LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Hammich bis Handkuerf (Bd. 2, Sp. 107b bis 110b)
 
Hammich imaginärer ON. in der Ra.: en as vun Hammich, nët vu Giwenich (s. Giwech) — vielleicht zum Verb. hammen — cf. Rh. Wb. III/182.
 
Hamp (Echt.) M.: «seltsamer, kleiner Kerl, Kauz» — lok. auch Hump.
 
hampechen, hampegen (lok. -ichen, -igen) intr. Verb.: «hantieren» (etwa wie wurschtelen — s. d.) — Echt.: d'Grussmamm hoat mat de Kanner gehampicht, an 't as gaange wi et gaangen as — bisw.: en hampecht mat enger Witfra (erlebt außer Ehe mit einer Witwe) — looss hien h. (laß ihn es versuchen, er macht es doch falsch) — se hu matenä gehampicht (unlautere Geschäfte machen).
 
Hampel M.: «Teil des Webstuhls» — spannt das fertige Leinen unter der Hand des Webers fest auseinander und verhindert so ein Zusammenrunzeln.
 
hampeleg Adj.: «zappelig».
 
hampelen intr. Verb. = bampelen (s. d.). [Bd. 2, S. 108]
 
Hampelmann (häufiger -männchen) M.: 1) «Hampelmann» (Spielzeug); 2) übtr.: «willenloser Schwächling».
 
hamperen intr. Verb.: = hampechen.
 
Hamster M.: 1) «Hamster, Cricetus» — en huet Baken ewéi en H. (dazu gelegtl.: Hamsterbaken); 2) auch Hamstererzu dem folg. Verb.; dazu die Komp.: Hamsterfaart F. Hamstergank M. Hamsterleit Pl. M.
 
hamsteren trans./intr. Verb.: «wie ein Hamster zusammentragen», (und zwar bes. in Kriegs- und Notzeiten verbotenerweise sich Lebensmittelvorräte verschaffen) — se gin op Leideléng h. — Pennälerspr.: e geet Ponkten h. (er versucht seine Nummern zu heben).
 
Hand (lok. phV. cf. Ltb. 5 — Pl. Hänn, Echt. Heen, Mosel Hän — Dim. Händchen, kindersprachl. Hänni — s. d.) F.: 1) «Hand» (im eigtl. Sinn) — Spww.: Eng H. wäscht déi aner — Eng fräi H. geet duurch d'Land (Wb. 06) — späiz an d'Hänn, elo geet et lass! (beim Beginn einer Arbeit, eines Streites etc.) — Vill Hänn läsche vill Bränn (awer se sin der Deiwel am Zoppekomp) — Warem Hänn, Léift ounéi Enn — Kal Hänn, warem Léift — Eng geléi H. as geschwë bekannt, eng gewéi H. as gefaart am ganze Land (eine gelinde, milde H. ist schnell bekannt, eine böse H. ist im ganzen Land gefürchtet) — 't heet ee sech nët mat enger H. déi aner erof — in vielen präp. Wendungen: a) an der H. «zur Verfügung, in der Gewalt» — hien huet een an der H., deen hëlleft em (häufig: en Décken an der H.) — do wier ech a gudder H. — da's a gudden Hänn — da's a schlechten Hänn — ech hun en an der H., e muss mer paréieren — de Patron huet d'Personal (fest) an der H. — hien huet et an der H. ze maache wat e wëllt — ech hu méi wéi eng Tromp an der H. — bedauernd: ech hat et an der H. (ich hatte die Gelegenheit, aber ich verpaßte sie); b) an d'H., an d'Hänn (meist zum Zeichen der Besitz-, Machtergreifung, oder zur Beteuerung als feierliche Geste) — en huet mer zéng Frang an d'H. gedréckt — dobäi huet en nach e puer dausend Frang an d'H. kritt (über die verbuchte, besteuerte Summe hinaus) — ech huelen d'Saach an d'H. — du has mer et awer an d'H. (an d'Hänn) versprach (= héich an helleg) — en huet mer säi beschte Frënd an d'H. geliwwert — du spills mer déi Kaart (Tromp) an d'H. (an d'Hänn) — mir schaffen een deem aner an d'H. — Antwort auf eine Lüge (die man nicht glaubt): gëf där e Bengel an d'H. (da ka se goën)! — d'Meedche geet der Mamm schon dichteg an d'H. (hilft der Mutter schon tüchtig) — klak, kléck, schlo . . . mer an d'H.! (nach getätigtem Handel, ähnl.: gëf mer oder einfach gëf d'H. drop) — si hun an d'Hänn geklappt (Applaus) — en huet mer an d'H. gemaach (hat sich undankbar gezeigt); c) Bauernspr.: an (oder zou) der H. (das linke Pferd im Gespann) im Gegs. zu vun der H. (das rechte Pferd des Gespanns) — dazu die adjektivischen Formeln: dat zouderhänds(te), vunderhänds(te) Päerd; d) aus der H. «verloren, aufgegeben, entlegen, unhandlich» — déi Plaz läit aus der H. (= dem Honn hannen) — 't as mer aus der H., ähnl.: 't steet mer nët zur H. — gëf déi Tromp nët aus der H. — e fréiss engem aus der H. (gefügig, zutraulich) — gëf déng Fieder nët aus der H. (aus den Hänn) — d'Haus as aus der H. verkaf gin (nach resultatloser Auktion, aufgrund persönlicher Abmachungen — cf. dagegen: ënnert der H.) — dee lieft aus der H. an den Zant — ech weess et aus éischter, zweter . . . H. — Fehlwürfe beim Kegeln: ech hun d'Klatz nët aus der H. kritt, d'Klatz as mer aus der H. gefall — Skat aus der H.; e) bei (der) H. «gegenwärtig, zur Verfügung» (mit dem Zusatz: wéi d'Mëtsch am Buttek) — en as gläich bei H., wann et heescht sech mat usetzen — en as bei H. ewéi eng Schongbiischt (cf. auch Handkesselchen)— en huet ëmmer séier eng Excuse bei (der) H.; f) 't geet alles duurch hir Hänn; g) ënnert der H. «unter den Fingern, unter der Gewalt — aber auch: heimlich» — si haten e laang ënnert den Hänn (haben ihn lange bearbeitet) dafür in Echt: hannert der H. — wann d'Affekoten, d'Dokteren . . . ee (bis) ënnert d'Hänn kréien — 't as mer ënnert der H. (ënner Hänn) verkomm (ich habe es verloren) — 't as em ënnert den Hänn zu Schane gaang — d'Haus gouf ënnert der H. verkaf (das Haus wurde schon vor der Auktion, heimlich verkauft) dafür in Echt. auch: hannert der H. — de Präis as ënnert d'Hänn vum Notär ze bezuelen — d'Kand as ënnert friemen Hänn(en) opgewuess — wie weess, ënnert wat fir Hänn e geréit — drohend: wann ech en ënnert d'Hänn kréien, da stierft e kenges gudden Douds; h) vir (der) H. — cf. den Artikel virderhand I/376[Bd. 2, S. 109] tommel dech nët zevill, mer hun nach de ganze Mëttech vir H. (Hänn) — spill nët vir dénger (der) H.!; i) vun (der) H. — dat as nët vun der H. ze weisen — d'Aarbecht geet em (gutt) vun H. (vun Hänn); j) hannert der Hand — für lok. Raa. in Echt. cf. sub ënnert der H. — maach et nët dees du hues een Zouverléissegen hannert der H. (einen sicheren Bürgen, eine Garantie) — deen hätte mer hanner Hands, hanner Hännen (für unseren Zweck, unsere Partei . . . gewonnen); k) iwwert d'H. — se bauen iwwert d'H. (auf der den Maurern abgewandten Seite) — e schëppt (schaufelt) iwwert d'H. — Echt.: dis Schoun säin iwwert d'H. geschafft (Handarbeit) sonst dafür: op der H. — beim Kegeln: e geheit d'Klatz iwwer d'H.; l) e kritt d'Meedche mat béiden Hänn (bereitwilligst) — hatt wiert sech mat Hänn a mat Féiss — dat ënnerschreiwen ech mat béiden Hänn — dat kann ee (oder léisst sech) mat zwou Hänn (mat den Hänne) gräifen (liegt auf der Hand) — beim Kartenspiel: Woumat hues de dee Streech geholl? Antwort: Mat der H., wéi de Kriibs vu Bous (sprichwörtliche Persönlichkeit) — e schafft méi mam Monn (mat den Aë) wéi mat der H. — mer waarde mat der schlankser H. (beim Essen: wir fangen schon an — ähnl.: mat de Féiss); m) 't läit op der (flaacher) H. (tritt klar zutage, ist einleuchtend, selbstverständlich) — en dréit séng Fra op den Hänn(en), op béiden Hänn — da's op der H. gebitzt, gemoolt, geschafft; n) zur H., zu Hänn «zur Verfügung, in der Gewalt» — en as zur H. wann een e brauch (cf. auch bei der H.) — ech hun et zu Hänn kritt (in die Gewalt bekommen) — 't steet mer nët zur Hand (bei einer Arbeit wegen Raummangel behindert sein) — andere Raa.: den Dokter huet (d') H. (Hänn) vun em ofgeschloen (der Arzt hat ihn aufgegeben) auch allg.: en huet (d') Hänn ofgeschloen (er desinteressiert sich) — déi Saach huet H. a Fouss (hieb- u. stichfest) — ech weess ménger Hänn kee Rot (Roots) méi — en huet d'H. am Kinneksbeidel (er ist reich) — H. op d'Häerz! (beschwöre es! aber auch: ich beteure es) ähnl.: déng H. (d'H.) drop! — hie kritt d'H. nët (gär) aus dem Sak (er bezahlt nicht gern — oder er muß dauernd Zahlungen leisten) — — en huet (hält) d'H. ëmmer op (er bettelt beständig) — en huet d'H. am Spill (er ist daran beteiligt, dafür mitverantwortlich) — ech hat Hänn a Féiss gebonnen — e weess séng (Wb. 06: d') Hänn nët unzeleën — komm lee eng H. (mat) un, pak eng H. (mat) un, laang mer eng H., hëllef mer eng H. — wann et bis duer (aufs Gericht) kënnt, mäi léiwe Jong, do heescht et d'H. opzehiewen (schwören) — ech halen H. iwwert dech (beschütze dich, wache über dein Wohlergehen), dagegen: hien huet d'Hänn iwwert mech gehal (er ist mein Taufpate) — e leet d'Hänn an de Schouss, faalt d'Hänn am Schouss (untätig) — e schléit d'Hänn um, om, iwwert dem Kapp zesummen (zum Zeichen der Verwunderung, Überraschung) — ech strecken d'H. fir hien an d'Feier (bürge für ihn) — daher zum Ausdruck der Enttäuschung: fir deen do hätt ech d'Hand an d'Feier gestreckt — d'Police huet d'H. op d'Haus geluegt (beschlagnahmt) — ech réiere keng H. derfir (desinteressiere mich) — du hu mer eis d'Hänn geriwwe vu(n elauter) Fräd — dofir dréien ech méng (d') H. nët (oder: keng H.) em (das ist mir einerlei) — gëf mer déng (d') H. (du bist nicht besser als ich, aber auch: du bist in meiner Lage, du hast dasselbe getan wie ich) ähnl.: dir zwéi kënnt iech d'H. gin — wann ee (bis) domat ufänkt, da kritt een d'H. nët aus der Täsch (man wird nicht fertig mit Geldausgeben) — 't war esou däischter, 't huet ee séng eegen H. nët (d'H. nët vrun den Aën) gesinn — ech hun nëmmen zwou Hänn (keng zwee Puer Hänn — abweisend, wenn zuviel von jem. verlangt wird) — hie wäscht sech séng Hänn drun (er hat den Nutzen davon) — e Kand dat séng Mamm schléit, kritt d'Hänn erofgeschloen — da's an eng H. gespaut, an an déi aner geklaakt (das bleibt sich gleich) — en hieft (zéit) d'H. géint mech — wann et een an der H. bäisst, da gët et eng Neiegkeet — looss mer emol eng H. wiesselen (wenn das Tragen schwer wurde) — besondere Eigenschaften der H.: eng klamm H. (feuchte H.) — eng graff H. (grobe, rücksichtslose H.) — du muss mat schaarfer H. hannert e goen (du mußt ihm einen strengen Verweis geben) — hien as dem Minister séng recht H. (erste Hilfskraft) — en huet déi rechts H. op der lénkser Säit (= 't as e Schlanksen, en as schlanks); Kinderspr.: gëf déi schéin Hänni! (die rechte Hand) — säi Mononk huet eng grouss, staark H. (einflußreich) — du hues emol eng (ong)glécklech H. — [Bd. 2, S. 110] dat war (vu) laanger H. preparéiert — en huet klieweg Hänn (diebisch) — en huet d'starek H. (auch einfach: de Starek) vun doheem (er hat freie Hand zuhause, seine Eltern erlauben es ihm) — de Schoulmeeschter huet eng liicht H. (ohrfeigt gerne), eng schwéier H. (schlägt fest zu) — deem feelt eng fest H. (eine strenge Aufsicht) — ech wäerd staark H. driwwer halen (ich werde darauf achten, daß es so geschieht) — en huet zwou lénks Hänn (er arbeitet nicht gerne, gelegtl. auch: zwou verschidden Hänn) — eng laang (oder Jousëps-) H. — doudeg H. (Besitztum einer Körperschaft — droit de morte-main); Vergleiche: eng H. ewéi e Blëll, en Hämmelsbichelchen, en Hameplättel (breite Hand) — Hänn ewéi eng Hiewan (lang und fein), e Schreiwer (fein, gepflegt, empfindlich) — eng H. ewéi Zatäin, Seid (sanft); 2) «Hand» als Maß — eng H. héije Speck — meist adjektivisch in Komp.: handbreet, -déck, -déif, -voll, -héich, -laang; 3) «Fertigkeit» (Raa. sub 1); 4) «Schrift, Unterschrift» — en huet eng schéin H. — séng H. steet drënner; 5) Ga.: «Uhrschlüssel»; 6) beim Kartenspiel gelegtl. wie Tuer (s. d.): «Reihenfolge».
 
Hand- / hand- (Adj. der Maßbezeichnung cf. sub Hand 2): -aarbecht F.: 1) «Handarbeit» (im Ggs. zur Maschinenarbeit); 2) «handgefertigtes Produkt»; 3) im bes.: «(meist) von Frauen ausgeführte Nadel- und ähnl. Arbeit» — in der Schulsprache.: «Handarbeitsunterricht»; 4) spaßh. Hüllwort für «Onanie»; -aarbechter M.: «Handarbeiter»; -ball M.: «Handball»; -biischt F.: «Handbürste»; -breet F.: «Handbreite»; -brems F.: «Handbremse»; -buer M.: «Handbohrer»; -dreschmaschin F.: «mit zwei Kurbeln betriebene Handdreschmaschine»; -duch N.: «Handtuch» — eng Wis esou grouss ewéi en H.; -emdréien N. in der Ra.: am H. (schnell) — dafür auch: -kéier,- -wennes; -fälleg Adj.: «auffällig»; -voll F.: «Handvoll» — dafür auch Han(ne)vëll «Handvoll dünnes Stroh zum Anbinden im Weinberg»; -geld N.: «Mietpfennig, Anzahlung» — auch: Haréng (s. d.); -gelenk N.: «Handgelenk» — e rëselt dat esou aus dem H.; -genéit Adj.: «auf der Hand genäht»; -gespënns N.: «Handgespinst»; -gräiflech Adj.: «klar zutageliegend»; -grëff M.: «Handgriff» — und zwar: a) geschickliches Verfahren, Kniff; b) Griff, Stiel, Henkel — hie kennt den H. (d'Handgrëffer — er weiß sich allerlei heimlich zu verschaffen); -grëffeg, -grëfflech Adj.: «leicht zu handhaben, handlich»; -kessel(chen) (im allg. Ton: 2) M.: 1) «Handkessel»; 2) «dienstwilliger, anstelliger Mensch» (in dieser Bed. meist als Dim., bes. auf hilfsbereite Kinder im Haushalt bezogen) — 't as grad eppes ewéi en H.; -kiwwel M.: 1) «Tiene, Lumpenkufe» (Papierbereitung); 2) «Schöpfkelle» (im Bauern-, Winzerbetrieb); -këfferchen M.: «kleiner, handlicher Reisekoffer»; -kéier F.: «Handumdrehen» — cf. -wennes; -kuerf M.: «Handkorb mit Henkel»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut