LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Kälespill bis Kär(e)cher (Bd. 2, Sp. 317a bis 320a)
 
-spill N.: 1) «Kegelspiel» (als Tätigkeit) — en as de ganzen Dag beim K.; 2) «Kegelbahn, Miniaturvorrichtung zum Kegelspiel» — ech gouf empfaange wéi den Hond am K. (ich war unerwünscht) auch einfach: ech war den Hond am K.; -spiller M.: «Kegelspieler».
 
Källefchen (Pl. Källefcher, Kälwercher) N.: = Dim. zu Kallef (s. d.) — dazu bes. die spaßh. Ra.: en huet e K. geluegt, gemat (er hat sich erbrochen) — do läit e K. (da liegt Erbrochenes).
 
kälsch Adj.: «kölnisch» — substantiviert: Kälsch M.: 1) «Barchent, Zwillich» (so schon bei Ga.); 2) «kölnisches Gewebe aus Flachs und Baumwolle, das besonders zu Kissenüberzügen diente» (meist buntgewürfelt).
 
Kälschwaasser N.: «kölnisches Wasser» — wofür heute fast ausschließlich der frz. Ausdruck Eau de Cologne (o·tkO/lon gespr.) — gelegtl. lok.: Källechwaasser.
 
Kälwen (Ostrand Kälwin) F.: 1) «junge Kuh, die zum ersten Mal trächtig ist oder gekalbt hat»; 2) lok. lediglich: «einjährige, zweijährige Kuh».
 
Kälwer Pl. N.: zu Kaalwer, Kallef (s. d.) — im belgischen Westen (kε:əlvər): «(Loh-)Rinden von einem Meter Länge» (ungefähr die Hälfte der Schäerzen — s. d.) — auch im benachbarten wallonischen Anlier heißen die kleineren Rindenbündel vês (= «veaux»); die Kälwer werden zu Ranner (= 50 kg) zusammengebunden.
 
kämmen (lok. phV. cf. Ltb. 12) trans. Verb: 1) «die Haare kämmen» — dagegen bez. stréilen (s. d.) eher das Kämmen der Haustiere — du bas erëm eng Kéier nët gekämmt — kämm der d'Hoer aus den Aën, aus der Stir! — ech wor nët gekämmt an nët gewäsch, wéi de Besuch koum; 2) «frisieren» (den ganzen Hergang der Damenhaarpflege begreifend) — du bas haut aparti schéi gekämmt — d'Coiffeuse huet mech schlecht gekämmt — dagegen bezeichnet opkämmen das häufigere (tägliche) Nachfrisieren der Haare; 3) Landwirtschaft: a) «den Flachs, die Wolle kämmen»; b) «mit dem Rechen auf der abgemähten Wiese, auf dem Stoppelfeld die Reste zusammenscharren» — dafür gängig auch schären; c) «mit dem Rechen das lose Heu von dem geladenen Wagen abstreifen» — auch: ofkämmen; 4) «scharf rezensieren, bekritteln» — wann déi zwou zesummekommen, da gët d'ganz Noperschaaft gekämmt — si hun d'Thiaterstéck elle gekämmt an der Zeidong; 5) gelegtl. refl.: «sich in den Haaren liegen».
 
Kämmer M.: 1) «Name einer hellfahlen Kuh, eines gelbbraunen Pferdes»; 2) übtr.: «Kosename für ein Mädchen mit strohbleichem Haar» — du wäisse K.
 
kämol, kämools, kee- Adv.: «keinmal, nie» (auch: keng Kéier) — en as k. doheem — oft mit naiver Häufung der Negationen: en huet nach k. kengem näischt fir näischt gin — ämol as k. — dat do as k. wouer (gar nicht wahr) — du hues awer och k. Zäit(s) fir mat ze goën — cf. ämol I/57.
 
kän, keng, käänt (keen, keent) Flexion s. än, een I/55 indefin. Pron.: «kein(er), keine, kein(es)» — Spww.: D'Nout kennt kä Gesetz (Not kennt kein Gebot) — 't as kee Papp a keng Mamm esou arem, se halen hir Kanner warem (Elternliebe meistert die Armut), häufige sprichwörtliche Wendung [Bd. 2, S. 318] zur besonderen Charakterisierung einer Eigenschaft, einer Neigung (cf. etwa: 't as keen Dëppen esou kleng, et fënt säin Deckel), auch idiomatisch: 't as em keng Aarbecht ze schwéier, 't as em kee Gank ze wäit usw. — Wou kee Mann as, do as kee Rot, a wou keng Fra as, do as kee Stot (der Mann weiß Rat, die Frau gewährleistet die Häuslichkeit), ähnlich (Echt.): kä Man am Ho'us, kän Hëllef, kän Fra am Ho'us, kän Trust — fäärt keng Maus! (sei kein Feigling) — ech fäerten nët, a wann och k. kënnt; gepaarte Verneinungen: kee Kand a kee Kënn (keine Kinder u. keine Verwandten) — kän alles a kän näischt (gar nichts) — kee Middel a kee Kiddel (unförmig) — keng Mam a keng Ham (sehr mager) — keen haalwen a kee ganzen (kein halber Sou und kein ganzer Sou), ähnlich: kee rouden a kee wäissen (keine Gold-, Kupfermünze u. keine Silber-, Nickelmünze) — en huet keen an e weess keen (mittellos) — fir keng Welt (kee Geld) a kee Präis — kee Batz a kee Fatz — kee Kapp a keen Aasch — kee Kapp a kee Schwanz — keen Hënnescht a kee Viischt — kee Schäiss a keen näischt — kee Gott a kee Gebott; andere formelhafte Verbindungen: dat as keng Aart a Weis auch: keen Aart a keng Weis (kein Benehmen) — kee Batz, keng Boun, keen Dubbel, kee Fatz, keng Grimmel, keng Spur, kee Spoun sind geläufige Bsp. absoluter Verneinung (ähnlich aber auch: nët déi Boun, nët déi Grimmel) — keng Nout, keng Baang (deine Furcht ist unbegründet, aber auch: deine Berechnung stimmt nicht) — dat huet mech kee Sou, keen Zantim kascht (kostenlos) — dat kascht dech dach keng Méi — keng Uersaach (bitte sehr, als Antwort auf einen Dank) — kee Mënsch, keen Deiwel, kee Schwanz weess Bescheed (niemand) — hien as keen Hor besser — (ech hu) keng Anong (ich weiß nichts davon) — dat as keng Klengegkeet — dat léisst mer keng Rou — en huet keng Rou (am Leif) — e réiert keng Oder (am Leif) — hatt as keng Grëtz (betont) houfreg (sie ist sehr eitel) — en huet keng blatzeg Unnénge vun der ganzer Affär (keine blasse Ahnung) — kee Schotz Pollever (kee Fascht) wäert — do as kee Geschéck; Besonderheiten des Gebrauchs: ech brauch kengem sénger (ich brauche niemandes Beistand) — dat do as kengem säint (das gehört niemandem) — hien (d'Nuecht) as kenges Mënsche Frënd (er ist niemandes Freund) — kenges näischt (von nichts etwas) — e wollt däers enge keent an däers anere keent, a wéi en ausgefiederméchelt hat, du hat e kenges (er wollte nichts von der einen und nichts von der anderen Sorte, und als er er fertig war mit Zaudern, da hatte er von nichts etwas) ähnlich: wëlls de däers hei oder däers elo? Kenges! — du stierfs kenges gudden Doud — dat do si keng esou gutt Drauwe wéi eis (das sind keine so guten Trauben wie die unsrigen) aber auch: keng esou eng gutt Drauwen, keng esou eng schéi Bicher (wo zum Pl. keng «keine» auch noch ein seltsamer Pl. eng «eine» = «welche» treten kann) — en hätt gär Wäin, awer keen esou (en) deieren, auch im Pl.: ech wëll Blummen, awer keng esou (eng) deier; häufig elliptisch gebraucht: hänk mer keng op! — ech hu kee gelooss — hien huet keng gutt (Gedanken) an der Kopp — Ableitungen und Zusammensetzungen sub kenger-, kenges-.
 
Känki M.: 1) «Petroleumlampe» (frz. quinquet) — geringschätzig für «schäbige Beleuchtung» — dee K. liicht ewéi eng Rauliichtchen — de K. dämpt — fänk, maach de K. un — maach de K. aus; 2) spaßh. im Pl. Känkiën: «Augen» (cf. Käik); 3) gelegtl. spaßh.: «Nase» — botz däi K.! — du kriss eng bei de K. (= eng op d'Nues) — wat huet deen e K. am Gesiicht (große Nase).
 
Känkis- -biischt F.: «Bürste zum Reinigen des -glas (s. d.)»; -bull F.: «der runde Petroleumbehälter des Känki»; -geliichts N.: «unvollkommene Helligkeit»; -glas N.: «röhrenförmiges Glas der Petroleumlampe» — ech sin esou goureg gin, ech wier duerch e K. gaang; -glob F.: «bauchiger Lampenschirm aus Milchglas»; -uelech M.: «Petroleum»; -wick F.: «Docht der Petroleumlampe».
 
Kännchen (Pl. Kännercher) F.: = Dim. zu Kan — bes.: 1) «die Fläschchen und Kännchen, in denen die Meßdiener dem Offizianten Wein und Wasser auftragen»; 2) «Ölkännchen» (zum Schmieren von Haushaltsmaschinen); 3) «Petroleumkännchen» (zum Känki).
 
Käppchen I (Pl. Käppercher) F.: = Dim. zu Kap (s. d.) — bes. «Mütze des [Bd. 2, S. 319] Kleinkindes» — ech hun em d'K. gestréckt (ich habe ihm die (Tauf)Mütze gestrickt) — elo hun ech em eng rosa K. gestréckt, an elo as et e Meedchen (Knaben werden rosa, Mädchen hellblau gekleidet) — den Ziniklees-chen huet eng gëlle K. op der Stir (St. Nikolaus trägt eine goldene Bischofsmütze) cf. Haifchen — dafür bisw.: Kiepchen;
 
Käppchen II (Pl. Käppercher — lok. phV. cf. Ltb. 12) M.: = Dim. zu Kapp (s. d.) — bes.: 1) «Briefmarke» (ursprüngl. mit dem Kopfbild des Fürsten) dafür heute weitgehend nur noch Tiber (am Ostrand, etwa Echt.: auch Fräimark), bisw. ans Hd. angelehnt: Bréifmark — Komp.: Bréifkäppchen; 2) «intelligentes Kind» — en dichtege K. — en helle K.
 
käppen trans. Verb.: 1) «köpfen» — dofir kann een een awer nach nët k. (wenn jem. gleich die strengste Bestrafung fordert) — a wa se mech k. déiten, ech méich et nët, ähnlich: da loossen ech mech k., da kënne se mech k. — e léiss sech derfir k. (hartnäckig, störrisch) — mer hun en Hong gekäppt — spaßh. beim Spiel: elo gës de gekäppt (jetzt verlierst du); 2) «heimlich entrahmen» — d'Mëllech as gekäppt (entraamt, gedréit, gejhummt, geschmännt) — gekäppte Mëllech (entrahmte Milch); 3) neben häufigerem këppen: «überflüssige Äste, Spitzen entfernen» — en huet d'Spaléierbäm gekäppt — auch: «böswillig umbrechen», etwa: hënt huet een eis Dännebemercher all gekäppt — in dieser Bed. dafür auch käipen II, käizen
 
Käpperchen (lok.) M.: «Nachharke» (zum Kappen) — auch: Giedkäppchen.
 
käppesch Adj.: «eigensinnig» — Abl.: Käppeschkät F.: «Eigensinn, Störrischkeit» — cf. auch: déck-, käil-, klatzkäppeg, kappstänneg, ampässeg.
 
Käppi I M.: «leichte Soldatenmütze ohne Schirm» — dafür auch: Kepi.
 
Käppi II (Ammenspr.) M.: «Köpfchen» (des Kleinkindes) — schlo de béise K. — d'Kënni huet Bobo um K.
 
Kär (stadtlux. Kier, Ga.: Kièr -jε-, ostlux. mit Echt. Käier, im Ösl. nördlich einer schematischen Linie Bauschleiden-Hoscheiderdickt-Hosingen ist die Konsonantengruppe -rn im Sg. als -rən erhalten: Kären, Kiären, Kiärren — im übrigen cf. Ltb. 22 — Dim. Käerchen, Pl. Kärercher) M.: 1) «Kern einer Baumfrucht» (bei Kernoder Steinobst) — mat deem as nët gutt Kiischten iessen, hie léiss engem knapps d'Kären — zu Kindern: iess esouvill Quetsche wéi s de wëlls, awer vergiess nët d'Kären erauszespäizen — hie späizt engem d'Kären an d'Gesiicht (achtet unsere Rechte gering) — bei Steinobst ist neben Kär häufiger Stän, Steen (s. d.) gebr.; 2) «Nußkern» — Wien de K. wëllt hun, dee muss d'Noss krächen; 3) «einzelne Beere» — e K. Bier (in dieser Bed. in Stadtlux. vorzüglich Kier); 4) «Korn» (Getreide, Salz, Pfeffer) — du muss d'Kären aus den Éige pellen (auch: d'Éigen auskären — die Körner aus den Ähren klauben) — et feelt nach ee Kär Peffer op der Zalot — 't as mer e Käerche Stëbs an d'A geflunn — 't gët dët Joer kee K. (das Korn erträgt wenig) — 't as verdréchent am K.; 5) «das gute, feste Innere der Materie» — de Metzeler huet mer e Büfdeck aus dem K. erausgeschnidden — beim Schlachtvieh: Broschtkär (s. d. I/158) — en huet mam Beilen duerch d'Schäerz (Rinde) an duerch de Splënt (weiche Holzschicht unter der Rinde) bis an de K. (bis an d'Häerz) vum Holz gefacht (das festeste Holz im Stamminnern) — de Buedem as am K. ausgedréchent — en as am K. gesond (eher als kärgesond); 6) «das Innerste des Gemüts, des Charakters» — dat geet engem (an d'Häerz) bis an de K. — en huet eng rau Schuel, awer e gudde K. — Echt.: de Käier muss voan Oafanks oa kommen (das Wesen eines Menschen muß sich schon im Kindesalter zeigen) — de K. vun der Saach hues de nët kapéiert (das Kernproblem) — de K. ass gutt, faul, verduerwen, gesond, an der Rei.
 
kär-/Kär- (Bestimmungselement mit superlativischer Bed.) -dréchen Adj.: «total getrocknet, ausgedörrt»; -gesond Adj.: «kerngesund»; -holz N.: «Innerstes des Stammes» — haart ewéi K.; -lieder N.: «festes Sohlleder»; -stéck N.: «bester Teil einer Materie, beste Parzelle (Land)».
 
käreg Adj.: 1) eigtl.: «mit Kernen versehen, (grob-)körnig» — ech hun déi k. Drauwen nët esou gär — dee Pudderzocker as k. — du hues d'Zooss schlecht verréiert, si as k. oder: grijheleg (II/80); 2) übtr.: «innerlich fest, deftig, kräftig» — an denen Dierfer schwätze se nach eng k. Sprooch; 3) «würzig» — eng k. Bir (= gekraidert aromatische Birne). [Bd. 2, S. 320]
 
Kärech, Käerch ON.: «Kœrich» — Gem. Kœrich, Kant. Capellen — 311; um Arlon dafür: Kierech.
 
Kär(e)cher M.: «Kärrner» — dazu die Familiennamen: Kerger, Kariger, Carier(s).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut