LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Fourrure bis al Fra (Bd. 1, Sp. 403a bis 405b)
 
Fourrure (wie frz. aber manchmal Ton: 1) F.: «Pelz, Pelzmantel».
 
Fouss (Pl. Féiss, Dim. Féisschen, Féissen Pl. Féisercher) M.: «Fuß» — 1) im eigtl. Sinn: hief d'Féiss op! — en as mam lénk(s)e (schlankse) F. d'éischt (vir) opgestan (ist übel gelaunt) — déi arem Leit gin zu F. — ech si liicht, gutt, schlecht zu F. (auch übtr.: ich habe gute, schlechte Abführung) — en as F. beim Mol (bisw. auch: bei Hol) auch: en hält F. beim Mol (er ist auf seinem Posten, erfüllt seine Pflicht genau, ist bereit) — ech setzen ni méi e F. bannent séng Dir (ich bin mit ihm verfeindet) — maach datt s d'aus de Féiss kënns — maach dech aus de Féiss (aus Féissen) — ech hun en op de F. geholl (habe ihn hinausgeworfen) — dee léisst sech nët op d'Féiss trieden — en as esou arem, e kritt keng (ganz) Schong méi an d'Féiss — déi hun d'Féiss hannerzeg stoën (von feigen Soldaten) — e schléift stoe(n)s F. (stehendes Fußes) — e geet, kënnt mer nët aus de Féiss (hindert mich, auch: ich mag ihn nicht) — d'Kanner si (leie) mer de ganzen Dag an de Féiss — ech war haut de ganzen Dag op de Féiss (tätig) — ech hun d'Schong voller Féiss (ich bin sehr müde) — si hun de Féiss(en) et opgin (die Flucht ergreifen) — da maach dech op d'Féiss (mache dich auf die Beine) — deen trëllt iwwert séng äge Féiss (ungeschickt) — e steet scho mat engem F. am Graf — en as duer, wuer de Käser zu F. geet (auf den Abort) — géi aus de Féiss, 't kënnt en Auto — e spréngt mat gläiche Féiss dran (auch übtr.: er tut etwas voreilig) — du muss en op de F. trieden (heimlich benachrichtigen, energischer behandeln) — deem do gees de besser aus de Féiss (dem sollst du lieber mißtrauen) — e gët d'Schong aus de Féiss(en) ewech (zu freigebig) — en as erëm op fräiem F. — ech halen der de F. (beim Ersteigen einer Mauer, Besteigen eines Pferdes, auch übtr.) — ech rennen dech mam F. an den Aasch, dass de Schong dra stieche bleift; Vergleiche: Féiss ewéi Aacheren (Kähne), e Bannpréiter (Bannhüter), Geie-, Zockerkëschten (Violin-, Zuckerkisten), eng Dennplätsch (Tennenstampfe), Schëffer (Schiffe), eng Pëppchen; 2) im übtr. Sinn: a) «sicherer oder unsicherer Stand, günstiger oder ungünstiger Zustand, Lebenslage, Verhältnis» — elo muss en sech op déi hënnescht Féiss setzen, stellen (seine ganze Kraft einsetzen) — e kritt kee F. méi op de Buedem (verliert jeden Halt, kann sich an nichts mehr ergreifen, weiß sich nicht mehr zu helfen) — ech stin op guddem F. mat him (befreundet mit ihm) — e fällt ëmmer erëm op déi al Féiss (in die alten Fehler, auf dasselbe Thema) — en huet kleng Féiss, awer déi grouss Schong gin em gutt, oder e geet (lieft) op engem grousse F. — de Mononk huet en op e gudde F. gesat (hat ihm vorangeholfen) — de Schnéi huet gudde F. (hält sich) — hie kann enger Saach F. maachen (weiß sie ins rechte Licht zu stellen, weiß eine Sache [Bd. 1, S. 404] richtig anzufangen) — e kritt kee F. méi an d'Luucht (krank, machtlos, erschöpft, bankerott) — en huet sech op e gudde F. gesat (hat gute Geschäfte gemacht) — e steet op engem kranke F. (kann nicht bezahlen) — hie steet op ägene Féiss — e steet mat béide Féiss um Buedem (Realist) — ech loosse mer nët op de Féiss erëmtrëppelen (op de F. trieden); b) in bildlichen Raa.: e stéisst säi Brout mat Féissen (sieht seinen Vorteil nicht, nutzt seinen Vorteil nicht aus) — ech hu mer d'Féiss (auch: d'Bee) stompeg gelaf (viel Gänge, Anstrengungen gemacht) — sein Stroass as gout zu F. (Echt.: er ist trinkfest) — du spréngs mat de Féiss an d'Plättelen (ungeschickt, tölpelhaft) — 't kann een nët op engem F. stoën (wenn man ein zweites Glas bestellt) — mir hu mat de Féiss gewaart (haben nicht gewartet, mit dem Essen etwa, bis ein Tischgenosse erscheint, der sich verspätet hat) — d'Fra as erëm zu F. (aus dem Kindbett) — d'Fra as schwéier zu F., se huet nees de F. verstaucht (wieder schwanger) — fir enger Ligen e F. ze maachen (glaubhaft); c) in Verb. mit Hand, Hänn: en huet sech mat Hänn a Féiss gewiert — ech maachen der Saach Hand a F. — ech hat Hänn a Féiss gebonnen — déi Saach huet Hand (oder: Kapp) a F. — e struewelt mat Hänn a mat Féiss — e kräicht op Hänn a Féiss; 3) «Fußtritt, Beinstellen» (eigtl. u. übtr.) — du verdéngs Féiss hannebäi — dat as besser ewéi Féiss hannebäi — wéi ech méng Déngschter geleescht hat, krut ech e F. hannebäi — am plaz mer ze hëllefen, huet e mer allenennen e F. gesat; 4) «Schuh» in der Ra.: botz d'Féiss of!; 5) «Bein, Fuß bei Tieren» — d'Kaz fällt ëmmer op hir Féiss — im bes.: «Pferdefuß» (beim Hufschmied) in den Raa.: Fouss! (Aufforderung den Fuß zu heben) — (de) F. halen (beim Hufbeschlag); 6) «der unterste Teil eines aufrecht stehenden Gegenstandes» (z. B. Glas, Gefäß, Lampe, Möbel usw.) — de Schaf (Schrank) huet e F. verluer — auch: de F. vum Bierg; 7) «Fußleiste, unterer Rand einer gestrichenen oder tapezierten Wand» — fréier, wéi nach gewäisst gouf, war de F. ëmmer geschwäerzt; 8) «Terrasse des Weinbergs» (um Grevenmacher) — für: Bänk sub 3; 9) «Maßeinheit» — sechs Fouss héich an dräi Schong laang (noch gebraucht bei Dachschiefer); 10) «Fußteil des Strumpfes».
 
Fouss- / fouss- -aangel F.: «Fußangel» — gelegtl. auch: Trietfal; -bad M.: 1) «Fußbad»; 2) «Gefäß zum Fußbad»; -ball, -balem, dafür auch: Fussball, Futtball (football) M.: 1) «Fußball»; 2) «Fußballspiel, (-feld)» — e geet all Sonndes op de F.; 3) «Fußballverein, -verband» — en as Sekretär am (beim) F.; -ballist M.: «Fußballspieler»; -bänkelchen F.: 1) «Fußschemel»; 2) übtr.: «zu dienstfertiges Dienstmädchen»; -bidden, -biitchen F.: «Fußwaschbütte»; -brät, -breet 1) Subst. F.: «Fußbreite»; 2) Adj.: «fußbreit»; -brems F.: «Fußbremse»; -briet M.: 1) «Fußende des Bettes», dafür auch einfach: Fouss; 2) «der bewegliche Teil am Spinnrad»; 3) bes. im Plur.: -brieder «Bretter zum Feststampfen der Gartensämereien» — s. Platschen; -buedem M.: «Fußboden» — dafür meist einfach: Buedem; -eisen N.: «eisernes Gerät zum Abputzen der Schuhe» — dafür auch: -kraz; -fall M.: 1) «Fußfall» — dafür auch: Knéifall — en huet e F. gedunn (demütig bitten); 2) «Heiligenhäuschen, Wegekreuz» — cf. sub verluer: verluere Kräizer; -gänger M.: «Fußgänger» — cf. Féisser; -gelenk N.: «Fußgelenk»; -knéchel M.: «Fußknöchel» — s. Enkel; -këssen F.: «Fußkissen»; -kraz F. = -eisen (s. d.); -lääscht, -leescht F.: «Fußleiste» — dafür auch einfach: Fouss; -lompen Pl. F.: «Fußlappen»; -nol M.: «Zehennagel»; -pad M.: «Fußpfad»; -reil M.: «Fußrücken» — s. Virfouss; -sak M.: «Sack, gew. aus einem nach innen gewendeten Wildfell, zum Warmhalten der Füße» (früher bei Kutschern in Gebrauch) — fréier haten d'Kitschener Foussäck fir sech d'Féiss waarm ze halen; -spur F.: «Fußspur»; -stéck N.: «Fußteil des Strumpfes» — dafür auch einfach: Fouss; -suel (Ton: 2) F.: «Fußsohle»; -tapis (wie frz. aber Ton: 1) -teppech M.: «Fußteppich»; -tour M., F., «Fußwanderung»; -träppchen F.: «Fußschemel»; [Bd. 1, S. 405] -trëtt M.: 1) «Fußtritt, Trittbrett» — dafür auch: Trëtt(briet), Marchepied; 2) «Stufe» — du hëlls mer kee F. Trap of, du hëlls mer kee F. méng Trap erof (du ersparst mir keinen Schritt); 3) «getretener Teil, Treten der Nähmaschine» — elo kann et schon de F.
 
foussen intr. Verb.: 1) «Fuß fassen»; 2) «zu Fuß gehen»; 3) «basiert sein auf» — dat fousst op näischt Gutts.
 
Foussert M.: «jem. der gut marschieren kann» (cf. Féisser).
 
foutéieren (zu frz. foutre) Verb.: 1) refl.: «sich darüber lustig machen, hinwegsetzen» — e foutéiert sech ménger (dees, däer Saach, Gott an der Welt) — Ga.: ech f. mech drëm; 2) trans.: «verdrießen» — dat wäerd séng Eltere f.; 3) trans. u. zwar nur neg.: en huet näischt foutéiert (er hat nichts getan).
 
foutre nët nach Interj.: «zum Donnerwetter, zum Teufel» (Fluchwort — Ga.).
 
Foyer (wie frz. aber Ton: 1) M.: 1) «Feuerherd»; 2) «Wärmzimmer, Versammlungsort»; 3) «Wandelgang, Erfrischungsraum (im Theater)».
 
Fra (lok. phV. cf. Ltb. 89), Dim.: Frächen (s. d.), Pl. Frächercher F.: 1) bisw. noch im urspr. Sinn: «Herrin»; 2) meist im erweiterten Sinn: «Frau» — früher auch für Madame (s. d.): d'Fra X. . .; 3) im bes.: «Ehefrau, Gattin» (Anrede des Mannes an seine Ehefrau, wofür gelegentl.: eis Madame, dies gilt als falsche Eleganz im Ausdruck, — gemeiner dafür: Eist, Mäint/Méng, hatt); Spww.: a) Lobsprüche auf die gute Frau: Wou keng F. as kee Stot, wou kee Mann as kee Rot (ohne Frau kein geregelter Haushalt, ohne Mann kein vernünftiger Rat) — F. a Mann as ee (auch: dat selwegt) Gespann — Eng gutt F. mécht e gudde Mann (aber auch: Eng F. mécht aus hirem Mann wat si wëllt, wat si as) — F. a frou hänken zesummen — Gebaucht, gebak an e Maanshiem gemaacht, dann as eng F. dichteg — Eng F. ka siwe Kanner grouss zillen, an e Mann nach nët emol eent — D'F. as alles am Stot — 't as keng Fra am Haus (Junggesellenwirtschaft); b) böse Frau: eng ureg (bisw.: granzeg) F. as en (däregen) Zonk em d'Haus (eine böse F. ist eine Dornhecke ums Haus) — D'Fraën hun hier Stauten (gelegentl. Zusatz: d'Männer awer och hier) — D'F. ka méi am Schouss (oder mam Schiertech) aus dem Haus erausdroën (oder: fortdroën), wéi de Mann am Teimer heembréngt (oder: wéi de Mann mat engem Fudderwon kann erafueren) — 't as nëmmen eng uereg F. op der Welt, jiddferee mengt, hien hätt se — Eng F., wann ech der zwou hätt, da géif ech dem Deiwel eng, datt en déi aner (och) sollt huelen — Al Fraë, jong Männer, Sënne gewëss, al Männer, jong Fraën, Kanner gewëss; c) Lebensregeln: Vun héiere soën, soll een séng F. nët schloën — An engem Haus sollen nët méi Fraë sin ewéi Bakuewelächer, denn: Zwou Kazen an eng Maus, Zwou Fraën an engem Haus, Zwéin Honn an eng Schank, déi versti sech sele lank — Wie séng F. gier huet, dee léisst se doheem (häufiger Zusatz: a wie se nach méi gier huet, deen hëlt se mat) — Wou d'F. d'Box huet, wéckelt de Mann d'Kanner (oder: zéit de Mann um Wéibändel) — Onggléck mat de Fraën a Gléck mat de Päerd gët (een) e räiche Mann — Wien déi zweet F. hëlt, as 't meescht gezwongen, wien déi drëtt hëlt, deen huet Courage oder en as nët bei Trouscht — D'F. an d'Schubkar (modern: an d'Füllfieder) soll een nët ewechléinen (erklärender Zusatz: well 't kritt een se ëmmer gebrach erëm) — Eng F. fir ze schaffen as ewéi eng Geess fir Mëscht ze maachen; d) häufige Wendung in anekdotischen Raa.: sot d'F., du . . . (cf. z. B. besser) — Raa.: en huet F. a Kanner — e Mann mat F. a Kanner; al Fra «Greisin», spaßhafte Bez. dafür sub al, S. 17 unten — 't reent al Fraën (an Heegafelen, a Schlappen — Sturzregen) — zu einem Kind, dem die Milchzähne fehlen: du hues enger aler F. an de Knéi gebass (bisw. auch: du hues en ale Mann gekësst — Mersch, Kinderreime) — virwëtzeg ewéi eng al F. denn: Wat der Deiwel nët weess, dat weess eng al F.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut