LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Haifchen bis hallefvugel (Bd. 2, Sp. 101b bis 105a)
 
Haifchen F.: Dim. zu Hauf (s. d.) — im bes.: «Federbüschel auf dem Kopf mancher Vögel».
 
hailen ostlux. lok. phV. zu haulen — s. d.
 
Hais-chen (lok. Haissen) N.: Dim. zu Haus (s. d.) — im bes.: 1) «Abort» (früher im Garten oder im Hof freigelegener Verschlag, später am Haus angebaut — heute neben Cabinet, Toilette für das W. C. im modernen Haus beibehalten) — ech gin op d'Hais-chen [Bd. 2, S. 102] (ich trete aus) — abweisend: géi op d'H.! 2) «Quadratmuster» — en Heft, Handduch . . . mat Haisercher (in dieser Bed. auch: Karo); 3) «Schädel als Sitz des Verstandes» — en as nët richteg am H. — en as aus dem H. (Still — er ist verrückt); 4) Kinderspiel: huel mech an däin H.! (zwischen den Knien des Vaters, Großvaters, des älteren Bruders soll das Kind festgeklemmt werden).
 
Hais-ches = Hausname.
 
Hais-ches- -brëll M.: «Ring über dem Abortsitz»; -deckel M.: «Abortdeckel»; -häerz N.: «herzförmige Öffnung in der Abtrittür»; -kräiz N.: «Nische mit Kreuz zwischen Nommern und Fels» (cf. etwa Hellegenhais-chen).
 
hajhéieren (lok.) intr. Verb: «gestikulierend reden» — sonst: agéieren, ajhéieren.
 
Hakbriet N.: 1) «Hackbrett» — en huet d'Gesiicht zerschréimt ewéi en aalt H.; 2) «Tympanon» (Musikinstrument) — abfällig: «schlechtes Klavier».
 
Hakmesser N.: «Hackmesser».
 
haken Interj.: «pfui!» (abfällig) — ou haken! — ou haker! — cf. dagegen: hacker.
 
haken trans. Verb.: «hacken, zerhacken» — gehaakt Flääsch (auch: Gehäcks, Hachis, Gehaaktes wofür neuerdings Gehacktes) — cf. dagegen kappen (die Erde hacken).
 
Hakenhaff Gehöft zwischen Ötringen und Canach, in der Nähe des alten Römerweges.
 
Haker-, Hackernoss F.: «Walnuß» — der Baum heißt Haker-, Hackernësser(t) M.
 
Hal I F.: allg. «Gegenstand, an dem man sich festhält» — im bes.: 1) «Geländer» (bes. einer Treppe); 2) «Regalhaken»; 3) «Halt» — ech hu keng H. fond (ich habe keinen Halt gefunden).
 
Hal II F.: «Halle» — d'Halen, d'Fruuchthal (früher in Stadtlux. Verkaufshallen im Erdgeschoß des Stadthauses, meist für den Getreidehandel — cf. Fruuchtkiirch I/418) — d'Wuer läit an der H. (in der Güterhalle der Eisenbahn).
 
Hal III F.: «Haltestelle» — in Echt.: «Anlegeplatz der Sauerschiffe» (die heute zum Bahnhof führende Straße) — ech gin, ech wunnen an H. — si gin Hal aus, an — auch substant.: Jonge stitt, déi gout Haler kommen (die Haler Burschen waren wegen ihrer Keckheit verschrien).
 
halen I (Ind. präs. du hälts, hien hält, Osten heels, heelt, Ind. Prät. houl, Osten hull, Konj. Prät. héil, Osten hill, Part. Prät. gehal, gehalen) Verb.: A. trans.: 1) der urspr. Bed. «(be)hüten» am nächsten: «pflegen, besorgen, umgehen mit» — Spw.: bei den Alen as ee gutt gehalen (bei einem alten Ehepartner hat man es gut) — vom Viehhüten auch abs.: ech houl (mat de Kéi) bei der décker Bich; Raa.: d'Kand as nët streng genuch gehalen — si sti sech ës gutt, si kënne (sech) ewell e Päerd h. — ech ka (mer) keng Mod méi h. — op deem Haff as de Kniecht, d'Gesënn gehale wéi e Kand vum Haus; 2) «dauernd zu seiner Verfügung haben» — wann ee gär eppes gewuer gët, da muss ee (sech) eng Zeidong h. — mer h. dee Kalenner nët méi, 't steet jo näischt dran; 3) ins Konkrete übertragen: «handgreiflich festhalten» — dies in vielen unfesten Verbindungen zur häufigsten Grundbedeutung geworden — ech h. d'Dëppen un der Hänk — hal (mer) d'Luucht — de Bouf huet d'Gitte gehalen wéi en Alen — hal d'Staang am Grapp — hal d'Leder (un), soss wackelt se — hal däin Hutt fest, soss fléit e fort — hal d'Kand esou laang (um Arem), bis ech mat der Aarbecht fäerdeg sin — hal mech (un), soss schloen ech en dout; 4) übtr., häufig mit prädikativem (adverbialem) Zusatz: «in einem Zustand halten» — hal de Mond, d'Sabbel, d'Schnëss, d'Maul (zou) oder einfach: hal se! — spaßh.: hal d'Schnëss a sang mat! (d'Schnëss gehalen a matgesongen) — ech hun en de ganzen Dag zierfräi gehalen — en hält alles heemlech — dee Stofft hält guer nët waarm — du muss déi Wonn méi waarm h. — dat Haus as schwéier propper h. — hal däi Verstand (déng fënnef Sënner) beieneen! — gutt Iessen an Drénken hält Läif a Séil beieneen (zesummen) — auch refl..: du muss dech méi propper h., hal dech riicht (cf. B/1) — 't muss een ëmmer de Kapp héich halen (eigtl. u. übtr.) — en huet stabel gehalen — d'Fra hält e ferm an der Gidd, hält en an der Riicht, an der Léngt — du muss déng Saache besser an der Rei h. — hal d'Ouere steif! (gib nicht nach) — ech wäerd em de Mond propper h. (ich werde ihm nichts zu essen geben) — hal nët déck! (gib nicht an, prahle nicht) — si hun (esou) déck gehalen, 't huet kee méi deen aner verstan — [Bd. 2, S. 103] hal d'Staang riicht, elo komme mer! (fertig, jetzt geht's los!) — et muss ee sech méi héich h. ewéi esou — dat hält haart, iers de de Muergen opstäs (kostet Mühe); 5) ohne nähere adverbiale Bestimmung, in eingeschränkter Bedeutung: «in dem normalen Zustand halten» und weiter: «beobachten, befolgen, einhalten, vorschriftsmäßig ausführen» — hien huet den Termäin nët (a)gehalen — du kanns nët Mooss halen — ech hun em de Bass gehalen (Widerstand geleistet) — d'Meedchen huet d'Balance (Ton: 1) nët gehalen (hatte nicht genügend Vermögen zu dieser Heirat) — wien hält dann elo de Buttek, wann d'Schnauer nët méi am Haus as? (cf. auch 1) — beim Spiel: ech halen (etwa beim Skat: «ich gehe soweit mit»), wien hält? wien hält d'Aen? (beim Versteckspiel «wer hält ein?») — du muss den Takt, de Schrëtt besser h. — hal d'Riicht! — en huet säi Wuert nët gehal — watt een nët h. kann, dat muss een nët verspriechen — den Auto hält d'Strooss gutt; 6) «zurückhalten, eindämmen» — wéi e bis wosst, wat lass war, do war en nët méi ze h. — e kann d'Waasser nët h.; (1) eigtl. 2) fig. beim Kartenspiel, er ist gezwungen dem Gegner höhere Karten zu geben); 7) «behalten» — as et fir ze h.? (darf ich es behalten?) — wats de fënds kanns de h.; 8) «in eine gewisse Stellung bringen, in einer Stellung lassen» — hien hält (d') Hand iwwert en — ech hun em d'Staang gehalen (ich bin ihm ebenbürtig) — hal mer den Daum (Daimchen), muer hun ech Examen (morgen halte, lege ich Examen ab) — ech h. em de Réck (bürge für ihn) — wann s de déi Wuere géinteneen hälts, da gesäis de den Ënnerscheed — d'Mamm hält d'Kand (damit es ein Bedürfnis erledige — dafür bisw. auch: hält d'Kand of); 9) übtr.: zu 5 u. 8: «einschätzen» — ech h. e fir domm genuch — en huet mer näischt gutt gehalen (er hat alle meine Ansichten verworfen) — hälts du mech fir däi (zum) Geck? — hien hält jiddereen zum beschten — wat hälts de dervun? — ech halen näischt, nët vill vun denen Tricken — deen näischt vu sech hält, deen as näischt — hal all Mënsch fir brav, ma trau kengem — fir wat hälts de mech?; 10) verallgemeinernd zu 5: «veranstalten, ausführen» (ohne die präzise Idee der Vorschriftsmäßigkeit) — si h. all gudden Dag eng Versammlong (of) — hal keng Ried! (rede nicht lange) — neben dem gebräuchlicheren eng Mass dun («eine Messe lesen») heißt es gelegtl. auch: eng Mass h., ähnl.: Andacht h. — hues de déng Ouschtere scho gehalen? — en hält Schoul, Zilenz, Kannerléier — e Sondeg hale mer Kanddaf, Houchzäit; 11) «enthalten, fassen» — wivill Liter hält dat Faass? — dat Faass hält nët méi (das Faß leckt) s. rënnen; B. refl., und zwar bes.: 1) zu A/4,5 «in einem bestimmten oder in seinem normalen Zustand bleiben» — en hält sech knapps nach an der Riicht — ech mengen, dat gutt Wieder hält sech nët — d'Fleesch hält sech nët bei där Hëtzt — wann ech nach wéisst, mat wiem sénge Suën e sech géing iwwer Waasser halen, ähnl. absolut: e ka sech nët méi laang h. — hal dech monter! (Abschiedsformel: laß es dir gut gehen!) — hal dech kleng, a mucks dech nët! — d'Äppel hale sech nët bei äis (spaßh.: bei uns werden die Äpfel schnell verzehrt) — de Papp huet sech gutt gehal fir säin Alter — trotz der Konkurrenz hu mer eis gutt gehalen — en hält sech séngems no (er weiß, was sich ziemt) — ech hale mech un d'Gesetz; 2) zu A/6 «Herr seiner selbst sein» — wéi e séng Mamm gesinn huet, du konnt e sech nët méi h. (er brach in Weinen aus) — en hält sech un d'Buch (in der Schule); 3) zu A/8 «eine Stellung einnehmen zu einem bestimmten Zweck» — u wien hält ee sech, wann ee gär Bescheed wéisst, säi Geld kréig usw. — in mannigfachen unfesten Verbindungen, etwa: hal dech fest, wann s de nët erschrecke wëlls — hal dech ferm un usw. — hal dech nët mat esou Krom op! — ähnlich: hal dech aus alles eraus, da gës d'am beschten eens mat de Leit! — ech hu missen u mech h. fir nët haart ze laachen — hal dech! (falle nicht um!); 4) bei Ga. (veraltet): a) «sich ärgern»; b) «steif und stur behaupten» — cf. dazu heute: en hält sech dru wéi de Geck un de Bengel (läßt nicht nach, nicht locker); C) intr. Verb.: 1) am häufigsten zu A/8 «stehen bleiben» — im bes.: «mit Vieh auf der Weide sein» — wou hälts de mar? — den Tram hält mëtten an der Groussgaass — hal stall! — mir mussen h. a ston — aber auch: «eine bestimmte Stellung einnehmen»: ech h. zu (mat) him (ich ergreife Partei für ihn) — du hälts zevill (no) rechts — hal nët hannert dem Bierg (mat dénger Menong)! — ech h. him zou (ich begünstige ihn — ähnlich: du kriss zougehalen); 2) [Bd. 2, S. 104] «dauern» — d'Wieder hält nët (cf. auch B/1) — déi Frëndschaft do h. nët — dat schlecht Spillgezei hält vun zwielef Auer bis Mëtteg — de Pap, Pech, Colle hält nët — d'Faarf hält nët am Reen; 3) «meinen, schätzen, Wert legen auf» — ech h. e läit am Bett (ich glaube, er liegt im Bett) — ech h. och (wuel jo — tadelnd «ich bin keineswegs dieser Meinung») — ech h. du hälts méch fir en domme Jong — ech h. drop, datt alles gemat gët, wéi ech gesot hun — en hält nët op séng Kläder (auch mit Obj.: en hält näischt op sech) — ech halen op Propretéit, op e gudde Maufel; 4) «Partei ergreifen für, kämpfen mit» — se hun ëmmer déck mat enän gehalen (von zwei Familien) — hien hält mat de Preisen — auch: «Verkehr, häufigen Umgang haben mit» — hien hält mat Schmatts Lisi; 5) unpers. in den verschiedenen sub A umschriebenen Hauptbedeutungen: 't houl déck, schwéier (es war mit Schwierigkeiten verbunden) — 't soll nët u mir h. — 't huet em al déck gehalen (es kam ihn schwer an).
 
halen II intr. Verb.: «hallen» — säi Kreesch huet wéi wäit duerch de Bësch gehaalt.
 
Haler ON.: «Haller» — Gem. Waldbillig, Kant. Echternach — 254.
 
Halerbaach F.: «Hallerbach».
 
Hales N.: «Halt, Rückhalt, Zurückhaltung» — du war keen H. méi — keen H. a kee Stales.
 
Halett (/ha:l- /hAl-) F.: «große Sonnenhaube mit weit verlängertem Rand» (gegen Sonnenbrand bei Feld-, Weinbergarbeiten) — (s. Schandelenhutt) — dazu Halettebriedercher (dünne, leichte Holzstreifen, die in die Halette eingenäht werden).
 
hal(l)echen intr. Verb.: «schwer, kurz atmen» — auch: hallen; dazu das Adj.: halleg «außer Atem, schnell atmend» (etwa von Hunden).
 
Hal(l)echer (lok. Süden) M.: «Bussard» — s. Brokätz.
 
hal(l)ef (flektiert haalwen, halwen — cf. Ltb. 4) Adj.: 1) «halb» (in der eigtl. Bed. einer präzisen Maßbezeichnung) — ech krut et fir den halwe Präis — 't as halwer dräi (halb drei), auf die Frage nach der Uhrzeit erfolgt gelegtl. die spaßh. Antwort: ha(a)lwer bäi verdräi, hallef (halwer) kal Ierbëssen, neben e Véierel op kal Ierbëssen (in beiden Fällen der gelegtl. Zus.: a wann et schléit, da schléit et Bounen) — macht jem. einen Fund, so ruft der Begleiter: mäint hallef oder hallef mäint — de Péiter huet mer d'Gromperen zum ha(a)lwen ausgedunn (Peter hat meine Kartoffeln ausgehoben, er bekommt die halbe Ernte) — en huet nët fir en halwe Su Grëtz — wanns de nëmmen h. esou domm wiers (wéi s de bas), da géing et nach déckeg duer — übtr.: 't as een ewéi en halwe Groschen (nicht tüchtig); 2) «annähernd, unvollständig» — in dieser Bed. häufig in adv. Wendungen — dat gefällt mer nëmmen h. — en as esou halwer verdross — en huet d'Gromperen nëmmen hallef erausgeholl (unordentlich) — en as nëmmen h. gebak (cf. baken) — ech sin h. futti vun där Aarbecht — an (no) der halwer Mass (bei der Wandlung) as e fortgaang — ähnl.: um halwe Wee, em halwer Owend usw. — gutt geflucht as h. geschafft — wéi geet et? esou halwer (erträglich) — en as hallef voll (ist angetrunken) — am halwe Schlof (schlaftrunken) — du hues nëmmen h. Aarbecht gemaach — en hat et h. (halwer) am Geck gesot — en as esou halwer béis — en as nëmmen h. bei der Saach — d'as en halwe Jong (von einem Mädchen) — 't as esou en halwe Bauer, Schräiner, Dokter (er versteht sich ein bißchen auf das betr. Handwerk) — en halwen Neger (Mischling) — en as nëmmen h. weis (geistig nicht ganz normal) aber auch in einem Wort: haalwerweis, dies auch substantivisch: esou en Haalwerweis; 3) «fast ganz» — d'h. Stad as zesummegelaf — d'h. Welt weess Bescheed — en huet den halwen Diktionnär auswenneg geléiert; 4) subst. zu 1-3: en huet keen Ha(a)lwen a kee Ganzen — da's där Halwer een (er tut nichts vollständig, er ist unzuverlässig) — en halwen Heed (ein lauer Christ); 5) hallef an hallef Adv.: «zur Hälfte, halb . . . halb. . .» — mer hun h. an h. gemuel (halb Weizen und halb Roggen) — gelegtl. spaßhaft: h. an h. wéi mer den Hond schiert (wie Sie es haben wollen); 6) annerhallef s. I/S. 31 sub aner.
 
Hallef- / hallef- -auer F.: «halbe Stunde» — (d')H. huet geschloen; -faaschten Pl. F.: «Halbfasten», dazu die Zussetz.: -faaschtesonndeg M.: «Halbfastensonntag» (= Sonn tag Laetare) — Fastnachtsumzüge (Kavalkaden s. d.) und -bälle finden an diesem Tage statt. An verschiedenen Orten, so in Lintgen, wurde früher das Burgfeuer (s. Buurg 2) am H. abgebrannt, in Niederkorn wurden die Obstbäume einzeln mit einer an Lichtmeß [Bd. 2, S. 105] gesegneten Kerze gesegnet. Zu weiteren Bräuchen s. unter Bratzelsonndeg, Faaschtebounen, Héieréng (Hierk), Huesebändel; -faaschtebounen Pl. F.: «Halbfastenbohnen» — Folkl.: s. Bd. 1 S. 138; -fiddereg (Osten -féiderig) Adj.: «ein halbes Fuder fassend» — en halleffidderege Middel (Holzmodell für Dauben zum Halbfuderfaß); -voll Adj.: «zur Hälfte gefüllt»; -fudder (Osten -fouder) N.: 1) «Quantum von 500 l»; 2) «Halbfuderfaß»; -vugel (-vujel — lok. Osten) M.: «Weindrossel, Turdus iliacus» — dafür auch: Kromesvull, Wéngertsvull, Wéngertsdréischel, Fransous, Wéngert, Bäämchen;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut