LWB Luxemburger Wörterbuch
 
iw(w)erdecken bis iw(w)erfuerderen (Bd. 2, Sp. 212a bis 213a)
 
-decken trans. Verb.: «überdecken» — Echt.: zu Eechternoach hoa se d'ewischt Baach iwerdeekt; -deem(s) I Adv.: «währenddessen» — i. as e komm; -deem(s) II Konj.: «während» — i. mer do souzen, (du) koum en eran; -dees Adv.: «darüber hinaus, überdies» — en huet mech vernannt an i. och nach geschloën; -dreiwen trans. Verb.: «übertreiben» — du iwwerdreifs (du treibst es zu bunt); dazu bei Wb. 06 die Abl.: -dreiwong F.: — auch bei R IX: t' as Iwerdreiwonk, genéitscht as nët gedonnert; häufig das Verbadj.: -driwwen — d'Geschäftsleit froën i. Präisser — déi Leit sin esou i. frëndlech, ech trauen hinen nët — 't as alles iwwerdriwwen, wat en der gesot huet; -drock M.: 1) «nachträglicher Aufdruck» (etwa auf Briefmarken) — zu dieser Bed. das trans. Verb.: -drécken; 2) «gesteigerter (Blut)Druck»; -droën Verb.: A. trans.: 1) «übertragen» (in den mannigfachen hd. Bed.) — im bes. neol.: «einem größeren Hörerkreis vermitteln» — de Radio huet dem Minister séng Ried iwerdroën; 2) «vertragen, aushalten» — dat Gegranz kann ech nët i. — in dieser Bed. meist verdroën; B. refl.: «ansteckend sein» — iwwerdréit déi Kränkt sech? (cf. auch iwwergoën I sub 3); -dross M.: 1) «Überdruß» — in dieser abstrakten Bed. fast ausschl. in der Ra.: Iwwerfloss mécht I. — esou en ale Grand as nëmmen zum I. am Haus; 2) «lästiger, unangenehmer Mensch» (einer, der verdrießlich macht — cf. dazu verdrësslech sub 2, I/330) — du alen I.! 3) lok. gelgtl. Synonym von Verdross; dazu das Adj.: -drësseg, -drësslech «überdrüssig» — von einem älteren Mädchen gelgtl.: hatt as i. (Wortspiel mit iwwer drësseg «über dreißig Jahre alt»); -dubberen (Echt.: -doapen) trans. Verb.: «übertreffen, überholen» — eise Jong léiert gutt, en huet séng ganz Schoul (= Klasse) iwwerdubbert — looss dech nët i.; -eck(s) Adv.: «übereck, verquer» — lee d'Dëschelduch i., dat mécht apaarti — hie kuckt i. (er schielt); dazu das Adj.: -eck(s)eg = barluckeg (s. d. I/72), lok. auch schiwwerecks; -eilen (lok. -ellen, -ëllen) trans. (bisweilen refl.) Verb.: «übereilen» — dazu das Adj.: -eileg (u. phV.); Wb. 06 auch die Abl.: -eilong F.; dafür lok. Ostrand: -hoosselen; -enaner, -enän/ een (gelegtl. auch iwwertenaner u. Var.) Adv.: «übereinander» — déi zwéin Ecke gin i. — d'Huese si gefléckt, zéi (maach) s'i. — übtr.: si kommen nët i. (= iwwerän — s. d.); -faart F.: «Überfahrt»; -falen (Ton: 3) I trans. Verb.: «überanfallen» — hei gët een iwwerfall wéi bei de Raiber(en) — déi arem Fra gouf mat Kanner iwwerfall; dazu das M.: -fall: 1) «Überfall»; 2) «Überfallkommando der Polizei» — ruff den I. — dafür häufig auch die hd. Form: du koum den Überfall (das Subst. immer Ton: 1); -falen (Ton: 1) II intr. Verb.: «hinüberfallen»; dazu das M. -fall: 1) «Obst, das auf des Nachbars Eigentum fällt» 2) «überfließendes Wasser» (etwa aus der Dachrinne); 3) «Wasserfall»; [Bd. 2, S. 213] -fälleg Adj.: «überfällig, über den Termin ausbleibend»; -fänken trans. Verb.: «überlisten»; -féieren trans. Verb.: «(eines Vergehens) überführen»; -fëllen trans. Verb.: «überfüllen» — bes. das Verbadj.: -fëllt, -follt — all Zich waren i. — no denen dräi Deeg Houchzäit ware mer an alles i. (in allem übersättigt); -fidderen trans. Verb.: «überfüttern» — auch refl.: en hat sech nees iwwerfiddert — dazu das Verbadj.: -fiddert — dat Schwäin as i.; -flächlech Adj.: «oberflächlich» (häufig auch, an das Hd. angelehnt: oberflächlech); Abl.: -flächlechkeet F.; -flësseg (Wb. 06 -fléisseg) Adj.: «überflüssig»; -floss M.: «Überfluß» — an deem Haus war alles am I. (älter dafür: am Vollem — s. d. I/398); -fouss M.: Virfouss (s. d. I/377) — dafür auch: iwwert de Fouss; -friemen trans. Verb.: «überfremden» — d'Duerf as iwwerfriemt; -friessen refl. Verb.: «unmäßig essen» — en hat sech op der Kiirmes iwwerfriess (cf. -fëllen, -huelen); dafür auch verfriessen; -fuerderen trans. Verb.: «überfordern»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut