LWB Luxemburger Wörterbuch
 
kär- bis Këddel- (Bd. 2, Sp. 319b bis 322a)
 
kär-/Kär- (Bestimmungselement mit superlativischer Bed.) -dréchen Adj.: «total getrocknet, ausgedörrt»; -gesond Adj.: «kerngesund»; -holz N.: «Innerstes des Stammes» — haart ewéi K.; -lieder N.: «festes Sohlleder»; -stéck N.: «bester Teil einer Materie, beste Parzelle (Land)».
 
käreg Adj.: 1) eigtl.: «mit Kernen versehen, (grob-)körnig» — ech hun déi k. Drauwen nët esou gär — dee Pudderzocker as k. — du hues d'Zooss schlecht verréiert, si as k. oder: grijheleg (II/80); 2) übtr.: «innerlich fest, deftig, kräftig» — an denen Dierfer schwätze se nach eng k. Sprooch; 3) «würzig» — eng k. Bir (= gekraidert aromatische Birne). [Bd. 2, S. 320]
 
Kärech, Käerch ON.: «Kœrich» — Gem. Kœrich, Kant. Capellen — 311; um Arlon dafür: Kierech.
 
Kär(e)cher M.: «Kärrner» — dazu die Familiennamen: Kerger, Kariger, Carier(s).
 
Käreft F.: 1) «Kerbe, Einschnitt» — lok. Var. zu Kierf (s. d.); 2) «Narbe, die sichtbar bleibt» — dat gët (bleift) eng K.
 
Kärel (stadtlux, Kierel, Ösl. Kiärrel, Kärrel) M.: «Kerl» — 1) anerkennend: «tüchtiger Mann, Bursche» — dat as (betont) der dach nach e K. (das ist doch noch ein tüchtiger Mann) — et waren elauter Kärele wéi Beem — e K. wéi en am Buch steet (Muster von einem Burschen) — meist mit einem Adj.: e brave, dichtege, flotte, kräftege, stramme, stabille, zolitte . . . K. — auch auf das moralische beschränkt: e gudde, feine, léiwe, goldege . . . K. — von der Intelligenz: keen domme K., e gescheite, geriwwene . . . K. — dazu das Komp.: Maanskärel; 2) häufig pejorativ: wat bas du mer e K.! — ech wäerd nach esou e K. fäerten! — ech kennen déi Kärelen — en hongerege K., dee säi Wuert frësst (ein wortbrüchiger Mensch ist ehrlos) — ech hu mer dee K. emol ugekuckt, op d'Säit geholl, gepëtzt — gesteigert in den Komp.: Schäisskärel (Feigling), Sau-, Schwäikärel (charakterloser Lump) = dreckege, gemenge, schlechte . . . K. — oft nur geringschätzig: e K. wéi e Pond Wuuscht, wéi eng Märel, wéi e Sieschter Äschen (harmloser Mensch) — spaßh. Erweiterung: e K. wéi eng Märel, schäisst Drecker wéi e Poufank — 't as e gudde K. (einfältiger Mensch), e frësst keng Schongneel an e schäisst keng Wisbeem —auch hier entscheidet meist das Adj.: e schappege, traurege, aarmséilege . . . K. — e K. wéi en hëlzen Härgott; 3) bes. das Dim. Kärelchen (Pl. Kärelcher, Westen Kärelerchen/cher): «netter, munterer, kleiner Knabe» — en aartleche Kärelchen; 4) Ostrand: «Freier, Geliebter» — hat et säi K. bei sich?; 4) «stattliches Exemplar» (bes. von Tieren) — ech hun e puer Fësch gefaang, 't si Kärele wéi mäin Aarm — esou e K. (man zeigt die Länge); 5) «was beim verschnittenen Eber weggeschnitten wird» — auch sonst spaßh. Hüllwort für «penis»; 6) Wb. 06: «Schweinedreck» — weess de wat e K. as? e (gespëtzte) Schwéngsdreck! (gelgtl. Entgegnung, wenn jem. einen andern Kärel heißt).
 
käs, kees Adv.: «keinmal, niemals» — verneinend zu äs, ees I/59 (cf. Rhein. Wb. IV/399) — lokal, heute meist nur noch kämol, kämools.
 
Käscht (Südosthälfte -st) F.: «Kastanie» — meist im Pl. Käschten gebraucht — Mënschekäschten «zahme Kastanien» — Päerdskäschten «wilde Kastanien, Roßkastanien», auch wëll Käschten — die Kinder gehen Käschte rafen (s. Käschtemännchen), aus den Zweigen machen sie Päifen — Volksmedizin: 14 oder 21 Kastanien vom Rotkastanienbaum, in den Hosentaschen getragen, jeden Tag eine weggeworfen, heilen von Gicht — für zubereitete Kastanien auch das frz. Marroen (Ton: 1).
 
Käschte- -bam M.: «Kastanienbaum» — wëlle K. «Roßkastanie» — im Ösling gelgtl. dafür: Lann (s. d.); -männchen M.: 1) «Verkäufer von gerösteten Kastanien»; 2) «aus Kastanien und Zündhölzern hergestellte Figur» (Kinderspiel zur Zeit der Kastanienreife); 3) «hessisches Geldstück» — cf. Rhein. Wb. IV 243 sub Kassenmännchen («das alte 25-Pfgstück, ½ Fünfsilbergroschenstück, 2½ Silbergroschen») = en halleft Stéckelchen — dafür bisw.: Kassemann, -männchen.
 
Käschten Pl. F.: «Kosten, Unkosten» — mach der keng K.! — en hat sech al an d'K. gehäit (er hatte sich große Kosten gemacht) — du muss fir d'K. opkommen — dat bréngt (gët) nëmme K. a soss näischt (näischt ewéi K.) — et geet an enge Käschten (zugleich) — dat Geschäft as zevill grouss opgezunn, de ganze Profit geet an d'K. — esou Geschichte gin (schloen) al an d'K. — hie gouf an d'K. verwisen (er mußte die Gerichtskosten zahlen) es heißt: e krut 50_000 Frang an d'K. — mir kommen nët aus de K. (eraus) — 't geet knapps duer fir d'K. (ze bezuelen). — dazu das Komp.: Ëmkäschten Pl. F.: «nebensächliche Kosten im Haushalt» — cf. auch On(g)käschten.
 
Käschtespill N.: «große Unkosten» — wat e K.!
 
Käschtkuer N.: «das in Garben zusammengestellte Korn» (s. Kaascht).
 
Käser, Keser (Ostrand mit Echt. Kaiser) M.: «Kaiser» — hei huet de K. säi Recht verluer — hie fäert Kinnek a K. nët (kee Kinnek a kee K.) — si schmoggele Kinnek a K. zu fräks — ech gi wuer de K. zufouss geet (zum Abort) — Echt., spaßhaft: äich hoan de Kaiser gout kannt (Anspielung auf [Bd. 2, S. 321] den deutschen Kaiser vor 1918), ma dee war Schouster — dat war scho beim K. Jousëp (kritisch, von einer Neuerung: das erinnert an die Reformen Josefs II.) — Ösling: hatt as agebilt wéi wa Käsers Katz séng Niäss (Nichte) wier — beim Maikäfer unterscheiden die Kinder (nach der Größe): Schouster, Mëller, Schneider, Kinnek, K. — se spille fir dem K. säi Baart (= fir näischt).
 
Käser-, Keser- -kroun F.: 1) «Kaiserkrone»; 2) «Fritillaria imperialis»; -téi M.: «gemeiner Odermennig, Agrimonia eupatoria» — dafür auch Kannertéi (s. d.).
 
käserlech, keserlech (Ostrand mit Echternach: kaiserlich) Adj.: «wie es sich für einen Kaiser gebührt (hätte)» — et gouf k. ze Mëtteg z'iessen — Echt.: dat nenen äich ä kaiserlich empfénken — auch: e krut eng op (an) d'Schnëss, an dat eng k. (eine feste Ohrfeige).
 
Kätt(i), Kättchen, Kättréng weibl. Vorn.: «Katharine» — andere Var. bei Katrin.
 
Kätzchen I (Pl. Kätzercher, Osten u. Norden Kezercher, Westen -chen) F.: = Dim. zu Kaz (s. d.) — im bes.: 1) «Blütenstand verschiedener Bäume u. Kräuter» (Weide, Haselstaude, Ackerklee) — in dieser Bed. bes. im Pl. gebr.: 't gët dëst Joer en zäitegt Fréijoer, d'Kätzercher bléie schon — en hat e ganzen Aarbel rout Kätzercher gepléckt (Ackerklee); dafür oft auch: Miiss-chen, Scheefchen, Lämmchen — meist heißen die Blütenstände der Knackweide (Salix fragilis), die eine raupenähnliche Form haben Schewercher, die der Salweide (Salix caprea) die gedrungener sind dagegen Kätzercher, gelegtl. werden auch die weiblichen Blütenstände der Salweide Schewercher genannt, während die Bezeichnung Kätzercher oder Miissercher den männlichen vorbehalten bleibt, schließlich wird mancherorts nur nach dem Grad der Reife unterschieden: solange noch die Blütenstände der Salweide weißhaarig anzuschauen sind, heißen sie Kätzercher/Miissercher, später, wenn sie sich geöffnet haben und gelbgrün aussehen, erst Schewercher — die Blütenstände der Hasel heißen nur: Lämmercher, Schewercher; 2) «dickerer, weißer (Stein)Knicker» — ist mehr wert als ein gewöhnlicher Knicker (Wak, Mierbel, Jhick, Minälli) — andere Namen für dickere Knicker: Aga, Bomm, Klatz, Kardaatsch.
 
Kätzchen II M.: Dim. zu Katz in der Ammenspr. — huet d'Kand e K. gemat? (hat das Kind sich erbrochen); dafür häufig auch: Kätzeli F.
 
kätzelen I intr. Verb.: «sich wie ein Kätzchen benehmen» (bes. «schmeicheln, liebkosen»).
 
kätzelen II intr. Verb.: «andauernd hüsteln» (iterativ zu katzen) — dazu die Abl.: Gekätzels N. — 't as de Wanter nët an den Thiater ze goen, 't as do e Gekätzels a keen Enn.
 
Kätzer M.: 1) «andauernder leichter Husten, Hustenreiz, Morgenhusten, Raucherhusten» — ech gin dee K. nët méi lass; 2) Ga.: «Person, welche andauernd hustet»; in beiden Bed. dafür auch Katzert.
 
keck (lok. Mosel) Adj.: «komisch».
 
këddelen (lok. këttelen, Mosel këtzelen) trans. Verb.: 1) «kitzeln» — dir kënnt e k. wou der wëllt, dir bréngt en nët un d'Laachen — nachdem jem. einen schlechten Witz erzählt hat: këddel mech, da laachen ech oder: wie këddelt mech? — dee sech selwer këddelt (dee) laacht wann e wëllt (übtr.: man ist für seinen eigenen Mißgriff verantwortlich); 2) «an einer empfindlichen Stelle treffen, empfindlich einwirken auf» — da waart, ech k. en (warte, ich werde den Verstockten zum Reden bringen oder: ich werde ihm Unangenehmes sagen) — de Wiirt hat eis schwéier gekëddelt (der Wirt hatte uns teures Getränk aufgetragen); 3) «reizen, necken» — dat do as een nëmme gekëddelt (von einer guten Speise, einem guten Getränk nur wenig kosten lassen) — nu këddelt nët mat e puer Frang, sot emol dausend, da geet et viru mat der Stee (Versteigerung); 4) auch intr.: «kleine, unwichtige Arbeiten verrichten» — en huet de ganzen Dag am Schapp dohier gekëddelt, um Enn hat en awer näischt gemat — en huet d'Aarbecht nëmme gekëddelt — dazu die Abl.: Gekëddels N., Këddelei F. (dies meist im Pl. Këddeleien): bes. «kleine unwichtige Arbeit(en)» — mat dene Këddeleien as den Dag vergaang, ier ee sech emsinn hat — dat Gekëddels huet méi deier kascht, wéi e fonkelneie Bau (andauernde Flickereien); 5) «Kot machen» (von Schafen, Ziegen, Hasen, Kaninchen).
 
Këddel, Këttel F.: 1) «schlampiges Weib»; 2) «Pferde-, Ziegen-, Schafexkrement» (seltener: von Hasen, Kaninchen); 3) «Schmutzknoten im Fell, bes. am Schweif des Viehs» — wofür weitgehend Knetzel (cf. Rhein. [Bd. 2, S. 322] Wb. Wortkarte IV/7, Sp. 119/120); 4) bisw.: «Juckreiz» — ech hun eng K. un der Nues (kindersprachlich).
 
këddeleg, këtteleg Adj.: 1) «kitzlig» — en as k. ënnert den Äerm, ënnert de Féiss, un de Knéien; 2) «empfindlich» — so näischt zu em, 't as där Këddeleger än — do as séng k. Plaz (im eigtl. u. im übtr. Sinne).
 
Këddel-/

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut