LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Gedéiers bis Gefaangeschaaft (Bd. 2, Sp. 22b bis 24a)
 
Gedéiers N.: «Ansammlung verschiedener Tiere».
 
Gedéiesch N.: 1) «Ungeziefer» — d'G. huet d'Muerte geholl z. B.: Äärdfléi, Raupen, Mueden; 2) im bes.: «Insekten der Umgebung, die Bisse verursachen» — (cf. Déier sub 2), b)) — d'G. as uereg, 't gët e Wieder. [Bd. 2, S. 23]
 
Gedéng(el)s, Gedéngens N.: «Getue, Umstände, zeitraubende Vorbereitungen, Ziererei» — ich hoan däs G. elo genoug (Echt.).
 
Gedenk M., Gedenken N.: «Erinnerung, Gedächtnis» — zënter Mënsche Gedenken — no méngem Gedenk — da's mäi längst Gedenken (weiter reicht meine Erinnerung nicht) — s. Gedanken.
 
gedenken unpers. Verb.: «im Gedächtnis haften» — dat gedenkt mer nach laang.
 
gedëlleg Adj.: «geduldig» — g. ewéi (Zent) Jabb, Jupp (cf. aarm), e Schof, e Lamp — 't gi vill g. Schof an ee Stall — 't as där Gedëlleger keen (er braust allzu leicht auf) — s. gewëlleg.
 
gedëllen intr. oder refl. Verb.: s. dëllen.
 
Gedenk- -zäächen N.: 1) «Gedenkzeichen, Andenken»; 2) übtr.: «Narbe» (= Läinzäächen); -ziedel N.: «Denkzettel».
 
Gedéngten, Gedéngter M.: «gedienter Soldat» — e G. vun der Scholl (Bauer im Ruhestand).
 
Gedëpp(en)s, Gedëppers N.: «Ansammlung von Töpfen verschiedener Größe» — früher: eng Rëtsch G.
 
Gedibber N.: «Geräusch, geräuschvolles Gebaren».
 
Gedich(er)s (lok. phV. cf. Duch) N.: 1) allg.: «Tücher, Tucharten»; 2) im bes.: «Bettücher» — se schlaufen (kräichen) ënnert d'G. (gehen schlafen) — e kënnt nët aus em G. (von einem Langschläfer).
 
Gedicht (Pl. Gedichter) N.: «Gedicht».
 
Gediech(t)nes lok. u. allgem. neol. Gedäch(t)nes N.: «Gedächtnis», und zwar bes.: 1) «Erinnerungsfähigkeit», in dieser Bed. dafür auch: Gedenk, Gedanken (Pl.), Verhalt — e G. wéi eng Scheierpaart, wéi eng Seibecken — schlecht G., gutt Gewëssen (spaßige Entschuldigung für Vergeßliche: ein gutes Gewissen macht unbekümmert); 2) «Gedenken an» — wiem zum G.?
 
gedigen Adj.: 1) «tauglich» — gedi(g)ene, gedugene Buedem (s. geduucht); 2) neol.: «gediegen».
 
gediicht (Süden u. Nösl. gedit) Adj.: 1) «ziel-, treffsicher, geschickt» — en as esou g., e geréit eng Scheierpaart, ähnlich: an eng Bauchbidden ouni Triichter, honnert Meter géint de Wand an e Stréihallem (er ist gar nicht zielsicher); 2) adverbial: «sehr» —da's emol gediichte gutt fir en (er hat bekommen, was er verdient).
 
Gediichts N.: «Erfindung» — Echt.: da's esu seines G.
 
Gedimmer(s) N.: «anhaltendes Donnern» (lok.).
 
gedimmt Adj.: «schiefliegend» (von einer Fläche — nach Wb. 06).
 
Gedirängels N.: «Plackerei, Drängelei».
 
gedochert, geduchert (getochert) Adj.: «den Kopf zwischen den Schultern, zusammengekauert» — e geet g. doruechter (sichtlich niedergeschlagen) — en as g. (er hat einen gewölbten Rücken).
 
gedoën Verbadj. (Var. des Part. Prät. zu dun): «vorüber, vorbei» — as dat nët bal g. mat iech? (Wann wird das aufhören?) — kritt dat bal gedou? (Arlon — hört das bald auf?) — 't as gedongen (südöstlich der Hauptstadt: es ist aus, vorüber) — mat mir hoat et gedoun (bei mir ist es aus — Echt.).
 
Gedoës, Gedoons (lok. u. a. Gedous, Gedongs — cf. auch Gedéngs) N.: 1) «Abschluß, Ende» (zu dem vor.) — Echt.: kréit dat kä Gedous? (nimmt das kein Ende?); 2) «Getue, Gehabe» — se hun (féieren) e Gedoons, 't as nët ze soën.
 
Gedold F.: «Geduld» — d'G. geet engem aus, räisst engem (man verliert die Geduld) — d'G. as der Séile Speis, d'G. mécht d'Nare weis — déi geplote Fra as d'G. selwer — ech hun nach ämol G. mat der (Nachsicht) — dazu das Verb. gedëllen (s. d.).
 
Gedras, Gedräs, Gedrees N.: «Drohreden» — Echt.: maach der näist ous seim Gedraichs!
 
Gedrecks N.: 1) «aufgehäufter Schmutz»; 2) übtr.: a) «minderwertige Waren»; b) «minderwertige Naschereien».
 
Gedrécks N.: 1) «Gedränge» — 't war e G. op der Schueberfouer, 't wär kee Su (keng Spéngel) méi op de Buedem gefall — komm, mer maachen ons hei aus deem G.; 2) «Liebkosungen» — Gelecks a Gedrécks; 3) «Art des Druckes» — dat klengt G. kann ee jo nët méi liesen; 4) nach Wb. 06 auch: a) «bedrucktes Zeug»; b) «Drucksachen».
 
Gedrénks N.: 1) «Getränke» — suerg fir d'G.! (oft im Ggs. zu Geéiss — s. d.) — bei Akkordarbeiten, z. B. im Weinberg, heißt es: ech hale mer d'G. aus; 2) «das Trinken» — déi rout [Bd. 2, S. 24] Nues kënnt vum ville G. (meist aber: Drénken).
 
Gedriff(s) (lok. Gedrif, Gedrëff) N.: 1) «Bestreben, Tätigkeit, Geschäftigkeit» (s. Driff) — 't as kee G. an deem Haus, un (hannert) deem Jong; 2) techn.: «Getriebe einer Maschine»; 3) «Werkstätte, Fabrikanlage» — déi hun e schwéiert Gedriffs.
 
Gedubbers, Gedudders N.: «anhaltendes Schelten».
 
geduppt Verbadj.: bes. Zubereitung der Kartoffeln — cf. gebunzelt, bootschen, bunselen.
 
geduucht, gedugen(t) (gemeinlux. ach-Laut, Nordosten ich-Laut wofür lok. geduuscht) Adj.: 1) «tüchtig, rüstig, beherzt» — Echt.: geduuscht Kadetten (stramme Burschen); 2) «raffiniert» (bes. in Geldsachen).
 
gëedert Verbadj.: «geädert» — d'Blat as reng g. — s. Geoders.
 
Geéiss N.: «Eßwaren» (im Gegs. zum Gedrénks) bisw.: bei der Houchzäit suergen dem Meedchen séng Eltere fir d'G., dem Jong séng fir d'Gedrénks.
 
geéisseg Adj.: = éisseg.
 
Gefaach (Pl. Gefaacher, Ga.: Gefächer) N.: «Fach, Unterabteilung, Regal».
 
Gefaangenen, Gefaangener (Pl. Gefaangen, Gefaangener) M.: «Gefangener» (bes. Kriegs-, politischer Gefangener — cf. Prisonnéier).
 
Gefaangeschaaft F.: «Kriegsgefangenschaft».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut