich angestrengt, um nichts oder etwas Unauffälliges zu sagen) — verrenk der d'Zong nët! (beim Aussprechen schwieriger Wörter).
 
verrennen Verb.: A. trans.: «mit Herumlaufen (nutzlos) zubringen» (cf. verlafen) — elo hun ech mäi ganze Muerge verrannt; B. refl.: 1) «sich verrennen, in der Hast falsch laufen»; 2) «sich festfahren» — en huet sech blannemännches an déi Iddi verrannt; 3) übtr.: «sich irren, im Eifer zuviel tun, sagen».
 
verrëschten trans./refl. Verb.: «auffällig, lächerlich, geschmacklos schmücken, kleiden» — wéi dat Kand ëmmer verrëscht as! — wat hu se d'Stroosse verrëscht!; dazu das Verbadj.: verrëscht mit der bes. Bed.: «schwer betrunken» — en as al v. (cf. auch rëschten).
 
verrëtschen Verb.: 1) trans.: «durch Rutschen abnutzen» — wat hun ech där Boxen verrëtscht! — d'Bänke sin allerhand verrëtscht; 2) intr.: «an eine andere, falsche Stelle rutschen» — d'Brëtell, de Kalzong, d'Jhartell . . . as mer verrëtscht.
 
verrichen Verb.: 1) trans.: «Wind bekommen von, wahrnehmen, spüren» — en hat et an Zäite verroch (verricht) — dee verricht et all Kéier wa mer eppes Besseres am Dëppen hun; 2) refl.: «falsch riechen, nicht aufspüren» — d'Jäer si feel gaang, d'Hënn hate sech al verroch — spaßh. zu jem. der an Flaschen herumschnuppert: nau verréich dich nët! (Echt.).
 
verrieden refl. Verb.: 1) «sich verreden, versprechen» — E Mënsch ka sech v., eng Kou sech vertrieden (bisw. mit dem Zusatz: mat véier Puer Been — spaßh. auch gelegentlich umgekehrt); 2) «sich auf gütlichem Wege einigen» (bes. bei Flur- und Feldschaden) — verriet iech mam Proprietär (sagt der Feldhüter zu den ertappten Buben — cf. ranjhéieren, astellen S. 29).
 
verriichten I Verb.: 1) trans.: «machen, tun, anrichten» — lo hues du déng verriicht (cf. stiichten) — e verriicht säi Gebiet — iron.: hues de déng Andacht verriicht? (z. B. = hues de déng Nout verriicht?); 2) intr.: «zur hl. Kommunion gehen» — ech gi v.
 
verriichten II trans. Verb.: «aus der Richtung bringen, verrücken» (s. réck(el)en).
 
verriskéieren (lok. verrëschkéieren) trans. Verb.: «riskieren und verlieren».
 
verroden (Part. Prät.: verroden, verrot) trans./refl. Verb.: «verraten, heimlich mitteilen» — dovu v. ech nët vill (weil es für mich nicht verständlich war) — ech kann iech v., datt ech dat nët gär gehéiert hun — Echt.: dee verritt sein Familjen nët (cf. verläächenen) — Echt.: äich säin iweral verroden (ich bin von jedermann verlassen) — elo hues de dech v. — séng Schrëft huet e v. — deen do verréit sech nët esou liicht — fir eng Fläsch Branntwäi géing dee Papp a Mamm v. — ech kann iech eppes v. (als Ankündigung von etwas Besonderem).
 
verrolzen trans. Verb.: 1) «geräuschvoll verbringen» — d'Borschten hun d'Kiirmesdeeg verrolzt; 2) «in Unordnung bringen» — zu spielenden Kindern: nu verrolzt mer de Gaart nët.
 
verrompelen, verronschelen trans./ intr. Verb.: «runzelig machen, werden» (cf. verrampelen).
 
verrompen trans. Verb.: «beim Buttern (z. B. durch zu sauern Rahm) verderben» (cf. rompen) — verrompte Botter (dafür auch: grijheleche Botter); lokal auch: verbäichelen.
 
Verrot M.: «Verrat».
 
verrouschten intr. Verb.: «verrussen» — de Kamäin, d'Uewepäif as verrouscht — iron.: ech hun de Kamäi verrouscht (meine Nase ist vom Schnupfen verstopft).
 
verrubbelen trans. refl. Verb.: «durch Hast verderben» — déi Aarbecht as verrubbelt (gin).
 
verruckelen trans. Verb.: «verschmutzen» (cf. verschwéngzen).
 
verruckels(t) Adv.: «unbedacht» (cf. auch: onverruckelst). [Bd. 1, S. 349]
 
Verruff, Verrouf (lok. bes. Osten) M.: «Verruf» — mer kommen an de V. — dat Wiirtshaus as ganz am V. — 't as gutt fir en éierliche Mënsch an de V. ze bréngen.
 
veruff(en), verrouf(en), verrufft Verbadj.: «verrufen» — e verruffent Haus — e veruffene Kärel — e veruffent Framënsch.
 
verrujenéieren trans. Verb.: «total ruinieren» — veraarmt a verrujenéeirt.
 
versabbelen trans. Verb.: 1) «versudeln» — de Reen hat eis de ganzen Tuer versabbelt; 2) übtr.: «vertrödeln, vergeuden» — en huet séng bescht Zäit versabbelt — Echt.: en hoat sein schi Suën mat esu Dommhäte versabbelt.
 
versaieren intr. Verb.: «versauern» (vom Boden).
 
versalzen (Part. Praet.: versalzt) trans. Verb.: 1) eigtl.: «zu stark salzen» — d'Zopp as versalzt, d'Kächen as verléift — de Bäcker versalzt d'Brout; 2) übtr.: «vergällen» — en huet äis de Bräi, d'Zooss, d'Zopp versalzt; dazu das Verbadj.: versalzt, versalzen — versalz(en)t, versalze Brout.
 
versamen intr. Verb.: «versanden» — no engem Wieder sin d'Stécker versaamt.
 
versammelen, -siemelen, -simmelen trans./refl. Verb.: «versammeln» — dazu die Abl.: Versamm(e)long F.
 
versangen refl. Verb.: «falsch singen» — den Tenor huet sech versongen.
 
versaubinneren trans. Verb.: «vollständig verderben».
 
versauen trans. Verb.: «beschmutzen, durch Schmutz verderben» — en huet (sech) den neie Kostüm versaut — du versaus mer déi ganz Aarbecht.
 
versaueren Verb.: A. trans.: «versauern» (eigtl. und übtr.) — dee Mënsch versauert engem emol d'Liewen; B. intr.: 1) eigtl.: «versauern» (vom Boden), dafür meist: versaieren; 2) übtr.: «mißmutig werden, die (geistige) Frische verlieren» — do solls de jo v. — an deem Nascht versauert ee jo ganz (s. vergruechten).
 
versaufen trans. Verb.: «versaufen» — mir v. onser Aler hiert klengt Haischen, an da späizt er och kee Vull méi op den Daach — du versäifs jo Habb a Gutt (Häerches Gutt) — auch refl.: e Béischt versäift sech nët, ma du all sonndes!; dazu das Verbadj.: versoff «trunksüchtig» — du aalt versoffent Schwäin — Echt.: versoffe Meten (gemeinlx. Metten = törichtes Gerede von Betrunkenen).
 
versaumen (phV. cf. Ltb. 77) trans. Verb.: «versäumen» — elo hues d'eppes Schéins versaumt (gew. iron.) — du versaums näischt, wann s de nët kënns (cf. duch verpassen) — d'Schoul versaumen (schwänzen).
 
versaupen intr. Verb.: «versumpfen, moorig werden» — d'Wise v., si versaupt — s. versuppen II.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut