LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Flatschbeilen bis Flääschgräf (Bd. 1, Sp. 386b bis 388a)
 
Flatschbeilen N.: «breites Zimmermannsbeil» — en as wéi mam F. zougehaën (vierschrötiger Mensch).
 
Flatsch(e)bou, Flätschbou M.: «Schießbogen» (als Kinderspielzeug) s. Fitschebou.
 
flatscheg Adj.: 1) «schlaff» — esou flatschegt Geschir, wat laanscht d'Waasser wiisst (breitblättrige Gewächse am Flußufer) — flatschegt Lieder (lockeres Leder); 2) «großflächig», bes. vom Bauerngut, dann auch vom Bauern selbst: «wohlhabend»; 3) «grob, unbeholfen, schwerfällig» — e flatschege Gank.
 
flatschen intr. Verb.: 1) «schwerfällig, unbeholfen einhergehen» — e koum blannemännches duerch den Dreck geflatscht — e flatscht dran ewéi d'Sau an de Weessebräi; 2) «klatschen» (von Wasser, Dreck, Schlamm, worein man tritt) — en huet an de Brulli getratt, datt et geflatscht huet; 3) «prügeln» — e kritt der geflatscht (Waldbredimus) - geflaatscht (Nösl.) 4) in unfester Verbindung mit zesummen: «zusammensiinken» — maach d'Fënster zou, soss flaatscht de Kuch mer am Schäffchen zesummen — mat eppes erausflatschen (unbedacht mit etwas herausplatzen) — s. erausflappen.
 
Flatschmous N.: «Winterkohl», auch: Wantermous — 't as zesummegaang wéi F. (cf. das vor. sub. 4).
 
Flatschtinnes M.: «unbeholfener Mensch ohne Kraft und Mut».
 
flattéieren trans. Verb.: 1) «schmeicheln» — dat as emol e geflattéierte Kärel (eingebildet, selbstgefällig) — en as gär (liicht) (ge)flattéiert — e war flattéiert, spaßh. geflattert; 2) «angenehm sein, sich gut anpassen» — deen Hutt, déi Faarf flattéiert Iech (dieser Hut, diese Farbe steht Ihnen sehr gut zu Gesicht); 3) refl.: «stolz sein» — ech f. mech, dat schéinste Franséisch an eisem Duerf ze schwätzen.
 
Flatter M.: «dünnflüssiger Kot» (cf. Fladeri I).
 
flatteren intr. Verb.: 1) in der gängigen hd. Bed. lieber fladderen (s. d.); 2) «stolpern, stürzen» — en as der op de Pavé geflattert, ech hätt keng zwéi Su méi fir e gin; 3) «entlassen werden» — wéi en déi gestiicht hat, as e vun der Plaz geflattert — e gët geschwë geflattert.
 
Flattergras N.: «gemeines Hirsegras», auch: Flëttergras.
 
Flatzbuer ON.: «Flatzbour» — Gem. Bondorf, Kant. Redingen. [Bd. 1, S. 387]
 
flau Adj.: «flau» (wie im Hd. gebr.) — d'Affäre si f. — 't si f. Zäiten.
 
Flauch M.: 1) «runder, flacher Kirmeskuchen ohne Aushöhlung in der Mitte»; 2) «Kuchen aus Teigresten» — der Flauch wird ähnlich dem Flamekuch (s. d.) hergestellt, aber aus Kuchenteig; wenn vor Festtagen (etwa vor der Kirmes) Kuchen gebacken wird, kommt der Rest Kuchenteig in niedrigen Blechpfannen in den Backofen, der also gebackene Flauch (auch Schmaachkuch) ist etwa handbräthéich (so hoch wie die Breite einer Hand) — Folkl.: Flauchbacken ist eine Spezialität der Wiichtelcher (s. d.). Ein pflügender Bauer hört die Wichtel in ihrer unterirdischen Wohnung rufen: «Mir auch einen Flauch!» Er stimmt in das Rufen ein und findet anderntags einen Flauch auf seinem Pflug; 3) übtr.: = Flautert I (ähnlich: Flued sub 2) — s. d.).
 
flauchen (lok.) trans. Verb.: «eine Ohrfeige geben» (cf. flausen) — ech hun em eng geflaucht (Stadtbredimus).
 
Flauchmates M.: 1) «in Kuchenteig eingebackener Apfel» (Äppelklatz); 2) «dummer Mensch».
 
flaujhen, neben flauschen trans./ intr. Verb.: «das Gereutete mitsamt dem Rasen verbrennen, kleine Haufen machen zum Verbrennen» (bes. Ösl.) — d'Gerei an d'Wuesen drop an enger geschlassener Louheck gi geflauscht — s. brëschteren.
 
Flaus (flAus) F.: 1) «Getreide-, Rechensense» — eng Séissel mat enger Aart Riech aus Holz deem séng liicht gebéit a laang Zänn an der Flächt vum Blat gin (fir Fruucht ze méien) de Still dervun heescht Wuerf (s. d.), den Niewestill (Handhabe) Kretsch oder Gretsch (s. d.) an uewen as den Heemeneck (alt — s. d.), de Rank (oder Réngelchen) de Käil; 2) «Schwank, Witz, Scherz, toller Seitensprung» — dat war erëm sénger Flausen eng — maach keng Flausen; 3) bes. im Pl. gebr.: «leere (lügnerische) Redensarten, Ausflüchte».
 
Flaus(ch) (A:u) M.: «dichter Büschel» — s. Plausch.
 
flauscheg, flaujheg Adj.: «buschig, wollig» — eng f. Decken — en déckt flaujhegt Häd Zalot (cf. plauscheg).
 
flauschen, flaujhen intr. Verb.: «buschig werden» — d'Zalot fänkt un ze f.
 
flausen trans./intr. Verb.: 1) «mit der Rechensense mähen»; 2) «ohrfeigen» — wann s de nët ophäls, da kriss de der geflaust.
 
Flausert M.: «Witzbold» (auch: Flautert).
 
Flaut I F.: 1) «Flöte» — in dieser Bed. auch: Flutt, Flütt, Flitt(chen), Fleet, Flät; 2) «Witz, Spaß, Schabernack».
 
Flaut Flout II F.: «Landfläche von einigen Hektaren».
 
Flaut III F.: 1) «Auswurf, Speichel»; 2) in der Ra.: Flaute scheiwen (Erklärung cf. Botterschmier sub 2).
 
Flauterei F.: «spaßhaftes Zeug».
 
Flautert I M.: «Bruder Lustig, Mensch mit wunderlichen Einfällen, Witzbold, Spaßmacher» — in dieser Bed. auch: Flautchen, Flautebatti, Flautekréimer, s. Flausert.
 
Flautert II M.: «Flötenspieler» — in dieser Bed. auch: Flüttist.
 
Flääsch, Fleesch (s. Ltb. 82, Wellenstein: Blääsch) N.: 1) «Fleisch» — gréng F. (frisches Fleisch, aus dem Metzgerladen) — gedréchent, gereechert, gereezt F. (Räucherfleisch) — gesolpert F. (eingesalzenes F., Pökelfleisch) — in den beiden letzten Fällen auch einfach: Gereeztes, Gesolpertes — daneben auch: Solperfleesch, F. aus der Bidden und dir F. (Dörrfleisch); Raa.: en huet sech an d'réit F. geschnidden (ins gesunde Fleisch) — 't gesäit een d'réit F. — 't as ee Wolper an ee réit F. — d'Péng sëtzt am décke (oder Décke vum) F. — wëllt F. (über eine Wunde wuchernde Fleischwärzchen) — d'Praumen hun e fest (Gegt.: latschegt) F. — fest F. (gesunder, kräftiger Bau, besonders von kleinen Kindern) — de Gääscht as staark, d'F. awer schwaach (die Brühe war sehr wässerig) — säi F. as voll (= en as nëmmen eng Kéier voll «beständig betrunken») — 't as em (esou) a F. a Blutt iwwergaang(en) —en huet sech an d'ägent F. geschnidden — en huet et nach nët um ägene F. gespiert — de Béischt as gutt am F. — ech dongen d'F. an (ich setze das Fleisch zum Kochen aufs Feuer); Spww.: Ouni F. (auch: Nuddelen ouni F.) arem Krääsch (ohne Fleisch keine Kraft) — 't kann ee soe wat ee wëllt, vun alle graffe Speisen as d'Fl. nach dat bescht Geméis (Echt.: d'F. as noach dat best voan alle raue Speisen); 2) dermat.: «Epithel, fleischfarbenes pathologisches Gewebe, granulierendes Geschwür» (sonst auch: wëllt F.); 3) übtr. in den Raa.: en ellent, e fault, lidderegt Stéck F. (Faulenzer) — wat e Stéck F. (was ein Mensch!); 4) obsz. Hüllwort: hie kääft sech säi F. mam Ponn (Schürzenjäger) — en hätt gär oder: gelëscht [Bd. 1, S. 388] zwäerlä F. (untreuer Ehegatte) — — auch als Dim.: sou en zaart Flääschelchen, dat passt him (ein alter Verliebter und ein junges Ding); 5) Flääsch op de Réck (Volksspiel).
 
Flääsch- / flääsch- -bam M.: «Scherbaum» (Gerberei); -bengel M.: 1) «Stock, an dem das Fleisch zum Räuchern aufgehängt wird»; 2) «dünnes Bein» — du mat dénge Flääschbengelen; -benien Pl. (frz. beignets) «Fleischklöße» (Mosel); -bidden F.: «Fleischbottich»; -britt (Ton: 2) F.: «Rindfleischbrühe»; -buttek M.: 1) «Fleischerladen»; 2) «dicker Busen» (s. Balkon sub 2) und Buttek sub 4)a); 3) «dicke Frau»; -dag M. in der Ra.: en as jidder gudde Flääschdag dohäm, wann nëmmen eng Kläckelche laut; -dëppen N.: «Fleischtopf»; -faarweg Adj.: «fleischfarben»; -gräf, -greef M.: «Fleischgabel»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut