LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Gezei bis -beidel, -schass, -schësser (Bd. 2, Sp. 43b bis 45b)
 
Gezei (Osten Gezäig) N.: 1) allgem.: «Zeug», meist nur in Zussetz.: Fësch-, Spill-, Zockergezei u. ä. — ländl.: schwéiert G. (schweres Futter: Gras und Klee); 2) im bes.: «Handwerksgeräte» (z. B.: beim Minenschießen benötigte Dinge: Minneneisen oder Stéisser, Läffelchen oder Curette, Pollefer, Wick) — im allg. dafür auch: Aarbechtsgezei neben häufigerem -geschir — in manchen Zussetz., etwa: [Bd. 2, S. 44] Schouschteschgezäi u. ä.; 3) «Tuchzeug» — Zussetz.: Bettgezei; 4) «Kleidung» — Zussetz.: Aarbechts-, Schaffgezei, wiertest, sondest, bescht G. — e wiisst aus dem G. oder e verwiisst säi G. — en hat keen éierlech G. méi um Leif (er hatte keine ordentlichen Kleider mehr); 5) «Gesindel» — näischnotzegt, frecht . . . G. (Lumpengesindel).
 
Gezichs (lok. Ostrand: Gezéichs) N.: «Kissenüberzüge».
 
gezimmen (nur Ga.) refl. Verb.: «sich gönnen, passend sein» — e gezimmt sech nët sat z'iessen.
 
Geziw(w)er N.: «Ungeziefer» — auch gebr. für Kinder — s. Ongeziwer.
 
Gezwadders N.: «Mißart von Pflanzen und Menschen».
 
gezwiirt Verbadj.: «gezwirnt, aus Zwirn».
 
Gezwongenhät, -heet F.: «Zwang» — G. as Gott leed (was man gezwungen tut, gefällt Gott nicht — cf. dagegen auch Äd).
 
Géchel F.: «in der Mitte des alten, runden Bienenkorbes herabhängender und nach oben handlang herausstehender Weidenstab, an dem die Honigwaben befestigt werden und der als Traggriff dient.»
 
Geck (Nösl. Jeck, Mosel lok. Gäk, Ostrand Geek) M.: 1) «Narr» — jiddereen as e G. op séng Manéier (op säin Aart — jeder ist ein Narr auf seine Art) — d'Gecken an d'Nare gin nët weis — d'Gecken an d'Kanner soën d'Wouerecht — jiddwer G. gefällt séng Kap oder kürzer: all G. lueft séng Kap — d'Gecke sin och Leit (mit dem häufigen Zus.: awer keng ewéi déi aner) — en hält sech drun ewéi de G. un de Bengel (er wiederholt, verlangt immer wieder dasselbe) — mengs de vläicht, ech wär däi G.? (abweisend: du kannst nicht mit mir tun, was du willst) — ee G. mécht der honnert — e G. as e G. — hien as e G. a säi Sak, an séng Täsch (er versteht es, sich durch scheinbare Einfalt Vorteile zu verschaffen) — fir gutt Zalot ze maachen, mussen 't hirer dräi sin: e Gäizhals, en Dropmécher an e G. (e Gäizhals fir den Esseg ze schëdden, en Dropmécher fir de Bamueleg dropzedun an e G. fir d'Zalot ze réieren) — dee gier geschwënn e G. hätt, dee gräif an den egene Busem (D.) — ech, sot de G. (wenn jem. sich immer zuerst nennt oder ungebührlich hervorstreicht oder um Bescheidenheit zu markieren) — dat soll kengem G. gesot sin (das nehme ich gerne an, das will ich mir merken) — looss dee goën, da's e Geck (launischer, autoritärer, überempfindlicher Mensch) — en ale G. (Schwerenöter) — im Pl. Gecken (Maskierte, Vermummte zur Fastnachtszeit) — dazu das Dim.: e Geckelchen, e klenge Geck (für ein eigensinniges Kind); 2) «Spaß, Spott» — hie mécht de G. mat dir — da's de G. gemaach (mat de Leiden — z. B. bei Verabfolgung zu geringer Portionen) — da's mer G. (od. Spaass — ich nehme das nicht ernst) — ouni de G. (im Ernst) — aus G. gët dacks Ierscht — maacht de G. mat ären ale Schong (Schlappen) — da's de G. nach ewell nët gemat (annehmbare Rede) — G., mäin Éim (abweisend: mitnichten — etwa wie: Quetschen och, en alen Dreck usw.) — ech hat et nëmmen am (fir de) G. gesot; 3) «Übermut, Selbstüberschätzung» — de Geck huet e gestëppelt — en huet him de G. gestëppelt — en huet him de G. verdriwen — wien huet der dee G. an de Kapp gesat? — (oft auch: Hoffnung auf schwer zu erlangende Vorteile) — elo vergeet der de G. — dir vergeet nach muencher G.; 4) «Aufbau, Gerüst, Gestell» — im bes.: a) «Kleiderständer»; b) «senkrechte Leiter am vorderen Heuwagen»; c) «Gerüst am Vorderpflug»; d) «Sichelrahmen, Sichelgestell»; 5) lok.: de Geck om Bengel «Libelle» (lok. Flaxweiler).
 
geck (Nösl. jeck), geckeg (Ostrand geek, gekig) Adj.: 1) «närrisch» — wann s de g. bass, da so et oder: da géi Äer heeschen (Antwort auf eine sinnlose Behauptung oder Handlung) — wann e g. as, da muss en eng Gei huelen — wann deen nët g. as, dann as de Käser nët adeleg — Echt.: d'Schneidren säi kromp oder gekig, an d'Schousteren hoan en Hau zevill — d'Leit si g., dann as d'Wieder och g., ma d'Wieder winnt d'Leit — wéi e geckegt Hénkel — du geckegt Stéck — o geckegen Heng — en as méi g. wéi d'Fott vu Soller; 2) «nicht ernst» — 't as mer geck (ich sage es nur zum Spaß); 3) «in irgend einer Richtung übertreibend» — déi as g., där botzt keen Déngschtmeedche propper genuch — an deem Exame kënnt keen duerch, d'Kommissioun as g.; 4) im bes.: «vernarrt in» — d'Bomi as g. mat deem Bouf; 5) «nervös» — [Bd. 2, S. 45] du méchs mech (gelleg) g.; 6) in stehender Verbindung mit einem Dingwort: «nicht dem normalen Zustand entsprechend, mit anormalen Eigenschaften» — z. B.: geckege Kléi (auch giele Kléi, auch einfach Geck — besondere Kleeart) - g. Schrauf (Schraube mit ausgeleiertem Gewinde) — g. Knéchelchen, Oder (empfindliche Stelle am Ellbogen) — g. Mëllech (halbgeronnene Milch — wann ee se kacht, geet s'ëm); 7) lok. für gär «gerne» — d'Biergleit gin nët g. an d'Galerie op Baarbelendag.
 
Geckegkät, -keet F.: «Narrheit».
 
Gecke(n)- -haus N.: «Irrenanstalt»; -holz M.: «europäisch. Spindelbaum, Evonymus europaea» — dafür auch Pafenhittchen, Pafeschéngchen; -maul F. u. M.: «Maske»; -witz M.: «Anekdote, die von Narren berichtet».
 
Geckerei F.: 1) «Spaß, Neckerei»; 2) «anzügliches Gespräch»; 3) «Belanglosigkeit».
 
gecksen intr. Verb.: «spaßen, schäkern»; dazu die Abl. Gegecks N.
 
Gecksmount M.: «April» — cf. Abrëllsgeck,Fréileng.
 
gedu, gediert = gelt du/dir (s. gelt).
 
geelzeg, gelzeg, géilzeg, gillzeg Adj.: «ranzig» (bes. von der Butter).
 
geelzen, gelzen, géilzen, giilzen intr. Verb.: «ranzig sein».
 
geerfzig (lok. Echt.) Adj. = dierfzeg (s. d.).
 
Geescht (Stadtdlux. Giescht, Ostlux. Gääscht, Nordösl. Gjääscht) F. (daneben auch M. und N.): «Gerste» — hauptsächliche Arten: Summer-, Wanter-, wëll G. (Mäuseschwanzgerste, Hordeum murinum) — Pärel- oder gerëmmte G. (gepellte Gerste, im Haushalt verwandt) — hie wiisst ewéi zeideg G. (er wächst nicht mehr).
 
Geeschte(n)- -kär M.: 1) «Gerstenkorn»; 2) «kleiner Schuhnagel»; 3) «eiterige Entzündung am Augenlid» (cf. Weeschësser, Wirel) in dieser Bed. gelegtl. auch: -kuer M.; -miel N.: «Gerstenmehl»; -schläim M.: «Gerstensuppe» (aus Pärelgeescht); -sprenz F.: 1) «Bart der Gerstenähre»; 2) = -kär sub 3; -waasser N.: «Gerstenaufguß»; -zocker M.: «Gerstenzucker» — aus ihm wurden Geeschtemännercher Pl. M. gemacht (kleines Naschwerk vorwiegend roter Färbung in Gestalt menschlicher Figuren, auch Vogel- und anderer Tierfiguren, früher war es häufig eine Muttergottesfigur in roter oder gelber Färbung); -zopp F.: «Gerstensuppe».
 
gëflech, gëfferlech Adj., in der Ra.: gëflecher Gowe gin «aus freiem Antrieb geben» — lok.: geeflicher Gowen unhuelen (cf. gin).
 
Gëft (lok. Gaft) N.: 1) «Gift» — déi späize G. a Gal géint äis (sind uns sehr feind — cf. sub 2) — déi kleng Mouken hun hiirt G. méi no beienän (kleine, unansehnliche Menschen sind oft boshafter, geraten eher in Zorn) — duerop kanns de G. huelen; 2) im. bes.: «Wundeiter» — 't heelt nët, esou laang wéi d'G. nët eraus as; 3) übtr.: «Mißgunst, Bosheit, Feindschaft» — gelegtl. M.: du klenge Gaft (du unartiges Kind) — d'Waasser leit kee G. (das Wasser bringt Untaten ans Tageslicht, indem es etwa den vergifteten Leichnam eines Ermordeten wieder an die Oberfläche bringt oder Hexen, die man bei Gottesurteilen hineinwarf, nicht untergehen ließ, oder wenn ein schlechter oder ehrloser Mensch ins Wasser fällt oder gestoßen wird und sich retten kann).
 
Gëft- -beidel, -schass, -schësser M.,

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut