LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Kéichen bis keimen (Bd. 2, Sp. 324a bis 326a)
 
Kéichen F.: = Dim. zu Kou (s. d.), lok. auch: Ki(i)chen — im bes.: 1) «Herbstzeitlose» — cf. Kéimam sub 3, dafür bisw. auch Källefchen (Tüntingen); 2) «weibl. Maikäfer» (s. Kiewerlek sub 1).
 
kéizen I intr. Verb.: «nach Kuh riechen, schmecken» — d'Mëllech, de Botter, de Kéis . . . kéizt — wann d'Kéi owes erakommen, da kéizt et am Duerf — auch: kouzen, kuzen; bisw. wird lok. unterschieden: kouzen für Geruch an Mensch und Vieh, kéizen für Geschmack an Milch und Milchprodukten (cf. auch kéizen II weiter unten).
 
Keidel M.: 1) «Tasche, Beutel»; 2) «Teil der Hose, auf dem man sitzt» — meist: Boxekeidel; 3) «unästhetische Falte an einem Kleid» — du hues en décke K. am Réck — déng Blus mécht, werft Keidelen; 4) «schlecht geschneidertes Kleid, Kittel» (das unschöne Falten wirft) — ech kann dach mat deem K. do nët ënnert d'Leit goën — da loosse mer de K. erëm undoen (den schützenden Umhang, Kittel); 5) «dicke, feiste Person»; 6) «Haarbeutel».
 
keideleg, keidelzeg Adj.: 1) «gebauscht, faltig» — d'Kläd as k.; 2) «unelegant» — in dieser Bed. die Abl.: Keideler M., Keidelesch F.; 3) «fettleibig».
 
keidelen intr. Verb.: 1) «Falten werfen» — dazu das häufige Verbadj. gekeidelt — et kënnt ëmmer esou gekeidelt do; 2) «schwerfällig gehen».
 
Kéidéng, Kéid(e)gen ON.: «Kœdingen» — Gem. Fischbach, Kant. Mersch — 342.
 
kéier, kir Adj.: 1) «wählerisch beim Essen» — wer nicht oder mit Widerwillen mit anderen aus derselben Schüssel ißt oder aus demselben Glas trinkt (wie es früher bei gewöhnlichen Leuten Brauch war) — meist aber in der Bedeutung: en ësst nach laang nët rau a schlau, en as glott (s. d. II/64), e pickt (piddelt, läpzt, triwwelt) nëmmen um Iessen; 2) übtr.: «wählerisch, von Mädchen, denen kein Mann gut genug ist» — (das Wort kreuzt sich gelegtl, mit hd. «kirre»: ech wäerd e scho kir kréien «ich werde ihn meinen Zwecken gefügig machen» — in dieser Bed. gedam).
 
Kéier (lok. phV. cf. Ltb. 87) F.: 1) «Biegung, Kurve in einem Weg» — do hanne mécht (huet) d'Strooss eng geféierlech K. — mir wunne wou de Wee eng K. mécht — si sin an der K. anenee gerannt — de Won as aus der K. geflunn — du gees ze séier an d'K. — sou hëlt ee keng K. — e schneit d'K. — bannent der K. — baussent der K. — 't as eng schaarf, schro, enk, schëtzeg, oniwwersiichtlech, blann K. — Echt.: e kënnt nët o'us Kéiren (auch o'us Plazen — er kommt weder vorwärts noch rückwärts); 2) «Kehrtwendung, Bogen» (in der Fortbewegung) — hei geet et nët méi weider, mer mussen d'K. maachen — wann e méch gesäit, da mécht eng K. em mech — e kritt d'K. nët méi (er ist betrunken) — ech hun d'K. nët méi kritt, fir bei dech ze kommen (ich hatte keine Zeit, Gelegenheit mehr, zu dir zu kommen) — du méchs (hëls) d'K. ze kuurz — ech komme, wann ech d'K. kréien — dat as eng grouss K. (viel weiter, ein Umweg) — hues de d'K.? (bist du endlich zurück?) — in den Ausdrücken des modernen Verkehrs ist die Unterscheidung zwischen 1 und 2 nicht immer möglich; 3) Landwirtschaft: «Doppelfurche beim Pflügen» — ech hun nach zwou Kéieren ze fueren; 4) «Reihenfolge, Mal» — eng aner K. — dës K. — déi K. — hien as déi K. bäigelaf — hei as all K. gewonn (gängiger Werberuf der Lotterieinhaber auf dem Rummelplatz) — komm eng aner K. erëm — nach (erëm) eng K. — 't as nach gutt fir dës (eng) K., ma komm nët méi esou erëm — 't geet alles an enger K., an zwou Kéieren — op eng K. reent et (auf einmal, plötzlich) — déi aner K. geet et besser — elo as d'K. un dir — 't as déng K. — alt: 't geet em Kéieren, em d'K. (abwechselnd, reihum) — jidderee muss (alt) eng K. dru gläwen — eng K. as keng K. (zur Entschuldigung eines einmaligen Fehltrittes) — ech hu mech nach keng K. esou geschummt wéi deemols — 't war him nëmmen eng K. läd (er bereute es andauernd) ähnlich: deen as nëmmen eng K. (am Dag) voll (immer betrunken) — eng K. fir Probéier — da's déi éischt(en) an déi lescht(e) K. wou dat mer geschitt — déi viregt, déi lescht(e) K. — elo geet et nach eng K. (doppelt) esou gutt — elo gi mer nach dräi Kéiere schlofen, da kënnt den Niklos — wann dat do dir nach eng K. passéiert! (warnend) — 't as nach gutt gaang fir eng schlecht K. — in dieser Bed. auch: Mol; 5) «Veränderung eines Zustandes, Besserung» — déi Saach kritt och alt emol eng [Bd. 2, S. 325] K. (in dieser Angelegenheit wird einmal eine Wendung eintreten) — elo as de Kranken op der K. (der Kranke ist auf dem Wege der Besserung) — zum Gléck huet en d'K. nach kritt (sich eines besseren besonnen) — mä alles kritt eng K. (R. XIII) — en huet d'K. nët méi kritt (es gab kein Zurück).
 
kéieren (lok. phV. wie d. vor.) Verb.: 1) intr.: «eine Wendung ausführen, sich in eine andere Richtung wenden» — an där enker Gaass kréien d'Autoë schlecht gekéiert — hätt hie gutt gekéiert; 2) trans.: a) «wenden, kehren» — dat Bescht kéiert ee vir (man berücksichtigt zunächst das Gute einer Sache) — en hat alles d'ënnescht d'iewescht (d'ënnescht tiitches) gekéiert (alles durcheinandergeworfen) — de Stofft, Kostüm muss gekéiert, gedréit gin (die Kehrseite des Anzuges muß nach außen kommen) — wéi een d'Saach och kéiert a wennt, 't kënnt näischt derbäi eraus — Landwirtschaft: haut gi mer d'Hee, d'Huewer, de Kléi . . . k. (wenden, damit das Abgemähte besser trocknet); b) «abweisen, abblitzen» — ech hun e gutt gekéiert; c) «richten auf» — e geet d'Waasser k. (die Wiesen flözen) — zu jem., der zu hastig oder zuviel einschenkt, sagt man: ma kéier d'Baach dran — als der Meßdiener dem Pfarrer zuviel Wasser in den Wein goß, reagierte er mit einem vorwurfsvollen: ma kéier d'Baach dran — wann d'Päerd erëm op heem gekéiert sin, da geet et nach eng K. esou schëtzeg; dazu die Abl. Gekéiers N.: dat Stéck as ze kleng, et as zevill G. dran (man muß zu oft den Pflug wenden) — wat mécht déi Stroos e G. an e Gekrénkels; 3) refl.: a) «eine Lehre aus etwas ziehen» — en huet sech nët dru gekéiert; in dieser Bed. auch: gestouss; b) sech dréien a k. «Ausflüchte suchen, verlegen sein».
 
Kéier- -nol M.: «Nagel am Vorderende des Pfluges, durch dessen Verstellen der Tiefgang des Pfluges geregelt werden kann»; -säit F.: «Kehr-, Schattenseite einer Sache» (ans Hd. angeglichen) — älter, einheimisch: iewenzeg, iefzeg Säit (s. II/204). -wee M.: «abbiegender Weg» — häufige Ortsbezeichnung: um K. (wohin früher der Weg führte, seltener gebr. Abzweigung).
 
Kéifer (lok. phV. cf. Ltb. 87) M.: «Küfer» — überwacht häufig auch die Kellereiwirtschaft, betreut den werdenden Wein — e K. muss selwer wäigréng sin (muß selbst den Wein vertragen); dazu der Hausname a Kéifesch.
 
Kéifer- -beilen N.: «Küferbeil»; -buer M./N.: «Bohrer des Küfers»; -lach N.: «Schrotloch» — (Mosel: Nische in der Fassade älterer Häuser über dem Kellereingang, in die das obere Ende des Schrotbaumes gelegt wird — auch sonst an alten Häusern, etwa in Altluxemburg, bes. an alten Wirtshäusern); -lë(t)sch F.: «ästiger Igelkolben, Sparganium ramosum»; -weenchen M.: «Schrotwagen des Küfers»; -weid F.: «Korbweide».
 
Kéiferei F.: «Küferei».
 
kéiferen intr. Verb.: «Küferarbeit verrichten».
 
Kéiferek (lok. Ösling, etwa Pütscheid — Wb. 06) M.: «Maikäfer» — cf. Kiewerlek.
 
Kéil (lok. phV. cf. Ltb. 98) M.: «Kohlsetzling» — meist im Pl. (zu Koul — s. d.) als Kollektivum gebr. — Rätsel: wéi laang huet een d'K.? Bis Kabes draus gët — K. planzen, setzen, zillen — esou gréng ewéi K. (abschätzig, etwa von einem giftgrünen Kleid) — d'K. gin am beschte Jousepsdag geséit.
 
Kéil- -brooch F., bisw. -broch M.: «das wohlgedüngte Beet, wo man die Kohlsetzlinge Anfang Juni pflanzt» (gemäß der Bauernregel: Mäkoul, kä Koul); -gaart, -gäertchen M.: «kleiner Garten, in dem (vor allem) Kohl gezogen wird» — d'Kanner kommen aus dem K.; -som M.: «Kohlsamen» — 't kann een dir K. hannert (an) d'Ouer séien (du hast Schmutz hinter, in den Ohren) — häufiger in dieser Ra.: Ribbesom; -stécher M.: 1) «Pflanzstock»; 2) Wb. 06: «Kohlpflänzling»; -stéck N.: «Kohlbeet» — meist blieb die Pflugwende (s. Uwänner) als K. liegen.
 
Keil (lok. Ostrand — halbgelehrt, aus dem Hd.) F.: «Keule» — das Wort ist nach Rhein. Wb. IV, 448 auch in den benachbarten deutschen Gebieten jenseits der Grenzflüsse ungebr., (nur in einem geschlossenen westrip. Geltungsbereich um Aachen-Eupen).
 
keilen trans. Verb.: «um-, anwerben, pressen, nötigen» (bes.: um einem [Bd. 2, S. 326] Klub beizutreten) — cf. auch käilen.
 
Keilerei (lok. Osten) F.: «Schlägerei» — dazu das Verb.: sech zerkeilen.
 
Keiles (lok. Osten) M.: «Grobian» — bisw. auch: Käiles (cf. Käilkapp).
 
keimen I (diese Form ist auf den Südosten, östl. einer schematischen Linie Echternach-Steinsel-Düdelingen beschränkt, bis an diese Linie, Steinsel und Düdelingen einbegriffen, gilt këmmen — vergleichbar für die Verteilung von Diphthong und Monophthong ist Ltb. 77) intr. Verb.: «stöhnen, ächzen, klagen» — wat hues de nëmmen ze k.? (wenn jem. widerwillig an eine Arbeit herangeht) — gekeimt as nët geschafft, aber auch umgekehrt (spaßh.): (gutt) gekeimt as hallef geschafft — e ka reimen ouni ze k. (er schüttelt gehaltlose Reime nur so aus dem Ärmel) — den Zichelche keimt de Bierg erop — e këmmt ewéi eng Lokemotiv — déi viischt Maschin (Zuglokomotive) keimt de Bierg erop: «Ech packen et nët, ech packen et nët», an d'Dréckmaschin (Lokomotive am Zugende) keimt: «Gëf dech nët, gëf dech nët!» — dazu die Abl.:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut