LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Jhor(r)i, Jhouri, Jhuri bis Jiddchen (Bd. 2, Sp. 236a bis 238a)
 
Jhor(r)i, Jhouri, Jhuri neben Gori männl. Vorn.: Varianten zu Georges, Jhorsch, (II/52) — erscheint auch als Jhotti (wozu der Hausname: a Jhotëssen).
 
Jhorsch = Georges (s. d. II/52) — das Dim.: Jhorscheli gilt lok. als Hüllwort für «Penis» (ähnlich auch: Jäp/ Jeep, Jhokeli).
 
Jhoss männl. Vorn.: häufigste einheimische Variante zu Joseph (wie frz.) erscheint als: Jousef, Jousep, Jusep, Jheff (s. d.), Jhiff(i), Jhuff, Jäp/Jeep (s. d. in seinen mannigfachen dinglichen Übertragungen), Jéip(chen, -i), J(h)ipp(i), J(h)ippes, Jhis(s), Jhéis(i), Jéisefchen, Jéisepchen, Jhosi, Jhoseli, Jhous(eléi), Jo(u)st, Jupp(es), Joup, Sepp(i).
 
Jhous weibl. Vorn.: gängige einheimische Variante zu Josephine (wie frz.) — erscheint als: Jhoss, Jhéis, Jho(u)seli, Jhousel(chen), Fifin, Fina, Fin, Finchen (dies aber auch für andere Namen — I/S. 373), ähnlich: Funn(i), Nini, selten: Sefa — d'Mimi Jhousel (Tante, Muhme Josephine) — im Ösl. Jhousel N. und F. pejor. gebraucht — 't as esu ent J. aus der Stad — wou bleift dat J. da nëmmen? — du dreckigt J. (zu einem schmutzigen Kind).
 
Jhull männl./weibl. Vorn.: «Julius, Julia» (für welche allgem. die frz. Var. Jules, Julie gelten).
 
jhumm Interj.: bei schneller Bewegung (cf. jhitz) — j., du loug en do.
 
Jhumm I M./F.: 1) «schnelle Bewegung, Nachdruck» — ech maachen dat an engem J.; 2) «Gemütsbewegung, Ausgelassenheit, Stimmung» — ech weess nët, mir kommen haut den Owend nët an de J.; 3) im bes.: a) «Trunkenheit» — e kënnt liicht an de J. — e kënnt nët méi aus dem J.; b) «Anfall von Irrsinn, Verrücktheit» — en as (erëm) am J. (er hat einen Anfall — gelegtl. auch nur: «Jähzorn»).
 
Jhumm II F. = Jhemm — wat as dat eng J. gin (Ösl. — von korpulenter Frau).
 
Jhummdeckel M.: «Zimbel» — meist nur im Pl. gebr. (cf. jhummen sub B/3); dazu die Abl.: Jhummdeckel(s)schléier M.: «Zimbelschläger» (auch mit dem Vorn. gebildet: Jhummdeckelshari) — bei geringer musikalischer Begabung heißt es: du bas nach (grad) gutt fer d'Jhummdeckelen ze schloen (ärger noch: ze blénken «polieren»); -baken Plur. «dicke Backen» (Posaunenengel).
 
jhummen Verb.: A. trans.: 1) «schleudern, verärgert wegwerfen» — waart Männchen, ech j. dech, dass kee Stéck ganz un der bleift; 2) «(einen Schlag, Backenstreich) verabfolgen» — waart, elo kriss d'eng gejhummt; B. intr.: 1) «hastige Bewegungen machen» — hei kënnt e gejhummt; 2) «hinfallen» — en as duer gejhummt wéi e Mielsak; 3) in der Sprache der Amerikaluxemburger (Prairieblummen) mit engl. to jump in Verb. gebr.: «springen» — hie jhummt iwwer d'Fenz (engl. fence — er springt über den Zaun); 4) «sausen, brausen» — lauschter, wéi de Stuerm iwwer d'Diecher jhummt!
 
j(h)upp Interj.: «jach» — bei schneller Bewegung (cf. auch jhitz, jhumm) — so nët j. dees du wäers iwwert de Gruef! — auch adverbial gebr.: «schnell, plötzlich» — hie kann der e grousst Glas Branntewäi jhupp ewechhuelen — erweitert: j(h)upp(s)- dech.
 
Jhupp M. in der Ra.: an engem J. «in einem kurzen, kräftigen Zug».
 
jhupp(s)en, ebenso häufig jupp(s)en, schupp(s)en trans. Verb.: 1) «werfen» — jhupp mer de Sak eriwwer!; 2) «schieben, stoßen» übtr.: hie mengt, mer géingen eis j. loosse, wéi et séngem Eefalt passt; dazu die Abl.: Gej(h)upps N.: «dauernde Anrempelung» — dat G. geet mer elo awer op de Mo; Gejhupp(s) N. «anhaltendes Schieben»; Gejhuppels, Gejhubbel N. «anhaltendes Schaukeln» (auf den Knien, auf einem Fahrzeug).
 
J(h)upp(s)ert M.: «Stoß, bes. mit dem Fuß» — gëf em e (klenge) J., da kënnt e getrollt.
 
Jhur(r)i männl. Vorn.: s. Jhor(r)i. [Bd. 2, S. 237]/ jiddwerän
 
jhurren intr. Verb.: «brausend daherkommen» — du as en hell ewech gejhurrt komm.
 
Jhust I M./F.: 1) «Justiz, Gericht»; 2) im bes. meist: «Friedensgericht» (so bes. im Westen, etwa Arlon) — en as awer och all Woch om J. — op de J. goën (s. Friddensgeriicht).
 
Jhust II männl./weibl. Vorname: «Justin(e)».
 
jhust (neuerdings gerne auch wie frz. ʒyst gespr.) Adj.: 1) «genau passend» — 't as j. (es stimmt) — da's eng j. Mooss (ein genaues Maß); 2) «zu genau, etwas eng» — d'Kleed as e bëss-che j., et markéiert (das Kleid liegt zu eng an); 3) bes. adverbial gebr.: a) «gerade, soeben» — en as j. fortgaang — wéi ech j. wollt jäizen, du si Leit komm — dat do as nawell j. gutt (gerade recht); b) «genau» — dat do as j. datselwecht (oder: de Konträr) — 't as j. mooss (giedelech) (paßt gerade) — ähnlich: dat do as j. méng Mooss (z. B.: ein großes Glas Branntwein) — Stëmmt et nët? Nëmme grad j.!; in adverbialer Funktion dafür auch: jhustament, jhustemang (auch wie frz. justement) — alle Varianten auch allein als bestätigende Antwort, Beifallskundgebung.
 
Jhustin (Ton: 1) weibl. Vorname: «Justine» — s. Jhust.
 
J(h)uwax M.: «Prügel, Hiebe» — wie Bombax, Bombes I/S. 130 — a wéi de Papp koum, du gouf et J.
 
ji (meist gedehnt) nebenInterj.: Ruf der Fuhrleute (steht im Gegs. zu hü — s. d.), meist zum Anhalten der Pferde, andernorts aber auch zum Antreiben — wie hopp (s. d.) in verschiedenen Schoßliedchen: Ji, ji, Päerdchen / Vun der Deiser Häerdchen/Vun der Deiser Millchen / D'Päerdchen huet e Fillchen usw. (cf. auch jupp — Deisermillen bei Grevenmacher).
 
Ji (kurz) M.: 1) «Pferd» (Ammenspr.); 2) «Steckenpferd, Schaukelpferd» — dafür auch: Jipäerd N., Jitata M. (dies auch auf die «Schaukel» allg. übtr. — cf. Hükoko), dafür auch Hi-, Hütata; der sub hopp vermerkte Kinderreim beginnt auch: Ji-, Ji-, (Jü-, Jü-) Jitata, sur le cheval de bon papa (Ton auf bon).
 
Jickel (lok. vereinzelt aus der Eifel u. jenseitigem Ourgebiet eingesprengt im nördlichsten Ösling) M.: «Emporbühne» (in der Kirche) — gemeinlux. meist dafür Duxall (s. d. I/S. 244); cf. auch Juck, Zinkel.
 
jickelen neben juckelen (stärker) intr. Verb.: «beweglich, locker sein» — den Heel jickelt am Stil.
 
Jicki Interj., Fluchwort in der Ra.: non di Jicki! (u. a. in Simmern belegt) — cf. Jhick III.
 
jidd, jidder, jiddwer (lok., bes. Mosel auch idder, äußerster Norden veraltet igder) indef. Pron./Adj.: «jeder» — Nominativ: altertüml. Belege aus Prairieblummen (amerika-luxbg.): e jidder huet e Kräiz ze droen (ein jeder hat ein Kreuz zu tragen), dat kann em do e jidder soën (das kann ihm da ein jeder sagen), in welcher Verwendung heute nur noch: jiddereen (cf. d. folg.) — jidd, jidder, jiddwer (daneben ebenso häufig: all Mënsch huet séng Feler) genau so auch F.: jidd, jidder, jiddwer Fra, und N.: jidd, jidder, jiddwer Meedchen (all Fra, all Meedchen) — dat do versteet dach jidder Dabo — veraltete Genitive: iddesch Mënsche Frënd daagt nët (jedes Menschen Freund taugt nichts), dir musst iech iddesch Fleesch enthalen (ihr müßt euch jedes Fleisches enthalten), auch noch rein pronominal: vun iddesch eng Grëtz (von jedem ein wenig) — iddesch Hëllef wär hei wëllkëmm (eines jeden Hilfe wäre hier willkommen — in welcher Verwendung heute jiddereen, also jidderengem séng Hëllef, allg. vorgezogen) dazu nordösl.: igdescherlee «verschiedenerlei» — Dativ: Jiddwer Geck gefällt séng Kap (im Nom.: jiddwer Geck lueft séng Kap), altertüml. in den Prairieblummen: em jidde séng Broscht (Dativumschreibung in der Funktion des possessiven Genetivs, heute nur noch: jidderengem séng Broscht).
 
jidderän, jiddwerän, jiddwid(e)rän, -een (auch idder-, gidder-, giddwer-, glicherän — lok. im äußersten Norden dafür igderdel — Wb. 06) indef. Pron.: «jedermann» — Flexion wie än, een (s. d. I/S. 55) — in mancherlei sprichwörtl. Raa. etwa: J. denkt 't éischt u sech (Nächstenliebe fängt bei sich selbst an) — J. as e Geck op séng Manéier (Aart — Ein jeder ist irgendwie närrisch) — Jidderengem säint, da kritt der Deiwel näischt — (lok. auch: de Rescht, wat rescht bleift) — Jidderengem säi Gu (Jedem nach seinem Geschmack) [Bd. 2, S. 238] — 't kann een nët jidderengem et gerecht maachen — Jidderengem säin Handwierk (Ga.: J. bleif bei séngem Handwierk), da fällt och kä Schneider vum Daach — J. priedegt fir séng Por (ein jeder ist auf seinen Vorteil, auf den seiner Gemeinschaft bedacht) — J. spiert säint (statt dessen Wb. 06: D'Welt as voller Péng, a j. spiert séng); Raa.: dat leeft jidderengem no (leichtlebiges oder heiratslustiges Mädchen) — e weess jidderengem säint, awer säint weess en nët (er sieht den Splitter im Auge des Nächsten usw.) — dat villt Resen as nët jidderengem sénges (paßt nicht jedem) — du kanns nët jiddwerengem no sénger Iele miessen.
 
Jiddermannsgréidel, -meedchen N.: «leichtlebiges Frauenzimmer» — cf. 't leeft jidderengem no.
 
Jiddchen M.: 1) «Jude» (eigtl. Diminutivum zu Judd — s. d.) — meist abfällig, spöttisch; 2) spaßh. Bez. für: «Mensch mit jüdischem Aussehen, jüdischem Gebaren, entwickeltem Geschäftssinn».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut