LWB Luxemburger Wörterbuch
 
verschméierlech bis Versécherongsspéngel, Versicheréngsspingel, Versicherongsnol, Versicherheitsspéngel (Bd. 1, Sp. 351b bis 353a)
 
verschméierlech Adj.: «wählerisch» (dafür meist: glott, auch: kéier, kir).
 
verschmëlzen intr. Verb.: «schmelzen» — mer si bal vun Hëtzt verschmolt [Bd. 1, S. 352] — je, komm mat eraus, du bas nët vun Zocker, du verschmëlz nët.
 
verschmieren trans. Verb.: 1) «verschmieren, nutzlos auftragen, (Farben) durcheinandermengen» — wat huet dat séng Fassad verschmiert (auffällig geschminkt); 2) «zukleben, zuschmieren» — mer mussen déi Bascht v.
 
verschmotzen trans./intr. Verb.: «verschmutzen».
 
verschmud(d)elen trans. intr. Verb.: «durch Nachlässigkeit verderben».
 
verschmuechten intr. Verb.: «verschmachten».
 
verschnappen refl. Verb.: «sich versehen, irren (in Wort und Tat)» — du hat ech mech verschnappt (da hatte ich ein unbedachtes Wort gesagt) — hie verschnappt sech emol gär (ist vorlaut).
 
verschnappt Verbadj.: «verschnupft» (im eigtl. u. übtr. Sinne).
 
verschnauwen trans. Verb.: 1) «(Schnupftabak) verbrauchen, für Tabakprisen ausgeben»; 2) «verwinden» — ech hun déi Frechheet, dee Verloscht nët v.; 3) «ausruhen» (bei einem anstrengenden Spaziergang z. B.) — loosse mer e bëschen v. éier mer weidergin — dazu das Verbadj.: verschnauft = verschnappt (s. d.).
 
verschneiden Verb.: A. trans. 1) «in Stücke schneiden» (namentlich gebr. für das Zerlegen der Schweine bei Hausschlachtungen); 2) «falsch zuschneiden» — de Stofft as verschnidden — engem de Wee v. (jemandem zuvorkommen, auflauern); 3) bes. an der Mosel: «mischen» (bes. den Wein aus verschiedenen Traubensorten); B. refl. «falsch, zuviel schneiden» — spaßh.: verschneid dech nët (zu jem., der zu knapp abmißt).
 
verschneieren, lok. verschnären tr. Verb.: «durch Zufall hören, Wind bekommen von».
 
verschnéieren trans. Verb.: «vergällen» (cf. verkraachen).
 
verschnëppelen (Echt.: verschnappelen) trans. Verb.: «in kleine Stücke, Schnippel schneiden».
 
verschoamen (Echt.) trans. Verb.: «beschämen» — sonst: verschimmen (s. d.).
 
verscholl(en) (Neol.) Verbadj.: «verschollen» — en as a Russland v.
 
verscholleren trans. Verb.: «verlieren» (beim Scholleren — s. d.).
 
verschoss Verbadj.: zu verschéissen (s. d.).
 
verschoteren Verb.: A. trans.: 1) «scheu machen, verschüchtern, einschüchtern, irre machen» — jäiz nët esou haart, du verschoters dat Kand jo ganz — looss dech nëmmen nët v.; 2) «verscheuchen» — verschoter den Hond, soss gët e keng Rou; B. intr.: «scheu, irre werden» — wann en Huer (Habicht) an der Luucht as, v. d'Hénger; dazu das Verbadj.: verschotert «scheu, gedrückt, mutlos» — e geet doeruechter ewéi e v. Hénkel, Schof — v. ewéi e veriirt Schof (s. schote(re)n).
 
verschounen trans. Verb.: «verschonen» — verschoun mech (dermat — behellige mich nicht).
 
verschrampelen, -schrompelen intr. Verb.: «verschrumpeln, -schrumpfen».
 
verschreiwen Verb.: A. trans.: 1) «verschreiben» (ein Rezept); 2) «durch Schreiben verbrauchen, vollschreiben» — d'Tënt, d'Heft as verschriwwen; 3) «gerichtlich aktieren, durch Testament übertragen» — e verschreift dem Nëvéi d'Haus; 4) übtr.: «übertragen (eine Krankheit)»; B. refl.: 1) «versehentlich falsch schreiben»; 2) «zuviel schreiben» (bes. neg. gebr.) — hie verschreift sech nët (er ist schreibfaul, bes. im Briefwechsel); 3) «sich ausliefern» — ech v. mech kenger Partei — 't mengt een, en hätt sech dem Deiwel verschriwwen (= en as dës Deiwels); 4) «sich verbürgen».
 
verschriën Verbadj.: «verschrien, verrufen» — en as am ganze Kantong fir séng Knéckegkeet v. (cf. verkrääscht).
 
verschrotten trans. Verb.: wie hd.
 
verschummelen trans. Verb.: «heimlich beiseite schaffen» (cf. verschëmmelen).
 
verschwannen intr. Verb.: «verschwinden» — mäi Portmonni as verschwonn(en) — hopp, verschwann! (zu einem Lästigen).
 
verschwäässen, -schweessen trans. Verb.: 1) «durch Schwitzen verderben» — hetz nët esou, du verschweess der däi ganzt Gezei; 2) «als Schweiß ausscheiden» — hätte mer dee Béier nach all verschweesst; 3) «verwinden» — en huet deen Affront nach nët verschwäässt; 4) «durch Schweißen verbinden»; dazu das Verbadj.: verschwäässt — e v. Hiem, e verschwäässte Kolli (Kragen).
 
verschwätzen Verb.: A. trans.: «anschwärzen» — en huet mech beim Schoulmääschter verschwat; B. refl.: 1) «sich versprechen, einen lapsus linguae begehen» — verschwätz dech nët (zu jem., der zu schnell, oder schwierige, gewählte Worte spricht); 2) «zuviel reden» (bes. neg. gebr.)[Bd. 1, S. 353] dee verschwätzt sech nët (er ist wortkarg) — en huet sech nët braucht ze v. (er schwieg beharrlich); 3) «sich verplappern, etwas durch Reden verraten».
 
verschwéiert (lok. verschwäert) Verbadj.: «verschwägert».
 
Verschwender M.: «Verschwender» (aus dem Hd.) — cf. Dropmécher.
 
Verschwendong F.: «Verschwendung» (aus dem Hd. — Wb. 06).
 
verschwéngzen (lok. Ostrand: verschweinzen) trans. Verb.: 1) «versauen, miserabel besorgen»; 2) «verderben»; 3) «verschwenden».
 
verschwieren Verb.: 1) trans.: «durch Eid bekräftigen» — ech kann et nët v. — auch refl. in dieser Bed.: ech hätt mech verschwuer, 't wier hie gewiescht!; 2) refl.: «sich verschwören» — si hu sech all géint mech verschwuer.
 
verschwomm(en) Adj.: «verschwommen, ungenau» — 't as mer esou v. vrun den Aën — 't as mer esou v. wéi wann (ungenaue Erinnerung).
 
versécheren trans./refl. V.: «(sich) versichern»; dazu die Abl.: Versécherong F.: 1) «Versicherung»; 2) «Sicherheit» — ech hun dorun eng V. (ich habe daran etwas Sicheres); 3) «Assekuranz»; Versécherongsagent M.; Versécherongsspéngel, Versicheréngsspingel, Versicherongsnol, Versicherheitsspéngel F.: «Sicherheitsnadel» — s. Fabriksspéngel, Festonnéierspéngel.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut