LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Känkisuelech bis Kätzchen (Bd. 2, Sp. 318b bis 321a)
 
-uelech M.: «Petroleum»; -wick F.: «Docht der Petroleumlampe».
 
Kännchen (Pl. Kännercher) F.: = Dim. zu Kan — bes.: 1) «die Fläschchen und Kännchen, in denen die Meßdiener dem Offizianten Wein und Wasser auftragen»; 2) «Ölkännchen» (zum Schmieren von Haushaltsmaschinen); 3) «Petroleumkännchen» (zum Känki).
 
Käppchen I (Pl. Käppercher) F.: = Dim. zu Kap (s. d.) — bes. «Mütze des [Bd. 2, S. 319] Kleinkindes» — ech hun em d'K. gestréckt (ich habe ihm die (Tauf)Mütze gestrickt) — elo hun ech em eng rosa K. gestréckt, an elo as et e Meedchen (Knaben werden rosa, Mädchen hellblau gekleidet) — den Ziniklees-chen huet eng gëlle K. op der Stir (St. Nikolaus trägt eine goldene Bischofsmütze) cf. Haifchen — dafür bisw.: Kiepchen;
 
Käppchen II (Pl. Käppercher — lok. phV. cf. Ltb. 12) M.: = Dim. zu Kapp (s. d.) — bes.: 1) «Briefmarke» (ursprüngl. mit dem Kopfbild des Fürsten) dafür heute weitgehend nur noch Tiber (am Ostrand, etwa Echt.: auch Fräimark), bisw. ans Hd. angelehnt: Bréifmark — Komp.: Bréifkäppchen; 2) «intelligentes Kind» — en dichtege K. — en helle K.
 
käppen trans. Verb.: 1) «köpfen» — dofir kann een een awer nach nët k. (wenn jem. gleich die strengste Bestrafung fordert) — a wa se mech k. déiten, ech méich et nët, ähnlich: da loossen ech mech k., da kënne se mech k. — e léiss sech derfir k. (hartnäckig, störrisch) — mer hun en Hong gekäppt — spaßh. beim Spiel: elo gës de gekäppt (jetzt verlierst du); 2) «heimlich entrahmen» — d'Mëllech as gekäppt (entraamt, gedréit, gejhummt, geschmännt) — gekäppte Mëllech (entrahmte Milch); 3) neben häufigerem këppen: «überflüssige Äste, Spitzen entfernen» — en huet d'Spaléierbäm gekäppt — auch: «böswillig umbrechen», etwa: hënt huet een eis Dännebemercher all gekäppt — in dieser Bed. dafür auch käipen II, käizen
 
Käpperchen (lok.) M.: «Nachharke» (zum Kappen) — auch: Giedkäppchen.
 
käppesch Adj.: «eigensinnig» — Abl.: Käppeschkät F.: «Eigensinn, Störrischkeit» — cf. auch: déck-, käil-, klatzkäppeg, kappstänneg, ampässeg.
 
Käppi I M.: «leichte Soldatenmütze ohne Schirm» — dafür auch: Kepi.
 
Käppi II (Ammenspr.) M.: «Köpfchen» (des Kleinkindes) — schlo de béise K. — d'Kënni huet Bobo um K.
 
Kär (stadtlux. Kier, Ga.: Kièr -jε-, ostlux. mit Echt. Käier, im Ösl. nördlich einer schematischen Linie Bauschleiden-Hoscheiderdickt-Hosingen ist die Konsonantengruppe -rn im Sg. als -rən erhalten: Kären, Kiären, Kiärren — im übrigen cf. Ltb. 22 — Dim. Käerchen, Pl. Kärercher) M.: 1) «Kern einer Baumfrucht» (bei Kernoder Steinobst) — mat deem as nët gutt Kiischten iessen, hie léiss engem knapps d'Kären — zu Kindern: iess esouvill Quetsche wéi s de wëlls, awer vergiess nët d'Kären erauszespäizen — hie späizt engem d'Kären an d'Gesiicht (achtet unsere Rechte gering) — bei Steinobst ist neben Kär häufiger Stän, Steen (s. d.) gebr.; 2) «Nußkern» — Wien de K. wëllt hun, dee muss d'Noss krächen; 3) «einzelne Beere» — e K. Bier (in dieser Bed. in Stadtlux. vorzüglich Kier); 4) «Korn» (Getreide, Salz, Pfeffer) — du muss d'Kären aus den Éige pellen (auch: d'Éigen auskären — die Körner aus den Ähren klauben) — et feelt nach ee Kär Peffer op der Zalot — 't as mer e Käerche Stëbs an d'A geflunn — 't gët dët Joer kee K. (das Korn erträgt wenig) — 't as verdréchent am K.; 5) «das gute, feste Innere der Materie» — de Metzeler huet mer e Büfdeck aus dem K. erausgeschnidden — beim Schlachtvieh: Broschtkär (s. d. I/158) — en huet mam Beilen duerch d'Schäerz (Rinde) an duerch de Splënt (weiche Holzschicht unter der Rinde) bis an de K. (bis an d'Häerz) vum Holz gefacht (das festeste Holz im Stamminnern) — de Buedem as am K. ausgedréchent — en as am K. gesond (eher als kärgesond); 6) «das Innerste des Gemüts, des Charakters» — dat geet engem (an d'Häerz) bis an de K. — en huet eng rau Schuel, awer e gudde K. — Echt.: de Käier muss voan Oafanks oa kommen (das Wesen eines Menschen muß sich schon im Kindesalter zeigen) — de K. vun der Saach hues de nët kapéiert (das Kernproblem) — de K. ass gutt, faul, verduerwen, gesond, an der Rei.
 
kär-/Kär- (Bestimmungselement mit superlativischer Bed.) -dréchen Adj.: «total getrocknet, ausgedörrt»; -gesond Adj.: «kerngesund»; -holz N.: «Innerstes des Stammes» — haart ewéi K.; -lieder N.: «festes Sohlleder»; -stéck N.: «bester Teil einer Materie, beste Parzelle (Land)».
 
käreg Adj.: 1) eigtl.: «mit Kernen versehen, (grob-)körnig» — ech hun déi k. Drauwen nët esou gär — dee Pudderzocker as k. — du hues d'Zooss schlecht verréiert, si as k. oder: grijheleg (II/80); 2) übtr.: «innerlich fest, deftig, kräftig» — an denen Dierfer schwätze se nach eng k. Sprooch; 3) «würzig» — eng k. Bir (= gekraidert aromatische Birne). [Bd. 2, S. 320]
 
Kärech, Käerch ON.: «Kœrich» — Gem. Kœrich, Kant. Capellen — 311; um Arlon dafür: Kierech.
 
Kär(e)cher M.: «Kärrner» — dazu die Familiennamen: Kerger, Kariger, Carier(s).
 
Käreft F.: 1) «Kerbe, Einschnitt» — lok. Var. zu Kierf (s. d.); 2) «Narbe, die sichtbar bleibt» — dat gët (bleift) eng K.
 
Kärel (stadtlux, Kierel, Ösl. Kiärrel, Kärrel) M.: «Kerl» — 1) anerkennend: «tüchtiger Mann, Bursche» — dat as (betont) der dach nach e K. (das ist doch noch ein tüchtiger Mann) — et waren elauter Kärele wéi Beem — e K. wéi en am Buch steet (Muster von einem Burschen) — meist mit einem Adj.: e brave, dichtege, flotte, kräftege, stramme, stabille, zolitte . . . K. — auch auf das moralische beschränkt: e gudde, feine, léiwe, goldege . . . K. — von der Intelligenz: keen domme K., e gescheite, geriwwene . . . K. — dazu das Komp.: Maanskärel; 2) häufig pejorativ: wat bas du mer e K.! — ech wäerd nach esou e K. fäerten! — ech kennen déi Kärelen — en hongerege K., dee säi Wuert frësst (ein wortbrüchiger Mensch ist ehrlos) — ech hu mer dee K. emol ugekuckt, op d'Säit geholl, gepëtzt — gesteigert in den Komp.: Schäisskärel (Feigling), Sau-, Schwäikärel (charakterloser Lump) = dreckege, gemenge, schlechte . . . K. — oft nur geringschätzig: e K. wéi e Pond Wuuscht, wéi eng Märel, wéi e Sieschter Äschen (harmloser Mensch) — spaßh. Erweiterung: e K. wéi eng Märel, schäisst Drecker wéi e Poufank — 't as e gudde K. (einfältiger Mensch), e frësst keng Schongneel an e schäisst keng Wisbeem —auch hier entscheidet meist das Adj.: e schappege, traurege, aarmséilege . . . K. — e K. wéi en hëlzen Härgott; 3) bes. das Dim. Kärelchen (Pl. Kärelcher, Westen Kärelerchen/cher): «netter, munterer, kleiner Knabe» — en aartleche Kärelchen; 4) Ostrand: «Freier, Geliebter» — hat et säi K. bei sich?; 4) «stattliches Exemplar» (bes. von Tieren) — ech hun e puer Fësch gefaang, 't si Kärele wéi mäin Aarm — esou e K. (man zeigt die Länge); 5) «was beim verschnittenen Eber weggeschnitten wird» — auch sonst spaßh. Hüllwort für «penis»; 6) Wb. 06: «Schweinedreck» — weess de wat e K. as? e (gespëtzte) Schwéngsdreck! (gelgtl. Entgegnung, wenn jem. einen andern Kärel heißt).
 
käs, kees Adv.: «keinmal, niemals» — verneinend zu äs, ees I/59 (cf. Rhein. Wb. IV/399) — lokal, heute meist nur noch kämol, kämools.
 
Käscht (Südosthälfte -st) F.: «Kastanie» — meist im Pl. Käschten gebraucht — Mënschekäschten «zahme Kastanien» — Päerdskäschten «wilde Kastanien, Roßkastanien», auch wëll Käschten — die Kinder gehen Käschte rafen (s. Käschtemännchen), aus den Zweigen machen sie Päifen — Volksmedizin: 14 oder 21 Kastanien vom Rotkastanienbaum, in den Hosentaschen getragen, jeden Tag eine weggeworfen, heilen von Gicht — für zubereitete Kastanien auch das frz. Marroen (Ton: 1).
 
Käschte- -bam M.: «Kastanienbaum» — wëlle K. «Roßkastanie» — im Ösling gelgtl. dafür: Lann (s. d.); -männchen M.: 1) «Verkäufer von gerösteten Kastanien»; 2) «aus Kastanien und Zündhölzern hergestellte Figur» (Kinderspiel zur Zeit der Kastanienreife); 3) «hessisches Geldstück» — cf. Rhein. Wb. IV 243 sub Kassenmännchen («das alte 25-Pfgstück, ½ Fünfsilbergroschenstück, 2½ Silbergroschen») = en halleft Stéckelchen — dafür bisw.: Kassemann, -männchen.
 
Käschten Pl. F.: «Kosten, Unkosten» — mach der keng K.! — en hat sech al an d'K. gehäit (er hatte sich große Kosten gemacht) — du muss fir d'K. opkommen — dat bréngt (gët) nëmme K. a soss näischt (näischt ewéi K.) — et geet an enge Käschten (zugleich) — dat Geschäft as zevill grouss opgezunn, de ganze Profit geet an d'K. — esou Geschichte gin (schloen) al an d'K. — hie gouf an d'K. verwisen (er mußte die Gerichtskosten zahlen) es heißt: e krut 50_000 Frang an d'K. — mir kommen nët aus de K. (eraus) — 't geet knapps duer fir d'K. (ze bezuelen). — dazu das Komp.: Ëmkäschten Pl. F.: «nebensächliche Kosten im Haushalt» — cf. auch On(g)käschten.
 
Käschtespill N.: «große Unkosten» — wat e K.!
 
Käschtkuer N.: «das in Garben zusammengestellte Korn» (s. Kaascht).
 
Käser, Keser (Ostrand mit Echt. Kaiser) M.: «Kaiser» — hei huet de K. säi Recht verluer — hie fäert Kinnek a K. nët (kee Kinnek a kee K.) — si schmoggele Kinnek a K. zu fräks — ech gi wuer de K. zufouss geet (zum Abort) — Echt., spaßhaft: äich hoan de Kaiser gout kannt (Anspielung auf [Bd. 2, S. 321] den deutschen Kaiser vor 1918), ma dee war Schouster — dat war scho beim K. Jousëp (kritisch, von einer Neuerung: das erinnert an die Reformen Josefs II.) — Ösling: hatt as agebilt wéi wa Käsers Katz séng Niäss (Nichte) wier — beim Maikäfer unterscheiden die Kinder (nach der Größe): Schouster, Mëller, Schneider, Kinnek, K. — se spille fir dem K. säi Baart (= fir näischt).
 
Käser-, Keser- -kroun F.: 1) «Kaiserkrone»; 2) «Fritillaria imperialis»; -téi M.: «gemeiner Odermennig, Agrimonia eupatoria» — dafür auch Kannertéi (s. d.).
 
käserlech, keserlech (Ostrand mit Echternach: kaiserlich) Adj.: «wie es sich für einen Kaiser gebührt (hätte)» — et gouf k. ze Mëtteg z'iessen — Echt.: dat nenen äich ä kaiserlich empfénken — auch: e krut eng op (an) d'Schnëss, an dat eng k. (eine feste Ohrfeige).
 
Kätt(i), Kättchen, Kättréng weibl. Vorn.: «Katharine» — andere Var. bei Katrin.
 
Kätzchen I (Pl. Kätzercher, Osten u. Norden Kezercher, Westen -chen) F.: = Dim. zu Kaz (s. d.) — im bes.: 1) «Blütenstand verschiedener Bäume u. Kräuter» (Weide, Haselstaude, Ackerklee) — in dieser Bed. bes. im Pl. gebr.: 't gët dëst Joer en zäitegt Fréijoer, d'Kätzercher bléie schon — en hat e ganzen Aarbel rout Kätzercher gepléckt (Ackerklee); dafür oft auch: Miiss-chen, Scheefchen, Lämmchen — meist heißen die Blütenstände der Knackweide (Salix fragilis), die eine raupenähnliche Form haben Schewercher, die der Salweide (Salix caprea) die gedrungener sind dagegen Kätzercher, gelegtl. werden auch die weiblichen Blütenstände der Salweide Schewercher genannt, während die Bezeichnung Kätzercher oder Miissercher den männlichen vorbehalten bleibt, schließlich wird mancherorts nur nach dem Grad der Reife unterschieden: solange noch die Blütenstände der Salweide weißhaarig anzuschauen sind, heißen sie Kätzercher/Miissercher, später, wenn sie sich geöffnet haben und gelbgrün aussehen, erst Schewercher — die Blütenstände der Hasel heißen nur: Lämmercher, Schewercher; 2) «dickerer, weißer (Stein)Knicker» — ist mehr wert als ein gewöhnlicher Knicker (Wak, Mierbel, Jhick, Minälli) — andere Namen für dickere Knicker: Aga, Bomm, Klatz, Kardaatsch.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut