LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Haaspel bis Haff (Bd. 2, S. 99b)
 
Haaspel I (Nordösl. Haspel) M. (Mosel F.): 1) «Garnwinde» — d'Gar gët vun der Spull op dem H. zum Strank gewonn, de Strank gët op d'(Gare)kroun (s. d.) gespaant an dann op Knäle gewonn; 2) «Preßvorrichtung für die Ladung des Erntewagens» (cf. auch Däiwel I/189, Guertstaf); 3) Nösl.: «Klatschweib».
 
Haaspelen II Pl. F.: «Spindeldürre Beine» (cf. d. folg. sub 4).
 
haaspelen (Nösl. haspelen, bisw. lok. häspelen) trans. Verb.: 1) «(Garn) winden»; 2) «hastig, ruckweise erledigen» (bes. ver- s. d.) — en huet d'ganz Affär verhaaspelt; 3) «schnell und viel reden» etwa: en hat séng Gebieder am Nu erofgehaaspelt — im bes.: «Übles nachreden»; dazu die Abl.: Gehaaspels, Gehäspels N.: «Gerede»; 4) «mit den Beinen baumeln, mit hastigen Schritten einherstelzen» — kuck, do kënnt e gehaaspelt (lok. gehäspelt).
 
Haass M.: «Haß» — 't soll ee kengem (en) H. nodroen — en hat en H. géint e bis iwwert d'Graf.
 
Hassel(t) ON.: 1) «Hassel» — Gem. Weiler-zum-Turm, Kant. Lux. — 515; Spottname für die Haasseler: déi Haasseler Téck; 2) lok. Var. für «Hagelsdorf» — Gem. Biwer, Kant. Grevenmacher — 376, dafür auch: Ha(a)stert, Ha(a)lsdërf, Haster, Haasselt.
 
Haasselstän, -steen (Nösl. einfach Hassel) M.: «Devonischer Quarzsandstein».
 
haassen trans. Verb.: 1) «hassen» (eigtl.) — gehaasst wéi d'Feier an d'grousst Waasser — dat h. ech wéi d'Geess d'Messer; 2) geschwächt: «Abneigung empfinden gegen» — de Judd haasst d'Gemëmmel, d'Gemëmpel, d'Gemierwel (Gerüchte haben meist einen wahren Kern) — ech h. näischt méi wéi wann . . . — ech h. déi Aarbecht — en haasst déi Plaze, wou keng Fraleit sin.
 
Ha(a)ster(t) ON.: «Hagelsdorf» — s. Haassel(t).
 
Hab(b) N. in der Ra.: H. a Gutt verspillen, verléieren usw. — dafür auch: Habbchesgutt, Häerchesgutt.
 
habbeleg Adj.: «leichtsinnig»; Abl.: Habbel F., Habbelaasch M.: 1) «unordentliches, schwatzhaftes Mädchen»; [Bd. 2, S. 100] 2) «redseliger Plappermund» (cf. babbeleg, Babbel).
 
habbelen intr. Verb.: «unüberlegt schwätzen» — dazu: Gehabbels N.
 
Habech, -ich ON.: «Habay-la Neuve», wall. Gem. der belg. Prov. Lux. (Arr. Virton), an der wallonisch-lux. Sprachgrenze; daf. auch Neihabech im Gegs. zu dem westl. davon gelegenen Alhabech «Habay-la-Vieille» — am Westrand des großen Ansler Waldes «Forêt d'Anlier» gelegen, dieser heißt daher: den Habecher (Habeger) Bësch, Wald.
 
Haberdatz M.: 1) «Räuschchen»; 2) «bewegliches, kleines Kind» — dazu: Haberdätzelchen.
 
Habschaft, -schoft, Habséilegkät,- keet F.: «Habseligkeit» — de bas mer mat all deinen Habsilligkäten bekannt (in deiner ganzen Armseligkeit — Echt.).
 
habhäfteg in der Ra.: du gës sénger nët h. (er weicht aus, sagt die Wahrheit nicht).
 
habilléiert (abi/jeiərt) Verbadj.: «fein» (von der Kleidung) — en h. Kläd — dat Kläd as méi h.
 
Hach M.: «gefrorener Nebel, an den Fensterscheiben gefrorener Hauch» — d'Beem si voll H. (cf. Bromä).
 
hachéieren (hAS-) trans. Verb.: «schraffieren».
 
hach(el)en, -eren (Norden -ç-) häch(el)en intr. Verb.: «nach Atem ringen, keuchen» — en huet gehächt — wann et waarm as, dann h. d'Honn — de Wand hacht an hault; Abl.: Gehachels N.
 
Hachis (wie frz., aber Ton: 1) M.: «Hackfleisch»; dazu: Hatschimatschi M.: «Mengsel, Gemenge, Mischmasch».
 
Hack I (lok. Echt.) M.: «Fensterhaken», lok. auch Hauk (cf. Hok).
 
Hack II (daneben auch Huck, am häufigsten Hick) M.: «Schluckauf» — Mittel dagegen: H., ech hun dech dack, ech hun dech haut, ech hun dech mar (so Wb. 06 — vollständiger: H., ech hun dech dack, ech hun dech hakt (Ösl.), ech hun dech moar, ech hu mech geflass, ech gin dech lass) sechsmal, oder solange hintereinander hersagen, bis der Schluckauf verschwunden ist; weitere Raa. sub Hick.
 
Hackebunibei, -bäi M.: «hölzerner Teil des Kreisels» — Kinderreim: eent, zwee, dräi, H. Hackebuni Huewerstréi, d'Kaz déi huet den Dueder wéi — Mosel: . . . d'Kaz huet de Fouss wéi, se kann nët drop trieden, se geet an d'Kirech bieden.
 
Hacke(r)bullibräi M. = Bulli, Bullibräi (s. d.).
 
hackeleg Adj.: 1) «stotternd, stammelnd»; 2) «heikel» — s. heikeleg.
 
hackelen (lok. hakelen) intr. Verb.: «stammeln, stottern»; Abl.: Gehackels N.
 
Hackeler M.: «Stotterer» — dazu das F.: Hackelesch.
 
hacker Fluchwort, etwa: h. tjëft (tjëss — sacré Dieu) erweitert: a keen Enn! — h. Fisek! — h. (mill)nondikass! — h. Mënsch! — h. Stiwwel! — h. nach emol! — dafür auch: happer, zacker (s. d.).
 
haën (lok. phV. Nösl. hauən Ostrand /hA:uən, Mittelösl. und weithin ländlich im Gutland /hO:ən — en heet, en hät — lok. Westösl. en häkt, Nordösl. heit, häit, Ostrand bis Echt. heecht, hécht — Prät. im Nösl. huch/hich, Echt. Konj. héich) trans. Verb.: «hauen» — 1) «mit einem schneidenden Gegenstand einen Schlag versetzen» — beim Holzhacken: ha dech nët an d'Been, ha der de Fanger nët erof usw. — auch ohne Akkusativobjekt: 't gët dëst Joer am Bësch gehaen, geha (ausgeholzt), gelegt. absolut (intr.): déi Aaxt heet nët gutt — ech h. Holz kleng — de Steenhäer heet Steng (behaut Steine) — Mosel: d'Wéngerten h. (den Weinberg behacken, bes. Remich; öfters wird unterschieden: kappen, réieren, schären); 2) «schlagen», und bes.: «prügeln» — dann ha emol eng! — Echt.: hau drop, 't as e Jud! (schlag kräftig zu, etwa beim Einrammen eines Pfahls) — in einer Unzahl von Vergl.: ech h. dech, dass de nët weess, wou s de dru bas, dass de des Här(e) begiers, dass de Boune seechs, dass de zu enger Spëdolsfënster erauskucks, dass de zidders, quacks . . ., dass de d'Rad schléi(t)s, Echt.: dass de d'Bäerderfer Gloaken hirs lauden, ich héich en, datt en sich debelt — cf. auch: schloën; 3) in übtr. Raa.: ech loosse mech nët iwwert d'Ouer(en) h. (hinters Licht führen) — en huet ellen iwwert d'Sträng gehaën (das zulässige Maß überschritten, das Gesetz übertreten) — hochdeutsch in der spaßh. Ra.: hau ihn, den Lukas! — en heet séng Schong vir ewech (er nützt seine Schuhe vorne ab).
 
Haër, Häër M.: «Holz-, Steinhauer» — meist als Komp.: Holz-Stänhaer (s. d.).
 
Haf (Nordösl. ho:f, hO:f, Echt. gelegtl. ho:uf(ən), Pl. Häf, Heef, mat Häfen) M.: 1) «Haufen» (weitgehend dafür [Bd. 2, S. 101] lieber Koup) — auf dem Lande wird unterschieden: en Hauscht, en Happ Grumm, en Haf Mëscht; Ga.: den Hafe wennen (das Malz umstechen — Brauerei); 2) meist in Verbindung mit Präpositionen als adverbiale Wendung gebr.: a) ze H. «zusammen, mit der Gesamtheit» — d'Klacke lauden ze H. — in der Karwoche rufen die Klibberjongen (s. d.): 't as fir d'éischt Mol, 't as nach e wéineg ze fréi, 't as fir zweet Mol, stit op zum hellege Kräiz, 't as fir d'lescht Mol, d'Klacke ledden ze Haf, wien nët goë kann, dee laf (Merschertal) — dafür im nördlichen Ösling am Karsamstag beim Eiersammeln: 't lokt d'ischt, 't lokt d'zweit, 't lokt zu Hof, eng Dosend Eier an de Kof — Diekirch: zu H. zu H., de Jékdes (sonst auch: Jaudes) läit am Graf (Stegen: den Härgott läit am Graf) — schwätzt nët all ze H. — se sin all ze H. op mech duerkomm — se kräischen an een H. (laut zusammen weinen); b) iwwer H. «über den Haufen, nieder» — si fällt iwwer H. (fällt in Ohnmacht) — en hät een, datt een iwwer Hubbel an H. fällt — in Echt. auch: hee schlät alles an än Houf; c) op een H. «zugleich» — si rieden all op een H. (an een H.); 3) «Fülle» in dieser Bedeutung oft Haff — 't as keen H. un em (eigtl.: er ist unansehnlich; übtr.: es ist nicht viel los mit ihm) — 't as dëst Jor keen H. un den Drauwen (die Trauben sind dieses Jahr nicht dick geworden); 4) bes. Bed.: «Kohlenmeiler» (statt Kuelhaf).
 
hafe(ner)weis, houfeweis (Echt.) Adv.: «haufenweise, reichlich» — d'Wëld as dëse Wanter h. zegrond gaang — s. koupweis.
 
Haff I (Ostrand ho:f, hO:f, an der Mosel gilt auch noch die alte Form Huef) Plur. Häff, Heef (Echt.), Hief (Wecker) M.: 1) «Hof» — diese Bed. euphemistisch verengt zu «Abtritt» — ech gi bis an den H. (oder einfach: aus, hannenaus) — bisw. auch nur: «Platz hinter dem Haus»; im bes.: «Schulhof» — s. Plätz; 2) «Bezirk» — in dieser Bed. bes. in der Verbindung H. Réimech; 3) «Hofgut» — Wie séng Scholde bezillt, dee bleift um H. auch: bezuel, da bleifs d'um H. — häufig in der Verb. Haus an H.: en huet Haus an H. versoff, verspillt, verluer, vun Haus an H. verdriwwen — in Echt. und sonst am Ostrand häufig ohne Artikel: an Hof (Hausname), dann as Hof a Brand (dann ist Streit im Haus) — Hofjhak (Echt.) bek. Name aus der Zeit der frz. Commune — cf. auch Haffert; 4) «fürstlicher Haushalt» (dafür auch frz. Cour); Abl. zu 2 u. 3:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut