LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Fuebeler bis Fuesbal (Bd. 1, Sp. 419a bis 421b)
 
Fuebeler M.: «Mensch, der Unsinn redet, der nicht recht weiß, was er sagt, der viele Worte macht, um wenig zu sagen».
 
Fuedem (lok. phV. cf. Ltb. 7 — Knaphoscheid: Fodem — Dim. Fiedemchen) M.: 1) «Faden» — Spw.: Laange F., faul (dréideg) Néidesch (auch: faule Schneider) — Raa.: 't as een ewéi e F., en as dënn ewéi e F. (sehr mager) — en huet keen dréchene F. um Leif (er ist vollständig durchnäßt) — e léisst kee gudde F. (oder kee gutt Hoer) méi un em (er beurteilt ihn ausschließlich negativ) — d'Saach houng un engem F. (auch Zwiischfuedem) — en huet sech gestallt as héing d'Welt un engem F.; Folkl.: in Heischeliedern heißt es häufig e gëlde F. ëm äert Haus, oder wéckelt e F. ëm dat Haus (deelt déi Fuesentsäer aus); übtr.: e leet sich an de Foadem (Echt.: er pariert); 2) «Kleidung, Anzug» — hien huet haut de beschte, Houchzäits-, Kommiouns-, sondësse F. un; 3) «Faser (im Holz, Fleisch)» — d'Fleesch huet e graffe, laange, kuerze F. — d'Bauere schneiden d'Ham dem F. no — d'Holz däerf nët géint de F. gehuwelt gin — Holz géint de F. (Wb. 06: Holz mit gewundenen Fasern); 4) «planmäßige Abfolge (der Gedanken, der Rede)» — en huet de F. verluer; de Foadem as em entgaangen (Echt.: er hat in seiner Rede den Faden verloren).
 
fuedemeg, fiedemeg Adj.: 1) «leicht fasernd»; 2) Wb. 06: «fadenartig».
 
fuedemen intr. Verb. = bisw. fiedemen sub 2 (s. d.).
 
Fuedems- / fuedems- : -déck Adj.: «fadendünn» — wann s d'em f. no gichs, zich en derno dich oam Säl (Echt); -déckt F.: «Dicke eines Fadens»; -no, -riicht Adj./Adv.: «schnurgerade, dem Faden nach» — den Dill as f. geschnidden.
 
Vueder (lok. phV. cf. Ltb. 7) M.: 1) «Vater, der Alte» (meist verächtl., in Stadtlux. auch spaßh. u. iron.), aber: Gott (der) Vatter (unter Anlehnung an die hochdeutsche Kirchenspr.) — V. a Mouder hu schon näischt gedaagt, an hien as hinnen nogeschloën — 't as grad e Kueder wéi säi V. (Schürzenjäger); 2) «Erzeugertier».
 
Fuel (lok. phV. cf. Ltb. 37) M.: «Fohlen» — wéi e F. op der frëscher Weed — e Fillen (s. d.) as e Päerd an den éischte Méint, duerno as et e F., bis et ufänkt ze briechen (s. d. sub 3) — dem Geschlecht nach unterscheidet man: Hengscht-, Mierfuel — Dim.: Fielchen.
 
Fuel, Foul F.: «Wamme der Kuh».
 
fuel Adj.: «rötlichbraun» (von Trauben) — cf. auch: fieleg.
 
Fuelcher M. = Folcher(t) (s. d.).
 
Fuelmësch F.: «Flämmchen» (cf. Fomësch).
 
fuelsch Adj.: = Stadtlx. Var. zu falsch sub 3/4 — mei léiwe Jong, ech kann och f. gin — maach mech nët f. — bleif léiwer doheem mat dénger Gripp, déi as f. — gëf uecht, deen Tratt as f.
 
Fuelschheet F.: «Heimtücke, Hinterlist». [Bd. 1, S. 420]
 
Fuendel (Pl. Fiendel, Dim. Fiendelchen) M.: = stadtlx. Var. zu Fändel (s. d.).
 
fuendelen intr. Verb.: = stadtlx. Var. zu fändelen (s. d.).
 
Fuer M.: «Ausfahrtsweg» — 't as e gudde, schlechte F. aus dem Bësch eraus — dafür lok. Faart.
 
Fuer (lok. phV. cf. Ltb. 7) N., F.: 1) «Fähre» (dafür auch: Bac M., Fär F., Pont F.) — schweres, flaches Wasserfahrzeug zum Transport von Personen, Vieh und Fuhrwerken über Mosel und Sauer, bestehend aus einem festen Mittelteil u. je einem in einem Stangenscharnier beweglichen Vorderund Hinterteil — Brécken (zu Bréck sub 3) —, die beim Anlegen auf die Rampe — Waarp — niedergelassen werden (über den Betrieb des Fuer s. die folg. Kompos.) — um F. (auf der Fähre); 2) «gepflasterter Zugangsweg zur Fähre» (dafür auch Pontekapp M. — cf. auch Waarp F.) — beim ale F. (Flurname in Wormeldingen — der Zugang dazu heißt Fergeschgässel F., cf. Ferger M.).
 
Fuer- in Verbindung mit einem Eigennamen, etwa Fuerklos, -kätt bezeichnet Leute, die eine Fähre bedienten (neben Fäergesch-); -aacher, -naachen M.: «Fährnachen» — bei einem Fährbetrieb ist gewöhnlich neben der schwer zu manövrierenden Fähre für geringeren Personenverkehr e klenge F. und e grousse F. erfordert; -bam M.: «Fährstange», starke, 4 bis 6 Meter lange, mit einer keilförmigen Eisenspitze — Kont, Kuent, Quant — versehene Stange, meist Schuerbam genannt; -geld N.: «Fährgeld» — solange an der Mosel Fähren in Betrieb waren (bis 1940 noch in Bech-Kleinmacher u. Wasserbillig, früher auch in Remich, Schengen, Wormeldingen) betrug der Fährpreis zwei Sou pro Person, hin und zurück, 16 Sou für Wagen oder Karren mit Pferd, 8 Sou für je ein Pferd mehr, bei Hochwasser, das an einer in der Rampe — Waarp — eingelassenen gußeisernen Platte abgelesen werden konnte, galt doppelte Taxe; -haus, -hais-chen N.: «Fährhaus» (an der Mosel meist an der linken, luxbg. Flußseite), cf. die Hausnamen: a Fergesch, Fäerches (sub Ferger) — wenn man von der Seite des Fuerhaus aus übergesetzt werden wollte, sagte man zum Ferger (s. d.): fuer oder réi mech iwwer (op déi Säit), vom gegenüberliegenden Ufer aus rief man ihm zu: hool iwwer (Ton: 2 — lang gedehntes hool), gelegentlich auch: komm, holl mech! -säl, -seel N.: «Fährseil» — in der Mitte des Flusses ist ein schwerer Anker versenkt, an dem zwei oder drei kleinere Nachen — Fëschernaachen —, später meist mit Sand beschwerte Fässer befestigt sind; sie halten das daran geknüpfte Führungsseil — statt Fuer- oder Pontesäl häufig auch Schlauder genannt — in der Schwebe; zur Fähre hin läuft es in zwei Enden aus, die abwechselnd um dicke, runde Holzklötze — Range(l)n — geschlungen werden und durch geschicktes Anziehen oder Lockern die Fortbewegung der Fähre (die außerdem mit einer dicken Kette an der Schlauder hing) regulieren.
 
Fuercht, Furecht, Fuurcht, Fu(e)- richt F.: 1) «Furcht» — d'F. hitt de Bësch (im Wb. 06 mit dem Zusatz: méi ewéi de Fierschter) — en huet eng heleg F. ausgestan (häufiger dafür: Angscht); 2) «Ehrfurcht» — 't as haut des Daags keng F. méi bei de Kanner.
 
fuerderen (lok. phV. faarderen, foarderen, Echt.: /fo:ədərən, Ösl.: fuadderen) trans. Verb.: 1) «fordern» — en huet zevill gefuerdert (cf. iwwerfuerderen); 2) «herausfordern, reizen» — fuerder eiser Herrgott nët — Mosel: da's éiser Harrgott gefaardert — Red.: dee laacht ës sech nët séier, dee mech fuerdert.
 
Fuerderong, -éng F.: «Forderung» — op éischt F.
 
Fuerm, Furem F.: «Form» (s. Form).
 
Fueremt F.: «hartgewordene Fährte, Spur im Lehm».
 
fueren (lok. phV. cf. Ltb. 7) Nösl.: ich furr (ich fuhr) ich firr (ich würde fahren) Verb.: 1) intr.: «fahren, (sich) bewegen» — besser schlecht gefuer ewéi houfereg gaangen — Wie gutt schmiert, dee gutt fiert — ech f. am Auto, mam Schlit(t), mam Zuch, um Velo usw. — e fiert mam Auto (mit dem Auto) — e fiert um Auto (er ist der Fahrer) — de Mëllerkniecht fiert op d'Säck (fährt zu den Bauern die Getreidesäcke abholen) — ech f. um Plou, an de Plou (cf. sub 2) — e fiert mat de Kéi, Schof, Schwäin (aus) — fuer den(en) ale Leit nët esou iwwer de Mond — elo f. ech geschwë mat der (weise dir die Tür) — e fiert bei (laascht) en (prügelt ihn, weist ihn zurecht) — bei d'Véi f. (manuelle chirurgische Hilfe beim Werfen des Viehs) — de jonge Stot fiert gutt [Bd. 1, S. 421] (mateneen) — 't as nët mat him ze f. — mir si jorelaang gutt gefuer — de Professer fiert nom Buch (hält die Reihenfolge des Handbuchs ein) — wien huet ee f. gelooss? (scil.: einen Bauchwind) — e fiert sech iwwer d'Aën (unterdrückt die Tränen) — 't fiert ee sech un d'Stir, wann een esou eppes héiert (wie ist das nur möglich) — fuer duer! (Nösl.: far dar! (a) gib ihm's, (b) leg' los, beginne!) — fuer mer nët esou (mat dénge plakege Fangeren) an d'Gesiicht — fuer der dach nët ëmmer mat de Fangeren an d'Nues — fuer der dach eemol mam Kamp duerch d'Hoer — e fiert em de Bräi (erëm — rückt nicht mit der Farbe heraus) — 't as fir aus der Haut ze f. (vu Roserei); Moselschifffahrt: mer f. zu Bierg, zu Dall (flußaufwärts, flußabwärts) — Eisenbahn: wéini fiert den Zuch? (wann fährt der Zug ab) — d'Lieder fiert aus (s. Fläel) — Erhaltung des aussterbenden Part. Präs. in den Raa.: fuere Leit (fahrendes Volk) — eng fuere Kou (Gespannkuh); 2) trans.: a) alt: «pflügen» — ech hun der däi Stéck gefuer; b) neol.: «lenken» — wien huet dëse Camion gefuer? — hie fiert den Numero 6.
 
Fueres N.: «Fahrmöglichkeit, Auskommen» — mat där Stousskar as jo kee F. — 't as kee F. mat him (es ist nicht mit ihm auszukommen) — Echt.: wat an deem Haus e Foares as, dovoan as d'Een fort (unglaubliche Zustände) — dat as jo kee F. (keine Art und Weise).
 
fuermen trans. Verb.: «formen» (s. formen).
 
fuerschen Nösl.: fuorschen, fuorscht (forschte) intr. Verb.: «forschen» — en huet hannert mer gefuerscht fir eppes gewuer ze gin — f. a spuer- (oder spier-)vigelen (auch: spierwiesselen — wie ein Sperber forschen).
 
Fues, Echt.: Foas (lok. phV. cf. Ltb. 7, dazu Pl. Fuesen, Fies(en), Foasen) F. = Fies (s. d.) — d'Kanner ierwen den Elteren hir Fuesen (auch: Häerzfuesen «Eigenschaften»).
 
fueselen, fuselen unpers. Verb.: «leicht regnen» (cf. fiselen).
 
Fueselschwäin N.: «Zuchtschwein» (s. fasel).
 
Fuesent (lok. phV. Westen: Fuejhent, Ost.: Foasent), Fuesecht (Echt.: Foasicht, älter Foasenicht, Nord.: Fasicht, Fasich, Fasech, -echt, Fosicht) F.: 1) «Fastnacht(szeit)» — Wat een d'F. spënnt, dat friessen d'Mais — Wien d'F. nët geckeg as, deen as et soss d'ganzt Joer — en as geplot (oder e geet ëm) wéi d'Pan an der F. — dat as ewéi F. a Faaschten (ungleich, schlecht assortiert) — d'F. fänkt Liichtmesdag (2. Februar) un; 2) «personifizierte Fastnacht(szeit)» — Folkl.: Am Aschermittwoch wird die personifizierte F. in Gestalt einer weiblichen oder männlichen Strohpuppe unter parodistischen Trauerzeremonien ins Wasser geworfen (Echternach, Ettelbrück), begraben (Ellingen), verbrannt (Ettelbrück) oder getötet (Düdelingen). In Rodingen personifizierte ein lebender Hahn die F.; 3) «Fastnachtsgebäck» — mer maache F. (zunächst: wir bereiten Fastnachtsgebäck, nämlich: Fasichskéichelcher (Ösl.), Bréidercher, Eisekuchen, Fläppercher, Fliedercher, Mais(ercher), Nonnebréidercher/fäscht(ercher), -pipercher, wofür lok. auch: Onnebréidercher, Paangéch, Strëtze(l)gebäck, Tërkelcher, Tërtelcher, Tëttelcher, Torkelcher, Verwurelter, verwurelt Gedanken, Zockerhaupen — dann überhaupt: ein üppiges Mahl anrichten); 4) «geschmacklose, schreiende, auffällige Kleidung» (bes. auf die Farbenzusammenstellung bezogen) — da's déi rengste F.; 5) «nicht ernst zu nehmende Sache» — dat as keen Thiater méi, dat as scho gälleg F. — esou eng F. maachen ech nët mat.
 
Fuesbal M.: «Fastnachtsball».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut