LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Handel bis hanner(t) (Bd. 2, Sp. 111b bis 113a)
 
Handel (Pl. Händel — Dim. Händelchen s. d.) M.: 1) «gewerbsmäßiger An- und Verkauf von Waren» — en dreift H. — e geet op den H. — beim H. heescht et d'Aën op(gedoën) oder de Beidel — e gët den H. op — näischt am H.? (Frage der Viehhändler); 2) «Abschluß eines Geschäftes» — do hues d'e gudden H. gemat — si hu keen H. kritt — e steet (fuscht, seltener trëtt) mer an den H. (macht ein Übergebot) — en huet mer den H. verduerwen — da's keen H. — 't war keen H. um Maart — en huet en Haus am H. — auch iron.: en huet eent (scil.: Framënsch) esou wäit am H. — déi gutt (bescht) Händel mécht een nom Maart; 3) übtr.: 't as nët mäin H., ménges Handels (nët wäert — ich desinteressiere mich) — dat war jo nët am H. — 't as hirer gudder Händel (= es geht ihnen gut, si si gutt eraus, fäin eraus).
 
handelen intr. Verb.: 1) «Handel treiben» — en handelt am Geescht, wéi déi aarm Judden — en handelt mat Maschinnen — hutt der näischt ze h.? 2) «einen Handel abschließen»; 3) neuerdings auch, dem Hd. entsprechend: «tun, vorgehen» — du hues nët schéin un him gehandelt; 4) refl./ unpers.: «sich handeln um» — et handelt sech drëm d'Wouerecht erauszekréien.
 
Handels- / handels- -bengel M.: «Reisestecken der Viehhändler» (mit lederumwundenem Griff und Lederschlaufe, durch die der Strick gezogen wurde, daran das Vieh geleitet wurde); -blat N.: «Handelsblatt» (Zeitung der Geschäftsleute, Reklameblatt); -eens Adj.: «handelseinig»; -judd M.: «handeltreibender Jude» (häufig: der die Jahr- u. Krammärkte befährt); -kammer F.: «Handelskammer» — dafür lieber die frz. Bez.: Chambre de Commerce; -mann (Pl. -leit) M.: «Handelsmann»; -millen F.: «Großmüllerei»; -regëschter M.: «Handelsregister»; [Bd. 2, S. 112] -trick M.: «Handelskniff».
 
handlech, -lich Adj.: «handlich».
 
hands (hεnts — aus der engl. Sportssprache) Adv.: «mit der Hand berührt» — auch subst. verstanden: da's en H. — den Arbitter huet en H. gepaff.
 
Hang (lok. Haang) F.: «Wiesenwachtelweizen» — dafür auch: Hunnegkraut, Kouweess.
 
Hangar M.: «einseitig offener Schuppen» (zum frz. hangar, weithin auch so gespr. mit Ton: 1).
 
Hank (lok. phV. cf. Ltb. 5) M.: 1) «Abhang» — d'Wis läit am H.; 2) «Neigung zu hängen, oder sich zu senken, zu neigen» — d'Sonn huet den H. (die Sonne ist im Begriff zu sinken) — d'Drauwe kréien den H. (hun den H. — die Träubchen, die bei der Blüte aufwärts stehen, neigen sich später durch ihr Eigengewicht erdwärts) daher: Jokobsdag huet d'Séchel de Klank an d'Drauwen hun den H. (am 25. Juli — das verspricht ein gutes Weinjahr); 3) übtr.: «Niedergang, Ende» — d'Geschäft huet den H. (die Geschäfte gehen schlecht) — d'Äppel hun den H. (die Apfelvorräte neigen sich ihrem Ende zu) — d'Joer huet den H., d'Deeg kréie schon den H.; 4) übtr.: «Neigung» — deen huet den H. fir esou eleng ze goën — dafür auch: Naup.
 
hannackeren (lok. honnackeren) intr. Verb.: «kleinlich zanken»; Abl.: Gehannackers N. — dazu Hannekels M.; hannekelzig (Echt.) Adj.: «störrisch, eigensinnig, hinterlistig» — äich säi gewass en h. Déier (sagte eine Frau von sich selbst).
 
hannen Adv.: «hinten» (lok. im Westen dafür auch hanner — dies sonst nur als Präp.) — häufig in Raa. in Verb. mit vir «vorne» (diese Raa. s. sub vir) — géi dem Hond h., da stéiss d'och keen Hellegen un (leck den Hond h.) — këss d'Kaz h. — hie koum h. um Enn (ganz am Ende) — in der Schulspr.: en as der fënnef h. komm (= en as der fënnef gerëtscht — er ist im Klassement fünf Plätze weiter nach hinten gerückt) — ähnl.: hien as h. (er ist unter den letzten der Klasse) — spaßh.: hien as den éischte, wann een h. ufänkt (der letzte) — vun h. ugefaang as hien den éischten — beim Kegelspiel: mer sin eng h. — en as h. mam Bezuelen — auch einfach: en as (läit) hannen dran — géi dénger Wee, du bréngs mech nëmmen h. mat déngem Gespréich (du hinderst mich beim Arbeiten) — h. droen d'Ieselen — h. an der Kiirch gët nët vill gebiet — deen huet ménger wärrech en A h. (oder um Réck — er sieht alles) — hie leckt engem h. a vir (ausgemachter Schmeichler) — këss, leck mer h.! (freche Abweisung) — Ga.: een h. weisen (schroff abweisen) — h. um Enn (letzten Endes) hues de recht — hie wunnt dem Honn h. (entlegen) — en as hannen a vir an iweral (Echt. — Hans Dampf in allen Gassen).
 
hanne(n)- (in mehr oder weniger unfesten Verbindungen) -an Adv.: «hinten herein» — hie géing engem h. krauche fir dat ze kréien, wat e gären hätt; -aus Adv.: 1) «im hinteren Teil der Örtlichkeit» — en as (bis) h. (er ist im Hof, d. h. meist: austreten); 2) «nach hinten, rückwärts» — bes. in der unfesten verb. Verbindung: hannenausschloën intr. Verb.: 1) «hinten ausschlagen» (vom Pferde); 2) übtr.: «übermütig sein» — e schléit h. ewéi e fetten Iesel; -bäi Adv.: meist «auf das Gesäß» — schéck dech, soss kriss d'een h. — übtr.: bei där Affär huet en eng h. kritt (bei diesem Unternehmen erlitt er Schaden) — en as h. a vir widder (häufige Var. dafür sub widder); -bleiwen intr. Verb.: «zurückbleiben» — bleif hannen, ech kucke wat lass as; -dran Adv.: «zurück» — bes. in übtr. Raa.: dat geheit mech h. (dieser Vorfall setzt mich zurück, schadet mir) — ech sin al h. mat der Aarbecht — en as ellen h. komm (er ist in Schulden geraten) — auch subst.: den H. as e Sträitmécher; -drun Adv.: «dahinter» — géi h. (Aufforderung, wenn jem. gegen einen Stein stieß — Zus.: soss gët et e Witmann, eng Witfra) — wär ech erëm h. (könnte es doch ungeschehen sein, hätte ich erst anzufangen) — deen h. daagt näischt, nët vill (spaßhafter Trost zu jem. der klagt, eine Arbeit gehe nicht vonstatten) — d'Rau an dat h. (die Reue und die Folgen); -erduerch Adv.: «durch den Hintergrund» — wann ech nët virerlaascht kommen, da gin ech alt h.; -erëm Adv.: 1) «hinten herum, auf Umwegen» — bes. in übtr. Raa.: h.! (abweisend: keineswegs; daraus wird nichts) — ähnl.: h., d'Duerf as wéischt (mache dir keine Illusionen) — déi Saach geet h. an d'Rei; 2) «versteckt, heimlich» — am Krich hun d'Geschäftsleit vill Wueren h. kritt — in dieser Bed. gelegtl. auch adjektivisch.: [Bd. 2, S. 113] hien as h. (hinterlistig — aber auch Hüllwort für «homosexuell»); 3) «rückläufig» — pass op, dat schléit der h. (das wird üble Folgen mit sich bringen); -eriwwer Adv. = -bäi (s. d.); -erof (-erower) Adv.: «abwärts, bergab» — et geet h. mat em (er geht dem Ruin entgegen) — deen as scho laang h. (körperl., moral., wirtschaftl. ruiniert); -vir Adj.: «verkehrt» — subst.: Hannevir M.: «Nörgler, Narr»; F.: «Gefährt, bei dem man Vorder- und Rückseite verwechselt»; -mates M.: «Päderast» (Schimpfwort); -no Adv.: 1) «nachher» — h. wëllt keen et gewiescht sin, wëllt jidderee Pätter gin, huet ee gutt schwätzen — Abschiedsformel: dajee, bis h. (neben: derno, härno); 2) «zu spät, im Hintertreffen» — déi gutt Réit an déi schlamm Geesse kommen all Zäit h. (anders: déi schlamm Geessen an déi gutt Réit, déi kommen iwwerall ze spéit) — si koumen h. wéi déi Iechternacher — komm mer nët h.! (bleibe wo du bist!); lok. dafür: hannoocher, hannenoocher (cf. auch: ernoocher); -op Adv.: «hinten drauf» — cf. -bäi; -ugoën intr. Verb.: 1) «Fersengeld geben» (lok. statt des häufigeren ugoën); 2) im Ösling: «den Samen des Stiers nicht behalten» — d'Kou geet hannenun (oder behält nët vum Stéier) = si behält nët; -widder Adv.: «gegen den hinteren Teil» (cf. auch -bäi) — Ra.: elo si mer vir bäi an h. (Erkl. sub bäi 1) — lee dech nët h., du gës knaschteg — auch übtr.: wann een der ewell esou vill h. kritt huet (Schicksalsschläge).
 
hanner(t) Präp.: «hinter» — eigtl.: zur Bez. des Ortes mit Dat., der Richtung mit Akk. — vielfach übtr. — hätt ech dat gutt h. der Heck, der Dir (hätte ich das gut in meinem Besitz, ohne Aufsehen zu erregen) — d'Meedchen as wéi benzeg h. em hier — 't as eppes h. der Heck (das Gerücht ist begründet, auch: diese Leute sind sehr reich) — maach dech h. déng Aarbecht — en as h. der (sénger) Aarbecht (er arbeitet fest) — hues de schon eppes h. d'Knäpp kritt? (hast du schon etwas zu essen bekommen?) — hie war uerg h. d'Ham geroden (er hatte tüchtig vom Schinken gegessen) — wéi deen h. dem Ale séng Mouk geroden as, du war se huerteg kleng (cf. Mouk) — géi (réck) emol h. en, datt en eppes mécht (rede einmal auf ihn ein, damit er etwas tue) — as näischt Neis? O dach, d'Russen, d'Polacken an d'Kosacke spanen h. de Preiss — ech war schon zu Paräis, an nach ewell zwou Stonnen h. Paräis (zwei Stunden Weges über Paris hinaus) — 't kënnt een nët h. en (man kann ihm nichts nachweisen) — schreif der dat h. d'Ouer(en)! (merke dir das!) — dee Bréif stécht en nët h. de Spigel (er wird diesen Brief nicht so bald vergessen) — e sëtzt ëmmer h. de Bicher — dat hätt ech nët h. em gesicht — ech sin nët h. déi Saach (him séng Tricken) komm (ich habe die Hintergründe der Angelegenheit nicht erfahren) — e kënnt nët hannert den Houscht (er wird nicht Herr über seinen Hustenanfall) — h. deem huet all Mënsch sech versinn — ech gin nët gescheit h. em — 't versäit ee sech nët méi wéi h. de Leit — dat hätte mer gutt h. eis — ech gin nët h. mäi Wuert — eisen as h. den Néckel komm (unser Sohn klassierte sich in der Schule hinter N.) ähnlich: eisen as h. dem Néckel — en huet et fauschtendéck h. den Oueren — 't as näischt h. him (er taugt nicht viel) — si waren al h. him (sie setzten ihm zu) — än hannert der Hand hun (ihn in der Hand haben).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut