LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Fudderlieder bis Fuesent (Bd. 1, Sp. 419a bis 421a)
 
Fudderlieder N.: «Unterleder».
 
fuebelen (Echt.: foabelen, Nösl.: fabelen) intr./trans. Verb.: 1) «faseln, ungereimtes Zeug reden» — en huet mer eppes virgefuebelt — a wat fuebels de mer do?; 2) «irre reden im Traum, Schlaf, Fieber» — e fuebelt am Schlof, am Féiwer; 3) «phantasieren, Fieber-, Wahnvorstellungen haben» — ma du fuebels (= du gesäis d'Männercher).
 
Fuebeler M.: «Mensch, der Unsinn redet, der nicht recht weiß, was er sagt, der viele Worte macht, um wenig zu sagen».
 
Fuedem (lok. phV. cf. Ltb. 7 — Knaphoscheid: Fodem — Dim. Fiedemchen) M.: 1) «Faden» — Spw.: Laange F., faul (dréideg) Néidesch (auch: faule Schneider) — Raa.: 't as een ewéi e F., en as dënn ewéi e F. (sehr mager) — en huet keen dréchene F. um Leif (er ist vollständig durchnäßt) — e léisst kee gudde F. (oder kee gutt Hoer) méi un em (er beurteilt ihn ausschließlich negativ) — d'Saach houng un engem F. (auch Zwiischfuedem) — en huet sech gestallt as héing d'Welt un engem F.; Folkl.: in Heischeliedern heißt es häufig e gëlde F. ëm äert Haus, oder wéckelt e F. ëm dat Haus (deelt déi Fuesentsäer aus); übtr.: e leet sich an de Foadem (Echt.: er pariert); 2) «Kleidung, Anzug» — hien huet haut de beschte, Houchzäits-, Kommiouns-, sondësse F. un; 3) «Faser (im Holz, Fleisch)» — d'Fleesch huet e graffe, laange, kuerze F. — d'Bauere schneiden d'Ham dem F. no — d'Holz däerf nët géint de F. gehuwelt gin — Holz géint de F. (Wb. 06: Holz mit gewundenen Fasern); 4) «planmäßige Abfolge (der Gedanken, der Rede)» — en huet de F. verluer; de Foadem as em entgaangen (Echt.: er hat in seiner Rede den Faden verloren).
 
fuedemeg, fiedemeg Adj.: 1) «leicht fasernd»; 2) Wb. 06: «fadenartig».
 
fuedemen intr. Verb. = bisw. fiedemen sub 2 (s. d.).
 
Fuedems- / fuedems- : -déck Adj.: «fadendünn» — wann s d'em f. no gichs, zich en derno dich oam Säl (Echt); -déckt F.: «Dicke eines Fadens»; -no, -riicht Adj./Adv.: «schnurgerade, dem Faden nach» — den Dill as f. geschnidden.
 
Vueder (lok. phV. cf. Ltb. 7) M.: 1) «Vater, der Alte» (meist verächtl., in Stadtlux. auch spaßh. u. iron.), aber: Gott (der) Vatter (unter Anlehnung an die hochdeutsche Kirchenspr.) — V. a Mouder hu schon näischt gedaagt, an hien as hinnen nogeschloën — 't as grad e Kueder wéi säi V. (Schürzenjäger); 2) «Erzeugertier».
 
Fuel (lok. phV. cf. Ltb. 37) M.: «Fohlen» — wéi e F. op der frëscher Weed — e Fillen (s. d.) as e Päerd an den éischte Méint, duerno as et e F., bis et ufänkt ze briechen (s. d. sub 3) — dem Geschlecht nach unterscheidet man: Hengscht-, Mierfuel — Dim.: Fielchen.
 
Fuel, Foul F.: «Wamme der Kuh».
 
fuel Adj.: «rötlichbraun» (von Trauben) — cf. auch: fieleg.
 
Fuelcher M. = Folcher(t) (s. d.).
 
Fuelmësch F.: «Flämmchen» (cf. Fomësch).
 
fuelsch Adj.: = Stadtlx. Var. zu falsch sub 3/4 — mei léiwe Jong, ech kann och f. gin — maach mech nët f. — bleif léiwer doheem mat dénger Gripp, déi as f. — gëf uecht, deen Tratt as f.
 
Fuelschheet F.: «Heimtücke, Hinterlist». [Bd. 1, S. 420]
 
Fuendel (Pl. Fiendel, Dim. Fiendelchen) M.: = stadtlx. Var. zu Fändel (s. d.).
 
fuendelen intr. Verb.: = stadtlx. Var. zu fändelen (s. d.).
 
Fuer M.: «Ausfahrtsweg» — 't as e gudde, schlechte F. aus dem Bësch eraus — dafür lok. Faart.
 
Fuer (lok. phV. cf. Ltb. 7) N., F.: 1) «Fähre» (dafür auch: Bac M., Fär F., Pont F.) — schweres, flaches Wasserfahrzeug zum Transport von Personen, Vieh und Fuhrwerken über Mosel und Sauer, bestehend aus einem festen Mittelteil u. je einem in einem Stangenscharnier beweglichen Vorderund Hinterteil — Brécken (zu Bréck sub 3) —, die beim Anlegen auf die Rampe — Waarp — niedergelassen werden (über den Betrieb des Fuer s. die folg. Kompos.) — um F. (auf der Fähre); 2) «gepflasterter Zugangsweg zur Fähre» (dafür auch Pontekapp M. — cf. auch Waarp F.) — beim ale F. (Flurname in Wormeldingen — der Zugang dazu heißt Fergeschgässel F., cf. Ferger M.).
 
Fuer- in Verbindung mit einem Eigennamen, etwa Fuerklos, -kätt bezeichnet Leute, die eine Fähre bedienten (neben Fäergesch-); -aacher, -naachen M.: «Fährnachen» — bei einem Fährbetrieb ist gewöhnlich neben der schwer zu manövrierenden Fähre für geringeren Personenverkehr e klenge F. und e grousse F. erfordert; -bam M.: «Fährstange», starke, 4 bis 6 Meter lange, mit einer keilförmigen Eisenspitze — Kont, Kuent, Quant — versehene Stange, meist Schuerbam genannt; -geld N.: «Fährgeld» — solange an der Mosel Fähren in Betrieb waren (bis 1940 noch in Bech-Kleinmacher u. Wasserbillig, früher auch in Remich, Schengen, Wormeldingen) betrug der Fährpreis zwei Sou pro Person, hin und zurück, 16 Sou für Wagen oder Karren mit Pferd, 8 Sou für je ein Pferd mehr, bei Hochwasser, das an einer in der Rampe — Waarp — eingelassenen gußeisernen Platte abgelesen werden konnte, galt doppelte Taxe; -haus, -hais-chen N.: «Fährhaus» (an der Mosel meist an der linken, luxbg. Flußseite), cf. die Hausnamen: a Fergesch, Fäerches (sub Ferger) — wenn man von der Seite des Fuerhaus aus übergesetzt werden wollte, sagte man zum Ferger (s. d.): fuer oder réi mech iwwer (op déi Säit), vom gegenüberliegenden Ufer aus rief man ihm zu: hool iwwer (Ton: 2 — lang gedehntes hool), gelegentlich auch: komm, holl mech! -säl, -seel N.: «Fährseil» — in der Mitte des Flusses ist ein schwerer Anker versenkt, an dem zwei oder drei kleinere Nachen — Fëschernaachen —, später meist mit Sand beschwerte Fässer befestigt sind; sie halten das daran geknüpfte Führungsseil — statt Fuer- oder Pontesäl häufig auch Schlauder genannt — in der Schwebe; zur Fähre hin läuft es in zwei Enden aus, die abwechselnd um dicke, runde Holzklötze — Range(l)n — geschlungen werden und durch geschicktes Anziehen oder Lockern die Fortbewegung der Fähre (die außerdem mit einer dicken Kette an der Schlauder hing) regulieren.
 
Fuercht, Furecht, Fuurcht, Fu(e)- richt F.: 1) «Furcht» — d'F. hitt de Bësch (im Wb. 06 mit dem Zusatz: méi ewéi de Fierschter) — en huet eng heleg F. ausgestan (häufiger dafür: Angscht); 2) «Ehrfurcht» — 't as haut des Daags keng F. méi bei de Kanner.
 
fuerderen (lok. phV. faarderen, foarderen, Echt.: /fo:ədərən, Ösl.: fuadderen) trans. Verb.: 1) «fordern» — en huet zevill gefuerdert (cf. iwwerfuerderen); 2) «herausfordern, reizen» — fuerder eiser Herrgott nët — Mosel: da's éiser Harrgott gefaardert — Red.: dee laacht ës sech nët séier, dee mech fuerdert.
 
Fuerderong, -éng F.: «Forderung» — op éischt F.
 
Fuerm, Furem F.: «Form» (s. Form).
 
Fueremt F.: «hartgewordene Fährte, Spur im Lehm».
 
fueren (lok. phV. cf. Ltb. 7) Nösl.: ich furr (ich fuhr) ich firr (ich würde fahren) Verb.: 1) intr.: «fahren, (sich) bewegen» — besser schlecht gefuer ewéi houfereg gaangen — Wie gutt schmiert, dee gutt fiert — ech f. am Auto, mam Schlit(t), mam Zuch, um Velo usw. — e fiert mam Auto (mit dem Auto) — e fiert um Auto (er ist der Fahrer) — de Mëllerkniecht fiert op d'Säck (fährt zu den Bauern die Getreidesäcke abholen) — ech f. um Plou, an de Plou (cf. sub 2) — e fiert mat de Kéi, Schof, Schwäin (aus) — fuer den(en) ale Leit nët esou iwwer de Mond — elo f. ech geschwë mat der (weise dir die Tür) — e fiert bei (laascht) en (prügelt ihn, weist ihn zurecht) — bei d'Véi f. (manuelle chirurgische Hilfe beim Werfen des Viehs) — de jonge Stot fiert gutt [Bd. 1, S. 421] (mateneen) — 't as nët mat him ze f. — mir si jorelaang gutt gefuer — de Professer fiert nom Buch (hält die Reihenfolge des Handbuchs ein) — wien huet ee f. gelooss? (scil.: einen Bauchwind) — e fiert sech iwwer d'Aën (unterdrückt die Tränen) — 't fiert ee sech un d'Stir, wann een esou eppes héiert (wie ist das nur möglich) — fuer duer! (Nösl.: far dar! (a) gib ihm's, (b) leg' los, beginne!) — fuer mer nët esou (mat dénge plakege Fangeren) an d'Gesiicht — fuer der dach nët ëmmer mat de Fangeren an d'Nues — fuer der dach eemol mam Kamp duerch d'Hoer — e fiert em de Bräi (erëm — rückt nicht mit der Farbe heraus) — 't as fir aus der Haut ze f. (vu Roserei); Moselschifffahrt: mer f. zu Bierg, zu Dall (flußaufwärts, flußabwärts) — Eisenbahn: wéini fiert den Zuch? (wann fährt der Zug ab) — d'Lieder fiert aus (s. Fläel) — Erhaltung des aussterbenden Part. Präs. in den Raa.: fuere Leit (fahrendes Volk) — eng fuere Kou (Gespannkuh); 2) trans.: a) alt: «pflügen» — ech hun der däi Stéck gefuer; b) neol.: «lenken» — wien huet dëse Camion gefuer? — hie fiert den Numero 6.
 
Fueres N.: «Fahrmöglichkeit, Auskommen» — mat där Stousskar as jo kee F. — 't as kee F. mat him (es ist nicht mit ihm auszukommen) — Echt.: wat an deem Haus e Foares as, dovoan as d'Een fort (unglaubliche Zustände) — dat as jo kee F. (keine Art und Weise).
 
fuermen trans. Verb.: «formen» (s. formen).
 
fuerschen Nösl.: fuorschen, fuorscht (forschte) intr. Verb.: «forschen» — en huet hannert mer gefuerscht fir eppes gewuer ze gin — f. a spuer- (oder spier-)vigelen (auch: spierwiesselen — wie ein Sperber forschen).
 
Fues, Echt.: Foas (lok. phV. cf. Ltb. 7, dazu Pl. Fuesen, Fies(en), Foasen) F. = Fies (s. d.) — d'Kanner ierwen den Elteren hir Fuesen (auch: Häerzfuesen «Eigenschaften»).
 
fueselen, fuselen unpers. Verb.: «leicht regnen» (cf. fiselen).
 
Fueselschwäin N.: «Zuchtschwein» (s. fasel).
 
Fuesent (lok. phV. Westen: Fuejhent, Ost.: Foasent),

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut