LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Kaart bis Kabeis-chen, Kapeis-chen (Bd. 2, Sp. 258b bis 261a)
 
Kaart (überlang — Var. des Tonvokals cf. Ltb. 2, aber Echt. kO:Art; Pl. Kaarten, Dim. Käertchen — s. d.) F.: «Karte» (im allgem.) — und zwar: 1) «Spielkarte» — in dieser Bed. kann das Sg. Kaart oft die Bed. eines Kollektivums haben — gängigste Raa. beim Kartenspiel: mer spille K. (mat der K. — Osten auch: mer spillen der Koart) — eng Partie K. — stéck(er) d'K.! (mische die Karten), dazu übtr. (Echt.): äich losse kän anere mein Koart stécken — hien hieft (coupéiert) d'K. (hebt ab) — ech gin (d'K. — verteile) — 't K. as vergin, gëf s'anescht — bedauernd heißt es dann: déi schéi K. déi ech (an der Hand) hat! — e kann d'K. emol nët gin — ech gi se fir hien — ech hu keng eenzeg (scil.: gutt) K. (erwëscht) — wat hun ech eng K.! — wéini bréngs de dann déi richteg K. (spills de déi richtig K. aus) ech hat se jo ugezunn? — déi K. kriss de geschloën — bekenn der Kaart — du fuddels ëmmer an der K. — en hat op déi falsch (alles op [Bd. 2, S. 259] eng) K. gesat — looss der nët an d'Kaart kucken! (auch übtr.: hie léisst sech nët an d'K. kucken «gibt seine Absichten, Geheimnisse nicht preis») — wann een zwou Kaarte gesäit, spillt et sech gutt — hal déng K. bei (un) dech, en huet jo déng K. gesinn, ier e séng opgehuewen huet — dat do as gefautelt, du has d'K. geluegt (ähnlich: gepäckelt) fir eis eranzeleën — elo leën ech d'Kaarten op den Dësch, 't as en operluegt Spill — e leet sech d'K. (Patiencespiel) — spaßh. heißt es: se spille mat der K. fir dem Käser säi Baart — 't mengt een, du géifs d'Kaarten nët kennen — wenn der Trompmécher keinen Stich erhielt, sangen die Gegenspieler: Der Herr von Falkenstein hat all sein Geld verjupp, -juppt, -juppt — d'K. as der Däiwel säi Gebietbuch — Namen der einzelnen Karten: Häerzer, Rauten (lok. Nordostrand: Eckstän) sin déi rout, Kräizer, Schëppen sin déi schwaarz Kaarten — Äss (selten Eentchen), Zweetchen usw., für Néngtchen, Zéngtchen auch Naang, Zaang — von den höheren Karten heißt es gelegtl. auch einfach: d'Siwen, d'Aacht usw., dann d'Biller nämlich: Bauer, Damm (spaßh. dafür auch Meedchen), Kinnek, Stippi (od. Joker, lok. gelegtl. Jockey) — e Mariage (Damm a Kinnek) — déi geschrimmegt Kaarten zielen (meist Äss a Biller), dat anert sin déi eidel (illeg) Kaarten (meist Zweetche bis Zaang — bei einzelnen Spielen zählt die Zaang zu den starken Karten) — eng fräi (féx) K. (von der man annimmt, daß sie nicht geschlagen werden kann — ähnlich: de Kinnek as héich) — eng blank K. (einzige Karte von einer Sorte — etwa: den Äss blank oder sec) — eng sécher K. (die nicht übertrumpft werden kann) — ech hat de ganzen Owend keng gebillt K. an der Hand (cf. Bild I/S. 111) — Namen der geläufigsten Spiele: Bank — Bauer — Belotte — Bridge — Chassecœur — Couleur — däitsche Mariage — Écarté (Ton: 2) — Éiweg — (zu) Gesellen — Gottessegen — Kujong — Lamock — Ligener (ähnl. auch: gereizt oder gefuddelt) — Mënsch — Mitt — Patience — Pikéit — Poker — Rammi — Schwaarze Péiter — Sechsasiechzeg — Skat — Stippi — Whist — Zwick; Raa. z. Wahrsagen aus den Karten: hien (si) huet mer d'K. (d'Kaarte) geschloën — ech loosse mer op der Fouer d'Kaarte schloën — cf. Kannerkaart; 2) «Landkarte» — gëf emol eng K. vum Land heihin — no ménger K. musse mer elo hei sin — du kanns d'K. jo nët liesen; 3) «Besuchskarte» (für das Komp. Visitekaart) — in dieser Bed. häufiger das Dim. Käertchen — ech war nët mat der Läich, ech hun eng K. ofgin oder geluegt — git mer är K. mat! — en huet em séng K. geschéckt (veraltet: früher Einladung zum Duell) gelegtl. noch spaßh.: hei as méng K. (ich nehme die Herausforderung an); 4) «Post-, Ansichtskarte» — en hätt mer awer wéinegstens eng K. kënne schécken — wa mer dosin, da schécke mer eng K. — häufiger Scherz: wann s d'uewe bas, schécks de mer eng K. (zu jem. der in der Nase bohrt); 5) «Eintrittskarte» — heute selt. als Billet; 6) «Mitglieds-, Abonnementskarte»; 7) «Fahrkarte» — seltener als Billet, heute vor allem ländlich, etwa von der (abgeschafften) Kleinbahn Nördingen-Martelingen: zu Noojhem op dem grousse Gar / Do waarden d'Leit ënner engem Birebam / De Chef dee klëmmt dann uewendrop / A geheit de Leiden d'Kaarten an d'Kopp (schon im Renert II, 51 heißt es dagegen: Am Waggon ouni Billet / Am Kelespill en Hond — cf. Bruch, Chemins de Fer et Patois, Cah. Lux. 1953 sub Billet) — heute ist mit Kaart meist ein «Wochen- od. Monatsbillet» (auch eng Knipskaart um Tram) gemeint — as är K. scho gepëtzt (geknipst)? — d'Kand kritt nach eng hallef K.; 8) «Speisen-, Weinkarte» — Garçon, bréngt mer d'K., wann Iech gelift — iesse mer no der K. (auch: à la carte — cf. auch Carte) oder huele mer de Menü?; 9) «Rationierungskarten» (zum Konsum von knappen Gebrauchsgütern in Kriegs- und Notzeiten) — den Ueleg geet op d'Kaarten (kritt een nëmmen op d'K./der K.) — ech hun näischt méi op der K. (letztes Wort betont: ich habe meine ganze Ration verbraucht) — 't as jo näischt op (betont) der K., ouni eis Reservë misste mer erhéngeren (die Rationen sind zu klein bemessen) — méng K. as ofgelaf; cf. auch die Komp. aus dem Frz., sub carte. — In der Bed. 1 gilt gelegtl. auch Blat, und zwar für die Einzelkarte, aber auch für die Gesamtheit der Karten, die man in der Hand hält, etwa: wat déngt mech dat schéint Blat, wann s du nët nozéis.
 
kaarten intr. Verb.: 1) «Karten spielen» — si hun de ganze Mëtteg gekaart; 2) «planen» — en huet ewell Méint laang (un där Saach) gekaart.
 
Kaarte(n)- [Bd. 2, S. 260] -blat N.: «Teilstück einer Landkarte großen Maßstabs»; -briet N.: «Kartenspielbrett»; -dësch M.: «Kartenspieltisch»; -fra F.: seltener für -schléiesch (s. d.); -gank M.: «Spielfolge»; -club M.: «regelmäßig beim Kartenspiel zusammentreffende Gesellschaft» — meist präziser mit dem Namen des Spiels bezeichnet: Bridge-, Skat-, Whistclub — Himmelfaartsdaag gi mer mam K. op d'Musel; -mudder F.: «leidenschaftlicher Kartenspieler» (auch: -raasseler); -owend M., -partie F.: 1) «regelmäßig beim Kartenspiel zusammenkommende (Abend)Gesellschaft»; 2) «der festgesetzte Zeitpunkt (Abend), an dem sich die Gesellschaft beim Kartenspiel trifft»; -pëtz F.: «Fahrkartenlocher» (Gerät, Vorrichtung); -pëtzert M.: «Eisenbahnschaffner, der die Fahrkarten locht»; -raasseler M., -raasselesch F.: «leidenschaftliche(r) Kartenspieler(in)»; -schléier M., -schléiesch F.: «Mann/ Frau, der/die aus den Spielkarten die Zukunft deutet» (auch allg. — abgesehen von der Prozedur: «Wahrsager(in)»); -spill N.: «Kartenspiel» (das Spielen u. die Gesamtheit der Kartenblätter) — d'K. as dem Deiwel säi Gebietbuch; -spiller M., -spillesch F.: «Kartenspieler(in)»; -tapis, -teppech M.: «Teppich, auf dem Karten gespielt wird» (meist wird nur das Simplex gebr.), auf Gasthaustischen vielfach mit eingewirkten Reklameschriften.
 
Kaascht (Nordosthälfte: Kaast, lok. Kaasch, Kasch, Pl. Käscht, lok. Ostrand Kääscht, Keescht, -st) I M.: zunächst allg. «geschichteter Haufen» —etwa e K. Holz, im bes.: 1) «zu einem Haufen zusammengestellte (7 bis 11, höchstens 15) Garben gemähten Getreides (früher auch von Flachsgarben)» — und zwar: eng Gaarf (gelegtl.: zwou Gaarwen oder en Dräibock) an der Mëtt (fällt gelegentlich weg), véier iwwer d'Kräiz, an all Eck erëm eng oder zwou an driwwer den Hutt (oder: eng Kap) — beim Hafer gelegtl. nur 12 Garben: néng stin der do an dräi driiwwer (s. auch Huewer-, Hueweschdosen); in dieser Bed. dafür auch: Tässel; 2) «geschichteter Garbenhaufen des in die Scheune eingebrachten Getreides» — Bauernregel: Wiederen (Gewitter) iwwer den diren Aascht fëllen dem Bauer Keller a Kaascht; 3) «Strohschober, Getreideschober auf dem Feld» — ech muss de K. nach decken.
 
kaaschten (-st-) trans. Verb.: 1) «Garben aufrichten» — d'Fruucht as scho gekaascht; 2) «anhäufen» — Wou as en? Doheem, säi Geld ze k. — as d'Holz gutt gekaascht?
 
Kaaschteplaz, -plätz F.: «Lagerplatz des Getreides in der Scheune» — dafür lok. Angelsberg etwa: Karschteplaz; lok. Waldbillig: Kasselplaz.
 
Kaascht (lok. im Gutland auch Kuescht, Kasch, Kuerscht, Korscht, Südwesten Koascht, Ostrand Koarscht, Koarsch, Echt. daneben bisw. auch Koarch) II M.: 1) «Karst» (Hacke mit zwei, drei oder vier starken Zinken zum Bearbeiten schwerer Böden, zum Hantieren des Stalldüngers); 2) «Gerät zum Umrühren des Mörtels» (in der Mörtelgrube) — dazu lok. das Adj.: e kuarschtigen Heel «Gartenhacke mit mehreren Zähnen»; cf. auch: Häl, Kapphäl.
 
Kaaschten M.: «Brotkasten» nur in einem bei de la Fontaine überlieferten Kinderreim: dat Brout dat läit am K. — cf. Kasten, Këscht.
 
Kaaschtel, Kaassel(t) M.: «häufige Anhöhenbezeichnung» (meist mit Befestigungsresten) — cf. auch Kastell; — dazu die Zussetz.: Kaaschteler Klaus F.: im bes. etwa: 1) «(Klause bei) Kastell an der Saar» (Grabstätte Johanns des Blinden von 1838 bis 1946); 2) Kapelle mit Kreuzweg zwischen Mondorf und Altwies (auf frz. Territorium).
 
Kaassi (dafür lok. Kassi — frz. cassis) M.: 1) «quer zur Straßenrichtung verlaufende gepflasterte Abflußrinne» (die in der Straßenrichtung verlaufende Rinne heißt: Revers, Kulang — beide Ton: 1); 2) «sprunghafter Übergang zwischen zwei Straßenteilen»; 3) «Art Kleinschlag» (der als Straßenbelag verwendet wird).
 
Ka(a)zpelt ON.: «Katzfelderhof» (bei Clerf).
 
Cabas, Kabbang, Kappang (alle Ton: 1; = frz. cabas) M.: 1) «Armkorb» (ursprüngl. aus Rohr oder Stroh geflochten, mit zwei Schlaufen od. Griffen, später aus schwarzem Wachstuch, neuerdings große Einkaufstasche aus Leder mit zwei Tragschlaufen und Patentverschluß); 2) früher: «Schulkorb für Mädchen»; 3) übtr.: «kindischer, flegelhafter, tölpelhafter Mensch» — (vgl. etwa: en ale Kuerf) — in dieser [Bd. 2, S. 261] Bed. dazu das Adj.: kabbazeg Adj.: «kindisch, tölpelhaft».
 
Cabaret (wie frz. aber Ton: 1), Kabarri, Kabarréi, Kabärri (alle Ton: 2) M.: 1) «Wirtshaus (mit Orchester und Gesang)» — Bedeutungsverengung des frz. cabaret, das seit dem 13. Jh. zuerst für die wall. Nachbarschaft erwiesen ist — 't as hei e Kaméidi wéi an engem C. — mir sin hei nët an engem K., zu dieser Bed. cf. Café (sub Kafféi) und Komposita; 2) «Schenkblatt, Kaffeebrett, Teegeschirr» (so etwa noch bei Ga. — ähnl. auch im Wall.) — in dieser Bed. dafür heute meist: Plateau; 3) nur in den eingelauteten Varianten (Kabarri usw.): «Streit, Geplärre, Zank (wie sie im Wirtshaus üblich sind)».
 
Kabbeli M.: «Plausch, Geflüster» — war fir e Kabbeli Pabbeli féieren déi do?
 
kabberdéngesch, bisw. kappeténgesch, -isch Adj.: 1) «kopfscheu, ärgerlich» — maach mech nit k.! (Arlon); 2) «eigensinnig, querköpfig» (cf. etwa: rabbelkäppesch); 3) «leicht verrückt, närrisch».
 
Kab(be)rioul F. = Gab(be)rioul (s. d.).
 
Kab(be)rioulchen M.: 1) «Handkarren, kleines Gefährt» (vgl. etwa Jabel); 2) spaßh. übtr.: «altes, geflicktes Auto».
 
Kabeis-chen, Kapeis-chen F.: «kleines Zimmer, Verschlag (etwa in einem Nebengebäude, einem Schuppen)» — gelegtl. auch für: «Arbeitszimmer (in einem abgelegenen Teil des Hauses)».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut