LWB Luxemburger Wörterbuch
 
gutt bis Gymnastique (Bd. 2, Sp. 90b bis 93b)
 
gutt (Ostrand gout — cf. Bruch, Grdleg. Karte 36/A) Adj.: «gut» — Steigerung: besser (s. d.), bisw. aber auch méi g. (spaßh. gelegtl. méi besser oder gar, kindersprachlich-naïv méi besser g.), bescht (s. d.), bisw. aber auch guttst (dazu zerguttst — s. d.)., in Raa. wie etwa: dir guttste Kanner «ihr lieben Leut'»; kindersprachl. auch: guddeg «sehr gut»; A. der Grundbed. am nächsten: «geeignet, passend» (cf. giedelech), und zwar bes.: 1) «so beschaffen, wie es sich für die ihm zukommende Funktion gehört» — hier sehr häufig (einer allgem. Sprachtendenz entsprechend) absprechend: en as nach g. fir Dill ze droën (in Berdorf auch zu einem kopflosen Geist gesagt, der den Spötter dann verprügelte — allg. mit dem iron. Zus.: wann e kee Kapp méi hätt, ähnlich fir d'Rei voll ze maachen, fir bei zwéin aler Leit, déi hir Aarbecht selwer man, fir op den Tipp (Schutthalde), fir bei d'aalt Eisen) — du hues e gudde Kapp (iron. Zus.: fir Lais ze zillen, ähnlich eng g. Stëmm fir Briketten ze tässelen) — en as g. zu Fouss — g. fir alles, nëmmen nët wat eppes daagt — en as nach g. fir Dreck a Fläschen ze trëppelen — g. as g., mä zevill g. as domm; 2) «menschlichem Ermessen entsprechend, normal» — dee stierft kenges gudden Douds (gewaltsamer Tod) — ech hun en alt bei der (sénger) gudder Menong geloss — hie war am gudde Glaf, sou wär et richteg — ech halen, hääschen dat g. (cf. auch A/5) — g. genuch (einräumend: ja gewiß, einverstanden — aber . . .), ähnlich: dat as (alles) schéin a g., nëmmen . . . — Echt.: nau gout! — si sin nët g. Frënd mateneen — g. gesot! (einverstanden!) 3) «vollständig, fertig, abgeschlossen» — d'Iessen as g.; [Bd. 2, S. 91] 4) «genügend, hinreichend» — 't as scho g. (es genügt — abweisend) ähnlich: elo as et awer g., as et bal g.? — 't as g.! (aber auch in mannigfacher anderer Bed. etwa: «das Kleingeld dürfen Sie behalten»); 5) «richtig, zutreffend» — da's keng g. Methoud — dat huet alles säi gudde Grond, séng g. Ursaach (triftig) — wie weess. wat g. as (man kann nicht wissen, ob es doch nicht so richtig ist, versuchen wir's einmal — oft ironisch) — en hält mer näischt g. (er widerspricht mir in allem) — mir hale g. wat gemat as (so sagen jene spaßeshalber, die zu spät zur Arbeit, zur Messe, einer Versammlung kommen) — g. as g., ma besser as besser (cf. ähnliche Raa. sub besser) — dat as eng g. Saach — e gudden Hunn gët nët fett — 't as g. Geld (gültiges Zahlungsmittel, brauchbare Einkünfte) — bor Geld as ëmmer g. Geld — 't huet mech méng g. Suë kascht — dir hut mer schlecht Wuer geliwwert, an ech hat iech awer g. Geld gin — ech hun em de gudde Wouer gesot (gründlich zurechtgewiesen); 6) «gesund» — en as erëm ganz g. (geheilt, genesen) — en as nët g., spiert sech nët g. (unwohl) — e gët ni méi g. (unheilbar) — 't as mer nët g. (mit Ton auf as — ich fühle mich plötzlich nicht wohl, Schwächeanfall u. ä.) — as et der nët g.? (was fehlt dir? — aber auch: du bist wohl verrückt) — auch: «der Gesundheit zuträglich»: vill Fleesch as nët gutt fir d'Kanner — ech fannen mech g. derbäi (ich fühle, daß es meiner Gesundheit wohl bekommt); 7) häuf. abgeschwächt, ohne wesentliche Bedeutung (in diesem Gebr. häufig auch léif — s. d.) — dee gudden Duuscht! — wann dat g. Geld nët wier! — all gudden Dag — aller gudder Déng sin (et der) dräi; 8) häufig in Vergleichen (etwa: «annähernd») — esou g. ewéi sécher — den Auto as nach esou g. ewéi nei — dat do as esou g. ewéi näischt oder duer gespaut; B. «über dem zu erwartenden normalen Maß liegend», im bes. etwa: 1) «reichlich» — g. Gewiicht (freigebig abgewogen) — e g. Stéckelche Geld (eine ansehnliche Summe Geldes) — eng g. Stonn (über eine Stunde) — eng g. Mooss (reichlich bemessen — aber auch: en huet eng g. Mooss am Aschenken «das richtige Maß beim Einschenken», also zu A/5) — huel emol e gudde Schotz, da gët et der besser — 't as nach e gudde Wee, ier mer et bis esou wäit hun (aber: dat geet säi gudde Wee. zu A/5); 2) «angenehm, vorteilhaft, nützlich» — so etwa in den gängigen Grußformeln: gudde Muergen, Moien — gudden Owend, Nowend — g. Nuecht, gudde Nuecht, Nuecht (statt gudden Owend ländl. häufig auch: gidden-, jidden-) — im übrigen: 't deet mer g. bis an déi déck Zéif (dies häufig auch als Zeichen der Schadenfreude) — 't as nët g. esou eppes ze maachen (es ist nicht anzuraten, so etwas zu tun) — deen hat g. Leit (an der Hand = Protektioun) — g. Leit sin nët mat Geld ze bezuelen (einflußreiche Leute, von denen man einen Vorteil zu erwarten hat) — ech wëllt du wäers wou s de g. wäers (Verwünschung) — iron.: e wor wou et g. as (betrunken) — en as nët g. drun (in einer schlechten, meist finanziellen, Lage) Gegt.: e steet sech (es) g., e ka sech g. réieren — du hues et elo g. — e g. Joer (ein günstiges Erntejahr, ein trefflicher Jahrgang) — eng g. Heirot (eng g. Faillite, e gudde Brand) bréngt alles erëm; 3) «von besserer Qualität, kostbar, vornehm» — g. Gezei (auch: bescht Gezei, Wot — Feiertagskleidung, erste Garnitur) — du häls dech fir ze g. fir dat ze maachen — hie mengt e wier ze g. dofir — 't as keen ze g. fir mat séngen Hänn ze schaffen — de gudden Dag (Tag der Osterkommunion); 4) «auffällig, sonderbar, seltsam» — déi (scil. Geschicht) as g. — déi wier da g. (das wäre gelacht) — du bas g. (du hast sonderbare Ansichten); 5) «leicht» — du hues g. Saach (du kannst dir leicht helfen) — du hues g. schwätzen (du hast leicht reden) ähnlich: du hues g. fleten (pfeifen), du bas nët geplot wéi mir aner; C. zur Bezeichnung positiver moralischer oder sentimentaler Eigenschaften, Regungen, etwa: 1) «aufrecht, anständig, gutmütig» — 't as e gudde Kärel — d'Meedche kritt e gudde Jong (Mann) — en as vu gudde Leiden — oft aber auch absprechend: eng g. Haut, eng g. domm Louder (zu gutmütig, der Schlechtigkeit anderer nicht gewachsen) — ähnlich auch von Sachen: ech bréngen en op de gudde Wee — maach et fir déi g. Saach — en huet, hält säi gudden Dag (Osterbeichte); 2) «gutgelaunt» — (nach gréng a) gudder Déng — en huet säi gudden Dag (ist heute guter Laune) — eng g. Staut; 3) «genügend Garantie bietend» — ech si g. fir hien (ich verbürge mich für ihn) — hien as nëmme g. fir d'Halschecht vun de Käschten; 4) «gutgesinnt, geneigt» — [Bd. 2, S. 92] du mengs et (ze) g. mat mir — si si g. zesummen, mateneen (hegen freundschaftlichen Umgang miteinander — dann iron.: mir si g. vuneneen) — et as g. mat engem Wittmann (hat Liebeshändel mit einem Witwer) — si sin erëm g. mateneen (haben sich versöhnt); D. substantivisch, in allen sub A-C umschriebenen Bedeutungen, meist als N. (häufig mit Genitiv-s), gelegtl. auch als M., etwa: «Wohltat, Wohlergehen, Glücksfall, frohe Botschaft, Vorteil, Einvernehmen» u. ä. — en huet vill Gutts gemat — en deet nët méi vill Gutts (er wird bald sterben) — auch tadelnd: da's däers Gudden zevill — iron.: en huet däers Gudden zevill (er ist betrunken) — in dieser Bed. auch als M.: en deet sech de Gudden un (sich gütlich tun) — 't kann een nët nëmme Guddes vun em soën — 't héiert een näischt Gutts méi — domm, wéi (der all) näischt Gutts — dobäi kënnt näischt Gutts eraus — ech soën der et elo (nach) am Gudden — 't huet mer kä Gutts gedoën (es ruhte mir nicht, ich war nicht zufrieden darüber) — 't huet mech näischt Gutts ugestan (ich ahnte Böses) — en huet mer eppes Kléngs beim Handel zum Gudde gedoën — bei deem kritt ee näischt zum Gudde gedoën (keine Vergütung, keinen Rabatt) — dat huet (och alt) säi Gutt(s) — 't as e guddet (es ist ein gutes Buch ... z. B.); E. adverb., in allen sub A-C umschriebenen Bed., etwa: «wohl, recht, sehr, wunschgemäß, leicht» u. ä. — du bas g. geroden (du hast seltsame Ansichten, Ansprüche, aber auch: mit dir kann man lachen) — en as g. versuergt (er ist gut aufgehoben — auch von einem Verstorbenen, der vor seinem Tode viel litt, oder nicht die rechte Pflege genoß) — e schléit sech gutt erëm (er setzt sich durch, findet sich zurecht) — an deem Fach sin ech g. beschloën — ech hun em et g. gesot (ich habe ihm gehörig meine Meinung gesagt) — e wëllt, en as sech (ës) selwer nët g. — en huet sech g. blaméiert — ech schloën deen do g. op d'Schnëss — wat hun ech dee g. ugeschass! — ech si g. midd, lass, krank — kuck mech g. un! (drohend) — lo kanns de g. maachen! (drohend) — wäers de g. bei der Deiwel! — wäre mer g. doheem! — kommt g. häm! (Wunsch beim Abschied) — du hues g. schwätzen — hie ka g. léien — en as g. fort — hie léisst sech et g. sin (er führt ein gemächliches, angenehmes Leben) — dat as nët g. gesinn hei an der Stad (die öffentliche Meinung ist dagegen) — dat kanns de ni méi gutt maachen (vergelten, bezahlen, büßen) — looss der et g. goën! (Abschiedsgruß) — en huet nach eppes ze g. (Geld, Schlaf) — hätte mer g. d'Flemm! — 't as nach gutt gaangen (gut abgegangen) fir eng schlecht Kéier — eppes ze g. doen, schreiwen — mer halen alles g. (sind einverstanden) — eppes g. spriechen; F. in festen Verbindungen wie: 1) guddekaf Adj.: «billig» u. Guddekaf M.: «billiger Kauf» (cf. deiere Kaf) — de G. zéit d'Geld aus der Täsch — de Franz G. (zunächst: ein volkstüml. Hausierer in der 2. Hälfte des 19. Jhs., heute verallgemeinernd von jedem Hausierer); 2) gudderääns, -eens Adj.: «übereinstimmend, gleichgesinnt» — ech sin, gin nët g. mat deem; 3) gudderhand, -händs, -hänn Adj.: «gütig, gutmütig, gefällig, willfährig» — dee Papp war zevill g. mat sénge Kanner; 4) Guddenuecht F.: «Vorabend von Dreikönigen, St. Michael u. St. Martin, an dem ein besonderes Gericht (Schwein, Huhn, Gans) aufgetragen wurde» (gegen 1600 erwähnt Abt Bertels auch den Vorabend von Kreuzerhöhung als G. — cf. Fuesguddenuecht I/423).
 
Gutt (lok. phV. cf. d. vor. — Pl. Gidder, Ostrand Géider) N.: 1) «Gut, Besitz» — onggerecht G. deet nët g. — en huet Habb (Hab) a G. verluer, verspillt — dee fréi opsteet, deem säi G. vergeet (Zus.: dee laang läit, gët es och alt quäit) — dee verfréiss Häerches G. — G. a Blutt; 2) «Haus und Ländereien, landwirtschaftlicher Betrieb, Gehöft»; Abl. dazu: Gidderstee (s. d.) Guttverschësser M.: «verarmter Mensch».
 
gutt-/Gutt- -däitsch Adj.: «hochdeutsch» (cf. däitsch) — veraltet: ech soën der et op g. (klar u. deutlich) — s. héidäitsch. -hät, -heet F.: «Güte» — d'G. as (dacks) e Stéck vun der Dommhät; -häerzeg Adj.: «gutherzig»; Abl.: -häerzegkeet F.: «Gutherzigkeit»; -land N.: «der aus mesozoischen Schichten bestehende, südliche Teil des Großherzogtums; die Trennungslinie gegen den nördlichen Teil (Éislek s. d.) geht etwa von Roodt, im Kanton Redingen, nach Roth, bei Vianden»; -middeg Adj.: «gutmütig»; -wëlleg Adj.: «gut-, freiwillig» — gëf et g.! (du mußt es ja doch hergeben!).
 
Gutz (in Echt. belegt — selten) M. in der Ra. op de G. hollen «(Kinder) [Bd. 2, S. 93] auf dem Nacken tragen» — s. auch Gutsch(el).
 
Gutzelchen M.: 1) «Zuckerkäntchen»; 2) allg.: «etwas Gutes, Süßes»; 3) Kosewort: «liebes kleines Kind».
 
Guusch M.: «Hohlmeißel» — (lok. Esch a. d. Alz.).
 
Gu(u)ss F.: seltene lok. phV. zu Gäns (s. d.).
 
Gu(u)ssenhals (lok. Westen) M.: «Name des Ringfingers» — in Martelingen, Belgisches Obersauertal dafür Geessenhals.
 
Gu(u)ssert M.: 1) «Gänsehirt»; 2) lok. Echt.: «Gänsespiel» — lok. Anruf der Giisch (s. d.) spielenden Knaben (so Flaxweiler) — Hausname: a Guussesch, a Guusserts (hier war der Guntert an dem Guussäl angebunden).
 
Guwelement N. häufige lok. phV. zu Gouvernement (s. d.)— gängig im Arloner Raum.
 
Guy (wie frz.) männl. Vorn.: «Guido» — Dim.: Giichen.
 
Gym (ʒim) F.: Name des ersten Turnvereins des Landes — gegründet im Jahre 1849 unter dem Namen Turnveräin (kurz Turn), erhielt er bald den Namen Gym: die beiden Nationaldichter Dicks und Michel Lentz gehörten lange Zeit zu dessen Mitgliederkreis; die Gym führte als erste die Dicksschen Singspiele auf (De Scholdschäin, de Koséng, D'Mumm Séis im Jahre 1855, D'Kiirmesgäscht 1856 und De Ramplassang 1863).
 
Gymnase (wie frz.) M.: «humanistische Abteilung des Athenäums» (seit der Gründung der Industrie- und Handelsabteilung am Athenäum durch Gesetz vom 23. Juli 1848; seitdem die Industrie- und Handelsschule durch das Gesetz vom 28. März 1892 vom Athenäum getrennt worden ist, trägt dieses neben Kolléisch auch den Namen G.) — eisen as op G.
 
Gymnaste (wie frz.) M.: «Turner».
 
Gymnastique (Ton: 2 oder 3) F.: «Gymnastik» — verdreht zu Gymlastik. [Bd. 2, S. 95]

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut