LWB Luxemburger Wörterbuch
 
hefteg bis Héi(ch)- (Bd. 2, Sp. 142a bis 143b)
 
hefteg Adj.: 1) lok. phV. zu hafteg (s. d.) bes. im Osten: ich guf der awer esu heftig — en as där Heftiger än (er braust leicht auf); 2) ans Hd. angenähert: «heftig, rauh, stark» — — ech gouf em eng h. op de Bak — Stadtlux. (burschikos): e mécht et permanent an h. (= sonst en hält sech dru wéi de Geck un de Bengel).
 
heften trans. Verb.: «heften» (s. auch: broschéieren).
 
Heftplooschter F.: «Heftpflaster» (hybride Lehnübers. nach dem Hd.) — dafür lieber: englesch Plooschter oder Tafta, und neuerdings Leukoplast (Markenname) (cf. dagegen: Hief-, Mutter-, Zéiplooschter).
 
Heftschwill (-cheville) F.: «Häkchen an der Heftlade der Buchbinder».
 
hei (lok. Huldingen häi, lok. Westen hä, hee) Adv.: 1) zur Angabe des Standortes: «hier» — hei as en — kuck hei! (sieh da — zum Ausdruck der Verwunderung) ähnlich: hei elei (hei)! (Erstaunen, Freude, Ironie) — hei (elei), hien (Erstaunen, Spott, Unwille) — als Kennwort der Arloner gilt im Großherzogtum: hä elä hä (sot de Mann vun Arel) — vun hei u muss de oppassen (von hier an — lok.) hei am Land as dat esou de Gebrauch (hierzulande) — hei bäi us (in der Dreiländerecke, bei Schengen) — gelegtl. demonstrativ als präd. u. attrib. Adj. gebr. und flektiert: ech hätt gär dee Middel hei aber auch deen hei (deen heien, deen heiten) — maacht mer däers hei(ten) e Pond — deen heie (ich) léisst sech nët esou liicht uschmieren — heit, huelt wat der wëllt!; 2) zur Angabe des Zeitpunktes: «in diesem (bestimmten) Augenblick» — 't war alles an der Rei, hei fänkt hie jo nët un, Rauten ze wénken — hei an (d/s) do, hei ëns do (meist: ab und zu, bisw. auch lokal: hier und dort — dann meist nur hei an do) — hei gouf en der jo esou rosen — Mosel: h. ees, do ees; 3) zur Angabe der Richtung (auf den Sprechenden zu): «hierher» (statt: hier, heihin) — komm hei! (zu Kindern, Hunden) — Lockruf für Hunde: hei, hei!
 
hei- / Hei- (cf. auch die Komposita zu do-); -an(ner) Adv.: «hierin» — wat as dann h.? (in diesem Kasten, Zimmer usw. — von einem Draußenstehenden gefragt — neuerdings dafür auch: heieran — s. d.) — Gegs.: doan(ner); -bannen Adv.: «hier drinnen» (im Raum, in dem sich der Sprechende befindet) — déi vun h. (die Einwohner aus unserem Dorf); -baussen Adv.: «hier draußen» (wo sich der Sprechende befindet) — mir h. (wir vom flachen Lande); -bäi Adv.: «hierbei, dazu» — h. wier nach ze soen . . . — e war nët h. (im Gegs. zu dobäi) — lee et h.; -bleifs(bleiwes-)-käerchen, -kutsch F. in der Ra.: mat der H. (abschlägiger Bescheid zu jem., der gerne irgendwohin möchte, vor allem zu Kindern); -bleiwes N.: «das Verweilen» — fir mech as keen H. méi; -duerch (-erduerch) Adv.: «hierdurch» (nur lokal) — h. musse se kommen; -ënnen Adv.: «hierunten»; -ënner (-erënner), -drënner Adv.: «hierunter, unter diesen»; -eran(ner) Adv.: 1) «hierherein» — du kënns mer nët méi h., auch hei kënns de mer nët méi eran(ner) (eigtl.: in den Raum, in dem ich mich jetzt befinde) — h. kënnt en nët! (etwa von einem unerwünschten Bewerber); 2) «hierdrin» — statt: -an(ner) (s. d.); -eraus Adv.: «hier heraus» — huerteg h.! (verschwinde!); -erëm(mer) Adv.: «hier herum, in der Nähe, in der Umgegend» — h. wunnt en — dat as h. esou Brauch — auch: -eruechter; -erfort(er) Adv.: 1) «aus dieser Richtung»; 2) temporal: «bis jetzt» — h. hate mer nët ze kloen; -eriwwer Adv.: 1) «hier herüber» — komm emol bis h.!; 2) «hier vorbei» — h. kënnt de Fakelzuch; 3) «über das Thema» — h. si mer elo eens, doeriwwer schwätze mer nach; -erof Adv.: «an diese Stelle herab, von dieser Stelle hinab» — ech stoung [Bd. 2, S. 143] grad hei, du koum en h. gewänzelt — mäi Portmonni as mer h. an d'Waasser gefall; -erop(per), -erobber Adv.: «von hier hinauf, nach hier herauf»; -eruechter Adv.: «hier herum» (= erëmmer); -vir Adv.: «hier vorne, hier in der Nähe» — e wunnt h.; -fir Adv.: «hierfür» — wat gës de mer h.?; -vun(ner, -nen) Adv.: «hiervon» — 't kann ee jo nët h. liewen — h. gët kee fett — h. géing en Hond futti. -géint Adv.: «hiergegen» — e war géint alles, awer h. hat en näischt; -hannen Adv.: «hierhinten»; -hanner(t) (-ter, -ten) Adv.: «hierhinter» (Standort und Richtung) — h. as näischt ze fannen — stell dech h.; -häm, -heem (halblang) Adv.: «zuhause» (wenn der Sprechende auch zuhause ist) — e Gléck, datt mer bei deem Reen h. bliwwe sin; -hierter Adv.: 1) = -erëm(mer), -eruechter; 2) «hierzulande» — h. weess kee Mënsch, wat dat as; -hin(nen, -ner) Adv.: «hierher» — kënns de wuel h.!; -laascht, -erlaascht Adv.: «hier vorbei»; -mat(ter, -ten), -madder (-den) Adv.: «hiermit» — wat méchs de dann h.?; -nidden Adv.: 1) «hier unten»; 2) übtr.: «auf dieser Welt, im Diesseits» — Wien h. d'Hatt gedroen huet, denn dréit s'och douewen; -niewent(er), -nieft Adv.: «nebenan» — gläich h. wunnt en Dokter; -uewen Adv.: «hieroben» — häufig (im Gegs. zu doënnen, donidden) für eine hochgelegene Gegend (etwa Ardennen), einen hochgelegenen Ortsteil (d'iewescht Duerf) oder Straßenzug gebraucht; -tëscht, -(d)ertëschent Adv.: «hierzwischen» — h. stouch de Bréif; -un(ner, -nen), -erun Adv.: «hieran» — h. ëss de dech nët sat — h. gin d'Honn vreckt (mühselige Arbeit).
 
héich, héi (auslautendesim Gutland südlich einer stark geschlungenen Linie Perlé - Brandenburg, westlich einer Linie Brandenburg - Hemstal - Mœrsdorf erhalten, nördlich und östlich gilt héi, längs der Ostgrenze gilt im Nordösling, im Viandener und im Echternacher Raum hi, an der Mosel von Wormeldingen bis Greiveldingen hiich) Adj.: «hoch» — en hält (dréit) de Kapp h. — h. an der Luucht — en huet eng h. Menong vu sech — en hält d'Nues h. (eingebildet) — ähnlich: e kräicht un den héijen Hunn, en as h. an der Kopp, en as héi(ch) gestach — e kuckt h. (er sucht sich seine Frau in reichen, gehobenen Kreisen) — d'Päerd as h. op de Been (h. gebengt) — d'Luucht geet (as) h. (klarer Himmel, oder hohe Wolkendecke) — eng h. Plaz (hohe Stellung) — 't as h. (auch: déck) Zäit, dass de ophälts — e klëmmt op d'héicht Päerd (er tut erzürnt) — si koumen do zu dräi Mann h. — et as nëmmen e Männchen, esou h. ewéi e Sieschter Äschen — ähnlich: esou h. ewéi e(ng) Jhandaarme-Stiwwel — dat war mir ze h. (ich verstand es nicht) — elo kënne mer ons nët méi h. halen (Ausdruck des Bedauerns, wenn eine achtbare Familie durch irgendeine Widerwärtigkeit zu Schaden kommt) — elo komme mer esou bal nët méi h. (das können wir sobald nicht mehr wettmachen) — ech hun en allzäit h. an Éiere gehalen — en as op virun héi Dag (er steht sehr früh auf) — en huet ëmmer esou h. (neben häufigerem déck) gehalen (hochtrabend gesprochen) ähnlich: téin nët esou h.! — Flexion: en héijen Hutt, en héije Col, Kolli (Vatermörder, übtr.: breiter Schaumrand beim Bier) — en héije Waasserfall (von Hochgewachsenen) — ech sin an d'héi Luucht gefuer (jählings erschrocken oder erzürnt) — en huet an d'héi Luucht gelaacht (hell aufgelacht) — där Héijer än (ein Hochgestellter, höherer Beamter) — Superlativ: eigtl.: héichst, Ostrand hichst (-kst/-çst) — übtr. meist: héchst (-kst) — etwa: am Mäerz stoung d'Musel am héi(ch)sten — 't war déi (aller)héchsten Zäit — am héchste (beschte) Fall, héchstefalls — am héichste sprangen — Rätsel: Wat as déi héchsten Nout? Wann ä bis bei d'Hais-che kënnt, an 't brennt; gelegtl. gilt der abs. Komparativ, in Anlehn. ans Hochdeutsche: en héiere Beamten (diese Formel auch dort, wo intervokalisches -j- zu erwarten wäre).
 
Héi(ch)- / héi(ch)- (cf. auch hou-);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut