LWB Luxemburger Wörterbuch
 
hoffen bis Holz (Bd. 2, Sp. 166a bis 168a)
 
hoffen (Ostrand lok. hofen) intr./ trans. Verb.: 1) «hoffen» — Sprww.: 't muss een dat (d')Bescht h., dat Schlecht kënnt vum selwen, kürzer: 't muss een allzäit dat Bescht h. — Raa.: loosse mer (alt) dat Bescht h. — ech hoffen (ës alt esou) — drohend: ech wëll ës (awer och) h. — zweifelnd: looss(e) mer ës alt h.; 2) «sich verlassen auf» — ech h. op dech, du wäerds dach nët Raute wénken — Abl.: Hoffes N.: «Hoffnung» — do as all H. vergiewes, em(e)soss; dazu auch das Komp.: verhoffen intr. Verb. (I/ 336) — dies bedeutet auch «verpusten» — d'Päerd muss e puer Minutte v., fir Otem ze huelen.
 
hoffentlech Adv.: «hoffentlich» — gelegtl. auch drohend: h. hues de déi Dir bal zou! (schließe doch die Tür) —h. hues de verstan(en).
 
Hoffmannsdrëpsen Pl. F.: volkstümliches Heilmittel, bes. gegen Midderchen (s. d.) «Spiritus aethereus, Ätherweingeist».
 
Hoffnung, -ong, -onk (lok. Osten Hoaf-/Hoofnong, -ijen, -nijen, vereinzelt Mosel Hafféngen) F.: «Hoffnung» —Spww.: D'H. as eng Schrauf mat éiwegem Ëmgank (ouni Enn) — D'H. huet e laangt Seel (Wb. 06: D'H. as e Seel, un deem mer eis dout zéien) — Wie vun der H. lieft, dee stierft vum Faaschten, anders: D'H. deet liewen; Raa.: 't (= d'Framënsch) as an (der) H., gudder H. (schwanger).
 
Hok(en) I (Dim. Häkelchen, Hekelchen) M.: 1) «Haken» — außer in den Bed. sub 2 und 3 meist nur übtr., sonst dinglich lieber Kramp, Krop u. ä. — do as den H. (da liegt die Schwierigkeit) — 't as nach e (klengen) H. do, 't as en Hekelchen derhannert — do läit d'Kromm beim H. (statt an der Heck — eigtl. sollte es Ho «Hecke» heißen), kürzer: do sëtzt den H. — schulsprachlich: du hues den H. vum u vergiess (fréier koum iwwert den u nach en H.); 2) «Vorrichtung neben der Fensteröffnung zum Einhaken des geöffneten Fensterladens» — lok. dafür auch Hack, Hauk; 3) im bes. (nur in der Var. Hok): «Häufelpflug» — dafür auch: Ho(och) usw.; 4) in vielen Kompositis, je nach Verwendung, etwa: Brand-, Bur-, Riichthok.
 
Hok II M.: 1) veraltet: «Habicht»; 2) heute nur noch übtr.: «Böller» — bisw.: duebelen Hok (lok.) — s. Kazekapp.
 
hokelech Adj.: «schwierig, kritisch» (cf. auch: hackelech, quokelech).
 
Hoke(n)- -blech M.: «Hakenblech des Dachdeckers»; -nol M.: «Hakennagel des Dachdeckers».
 
hoken (lok. auch hoochen, hocken) I intr./trans. Verb.: «mit dem Häufelpflug (be)arbeiten» — haut hookt en d'Stéck, d'Gromperen.
 
hoken Part. gehookt II trans. Verb.: «(er)höhen» (übtr.) — s. héi(j)en.
 
Hokespok(e)s (auch wie hd. Hokuspokus, daneben -bokes) M.: «Hokuspokus» — und zwar: 1) «Zauberformel» (bes. beim Kinderspiel) — H. (dillema) Dokes (s. d.); 2) «Gaukelkunst, Irreführung»; 3) «Gaukler, Marktschreier, Aufschneider».
 
Hol I M.: «Kesselhaken» — s. Héil.
 
Holbam M.: «in den Kamin eingemauerter Balken, an dem der Kesselhaken vermittels einer Eisenstange hängt».
 
Hol II in der Ra. op Hol a Mol ist verderbt aus op Pol a Mol — s. Poul; 't geet nees op H. a Mol «es geht wieder haarscharf an der (zulässigen) Grenze vorbei, ganz genau nach Maß und Gewicht, im allerletzten Augenblick» — d'Maarke stin op H. a Mol (genau auf der Grenze) — e baut op H. a Mol.
 
Hol III M. (bisw. F.): «Hagel» — veraltet (heute nur: Klëppel-, Knëppelsteng), daher meist nur noch formelhaft der Hol — e schléit dran ewéi der H. an d'Stoppel — dass dech der H. erschléi! — da soll dach der H. dra schlon — esou domm ewéi d'H. an der Stoppel (bei einer sinnlosen Zerstörung).
 
Hol- -gäns F.: «Kranich» — dafür auch Ho-, Huel- Ho(e)r-, Huergäns, wëll Gäns, Kru(u)ncher(t); -stän, -steen M.: 1) «Hagelkorn» — do soll der H. se gesinn hun! (Verwünschung) — 't hält un ewéi H. (auch Knappestän); 2) «Pfeilstein» (Wb. 06: Holl-) — dafür meist Donnerkäil, Däiwelsfiescht (s. d.).
 
hol(l) Adj.: «blutunterlaufen, schwarz und blau» — ech hun en h. a blo geschloën — en as h. a blo vu Keelt — dafür auch hol(l)egeblo.
 
holla (Ton: 1) Interj.: 1) «halt!» — h. Vapär, hei as eis Wis (sprichwörtlicher Anruf eines Bauern an die [Bd. 2, S. 167] Lokomotive des fahrenden Zuges, damit sie bei seiner Wiese anhalte); 2) «herhören!» — h. dohannen; 3) Ausruf des Mutwillens: h. Potella; 4) substantiviert: a. «Einhalt» (ähnlich auch Hallo — s. d.) — e wollt mat Gewalt eist Meedchen hun, ech hu missen en H. dra maachen — 't as keen H. mat em gin (kein Ende); b. «Ausgelassenheit, Maßlosigkeit» — Echt.: e micht H. mat dem Monong seine Suën; c. «Lärm, Protest» — wat gouf dat en H., wéi en d'Meedche wollt hun.
 
Holla Klompsak M.: Knabenspiel — Der bezeichnete Spieler legt den Kopf in den Schoß eines anderen, damit er nichts sehen kann. Die Mitspielenden bearbeiten nun seinen Rücken mit den Händen unter dem Absingen der sub Berlénk (s. d.) aufgezeichneten Frage. Der weitere Ablauf wie beim Berlénkspiel.
 
Holland N.: 1) «die Niederlande»; 2) «das Großherzogtum Luxemburg» (in der Sprache der 1815 an Preußen und 1839 an Belgien gekommenen Teile des alten Territoriums Luxemburg).
 
Hollänner (Osten, Echt.: -lener) M.: 1) «Niederländer» — se sin ausgezunn (ausgerissen) wéi d'H. (dasselbe auch von den Hessen — s. sub Hess); 2) «Luxemburger» (cf. d. vor. sub 2) — an der Mosel rufen die preußischen Buben den luxemburgischen von ihrem Ufer zu: H., H. Quiquaken, Mat denen décken (krommen) Aaschbaken, Mat dene brede Suelen, Der Deibel soll iech huelen, worauf die lux. Buben antworten: Praiss, Praiss, Gromperepanz, Dau léiers noach de Fransusendanz (oder kenns de nët de Fransusendanz?); 3) elliptisch für «Ware (irgendwelcher Art) aus den Niederlanden» — etwa: a. «holländisches Hornvieh» — b. «holländischer Käse».
 
Hollänner (-nter)gefier N.: «alter Kuhwagen» — auch: Hieltergefier.
 
hollännesch Adj.: «niederländisch» — am Hollänneschen (cf. Holland sub 2) — häufiger Hausname: an Hollännesch.
 
Holl(e)bällu, Holleballu M.: «Gezeter, wildes Durcheinander» — cf. Hällebulli.
 
Holle- (als «Frau Holle» verstanden oder ausgelegt) in vielen Flurbezeichnungen, etwa: Hollefrastän, Hollemudderstän, Holleschbierg usw.
 
Hollem (Pl. Hol(le)men, -er) M.: «Holm des Barrens» (Turnerspr.).
 
Hollen ON.: «Hollange», wallonisches Dorf an der Sprachgrenze im Arrondissement Bastogne (germanische Anklänge in den Flurnamen).
 
Holler ON.: «Holler» — Gem. Weiswampach, Kant. Clerf — 19; cf. Bënzelt.
 
Hollerech ON.: «Hollerich» — südwestlicher Ortsteil der Gem. Großluxemburg — 425; déi Hollerecher (-ger) Siweschléifer (es befand sich eine Skulptur der asiatischen Siebenschläfergruppe in einer Felsnische nahe der Kirche).
 
holleren intr. Verb.: «dumpf rollen».
 
hol(l)iw(w)er Interj.: «hol über!» (Zuruf an den Fergen — cf. Fäerger).
 
Holofernes M.: «dreizinkige Gabel» (spaßhafte Verwendung bei Du.).
 
Holz (cf. Ltb. 43 — Pl. Hëlzer) N.: 1) «Holz als Stoff, Material» (im bes. als Brennmaterial) — Spww.: Wou een H. heet (Wou se H. maachen), do fale Spéin — H. an Hoer dat déngt néng Joer (die Dungkraft ist sehr zweifelhaft) — Dat H., dat an där Zäit (bei zunehmendem Licht oder: an de Lousdeeg = 24. Dezember bis 6. Januar) gehaë gët, dat kritt de Wuerm nët — Geschnidden H. a gerappten Hä fanne geschwënn hiren Här (cf. Här); Raa.: kamoud wéi klengt H. — dout H. (cf. das Komp. Doutholz I/219, — s. auch: Noutholz) — wäisst H. (Wäissholz — a. Cambium; b. minderwertiges Holz; c. spaßhaft: Haut) — e mécht H. aus alles (Echt.: Käilen aus jidd H.) — mer gin H. haën, maachen, opkuerden, rafen, räissen, mer maache klengt H. (H. kleng) — et muss H. op dech geluegt (getässelt) gin (man muß strenger sein bei deiner Erziehung) — e souz do wéi e Stéck H. (sot d'Meedchen); 2) «lebendes Holz» — Spww.: H. (Kräiz) a Läd (H. an Häerzeläd) wiisst all Dag (wuessen zu aller Zäit) auch: Kanner, H. a Läd (H. a Schold) wiisst Nuecht an Dag — Jidder Spiecht kennt säin H.; Raa.: 't as zevill H. un deem Bam, un där Rief, 't geet alles an d'H. — d'Rief mécht vill Holz — d'H. weist schéin — dat stécht (läit) am H. (ist erblich) — d'H. as nët ausgewuess, da gët et keen Usaz fir d'Drauwen — Pl.: mer hu verschidden Hëlzer hei am Land (verschidden Zorten H.); 3) für bestimmte Holzgegenstände, in mannigfacher Bed., z. B.: a. «Stecken» (in dieser Bed. häufig das Dim. Hëlzchen, Pl. Hëlzercher, Westen -chen); b. «Kugel» (beim Kegelspiel) — huel anert, méi schwéiert H. (eng aner Klatz); 4) «Wald» — nur in zusammengesetzten [Bd. 2, S. 168] Wald-, Flur- und Ortsnamen, etwa: Boukels Beierholz, Buchholz (cf. auch d. folg.) — dee beschte Versuerg vum Geld as nach ëmmer d'H. (früher: de beschten Erdrag) denn: 't hëlt zou wéi d'H. am Bësch — Dim. Hëlzchen N. — auch als Flurn.: Hëlzchen (bei Binsfeld).
 
Holz ON.: «Holtz» — Gem. Perlé, Kant. Redingen — 199; ech war zum H. (nach Holz) auch: ech gin nom H. — e wunnt am, um H.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut