LWB Luxemburger Wörterbuch
 
flangéieren, flankéieren bis Flaus (Bd. 1, Sp. 385b bis 387a)
 
flangéieren, flankéieren intr. Verb.: 1) «untätig herumgehen, einherstolzieren, sich ergehen» — doerruechter fl.; 2) «fuchteln» (mit den Händen, einem Gerät usw.); 3) «um sich werfen» — e flangéiert mam Geld ewéi wann et vum Himmel tréil (vom Himmel fiele); 4) «herumreden, sich spreizen, brüsten».
 
Flank F.: «Querschuß beim Fußball».
 
flank(éier)en intr. Verb.: «zwinkern» — e léit ouni en A (mat den Aën) ze f.
 
Flansch F.: «Verbindungsschraube zweier Schläuche, zweier Röhren».
 
flanteren intr. Verb.: 1) «flattern»; 2) «leichtsinnig herumschweifen».
 
Flanter-, Flëntermaus F.: 1) «Fledermaus»; 2) lok.: «Schmetterling» (bes. im Ösling — auch Osweiler neben: Päipel s. d.) — Kinderlied: Flantermaus, wou kënns d'eraus? Aus dem alen Haus. Wat hues de kritt? Eng sauer Brach. A wat dann nach? Eng Botterschmier. Déi hun ech ech gier (s. Fladdermaus).
 
Flantes M.: 1) «lang aufgeschossener Mensch»; 2) «rüpelhafter, schwerfälliger, ungeschickter Mensch»; 3) «Lümmel, Grobian»; 4) Nordösl. = Flautert (s. d.).
 
flantesseg, (-szeg) Adj.: «rüpelhaft, unmanierlich, grob, ungeschickt» — dazu die Abl.: Flantessegkät, -keet F.
 
Flap F.: 1) «großes Stück Land, Areal» — mer hun nach déi F. tëschent de Bëscher ze méien; 2) «großes Stück Fleisch» — wat hu mer do Flapen eragefeiert; 3) «Schlag, Ohrfeige» — cf. im besonderen Nuetsflap(p); [Bd. 1, S. 386] 4) «Schwätzerin, Angeberin» (= Klap).
 
Flapp (Pl. Flapen oder Fläpp) M.: 1) «Kuhfladen» (cf. Kéiflapp) — e Bauereflapp aber: e Stiedsflap; 2) «(großer) Kotfleck» — schumm dech, du hues ewell erëm e F. an der Box; 3) «Tupfen» (etwa von Mus, Schlagsahne, Butter, Mayonnaise usw.).
 
Flapp F. «plumpes Frauenzimmer» — cf. auch Flupp.
 
Flappdeckel M.: 1) «Männerrock mit hinten aufschlagenden Flügeln»; 2) «zuklappender Federdeckel» (etwa einer Schnupftabakdose); 3) «hintere Hosenklappe der Hose bei kleinen Jungen».
 
Flappdeckelsbox F. = Deckelsbox (s. d.).
 
flappeg Adj.: 1) «grob, ungeschlacht, schwerfällig» — f. ewéi eng Kou (täppisch wie eine Kuh) — géi nët esou f.! — wat eng f. Ried; 2) «sehr groß» — e flappegen Hutt — e flappegt Stéck Taart (cf. fluppeg).
 
flappen intr. Verb.: 1) «flüssigen Kot entleeren» — du hues nees an de Kalzong geflappt; 2) «plump gehen, waten» — e kënnt do geflappt ewéi eng Kou — wou deen hiflappt, do bleift en — mir koumen duerch Dreck a Reen geflappt (cf. schappen, schlappen); 3) «zwinkern» (meist mit dem Zus.: mat den Aën); 4) «zusammenfallen, -sinken» — d'Geméis flappt zesummen ewéi eng Spullomp; 5) «Blasen bilden über dem Kochen» (vom Obstmus); 6) «zur Unzeit sich in das Gespräch anderer einmischen» — du koums du mer an d'Ried geflappt; 7) nur als Verbadj.: geflappt (s. d.).
 
Flappert, Flappes M.: 1) «grober, ungeschlachter Mensch»; 2) «Plumpfuß» (Mensch mit schwerfälligem Gang).
 
flapp(ess)eg Adj.: «ungeschlacht, grob» — looss déng f. Patten dervun.
 
Flappjhang, -tinnes M.: «unüberlegter, grober Mensch».
 
Flarr F.: «großes Stück» — wat eng F. Flääsch!
 
Flass (Pl. Fläss, Flässer) N. u. M.: 1) «Rinnsal, das nicht immer Wasser führt»; 2) «Abzugsgraben» (lok.: «Gosse, Straßenrinne» — in Remich: Name einer Gasse).
 
flatsch(deg) Interj.: «plumps», (stärker als flang — s. d.) — f., déi huet hire Kont (d'Grompereschossel war gefall) — f., do hu mer et!
 
Flatschbeidel M.: 1) «kraftloser Mensch»; 2) «ungeschlachter Mensch» (= Flappert, Flappes).
 
Flatschbeilen N.: «breites Zimmermannsbeil» — en as wéi mam F. zougehaën (vierschrötiger Mensch).
 
Flatsch(e)bou, Flätschbou M.: «Schießbogen» (als Kinderspielzeug) s. Fitschebou.
 
flatscheg Adj.: 1) «schlaff» — esou flatschegt Geschir, wat laanscht d'Waasser wiisst (breitblättrige Gewächse am Flußufer) — flatschegt Lieder (lockeres Leder); 2) «großflächig», bes. vom Bauerngut, dann auch vom Bauern selbst: «wohlhabend»; 3) «grob, unbeholfen, schwerfällig» — e flatschege Gank.
 
flatschen intr. Verb.: 1) «schwerfällig, unbeholfen einhergehen» — e koum blannemännches duerch den Dreck geflatscht — e flatscht dran ewéi d'Sau an de Weessebräi; 2) «klatschen» (von Wasser, Dreck, Schlamm, worein man tritt) — en huet an de Brulli getratt, datt et geflatscht huet; 3) «prügeln» — e kritt der geflatscht (Waldbredimus) - geflaatscht (Nösl.) 4) in unfester Verbindung mit zesummen: «zusammensiinken» — maach d'Fënster zou, soss flaatscht de Kuch mer am Schäffchen zesummen — mat eppes erausflatschen (unbedacht mit etwas herausplatzen) — s. erausflappen.
 
Flatschmous N.: «Winterkohl», auch: Wantermous — 't as zesummegaang wéi F. (cf. das vor. sub. 4).
 
Flatschtinnes M.: «unbeholfener Mensch ohne Kraft und Mut».
 
flattéieren trans. Verb.: 1) «schmeicheln» — dat as emol e geflattéierte Kärel (eingebildet, selbstgefällig) — en as gär (liicht) (ge)flattéiert — e war flattéiert, spaßh. geflattert; 2) «angenehm sein, sich gut anpassen» — deen Hutt, déi Faarf flattéiert Iech (dieser Hut, diese Farbe steht Ihnen sehr gut zu Gesicht); 3) refl.: «stolz sein» — ech f. mech, dat schéinste Franséisch an eisem Duerf ze schwätzen.
 
Flatter M.: «dünnflüssiger Kot» (cf. Fladeri I).
 
flatteren intr. Verb.: 1) in der gängigen hd. Bed. lieber fladderen (s. d.); 2) «stolpern, stürzen» — en as der op de Pavé geflattert, ech hätt keng zwéi Su méi fir e gin; 3) «entlassen werden» — wéi en déi gestiicht hat, as e vun der Plaz geflattert — e gët geschwë geflattert.
 
Flattergras N.: «gemeines Hirsegras», auch: Flëttergras.
 
Flatzbuer ON.: «Flatzbour» — Gem. Bondorf, Kant. Redingen. [Bd. 1, S. 387]
 
flau Adj.: «flau» (wie im Hd. gebr.) — d'Affäre si f. — 't si f. Zäiten.
 
Flauch M.: 1) «runder, flacher Kirmeskuchen ohne Aushöhlung in der Mitte»; 2) «Kuchen aus Teigresten» — der Flauch wird ähnlich dem Flamekuch (s. d.) hergestellt, aber aus Kuchenteig; wenn vor Festtagen (etwa vor der Kirmes) Kuchen gebacken wird, kommt der Rest Kuchenteig in niedrigen Blechpfannen in den Backofen, der also gebackene Flauch (auch Schmaachkuch) ist etwa handbräthéich (so hoch wie die Breite einer Hand) — Folkl.: Flauchbacken ist eine Spezialität der Wiichtelcher (s. d.). Ein pflügender Bauer hört die Wichtel in ihrer unterirdischen Wohnung rufen: «Mir auch einen Flauch!» Er stimmt in das Rufen ein und findet anderntags einen Flauch auf seinem Pflug; 3) übtr.: = Flautert I (ähnlich: Flued sub 2) — s. d.).
 
flauchen (lok.) trans. Verb.: «eine Ohrfeige geben» (cf. flausen) — ech hun em eng geflaucht (Stadtbredimus).
 
Flauchmates M.: 1) «in Kuchenteig eingebackener Apfel» (Äppelklatz); 2) «dummer Mensch».
 
flaujhen, neben flauschen trans./ intr. Verb.: «das Gereutete mitsamt dem Rasen verbrennen, kleine Haufen machen zum Verbrennen» (bes. Ösl.) — d'Gerei an d'Wuesen drop an enger geschlassener Louheck gi geflauscht — s. brëschteren.
 
Flaus (flAus) F.: 1) «Getreide-, Rechensense» — eng Séissel mat enger Aart Riech aus Holz deem séng liicht gebéit a laang Zänn an der Flächt vum Blat gin (fir Fruucht ze méien) de Still dervun heescht Wuerf (s. d.), den Niewestill (Handhabe) Kretsch oder Gretsch (s. d.) an uewen as den Heemeneck (alt — s. d.), de Rank (oder Réngelchen) de Käil; 2) «Schwank, Witz, Scherz, toller Seitensprung» — dat war erëm sénger Flausen eng — maach keng Flausen; 3) bes. im Pl. gebr.: «leere (lügnerische) Redensarten, Ausflüchte».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut