LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Hummer bis Hunnegbei (Bd. 2, Sp. 188a bis 191a)
 
Hummer (cf. Ltb. 10 — Pl. Himmer, Hiemer, Hemer, Hämer — lok. auch Hummeren, Nösl. Hameren) M.: «Hammer» — en huet eng mam H. (op de Kapp) kritt (er wurde abgewimmelt, er ist verblödet) — 't muss een nët gläich mam H. draschloën (man darf nicht gleich die äußersten Mittel anwenden) — du muss den H. an (mat) zwou Hänn huelen (da schléis de dech nët op de Fanger) — dee kann den H. an zwou H. huelen, da schléit e sech nach op d'Fanger(en) (so dumm ist er) — Sportjargon: du koum de Mann mam H. (da klappte der Sportler zusammen) — aber auch: der Versteigerungsbeamte, der zuschlägt (bes. bei Vergantung eines Anwesens) — obszön: dat gët Stol op den H. (Aphrodisiacum) — dazu das Dim.: Himmerchen (lok. Hiemerchen, Hemerchen, Hämerchen) M.: 1) «kleiner Hammer»; 2) in mannigfacher Anwendung: «hammerähnliche Maschinenteile»; 3) bisw. spaßh. für «Kopf» (cf. Baus, Klatz).
 
hummeren (lok. himmeren, hemeren) intr. Verb.: 1) «hämmern»; 2) «pochen, klopfen» (in mannigfachen Sonderfällen — im bes.: «die Sense dengeln») — 't huet elle gehummert (vom Donner — Ösl.); 3) «entzündliches Klopfen aufweisen»; 4) übtr.: «Lärm verursachen, poltern beim kraftvollen Kartenspiel» — davon erweitert: «lange Karten spielen»; 5) «bullern» (vom Feuer) — dazu das Verbalsubst.: Gehummmers N.
 
Hummerschlag M.: 1) «Hammerschlag»; 2) «die beim Schmieden glühender Metalle abspringenden Splitter».
 
Humor M., humoristisch Adj. — beide wie hd. (städtisch; dafür sonst: gutt Laun, Spaassegkeet — spaasseg, schnokeg, farceg).
 
humpelen intr. Verb.: «humpelen».
 
Humpen M.: 1) «Glas Bier» (erst seit einem halben Jh. eingebürgert) — und zwar: groussen H. (½ Liter — bisw. auch nur H.) — klengen H. ( Liter — dafür auch Himpchen) — häufig elliptisch: komm mer huelen nach een — een am Steen (Steinkrug) — ee mat engem Deckel (en Deckelshumpen); 2) «Bierglas» — si hun de Wäin am H. gedronk; 3) «Lore, in der glühende Schlacke zur Halde befördert wird».
 
Humpe(n)- -dittchen, -jhang, -klos, -mätt M.: «Bierheld» (zu jedem Vornamen); -stemmert M. = allgemeinere Bez. d. vor.
 
Humus M. (auch die Komp. -äerd F., -buedem M.): «Humuserde» — dafür auch: Bësch-, Gaarde-, schwaarze Buedem, Kautschebuedem.
 
hun (Infinitiv, Indikativ Präsens s. Ltb. 8 und 9 hun, hues, huet, dazu Bruch, Grdleg. Karten 40/F u. 43/F, J — in der 2. Pl. meist dir hut, auch: dir huet; Präteritum im Indikativ: ech hat — im Nösl. demnach unterschieden: hän hatt «er hat» im Gegensatz zu hän hat «er hatte»; Präteritum im Konjunktiv: ech hätt, mir hätten; Partizip Prät. gehat, gehuet; Konjunktiv Präs. meist nur noch in imperativischer Funktion: hief, hëf, mir hiewen — in der 2. Pl. im Imperativ gelegtl. statt normalem hieft, hëft auch hut, huet) trans. Verb.: «haben» — und zwar: 1) der etymologischen Bedeutung (cf. das urverwandte lat. capere) entsprechend noch in vereinzelten Raa.: do hues d'en Daler . . . (ich gebe dir, d. h. also: du bekommst einen Taler — in dem zu Daler sub 1) angeführten Ammenreim) — ech hat (der) de Fësch bal, du geet e mer erëm duerch d'Bascht (ich hätte beinahe den Fisch bekommen) — mëttes hate mer eng Zopp, an dann hate mer en Hors d'œuvre, an dann hate mer . . . (wir bekamen zum Mittagessen . . .) — all Kéier, wann een dech brauch, da bas de nët ze hun (= bas de nët do) — dofir as deen elei nët ze hun — wat wëllt der hun? (daran ist nichts zu ändern — Zus.: son d'Leit, da gi s'engem näischt) — in dieser urspr. Bed. heute fast ausschließlich kréien vorgezogen; 2) heute meist nur noch das Resultat der sub 1 besprochenen Bedeutung ausdrückend: «verfügen über, zur Hand haben, besitzen» — und abstrakter: «versehen, behaftet sein mit» — Spww.: Deen näischt huet, deen as näischt (mit dem Ton auf den beiden Verben) — auch: Deen näischt huet, kann näischt verléieren — Dee vill huet, as vill gehäit (wozu der häufige Zusatz: an deen näischt huet, nach méi) — Dee vill huet, brauch vill — Wéi een d'Kanner winnt, esou huet een se (auch allgemeiner: Wéi ee sech séng Leit winnt . . .) — [Bd. 2, S. 189] Wien et laang huet, léisst et laang hänken (sot der Deiwel, du huet en e Wisbam nogeschleeft) — Besser hun ewéi kréien — Besser en 'hun ech', wéi en 'hätt ech' — cf. auch die fiktiven ON. Hätten und Haten (oft auch die Verbindung Hätten an Haten); Raa.: en huet se nët méi all (beieneen — er hat seine Fähigkeiten nicht mehr alle) — am ganzen Duerf gët gesot, en hief eng heemlech Kränkt (nur bei hun ist diese ältere Form der indirekten Rede gelegtl. noch möglich, bei der jüngeren Generation aber überwiegt auch hier schon der Konj. Prät.: en hätt eng heemlech Kränkt) — ma hief dach nëmme Gedold! (Imperativ zu han im Nordösl. kaum gebr.; dafür in dieser Ra.: ma bas dach gedëlleg!) — en huet e gutt Liewen — all Mënsch huet säi Misär, séng Kränkt (oder einfach: säint) — ech weess wat ech hun, 't weess een ni, wat ee kritt — e leeft wat gës de, wat hues de — mer haten all Dag gutt Wieder — wivill Auer hu mer? — wat een nët am Kapp huet, dat muss een an de Been hun (dat huet een an de Féiss — wenn man etwas Vergessenes schnell herbeiholen muß); 3) spezieller die Quelle, Herkunft bezeichnend: «herhaben» (der Bed. 1 noch recht nahe stehend) — ech hun et vun eisem Néckel (unser N. hat es mir erzählt) — déi kromm Been huet e vu séngem Papp (hier) — ähnlich: dee Fläiss huet e vun doheem aus — in dieser Bed. häufig die unfeste Verbindung hierhun: a wou der Jomer hues de dat nëmmen alles hier? 4) in mannigfacher Bed. mit präpositionalen Wendungen (mit betonter Präposition): 't huet näischt op sech (das macht nichts aus, schadet nichts, das ist bedeutungslos) — en huet eppes u sech, 't gët em ëmmer schlecht — dat hat muenches fir (géint) sech — en huet et a(n) sech — hätte mer dat nach gutt hanner(t) äis — hien huet een (Décken aus der Stad) op der Säit (er verfügt über einflußreiche Protektion) — dagegen: hatt huet een op der Säit (= en heemleche Freier) — hien huet muenches hannert sech (Leid, Prüfungen) — Kegelspiel: elo hu mer se virun eis (der verlorene Gegner muß jetzt als erster spielen); 5) in mannigfacher Bed. mit Adverbien verbunden: wéi hu mer et? (wie geht es ihnen?) — ech hun et gutt, ze gutt, nët liicht, schwéier usw. — en huet nach dausend Frang zegutt — elo hu (hätte) mer et bal erlaascht (ähnlich: gepackt, Feierowend) — ech hun en esou wäit (ich habe ihn dazu überreden können) — spezieller: hatt huet en esou wäit (sie hat sein Jawort — auch ohne Adv.: hatt mengt, et hätt en, ma 't huet en nach laang nët) — ech hun ës elo genuch (iwweräänzeg, bis iwwer d'Oueren) — op eemol hat en et eraus — en huet eppes lass — ech mengen, du hues mech zum beschten — wéi spéit hu mer et? (= wivill Auer hu mer? — cf. sub 2); 6) als Hilfsverb: a. Vorgegenwart (perfektivisch) — ech hun der et elo gesot, elo kanns de maache, wéi s de wëlls — du hues dach elo grad de Konträr gesot — mir hun elo genuch gewaart, elo gi mer; b. weitgehend ersetzt die Verbindung des Hilfsverbs hun im Präsens mit dem Partizip Präteriti eines Begriffsverbs das untergegangene Präteritum (dessen alte Formen in größerer Anzahl im Nordösling überleben — cf. Annuaire 1952, S. 30) — statt nordösl. e schnutt sich eng Rout, heißt es im größten Teil des Landes en huet sech eng Rutt geschnidden — längere Erzählungen lauten daher etwa folgendermaßen: du hun ech ëm d'Menonk gesot, an du huet e mer eng gefacht, an du hun ech ëm eng erëmgin — in Höhepunkten des Berichtes tritt gelegtl. das Plusquamperfekt in der Funktion des Präteritums ein: du hat ech ëm awer eng drop gesot, déi huet en nach esou bal nët vergiess — auch zur Zustandsbezeichnung, als eigtl. Perfekt: ech hu mech erkaalt; 7) als modales Verb in Bed. wie «müssen, dürfen, können» — 't huet näischt ze soen, ze bedeiten — du hues mer näischt ze soen, virzeschreiwen — du hues gutt schwätzen — en huet nach vill ze din — du hues nach muenches ze léieren — en hat mech gutt ze brauchen (= e konnt mech gutt brauchen) — en huet nach zwéi Méint ze liewen, (am Prisong) ze sëtzen (auch einfach: en huet nach zwéi Méint, fir zwéi Méint) — si hun et mateneen (haben ein Verhältnis zueinander) — ech wëll näischt méi mat em ze din hun; 8) in mannigfachen elliptischen Raa., in denen meist ein Infinitiv oder ein Partizip zu ergänzen ist: mer hun et jo! (wir sind vermögend, auch spaßh., wenn eine große Ausgabe sich aufdrängt, für die die Geldmittel schwer beizubringen sind) ech hun et (scil. geroden, fond) — wat hues de? en huet näischt, e stellt sech nëmmen esou — wat huet dee Geck? — en huet et un der Liewer — dat hätte mer — wat hat der am Exame [Bd. 2, S. 190] fir Froën (oder einfach: wat hat der?) — do hu mer et jo — do hues d'et mat déngem 't deet näischt (da hast du die Bescherung, durch dein allzu sorgloses Phlegma) — si (d'Police, d'Jhandaarmen) hun en (scil. geholl, gepëtzt, kritt — cf. Bed. 1) — en huet eng sëtzen (er ist betrunken); 9) reflexiv: a. «sich streiten» — si hun sech all gudden Dag — mat wiem hues de dech? b. «sich verhalten» — wéi huet dat sech mat där Saach? — auch: wéi huet déi Saach sech? c) «über seine normalen Fähigkeiten verfügen» — ma hues du dech nët méi? — ma hues de se nët méi all? 10) unpersönlich: «es gibt» (in Verbindung mit dem unpersönlichen Fürwort een) — 't huet ee Leit, déi ni zefridde sin (veraltet: mer huet — auch: dir hut, du hues)
 
Hu(u)ncheréng ON.: «Hüncheringen» — Gem. Bettemburg, Kant. Esch — 501.
 
Hunn (lok. phV. cf. Ltb. 8 — lok. Südwesten hu:n, Knaphoscheid ho:n, Nösl. ha:n; Pl. Hunnen u. Var., gelegtl. auch Hinn, Dim. Hinnchen (s. d.), Ostrand Heenchen, Häänchen) M.: 1) «Hahn» — Spww.: E gudden H. gët nët fett (lok. auch: sele) — Zwéin Hunne verdroë sech nët op enger Mëscht — Den H. as Meeschter op sénger Mëscht; Raa.: den H. leet kromm Äer (spaßh. für die Exkremente des Hahns; vu koppege Pëllenäer heescht et dofir: 't as eent vum H.) — 't kréi(n)t keen H. (méi) derno (das kommt nicht ans Licht der Sonne; — das ist längst vergessen) — den Hunn as dra gestrach (sagt man zu Kindern, um ihnen ein Gericht schmackhaft zu machen) — e sëtzt do wéi den H. um Fruuchtkaascht (er hat alles völlig; er ist in einer beneidenswerten Lage) — ech loosse méng Hinnercher (mäin Hunn) lafen, späert dir är Pëllen an — 't war, wéi wann zwéin Hinn géintenä sprangen; Verhalten des Hahns: den H. kréi(n)t éi Dag (kräht vor Tagesanbruch), käipt (befruchtet), schäert am Sand, en as verwot; 2) «Turmhahn» — meist dafür: Kiirchhinnchen — spaßh. Rätselfrage: wofir setze se den H. op den Tur? (well engem Hong séng Äer géinge briechen) — Echt.: deen héil ich den Hoan (den Häänche) voam Tuer erof (so unternehmungslustig ist er); 3) mit adjektivischem Attribut: a. rouden H. «Feuersbrunst» — en huet mer de rouden H. op den Daach gesat; b. hiën Hoan (Echt.) «Dünkel» — Echt.: an den hiën H. krouchen «prahlen»; 4) «Erntefest, Schnittermahl, Ende der Ernte (bes. der Kartoffelernte), der Weinlese» — se feieren haut den H. zu Éinen («sie feiern heute den Hahn zu Ehnen» — 1905 in Ehnen zum letzten Mal geübt) — heute besonders: mer kréien haut den H. (heute werden wir fertig mit der Weinlese) — dann allg.: den H. kréien (eine längere Arbeit beenden und sich darüber freuen); 5) «Hahn am Gewehr» — in dieser Bed. meist Dim.: Hinnchen (s. d.); 6) Mosel bisw.: «Hahn am Faß» — dafür eher: Faasshunn, -krunn; 7) «hervorstehender Widerrist» (bei mageren Pferden) — d'Päerd huet en H.
 
Hunne(n)- -ä, -ee N.: 1) «Hahnenei» (die Kinder glauben, der Hahn lege farbige Eier); 2) «Hahnenkot»; -bän, -been M.: 1) «langes dünnes Bein»; 2) «Mensch mit langen dünnen Beinen» (gängige Bahuvrîhi-Bildung des Luxemburgischen); -blumm F.: «Karthäusernelke, Dianthus carthusianorum» — dafür auch: Grasblumm; -gras N.: «Queckengras» — auch: Hondsgras; -kamp M.: 1) «Hahnenkamm» (dies im Nösl. einzige Bezeichnung) — im Gutland dafür meist: -kräit F., lok. -krëscht F.; 2) verschiedene Pflanzen, etwa: a. «Rhinanthus crista galli»; b. «Celosia cristata» (eine Gartenblume); -kapp M.: 1) «falsche Knotenflechtung im Strohseil» — s. Gebënn; 2) «Klatschmohn» — meist: Feierblumm; 3) «Senecio vulgaris, Kreuzkraut» — meist Kräizkraitchen (im Weinberg) — selten für «Senecio Jacobaea» (wofür: Jokobsstaf); 4) «Kopf eines Menschen mit hervorspringendem Gesichtswinkel»; -klos, -mätt, -pitter usw. M.: «Geflügelhändler» (meist fahrender); -knäpp Pl. M.: 1) «Krack(els)beere» — sonst auch: Kréckelen, wëll Praum, stellenweise im Ösl. rout Molber; 2) «gemeines Baldgreis, Senecio» (cf. -kapp); 3) «Hügelerdbeere, Fragaria collina». -krääsch, -kreesch M.: «Hahnenschrei» — beim éischten, zwäten ... H. — cf. Dräikinneksdag; -kräit F.: 1) «Hahnenkamm»; 2) «Tagetes, Samtblume» — dafür auch: sténkegen Houfert; -patt F.: «Hahnenklaue»; [Bd. 2, S. 191] -pattzeg Adj.: «nach der Art von Hahnenklauen» (von Trauben, die zu locker blühen); -schrack M.: «Hahnenschritt» — bes. in der Ra.: d'Deeg sin en H. méi laang (am Fest der hl. drei Könige; die Tage sind ein bißchen länger — dafür lok. auch: Hunneschree); -schrik M.: «Hahnenschrei» (lok. — etwa in Machtum, für -krääsch); -strëmpel M.: «sehr großer Schinken» (früher durfte bei dem Erntefest der H. nicht fehlen); -tratt M.: «Anagallis arvensis phoenicea».
 
Hunnef, lok. auch Hannef M.: 1) «Hanf» — meist: Wier(e)k; 2) «Hanfsamen» — gezillt wéi de Vull am H. (er hat eine Jugend ohne Schwierigkeiten) — der H. wird als Vogelsamen und Fischköder gebr. — der männl. Hanf heißt (in seltsamer Umkehrung der etymol. Bed.) Fimmel, der weibl. Määsch (s. Fimmel I, Bd. I/372).
 
Hunneg (lok. -ig) M.: «Honig» — Spww.: Dee wëllt H. lecken, deen däerf d'Beien nët fäerten — 't fänkt ee méi Mécke mat H. wéi mat Esseg — H. op der Zong, Gal op der Long — H. gët och alt sauer (ein sonst gemütlicher Mensch verliert auch mal seine gute Laune); Vergleiche: séiss ewéi H. — dat war wéi H. op Neijoëschdag (sehr willkommen) — Raa.: dobäi lecks de keen H. (dabei wirst du nichts gewinnen) — si waren do fir an d'Chaber, si hun de Ledden H. em de Mond geschmiert (schöne Versprechen gemacht) — hie schmiert engem H. em de Mond (cf. auch sub Bräi) — du sees merci, wéi d'Beien den H. gin (nämlich: mam Hënner) — 't mengt een, 't hätt H. drop gedat (von einer süßen Speise); Volksmedizin: den H. hëlt den Dokteren d'Konnen ewech (er ist heilsam) — Volkswitz: Du hues mer d'ganzt Liewe kee séisst Wuert gin, sot d'Fra; Hunneg (Wortspiel mit hun ech), sot de Mann — Honig als Bartbeförderungsmittel, s. sub Baart.
 
hunnechelen, -ichelen, hinnechelen intr. Verb.: «Koseworte geben, zärtlich sein»; cf. auch bunnechelen (I. S. 165).
 
hunnechen unpers. Verb.: haut hunnecht ët «es ist heute sehr schönes Wetter, Bienenwetter».
 
Hunneg- -bei F.: «Honigbiene, Arbeiterbiene»; das Dim. -beichen F. gelegtl. als Kosewort an Mädchen;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut