LWB Luxemburger Wörterbuch
 
verrompelen, verronschelen bis verschanzen (Bd. 1, Sp. 348b bis 350a)
 
verrompelen, verronschelen trans./ intr. Verb.: «runzelig machen, werden» (cf. verrampelen).
 
verrompen trans. Verb.: «beim Buttern (z. B. durch zu sauern Rahm) verderben» (cf. rompen) — verrompte Botter (dafür auch: grijheleche Botter); lokal auch: verbäichelen.
 
Verrot M.: «Verrat».
 
verrouschten intr. Verb.: «verrussen» — de Kamäin, d'Uewepäif as verrouscht — iron.: ech hun de Kamäi verrouscht (meine Nase ist vom Schnupfen verstopft).
 
verrubbelen trans. refl. Verb.: «durch Hast verderben» — déi Aarbecht as verrubbelt (gin).
 
verruckelen trans. Verb.: «verschmutzen» (cf. verschwéngzen).
 
verruckels(t) Adv.: «unbedacht» (cf. auch: onverruckelst). [Bd. 1, S. 349]
 
Verruff, Verrouf (lok. bes. Osten) M.: «Verruf» — mer kommen an de V. — dat Wiirtshaus as ganz am V. — 't as gutt fir en éierliche Mënsch an de V. ze bréngen.
 
veruff(en), verrouf(en), verrufft Verbadj.: «verrufen» — e verruffent Haus — e veruffene Kärel — e veruffent Framënsch.
 
verrujenéieren trans. Verb.: «total ruinieren» — veraarmt a verrujenéeirt.
 
versabbelen trans. Verb.: 1) «versudeln» — de Reen hat eis de ganzen Tuer versabbelt; 2) übtr.: «vertrödeln, vergeuden» — en huet séng bescht Zäit versabbelt — Echt.: en hoat sein schi Suën mat esu Dommhäte versabbelt.
 
versaieren intr. Verb.: «versauern» (vom Boden).
 
versalzen (Part. Praet.: versalzt) trans. Verb.: 1) eigtl.: «zu stark salzen» — d'Zopp as versalzt, d'Kächen as verléift — de Bäcker versalzt d'Brout; 2) übtr.: «vergällen» — en huet äis de Bräi, d'Zooss, d'Zopp versalzt; dazu das Verbadj.: versalzt, versalzen — versalz(en)t, versalze Brout.
 
versamen intr. Verb.: «versanden» — no engem Wieder sin d'Stécker versaamt.
 
versammelen, -siemelen, -simmelen trans./refl. Verb.: «versammeln» — dazu die Abl.: Versamm(e)long F.
 
versangen refl. Verb.: «falsch singen» — den Tenor huet sech versongen.
 
versaubinneren trans. Verb.: «vollständig verderben».
 
versauen trans. Verb.: «beschmutzen, durch Schmutz verderben» — en huet (sech) den neie Kostüm versaut — du versaus mer déi ganz Aarbecht.
 
versaueren Verb.: A. trans.: «versauern» (eigtl. und übtr.) — dee Mënsch versauert engem emol d'Liewen; B. intr.: 1) eigtl.: «versauern» (vom Boden), dafür meist: versaieren; 2) übtr.: «mißmutig werden, die (geistige) Frische verlieren» — do solls de jo v. — an deem Nascht versauert ee jo ganz (s. vergruechten).
 
versaufen trans. Verb.: «versaufen» — mir v. onser Aler hiert klengt Haischen, an da späizt er och kee Vull méi op den Daach — du versäifs jo Habb a Gutt (Häerches Gutt) — auch refl.: e Béischt versäift sech nët, ma du all sonndes!; dazu das Verbadj.: versoff «trunksüchtig» — du aalt versoffent Schwäin — Echt.: versoffe Meten (gemeinlx. Metten = törichtes Gerede von Betrunkenen).
 
versaumen (phV. cf. Ltb. 77) trans. Verb.: «versäumen» — elo hues d'eppes Schéins versaumt (gew. iron.) — du versaums näischt, wann s de nët kënns (cf. duch verpassen) — d'Schoul versaumen (schwänzen).
 
versaupen intr. Verb.: «versumpfen, moorig werden» — d'Wise v., si versaupt — s. versuppen II.
 
versauteren, neben: versudderen intr. Verb.: «verglimmen, ohne Flamme brennen».
 
versäckelen trans. Verb.: 1) «schelten, beschimpfen»; 2) «verhauen, übel mitspielen».
 
verschafen trans. Verb.: 1) «verschaffen» — verschaf mer eng Plaz, da ploen ech dech nët méi — en huet sech alles iwwert déi lénk (alt: schlank) Schëller verschaf(t) (gestohlen, unredlich erworben); 2) «abschaffen» — deen Hond musse mer v. — zu einem unartigen Kind: du gës verschaf(t); 3) «auf die Seite schaffen, verschwinden lassen» — verschaf dat, d'Kanner brauchen et nët ze gesinn — verschaf d'Kanner! (bringe die Kinder zu Bett!).
 
verschaffen Verb.: 1) trans.: «verarbeiten» — de Schouschter huet dat alleche Lieder verschafft, a mer hun nach all keng Schong — dat Geld as nët all verschaffft gin (der Kredit ist nicht ganz aufgebraucht worden) — verschaff mer dat e bësschen (Redensart der Abgeordneten an den Redaktor des Kammerberichtes) — d'Speis (der Mörtel), de Bëtong as nët genuch verschafft; 2) refl.: «sich überarbeiten» (auch: iwwerschaffen) — Echt.: en hoat sich zelewen noach sele verschafft, awer schuns dack verfreesst; dazu das Verbadj.: verschafft 1) «ordentlich verarbeitet» — de Miwwel, de Rapport as nët (genuch) v.; 2) «abgearbeitet» — verschafften Hänn.
 
verschaffenéieren, -schaffonéieren trans. Verb.: 1) «zerknüllen»; 2) «schlecht verarbeiten» (früher bes. von Hauben, auch von Hüten usw.); dazu das Verbadj.: verschaffenéiert «nachlässig gekleidet» — hatt kënnt ëmmer esou v. do (cf. frz. chiffonner).
 
verschalen trans. Verb. wie hd. — s. verkläden.
 
verschammelen (bisw. -schëmmelen) intr. Verb.: «verschimmeln»; dazu das Verbadj.: verschammelt 1) «verschimmelt» (auch: schammeleg) v. Giescht (verschimmelte Gerste); 2) «mißraten, verkümmert» — Echt.: [Bd. 1, S. 350] 't säit esu v. ous (z. B. von einem unvollkommenen Siegelabdruck).
 
verschampeléieren, verschampenéieren (lok. auch: -schamponéieren, -schabonnéieren, -schabronnéieren) trans. Verb.: «entstellen, verunstalten» (bes. vom Gesicht) — wie séng Nues ofschneit, dee verschampeléiert säi Gesiicht (Ga.).
 
verschamt (in Echt. belegt) Verbadj.: «verunziert» (durch eine schlecht verharschte Wunde).
 
verschandelen trans. Verb.: «verunstalten, verderben».
 
verschant (-n:t) Verbadj.: zu verschënnen (s. d.).
 
verschanzen Verb.: 1) trans.: «heimlich (zu seinem Vorteil) auf die Seite schaffen» — dat hu se nach grad aus der (dem) Zäsi (frz. saisie) verschanzt; 2) refl.: «sich verschanzen» — e verschanzt sech hannert de Papp, de Paragraf vum Gesetz.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut