LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Jhir(end) bis J(h)upp(s)ert (Bd. 2, Sp. 235a bis 236b)
 
Jhir(end), lok. auch Jierend, Jherr männl. Vorn.: «Gerhard».
 
Jhira, Jhirra M.: «gutes Essen» (cf. djêrå, djêre, djêri bei HAUST, Dict. Liégeois S. 225) — das veraltete Wort ist nur belegt bei MOSELLANUS 87.
 
Jhiraff (Ton: 1 i lang oder kurz) F.: 1) «Giraffe» — bes. im Vergleich: en Hals ewéi eng J.; 2) daher die übtr. Bed.: «hochaufgeschossenes, hageres Weib»; 3) «kleiner Schuttwagen» (Bergbau).
 
Jhiriën, Jhireën N. Pl., wofür auch Jhirimiri, Jhiremiri, Jhiresmires, Jheremiri N./M. (lok. Mosel: Jhiréngen F. Pl.): 1) zunächst wohl «Jeremiade» — daher: «unnützes Geklage, Gejammer» etwa in Echt.: 't as erem seines Jiresmires (= onnëtz Gekloochs); 2) erweitert: «unnützes Getue, Umstände, Ausreden» — maach nët esou vill J. (cf. frz. girie); 3) daraus abgezweigt «Seitensprünge, Faxen» — Echt.: dat säi Jhiriën, di ä vill Suë koasten; 4) in dinglicher Übtr.: «überflüssiger Zierat, Flitterwerk» — déi Fassad geféil mer besser ouni dee sëlleche J. — dazu die Abl.: Gejhirimiris N. — dies in weitester Bed. möglich, etwa: do wunne Lompekréimer, Dëppegéisser an nach esou G. — e simmelt Käppercher, Fixfeieschkëschten, Zigarebännercher an anert G. — hier nähert sich die Bed. offenbar dem Sammelbegriff «Kram».
 
jhirp(s)en, dafür lok. auch kirpen, schi(i)rp(s)en (Nösl. daneben: schurrepsen) intr. Verb.: «ächzen» (von der Türangel, ungeschmierten Maschinenteilen).
 
Jhiss männl. Vorn.: Var. zu «Josef» (cf. Jheff und Konsorten).
 
Jhitt I, lok. Gitt und Jitt F.: «kleiner Balken, als Unterlage etwa eines Fußbodens» — in Echt. erklärt: Schwoërden fer e falsche Bodem (cf. Schwaart).
 
Jhitt II, Jhittecht (-icht) F.: 1) «Strecke Weges, dazu benötigte Zeildauer» — dës J. «diesmal»; 2) «Abschnitt der Arbeitszeit, Arbeitsgang» — mer maachen alles an enger J. (fäerdeg) — nach esou eng J., dann hu mer d'Hee ënner Daach; 3) pejorative Bedeutungsverengung: «mühevoller Arbeitsgang» — esou eng J. stécht engem laang an de Glidder, brécht engem de Réckstrank; 4) von hier aus verallgemeinert: «Mühe Anstrengung, Unfall, Krankheit» — dat gouf eng uereg, deier J. — deen huet ewell däer Jitten allerhand gehat — Echt.: noach esu en Jitticht, da säi mer oam Een voan éisem Latäin — Echt. däin neie Kostim hoat déi dräi Kiirmesdee en ordentlich Jitticht matgemacht (dein neuer Anzug wurde an den drei Kirmestagen ordentlich strapaziert); 5) in bes. Verwendung: «Reihe dummer Streiche, Trinkgelage, andauernde Trunkenheit» — en huet eng J. gehalen — hätte mer déi lescht J. emol gutt verquësst — dat gouf en eng deier J. — dat sin esou Jhitten.
 
jhittenauen (lok.) Interj.: wie jëmmen-, jëttenauen (s. d.).
 
jhitz Interj.: bei schneller Bewegung (Entschwinden, Fallen) — adverbial in der Bed.: «schnell, plötzlich, eilig» — j. derlaanscht (schnell, ganz nahe daran vorbei) — j. wi e Schnellzuch derduerch — 't as j. hannenewech gaang (Diarrhöe) — erweitert: jhitzen och (spöttisch abweisend — ähnlich etwa: Quetschen och).
 
Jhitz M.: «Marmelade» (Pennälerspr.; im bischöfl. Konvikt in Luxbg. gebr.).
 
jhitzeg Adj.: 1) «schnell flitzend» — cf. schëtzeg; 2) in Echt. auch: «verwegen, extravagant» (bes. von der Kleidung) — e jhitzigen Hout.
 
jhitzen intr. Verb.: 1) «flitzen, vorbeihuschen» — du si mer mam Schlitt de Bierg erof gejhitzt; 2) «im Bogen speien». [Bd. 2, S. 236]
 
Jhitzert M.: 1) «Speichelstrahl» (cf. d. vor. sub 2); 2) verächtlich von jem. der im Bogen speit, bes. beim Tabakkauen.
 
Jhitz(ki), -ko, Jhicki M.: «Tölpel, dummer Kerl» — auch etwa: du blanne Jhicki, gesäis de dann nët méi wäit wéi déng Nues? — cf. auch Jhick III.
 
Jhok, Jhok(el)i männl. Vorn.: Varianten zu Jacques, Jakob, Jokob (s. d.) — erscheint auch als J(h)okel — gelegtl. spaßh. Hüllwort für «Penis» (cf. etwa auch Jäp, Jeep).
 
Jhor(r)i, Jhouri, Jhuri neben Gori männl. Vorn.: Varianten zu Georges, Jhorsch, (II/52) — erscheint auch als Jhotti (wozu der Hausname: a Jhotëssen).
 
Jhorsch = Georges (s. d. II/52) — das Dim.: Jhorscheli gilt lok. als Hüllwort für «Penis» (ähnlich auch: Jäp/ Jeep, Jhokeli).
 
Jhoss männl. Vorn.: häufigste einheimische Variante zu Joseph (wie frz.) erscheint als: Jousef, Jousep, Jusep, Jheff (s. d.), Jhiff(i), Jhuff, Jäp/Jeep (s. d. in seinen mannigfachen dinglichen Übertragungen), Jéip(chen, -i), J(h)ipp(i), J(h)ippes, Jhis(s), Jhéis(i), Jéisefchen, Jéisepchen, Jhosi, Jhoseli, Jhous(eléi), Jo(u)st, Jupp(es), Joup, Sepp(i).
 
Jhous weibl. Vorn.: gängige einheimische Variante zu Josephine (wie frz.) — erscheint als: Jhoss, Jhéis, Jho(u)seli, Jhousel(chen), Fifin, Fina, Fin, Finchen (dies aber auch für andere Namen — I/S. 373), ähnlich: Funn(i), Nini, selten: Sefa — d'Mimi Jhousel (Tante, Muhme Josephine) — im Ösl. Jhousel N. und F. pejor. gebraucht — 't as esu ent J. aus der Stad — wou bleift dat J. da nëmmen? — du dreckigt J. (zu einem schmutzigen Kind).
 
Jhull männl./weibl. Vorn.: «Julius, Julia» (für welche allgem. die frz. Var. Jules, Julie gelten).
 
jhumm Interj.: bei schneller Bewegung (cf. jhitz) — j., du loug en do.
 
Jhumm I M./F.: 1) «schnelle Bewegung, Nachdruck» — ech maachen dat an engem J.; 2) «Gemütsbewegung, Ausgelassenheit, Stimmung» — ech weess nët, mir kommen haut den Owend nët an de J.; 3) im bes.: a) «Trunkenheit» — e kënnt liicht an de J. — e kënnt nët méi aus dem J.; b) «Anfall von Irrsinn, Verrücktheit» — en as (erëm) am J. (er hat einen Anfall — gelegtl. auch nur: «Jähzorn»).
 
Jhumm II F. = Jhemm — wat as dat eng J. gin (Ösl. — von korpulenter Frau).
 
Jhummdeckel M.: «Zimbel» — meist nur im Pl. gebr. (cf. jhummen sub B/3); dazu die Abl.: Jhummdeckel(s)schléier M.: «Zimbelschläger» (auch mit dem Vorn. gebildet: Jhummdeckelshari) — bei geringer musikalischer Begabung heißt es: du bas nach (grad) gutt fer d'Jhummdeckelen ze schloen (ärger noch: ze blénken «polieren»); -baken Plur. «dicke Backen» (Posaunenengel).
 
jhummen Verb.: A. trans.: 1) «schleudern, verärgert wegwerfen» — waart Männchen, ech j. dech, dass kee Stéck ganz un der bleift; 2) «(einen Schlag, Backenstreich) verabfolgen» — waart, elo kriss d'eng gejhummt; B. intr.: 1) «hastige Bewegungen machen» — hei kënnt e gejhummt; 2) «hinfallen» — en as duer gejhummt wéi e Mielsak; 3) in der Sprache der Amerikaluxemburger (Prairieblummen) mit engl. to jump in Verb. gebr.: «springen» — hie jhummt iwwer d'Fenz (engl. fence — er springt über den Zaun); 4) «sausen, brausen» — lauschter, wéi de Stuerm iwwer d'Diecher jhummt!
 
j(h)upp Interj.: «jach» — bei schneller Bewegung (cf. auch jhitz, jhumm) — so nët j. dees du wäers iwwert de Gruef! — auch adverbial gebr.: «schnell, plötzlich» — hie kann der e grousst Glas Branntewäi jhupp ewechhuelen — erweitert: j(h)upp(s)- dech.
 
Jhupp M. in der Ra.: an engem J. «in einem kurzen, kräftigen Zug».
 
jhupp(s)en, ebenso häufig jupp(s)en, schupp(s)en trans. Verb.: 1) «werfen» — jhupp mer de Sak eriwwer!; 2) «schieben, stoßen» übtr.: hie mengt, mer géingen eis j. loosse, wéi et séngem Eefalt passt; dazu die Abl.: Gej(h)upps N.: «dauernde Anrempelung» — dat G. geet mer elo awer op de Mo; Gejhupp(s) N. «anhaltendes Schieben»; Gejhuppels, Gejhubbel N. «anhaltendes Schaukeln» (auf den Knien, auf einem Fahrzeug).
 
J(h)upp(s)ert M.: «Stoß, bes. mit dem Fuß» — gëf em e (klenge) J., da kënnt e getrollt.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut