LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Katastroph bis Kaup (Bd. 2, Sp. 300b bis 303b)
 
Katastroph (-/stro:f) F.: «Katastrophe»; dazu das Adj. katastrophal.
 
Katchëssem M.: s. Kartchëssem.
 
Kategorie (kAtego·/ri·, kAtə-) F.: «Kategorie, Art» — da's déi nämmelecht K. Leit. [Bd. 2, S. 301]
 
kategoresch Adj.: «kategorisch».
 
kateren (lok. belg. Lux. u. lux. Westgrenze) intr. Verb.: «zanken» (= kazen).
 
Katettercher (Ösl.) Pl. F.: «Fischbeinstangen im Korsett».
 
Katisch (Ton: 1 od. 2) weibl. Vorn.: «Katharina» — Wb. 06 (gängigere Var. sub Katräin).
 
Catogan (wie frz.), Katto-, Kattegang (alle Ton: 1) M.: «aufgeschürzter Zopf» — schon Ga. berichtet: de C. as nët méi op de Moud; dafür bisw. Cadoga, Kartegang.
 
Katholik M.: wie hochspr. — iron. oder abschätzig: Katouli(er) M.: «Klerikaler» (politischer Ausdr.).
 
katoulesch Adj.: 1) «katholisch» — eng k. Familjen — auch adverbial: si hun hir Kanner (streng) k. erzunn; 2) «ehrlich, streng dem Gesetz, der Vorschrift entsprechend» (außerhalb des eigtl. Katholizismus) — nou bleift k. (beim Kartenspiel: fuddelt nët, bleift éierlech a brav) — méi k. wéi de Poopst (übertrieben orthodox, im Hinblick auf irgendeine Doktrin) — Wortspiel: bas de gedeeft? Neen, ech si k. (cf. däfen, defen I/187); 3) spaßh. vom Weinpanschen: e katoulesche Wiirt (en deeft de Wäin) — dee Wéngchen as k. (Wb. 06: dieser leichte Wein ist gut; heute aber auch: ist getauft — cf. däfen, defen I/187 sub 2); 4) spaßh.: gutt k. «reich».
 
Katräin, Katréng, Katrin, Katring (Ton: 1 oder 2) weibl. Vorn.: «Katharina» — cf. auch: Kat(i), Katisch, Kätt(i), Trin u. Var. — Spottvers (Mosel): Katrinchen mäin Hinchen, Katreinchen mäi Schweinchen — Echt: all Katrinnen hoa Kazestofft a säich, sot de Man, wi d'Fraleit iwerhaapt, hoat d'Fra geäntwert.
 
Katréngendag M.: «Fest der hl. Katharina» — Volkslied: Owes op K., huet de Kueder der Kaz säi Geld vermaach — das Fest der «catherinettes» (unverheirateten Mädchen über 25 Jahre) in Verb. mit dem Innungsfest der Putzmacherinnen ist neuerdings aus Frankreich übernommen worden.
 
Katräinenuelech M.: «spanisches Fliegenöl» (Wb. 06).
 
katrakatt, quatre-à-quatre Adv.: «eiligst» — en as k. d'Trap erofkomm.
 
Katterwang, Quatre-Vents ON.: 1) belg. Weiler unweit Arlon (an der Straße nach Bastogne); 2) alleinstehendes (Wirts)Haus an einer Straßenkreuzung zwischen Kehlen und Keispelt; 3) Häusergruppe u. Flurbezeichnung südwestl. von Mersch.
 
Kattubel, Kaddubbel, Kadubel, Kaduppel M.: = Kartubel (s. d.).
 
Katz F. u. M.: 1) «Erbrochenes» — ech sin am (an der) K. ausgerëtscht; 2) übtr.: «Ärger, Zornesausbruch, Protest» — ech hun de ganze K. op mech kritt.
 
katzen (lok. phV. des Tonvokals cf. Ltb. 33) intr. Verb.: 1) «sich erbrechen» — et hieft mer, ech muss k. (cf. hiewen II/159 sub C) — 't as mer fir ze k. (ich empfinde Brechreiz) — übtr.: 't as fir ze k. (Ausruf des Unwillens) — gelegtl. trans.: e katzt sech d'Häerz, d'Träipen aus dem Leif; 2) übtr.: «von sich geben» — ah, déi Kéier muss d'awer k. (Geld gezwungen ausgeben) — auch trans.: katz alles eraus (erëm), da gës de méi liicht (sprich dich aus, das wird dich erleichtern) — en huet mer alles duer gekatzt (unwillig gesagt) — auch absolut: «streiten, zanken» — si k. de ganzen Dag mateneen — cf. auch erëmkatzen I/284 und auskatzen I/41; 3) «husten, mit Neigung zum Auswerfen» — ech hun ewell de ganzen Dag gekatzt; dazu die Abl.: Gekatz N. — wat as dat e G. an deem Haus — e G. a keen Enn; 4) «aufsprühen, brodeln» (im Hochofen) — Esch/Alz.: de Goss katscht.
 
katzeg (Echt. katzig, neben koazig) Adj.: 1) «ekelhaft, unangenehm» (meist übtr.) — da's eng k. Geschicht — Ga.: déi Fra as nët esou k. (die Frau ist so häßlich nicht); 2) «ungemütlich, sehr schlecht gelaunt, zanksüchtig» (meist dafür granzeg — s. d.) — Wb. 06: e katzege Mënsch; 3) katzeg oder fatzeg Dänn «die gewöhnliche Kiefer, Föhre»; 4) bisw. wie fatzeg sub 3 (I/S. 306).
 
Katzejammer (Wb. 06) M.: «Katzenjammer» (offenbar aus der Hochspr. — möglicherweise mit katzen in Verbindung gebracht) — dafür meist: ech hun en décke Kapp, (d)e Kueder.
 
katzereg (lok. phon. Var. wie katzen) Adj.: «zum Erbrechen neigend, elend» — 't as mer k. — ech si k. — 't gët mer k.
 
Katzert I M.: 1) «Mensch, der viel spuckt und hustet» — d'Katzerten aus dem Spidol; 2) «Husten mit Neigung zum Auswerfen oder mit Brechreiz» — ech gin dee K. einfach nët lass — en huet de K.; auch: Kätzer.
 
Katzert II (Echt.) M.: «Karzer» (früher ein Gemach im Schulhaus, wo die Schulkinder zur Strafe eingesperrt wurden). [Bd. 2, S. 302]
 
Katzhaf (bisw. Kaz-) M.: 1) «Gelichter, Pöbel»; 2) allgem.: «Menschenauflauf, ungeordnetes Getriebe».
 
katzgro Adj.: «schimmelig» (bes. von Fässern) — cf. auch: kazgro.
 
cau- gespr. ko- ko:- in frz. Lehnwörtern: alphabetisch sub Ko- eingeordnet.
 
kauderen intr. Verb.: «kleinlich zanken, murren, andauernd auszusetzen haben».
 
Kauderwelsch M. (N.): wie hd. — cf. auch Kauterer.
 
Kaul, dafür Koll in ländlichen Mundarten — s. Ltb. 76 — (Dim. Kailchen, Këllchen —s. d.) F.: «Vertiefung» im allgem. — und zwar: 1) «Grube von geringer Tiefe im Boden» — 't si vill Kaulen am Wee, d'Kar as hin an hier getierkelt — d'Hénger leien an de Kaulen (die Hühner liegen in den von ihnen gescharrten Gruben) — d'Kanner triede sech Kaule mam Talong, fir mat de Wäck ze spillen (die Kinder treten sich Gruben mit dem Absatz, um mit den Knickern zu spielen), das Spiel heißt dann: an der K., an de Kaulen oder auch Kail(er)ches, der Spielverlauf: Wann dräi Kaule getruede sin (op aner Plaze geet et duer mat enger), gët ofgezielt, fir erauszefanne wien ufänkt. Vun der Mol aus geet et dann op déi éischt K. lass, wien drageréit, rifft «Méng éischt». Da schéisst en op déi zweet K. Wien nët an d'K. kënnt, muss leie bleiwen, déi aner kënnen en elo knällen oder diksen (s. d. I/209). Wie séng Wäck fir d'éischt an de Kaulen (oder an der K., wann nëmmen eng do as) huet, deen huet gewonn. Déi éischt Kaul heescht dacks Ukaul (Anwurfgrube); 2) «geringe Vertiefung, Unebenheit in glatten Flächen» — d'Mauer as nët riicht, 't si lauter Kaulen dran — en huet eng K. an d'Bett geschlof (er hat gut und fest geschlafen) — dat aartlecht Këndchen huet eng K. am Bak, am Kënn (in dieser Bed. häufig das Dim.) — vun de Pouken (Pocken) kritt ee Kaulen (Poukekaulen) an d'Gesicht — pass op, du drécks eng K. an de Blech (spaßhaft, um etwa die Qualität eines Autos zu bemängeln) — die Lochseite des Béckel II (s. d. I/95) heißt Kaul oder Kailchen, im Gegensatz zum Bockel (Höckerseite — dies I/128 nachzutragen): mer hun d'Béckelen (Spillschanken, s. d.) an d'Luucht gehäit, an wann et a Kaulches oder a Kailches war, dann hun d'Kaule missen no uewe leien, «a Bockelches» hun d'Bockele missen uewe kommen. Déi richteg gefall waren hu mer op d'Säit geholl, eng dervu war de Fénkel (dies I/323 nachzutragen). Elo hu mer de Fénkel an d'Luucht gehäit an dobäi probéiert, déi Schanken déi a Bockelches lougen, a Kaulches ze kréien — oder emgedréit. Wann d'Béckelen nët sollten a Kaulches an och nët a Bockelches leien, dann huet et geheescht «elo spille mer a Stoches» (die Knöchelchen stehen auf ihrer Schmalseite — gespr. /Sto·çəs), déi dann nët richteg lougen, déi waren «a Leeches» (auf der Breitseite liegend). Wa mer däers midd waren, dann hu mer Händches gespillt (dies II/133 nachzutragen — die Knochen wurden hochgeworfen und mit der hohlen Hand oder dem Handrücken aufgefangen). Déi laanschtgefall sin, déi hu mer da misse schrapen (s. d.); 3) «tiefe Stelle im Bach» (= Dëmpel sub 2 I/202) — dafür auch: Moukekaul (stehendes Wasser, Pfuhl) und Päerdskaul (etwa Päerdskoll bei Simmern in der Eisch); 4) «Mulde, Bodensenkung, kleines, enges Tal» — si wunnen an der K. — elauter Kaulen a Koppen (hügeliges Gelände) — häufig als Grundwort in Flurnamen (etwa Guckuckskaul südöstl. Bonneweg, Wollekskaul bei Lenningen (= Briechkaul unten sub 5/c), Wollefskaul bei Greiveldingen, an der Kaul bei Wiltz); 5) «enges, düsteres Gasthaus» — an der K. — auch: Bluttkaul, in Echt.: Pafekaul «Versammlungslokal der klerikalen Anhänger» (früher); 6) Landwirtschaft, Gartenbau: a) «Miete» (in welche Kartoffeln, Runkelrüben, Möhren für den Winter eingemietet werden) — wat mer nët an de Keller kréien, dat kënnt an d'K. — Gromperekaul (Kartoffel miete), Rommele-/Rommelskaul (Runkelrübenmiete), Muertekaul (Möhrenmiete); b) «Jauche-, Mistgrube» — mer mussen haut nach d'K. ausféieren (wir müssen heute noch Mist, Jauche aufs Feld fahren) — Mëschtekaul (Mistgrube), Piffkaul (Jauchegrube); c) «Flachs-, Hanfbreche» = Briechkaul I/154 sub 1, Wollekskaul (Walkgrube), dafür auch Dar I/183; d) «Schindergrube» — Schënnerkaul, Schënnkaul (Beyren); e) «Setzgrube für Kartoffel, Bohnen» — mer mussen nach d'Kaulen haën (beim Kartoffelpflanzen mit der Hacke die Löcher hauen) — wann d'Kaulen zougeschäert [Bd. 2, S. 303] sin, mussen d'Gromperen engem noruffe kënnen (d'Kaulen däerfen nët ze déif sin) — elo hu mer d'Bounen emol an de Kaulen (hätte mer se nach gutt eraus!); 7) Industrie, Handwerk: a) «Grube, Ort, wo Baumaterialien gewonnen werden» — e schafft an, op der K. — Gëps- Kalleks-, Leem-, Sand-, Steekaul (Gips-, Kalk-, Lehm-, Sandgrube, Steinbruch); b) «Erzgrube, bes. im Tagebau» — Äerz-, Eisekaul (häufig als Flurname); c) «Vertiefung, in welcher einer der Dilleschneider beim Zersägen der Baumstämme zu Dielen stand» — Seekaul (Sägegrube); d) «Gerbergrube» — Loukaul; e) «Grube, in welcher die ausgepreßten Treber abgelagert werden zur Kompostbereitung» — Balegkaul; 8) «Leere, Gefühl der Leere» — in der Ra.: ech hun eng K. am Mo, dat gët eng K. an de Mo (cf. frz. «cela creuse») — im übrigen cf. Akaul (I/16), Äschekaul (I/59).
 
kauleg (lok. phV. wie d. vor.) Adj.: «mit Vertiefungen versehen, uneben» — d'Grompere si k. (gute Kartoffeln sollen glat, schliecht sein).
 
kaulen intr. Verb.: 1) «Laichlöcher machen» (vom Lachs, weil er dabei Löcher in das Flußbett wühlt); 2) «Löcher hacken zum Kartoffelpflanzen» — ech hu scho gekault fir Gromperen ze setzen.
 
Kauleseecher M.: «kreuzdummer Kerl, Tölpel» — erklärend: e mécht nach Kaule fir dran ze pissen, wéi déi kleng Kanner.
 
kaum (lok. phV. cf. Ltb. 79) Adv.: «kaum» — und zwar: 1) der Grundbed. entsprechend: «mit Mühe, schwer» — en huet et kaum fäerdeg bruecht — ech hun e k. verstan — en as k. zur Dir erakomm mat deem Miwwel — 't as k. der Wäert (es lohnt sich kaum) — in all diesen Verwendungen häufiger: bal nët, knapps; 2) «wohl nicht» — du wäerds dech k. erënneren — dat do as k. fir d'éischt gewiescht; 3) alleinstehend, als negative, ausweichende Antwort: Menge de, et géif besser Wieder? Kaum — auch einwerfend: Hie gët dech Meeschter. (Wuel) kaum — in solchen Raa. gerne mit dem potentialen Konjunktiv vor Verben der Meinungsäußerung verbunden: ech gleef kaum, ech mengt kaum, ech wësst kaum — dafür häufig: schwéierlech; 4) temporal: «eben, gerade erst» — en hat et k. gesot, du war et (och scho) geschitt — auch an der Spitze des Satzes (mit Umkehrung des Satzbaus): kaum hat ech d'Wuert aus dem Monn, du war et mer scho leed — ech hat de Läffel k. aus dem Monn (ich war eben erst fertig mit Essen); 5) in Verbindung mit datt/dass als paratakt. Konjunktion gebr. (wie in der deutschen Literatursprache des 18. Jhs. geläufig): kaum datt ech d'Kéier krut — wat hänkt en Niwwel dobaussen, kaum datt een d'Hand vru séngen Aë gesäit — k. datt e mer gelount huet (er hat meinen Gruß kaum erwidert) — auch in den Verwendungen 3 und 4 häufig dafür: knapps.
 
Kauneref ON.: «Kaundorf» — Gemeinde Mecher, Kant. Wiltz — 100.
 
Kaunitz (Ton: 1) M.: 1782 an der ganzen Obermosel dem schlechten und sauren Wein dieses Jahres beigelegter Spitzname (Anspielung auf den wegen seiner Fiskalpolitik beim Adel und der höheren Geistlichkeit unbeliebten Reichsfürsten Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg 1711-1794, der seit 1753 Hof- und Staatskanzler und seit 1756 niederländischer u. italienischer Kanzler war); ähnlich wurde der schlechte Wein des Jahres 1866 Bismarck (dies I/114 nachzutragen) genannt; cf. auch Garibaldi sub 2.
 
Kaup (Dim. Käipchen) F.: 1) «Frauenhaube aus Tuch von altmodischer Art» (tief in den Kopf gezogen und eng anliegend — bes. «Nachthaube») — ech loosse mer d'K. nët iwwer d'Aën zéien (ich gehe nicht so leicht auf den Leim); 2) «Federbüschel am Kopfe einiger Vögel» — dazu das Adj.: kaupeg (s. d.) — in dieser Bed. häufig bes. das Dim. Käipchen (ähnlich auch: Häip sub 4/c); 3) «schwarzer Belag an Pferde- oder Saubohnen» (cf. Kap sub B, 4) — Boune mat Kaupen — d'Boune sin nach nët zeideg, se hun nach keng Kaupen (cf. Kauperten).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut