LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Iesels- bis iewenzeg, iefzeg (Bd. 2, Sp. 202a bis 204a)
 
Iesels- -aarbecht F.: 1) «Arbeit, die kein Nachdenken erfordert» — Deen I. mécht, (dee) muss Ieselskascht iessen (d. h. Disteln, also geringe Kost); 2) «allzu schwere, ohne Einspruch ausgeführte Arbeit»; -bänk F.: «Bank, in der die letzten der Klasse oder die Gestraften sitzen» — schaff besser, soss kënns d'op d'I.; -bréck F.: 1) «der pythagoräische Lehrsatz»; 2) erweitert: «bekannte geometrische Aufgabe» (so. Wb. 06); 3) «(verbotenes) Schülerhilfsbuch, das Lösungen enthält» — im bes.: «Übersetzung von fremdsprachlichen Werken als Hilfsmittel für faule Schüler», in dieser Bed. auch einfach: Bréck (s. d. sub I/5); -dëschtel F.: «Onopordon Acanthium»; -dreiwer, -driw(w)er M.: 1) «Eselstreiber» — in dieser Bed. auch: -mann; 2) übtr.: «jem., der niedrige, lästige Handlangerdienste leistet»; -eck N.: = -ouer (s. d.); -fouss (auch -féiss) M.: «gemeiner Huflattich, Tussilago farfara» — dafür auch: kale Fuerz, Kazeschéngchen (als Aufguß gegen Husten im Frühling genossen, es heißt von dem bitteren Kräutertee: batteren Dronk as dem Häerze gesond); -gespann N.: «Eselsgespann»; -haut F.: «graue Wolljacke»; -houf M.: «gemeiner Huflattich» — s. -fouss; -kéiz F.: 1) eigtl.: «Eselstragkorb»; 2) übtr.: «einem allzu Willigen aufgebürdete, allzu schwere Last»; -kap F.: «Eselsmütze aus Papier, wie sie früher Schulkindern zur Strafe aufgesetzt wurde» — cf. auch: -ouer; -kapp M.: «Eselskopf» (übtr. bes. als Ausdruck der Dummheit); -klo F.: «Eselsklaue» in der übtr. Bed.: «Versteinerung aus dem Liaskalk, Gryphitenkalk» — dafür auch: Moumenzéif, Däiwelsfiescht (s. d.); -kniddel F.: «Eselskot» — gelegtl. Vergleich: dräieckeg wéi eng I.; -kniebchen M.: «Dummrian»; -knippchen F.: leichtes Schmähwort; -kraut N.: 1) «gebräuchliche Pestwurzel, Petasites officinalis» — s. Peschtkraut; 2) «offizinelle Nelkenwurz, Geum urbanum»; -laascht M.: «Last, die ein Mensch tragen soll, die aber für ihn zu schwer ist» — cf. auch -kéiz sub 2; -ouer F.: 1) «Ohr des Esels» (auch Andeutung desselben, durch Bewegen der gestreckten Hand an der Seite des Kopfes) — Vergleich: ronn ewéi en I. (abgerundet, von einer Summe, etwa beim Versteigern); 2) vom Menschen: «auffällig großes, abstehendes Ohr»; [Bd. 2, S. 203] 3) Schülerspr.: «umgebogene Ecke einer Seite» (in Fibeln und Schulbüchern) — als Vorbeugung dagegen gab es früher Ieselskapen, d. h. aus starkem Papier gefaltete Schutzwinkel, die über die Blattecken geschoben wurden; 4) «gefleckter Aronstab, Arum maculatum» — andere Bezeichnungen sub Aroumblumm I/S. 35 und Heckepëppchen — seltener für «Kalla».
 
ieselzeg Adj.: «tölpelhaft, dumm» (zu Iesel sub 2), dazu die Abl.: Ieselzegkät, -keet F. (cf. auch Ieselei).
 
Iesel(s)noss F.: bisw. spaßh. für Hieselnoss (s. d.).
 
Iess(el)chen (lok. Iesséi, Iessen, Iesse) M.: «Öchslein» — Dim. zur nördlichen Form Uess (dem südl. Ochs entspricht das Dim. Échselchen mit analogen Varianten — zur geogr. Verteilung cf. Bruch, Grundl. Karte 43/M).
 
iessen (phV. cf. Ltb. 23,24 — außerdem regional: /ε:sən etwa im Nordösling) Ind. Präs.: ech, mir, si i. (u. phV.), du ëss, hien ësst, dir iesst (u. phV. — dazu lok. im Norden ësst), südl. der Hptst., gehäuft bes. im Südwesten (Mosel) -scht in der 3. Sg. u. 2. Pl., sowie 2. Sg. vor folgendem Pers. Pron. — Prät.: im Ind. gilt veraltet ech ouss, ich uss (letzteres noch gebr. im Nösl.) weiterhin noch der Konj.: ech éiss, ich iss (letzteres besonders Nösl.) — Part. Prät.: giess(t) (u. phV.) trans./intr. Verb.: «essen» — Spww.: Wie sech nët sat ësst (dee) leckt sech (och) nët sat — substantivierter Inf.: I. an Drénken hält Läif a Séil zesummen — Lues am I., lues bei der Aarbecht (ähnlich: Wéi um Dësch, esou bei der Aarbecht oder Luesen Éisser, luese Schaffer(t) — Raa.: si gi sonndes eraus i. (an Sonntagen essen sie im Restaurant) — 't kann ee vun alles (allem) i., awer 't duerf een nët alles son (ähnlich, aufs Eheleben beschränkt: De Mann kritt vun allem z'iessen, awer e brauch nët alles ze wëssen) — wat fir sechs gekacht as, (dat) kënne(n der) fënnef gutt i. — e gesäit eraus, 't mengt een, e kréig sech nët sat (keng warem Zopp) z'i. (Echt.: e krich Hämelmais z'eessen) — en ësst (éiss) een arem (er ißt unmäßig) — ech kann i. an drénke wat ech wëll, d'Aarbecht schmaacht mer nët — wat gët et (kréie mer) haut z'iessen? (spaßhafte Antwort darauf, etwa: Spannebeen a Kellertrapen) — déi Ham as nët z'i. — früher hieß es von «vornehmen», reicheren Familien: déi i. mat der Forschett (d. h. sie haben mehr als Suppe oder Brach) — ech kënnt mech duerch e Bierg i. (ich habe großen Hunger) — im bes.: «viel, tüchtig, unmäßig essen» — cf. u. a.: baffen, erafeieren, eranhuelen, eraschloën, fidderen, friessen, frippen, fruppen, jhicken, maufelen, den Teller botzen.
 
Iessen (phV. wie d. vor.) N.: 1) allg.: «Essen, Mahlzeit» — d'I. as fäerdeg — dat I. as nët ze friessen, genéissen — 't soll een nët um I. spueren — wier hien esou dichteg an der Schoul wéi beim Iessen — d'I. gët kal, an du kënns nët — Zeitangaben: v(i)rum I., nom I, iwwer(t d)em I., beim I.; 2) im bes.: «Gastmahl» (festlicher: Banquet; üppiger, gröber: Friess) — si hu mech op d'I. ivitéiert (geruff) — si gin (hun) en I. — ech gin op en (sin op engem) I. — si haten hiirt I. am Hotel.
 
Iess- -geschir N.: «Besteck» — auch: Besteck, Couvert; -läffel (gew. Ton: 2) M.: «Eßlöffel» (im Gegs. zum kleineren Kaffisläffel oder Läffelchen) — maach nach en I. Uelech bei d'Zalot — häufig als Maß bei Arzneien: all Kéier een I. vrum Iessen; -wueren Pl. F.: «Eßwaren».
 
Iesse(n)- -dëppen (meist Z'iessendëppen — Dëppen, aus deem et z'iesse gët) N.: «tragbarer Eßtopf, Doppeltopf» (in dem das Essen auf das Feld, die Weide, den Arbeitsplatz getragen wird); -kascht M.: «Kost, Essen» — jiddereen hëlt (bréngt) säin I. mat (jeder beköstigt sich selbst — etwa bei einem Ausflug); -klack F.: «Essensglocke» (auf Höfen und in größeren Betrieben); -(s)zäit F.: «Essenszeit».
 
iewel, iewer (s. die hauptsächlichsten phV. sub awer I/S. 45 — dazu: e/Avəl in Vi./Engelmann, /jεvəl und /εvəl, /εvər im Nordösl.): 1) Konjunkt.: «aber, jedoch» — ech hu gewaart, i. e koum nët — in dieser Bed. weitgehend awer und mä, mee (frz. mais); 2) Adv.: «trotzdem, doch, jedoch» — do muss een i. Gréngs glëschten — komm, wann s de wëlls, so mer et i. viraus — ech hat ëm et gesot, en huet i. nët gelauschtert.
 
iewevill Adv.: in der Ra. ech sot dat fir i. (ohne weitere Überlegung) — in ähnlichem Gebrauch auch: gläichvill, gläichevill — s. II/S. 61.
 
Iewent(er) M.: «ungünstig gelegenes Ackerland, sonnenabgewandtes Land» (häufig als Flurn.) — für die [Bd. 2, S. 204] Winzerspr. im bes. cf. Ewen I/S. 290, dazu: um I. wuesse keng esou gutt Drauwe wéi an de Bänken — cf. die folgenden.
 
iewenzeg, iefzeg I Adj.: «ober, nach oben gekehrt, gerichtet, oberflächlich» — en huet sech déi i. Haut geschannt (er hat sich die Haut oberflächlich geschunden) — auch adverbial: ech souz i. um Dësch — in allen Bed. ist iewescht I (sub 1) gebräuchlicher.
 
iewenzeg, iefzeg II Adj.: = ebes (u. phV. — I/S. 249), nämlich: 1) zunächst in der Bauernspr.: «von der Sonnenseite abgelegen, der Schattenseite zugewandt» — d'Stéck läit i. (auf der Nordseite) — eng i. Zëmmer (ein feuchtes, kaltes Zimmer) — ewenzige Wand (= Fréisloft s. d., lok. Echt); 2) demnach allg.: «verkehrt, umgekehrt» — du hues déi eng Strëmp i. un (die Innenseite nach außen gekehrt) — elo kéiere mer de Kostüm i. (déi iewenzeg Säit), dann as en erëm wéi nei; Ggs. dazu: riichtes; 3) «links, linkisch» — e mécht dat meescht mat der iewenzeger Hand — neben dem Ausdruck i. Säit bestehen die Abl.:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut