LWB Luxemburger Wörterbuch
 
franséi(se)sch bis Fräi- (Bd. 1, Sp. 407a bis 409a)
 
franséi(se)sch Adj.: «französisch» hatt geet f. (sie richtet sich nach frz. Mode ein, kleidet sich, fährt nach frz. Mode — veraltet) — spaßh. übtr.: d'Päerd (d'Kou) geet f. (mit auswärts gekehrten Vorderfüßen) — déi Kou as f. (ist tuberkulös) — da's f. fir mech (böhmische Dörfer).
 
Fransiskaner(in) M. (F.): «Franziskaner(in)» — Abl.: Fransiskanerkiirch F. (cf. Knuedler).
 
Fransous (Osten: -/zus, -/zu:s) Plur. lok. Franzusen (u oder u:) M.: «Franzose» — Kinderreim: F., Kaffisdous, Preiss, Bockel voller Lais — Hüllwort: d'Fransouse sin am Haus (s. Englänner).
 
Fransousendanz M.: «Franzosentanz» im Kinderreim: Preiss, Preiss, Gromperepanz, Kenns de de F.?
 
Fransousegrënnchen ON.: «Franzosengrund» (bei Luxemburg-Neudorf).
 
Fransousekranz M. (auch: -krankheet, -kränkt F.): «corona veneris, Venusblümchen» (Geschlechtskrankheit).
 
Fransquillon(g) M.: 1) «Französling»; 2) Ga.: «fremder Abenteurer».
 
Franz männl. Vorn., erscheint als: Fras, Fraassi, Fros, Froossi, Fraassel, Frasel, Francis, François, Fränz, Fränzel, Fränz(el)chen, Fränzi, Fränzeli, Frän, Frin(ni), Frinz, Frunn(i), Frunnes, Frunsel, Frunzel (s. auch Frell) — Ra.: Franz, Stréipanz!
 
Franzbranntewäin M.: «Franzbranntwein».
 
Franziska weibl. Vorn., erscheint als Fras, Fraassel, Frasel, Fränz(chen), Fränz(el)chen, Frin(ni), Frinz, Siska, Ziska, Françoise, Franci.
 
frappant Adj.: «augenfällig» — e frappante Verglach (augenfällige Ähnlichkeit).
 
frappéieren trans. Verb.: «auffallen» — wat mech frappéiert huet, war dat hei.
 
Frascht (lok. Frast, Osten-Nösl.: frOOst) M.: 1) «Frost» — mer kréien hënt F. — de Froast zéit eraus (Echt.: es taut) — de F. sëtzt mer an de Glidder (Rheuma); 2) «Reif» — de F. beschäisst sech (Wetterumschlag nach Frost); 3) «Frostbeule».
 
fraschten intr. Verb.: 1) «frieren» — de Buedem as gutt duerchfrascht; 2) «reifen» (cf. räifen).
 
Phrase (wie frz. — bes. im Pl. gebr.) F.: «leere Rede» — e mécht Phrasen; dazu: Phrasemécher M.: «Schwätzer» (cf. Schnëssert); Phraseur (Ton: 1) M.: «Schönredner».
 
fratt Adj.: «wundgescheuert» (bei kleinen Kindern) lautlich zu rhein. «frott», Rh. Wb. II, 833, dem Sinn nach zu mhd. vrat; cf. auch frued, fruet.
 
Fratz lok. Frotz I M.: «eigensinniges kleines Mädchen», als Kosewort auch: Frätzelchen — du léiwen, aartleche F.! — verächtlich: soll ech esou e F. fäerten! — mäich dät esu e Frotz net feerchten (Echt.).
 
Fratz II F.: «Fratze» (aus dem Neuhd.) — du kriss eng an d'F.
 
fratzeg Adj.: (zu Fratz I): «eigenwillig».
 
Fraude (wie frz.) F.: «Betrug», (bes. beim Zoll), dazu: fraudéieren trans. Verb.: «schmuggeln».
 
Frääch F.: «alte Herrenbäuerin», meist mit dem Hausnamen verbunden: Schmize, Wiewesch F. (cf. die männl. Entsprechung Häerch).
 
frääsch(el)en, fräschen, freeschen intr. Verb.: 1) «wiehern» (besonders von der Stute); 2) übtr.: «schreien, lärmend jubeln» — cf. auch: hénkelen, krikzen.
 
frääschlech, freeschlech (frääschterlech, frääslech) Adj.: «schrecklich, gräßlich» — en huet f. Krääsch gedun — da's eng f. Geschicht — gelegentlich auch: verääschlech. [Bd. 1, S. 408]
 
Frächen (lok. phV. Echt. u. äußerstes Nösl. /frA·içən) Pl. Frächercher F.: 1) «kleine Frau, Frauchen» — d'Schmize F. as am Schaf (zu Kindern, wenn der Schrank abgesperrt ist); Kinderspiel (Echt.): Fraiche, Fraiche, mat der laanger Nees'chen! Die «Alte» kommt heran gehëppt, worauf an sie die Frage ergeht: Wat hätt der gäier? Die Alte erwidert: Grompere, Flääsch u. dgl.; sie wird weiter ausgefragt: Voa wu kommt der dann? Die Alte nennt eine Ortschaft, nimmt ein kleines Kind bei der Hand und führt es mit sich. Das Spiel geht in dieser Art weiter, bis die meisten Kinder davongeführt sind. Ein größeres Kind, das die Mutter darstellt, fängt bitterlich an zu weinen, worauf die Alte die Kinder der Reihe nach zurückgibt, indem sie spaßig den Ort angibt, wo sie dieselben gefunden; 2) «Urgroßmutter» (cf. Frääch — cf. Hardt, Luxbg. Weistümer, S. 467); 3) «Vogelweibchen» (Gegt.: Männchen).
 
fräcks, frieks, frääks Adv. in der Ra.: zu fräcks 1) «um die Wette»; 2) «zum Trotz» (verwandt mit fraach, frak — zum Verbum fräcksen) — e mécht em et zu f.
 
fräcksen, frieksen intr. Verb.: 1) «wetteifern, andern etwas zuvortun»; 2) «eifrig streben».
 
Fräd, Freed (Ösl. frεkt, Pl. /frεgdən, Nösl. Freid) F.: «Freude» — Spw.: Kän F. oani Läd (Echt.) — dem engen säi Läd, dem aneren séng F.; Raa.: eng F. an elauter (helle Freude), ähnlich: eng(er) Fräd er uechtzéng — en huet séng (helle) F. drun — eng F. an eng Gällecht — 't as d'F. nach laang nët all, wann än esou e Miwwel am Haus huet (auch: 't as nët elauter F.) — du méchs mer vill F. dermat — ech hu mat Frede gehéiert — mengs de, ech méich dat fir méng F.? — eng onschëlleg F. — mer krute F. (wir unterhielten uns gut) — 't gouf (Knuppe-) F. — auch als Adj. aufgefaßt: mer hu misse goë, wéi et am fräädste gouf — d'Elteren hun nët vill F. (keng F.) un (mat) deem Kand erlieft — ech hätt nawell F. dermat — wat eng F.! (oft iron.) auch: looss em séng F.! — eng heemlech F. (Schadenfreude) — en huet sech vu F. nët méi gespiert (gefillt) — mat alle Fräden a Verdrësslechkäten (Formel bei Versteigerungsgegenständen).
 
Fräde- : -buerg ON.: 1) «Freudenburg», im Saargebiet (Schloß von Johann dem Blinden errichtet); 2) fiktiver ON. in der Ra.: e gët op F. begruewen (man weint nicht um ihn), bisw. auch -bierg; -feier N.: «Feuerwerk»; -fest N.: «Freudenfest».
 
frädeg, fredeg (Ösling /frεgdiç, Osten frädig, Nösl. /frA·idiç) Adj.: 1) «freudig» — 't war haut e frädegen (frädechen) Dag — eng f. Nouvelle, Zeidong; 2) «munter, lebendig» — no deem Reenche sin d'Planzen erëm méi f.; 3) «feurig, leuchtend» — f. Faarwen — Nösl.: dat Houn hatt e freidige Kamp.
 
fräen, freën (lok. phV. Echt. und nördlichstes Ösl. /frA·iən, Echt. Part. Prät./frε:içt, Ösl./frεkt) refl. Verb.: «sich freuen» (dafür weitgehend frou sin) — dees fräs de dech nët ze séier — free dech alt nët ze fréi! — dat freet mech e ganze Koup — mer haten ons e sëllechen drop gefrät — 't freet mech, Iech kennen ze léieren.
 
Fräen Pl. F.: «Kosten» — en huet sech vill F. gemat — ech hat vill F. — d'Saach (den Handel) erdréit d'F. nët — e kënnt emol nët op séng F. (auch übtr.) — zu frz. frais.
 
fräi (Stadtlx. frA:i, Westen lok. frä) Adj.: 1) «frei» — ech wëll mäi fräien Här bleiwen — ech si f., ze maache wat ech wëll — 't huet een dach nach séng f. Ried! — adverbial: du kanns et f. eraus soën — du kanns mer et (ës) f. gläwen — ech weess mech f. (frei von Schuld) — ech loossen em f. Hand — Echt.: en hoat fräie Schaff (er kann sich alles erlauben) — f. dat! (freilich!) — f. ewéi de Vull an der Loft — Besser f. an der Friemd, wéi Kniecht doheem — um fräie Feld (auf offener Flur); 2) «arbeits-, schulfrei» — haut hu mer de ganzen Dag f. — um sechs Auer sin ech f. — e fräien Dag — ech maachen dat a ménger fräier Zäit — en huet séng fräi Deeg — ech hu keng f. Minutt; 3) «unbesetzt, (noch) zur Verfügung» — 't war keng Plaz méi f. am ganzen Theater — as dee Stull nach f.? (anekdotischer Zusatz: jo, sot d'Meedchen, ech och) — d'Meedchen as nach f. (nach ze kréien) — Joffer, hut der deen Danz nach f.? — f. Nuecht; 4) «gebührenfrei» — f. Schoul (früher: Volksschule, wo infolge einer Stiftung der Schulbesuch unentgeltlich war) — f. vu Scholden an Hypotéiken (bei Versteigerungen) — eng f. Plaz — e kritt dausend Frang f. (netto) — en huet de Brand, den Zuch f. — haut den Owend as d'Gedrénks f. — en huet f. Wunnéng, e wunnt f.; 5) «frankiert» — de Bréif as nach [Bd. 1, S. 409] nët f.; 6) «ungezwungen» — en trëtt f. op, aber auch: «locker, frech» — f. a frank — hatt as zevill f. a séngem Optrieden; 7) «nicht (mehr) eingesperrt» — en as erëm f. (komm) — am Fräien, an der fräier Loft gët et der besser; 8) bes. Bed. = fräigeschwommen; 9) beim Kartenspiel: eng f. Kaart (eine Karte, die sicher schlägt), auch: de Rescht as f. (s. féx).
 
Fräi- / fräi-:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut