LWB Luxemburger Wörterbuch
 
kënneg bis Këscht (Bd. 2, Sp. 333a bis 337b)
 
kënneg Adj.: 1) «vertraut mit, erfahren in» — ech sin nët k. an dëser Gaass — wenn dech un hien, hien as k. an där Saach (hie weess Bescheed) — de Bouf muss emol k. gi mat deem neie Spillgezei — spaßh.: hier bin ich könig; 2) «bekannt» - (und zwar: «jem. kennend, von jem. gekannt») — Echt.: bas do'u dees Man kënnig? (kennst du diesen Mann?), bas do'u seiner kënnig? — wann en emol bis k. as mat eis, da gi mer en nët méi lass — hien as séier k. mat jidfer Mënsch — en as zevill k. mat em gin (vorlaut, zudringlich) — verhüllend: ech mengen, hie war zevill k. mat deem Meedchen (wenn Folgen allzu vertrauten Verkehrs sichtbar werden) — ähnlich: si si geschwë k. gin — e kënnegt Haus (Haus, in dem Bekannte wohnen) — maach dech nët esou k. mat all Mënsch! (lege dir mehr Reserve auf!) — häufig substantiviert: ech hat e Kënneche, Kënnege getraff — an der ganzer Stad kee Kënnegen (keng k. Séil) — déi Kënneg wëssen emol nët firwat hie fortgezunn as.
 
kënnegen, kënnechen intr. Verb.: «kündigen» (das Arbeitsverhältnis, den Miets-, Pachtvertrag) — ech hun eiser Mod gekënnegt — d'Mod huet eis gekënnegt — de Bal as gekënnegt (der Mietvertrag, frz. bail, ist gekündigt) — ech muss déi Plaz k. — si hun em d'Plaz gekënnegt; in allen Bed. dafür auch: opsoën.
 
kënnen (Inf., vor allem im Ösling, häufig konnen, selten kannen — Ind. Präs.: ech, hie kann, du kanns häufig kas, mir, si kënnen, dir kënnt mit denselben phV. wie der Inf., im Westen und Süden ab und zu dir keent, k(é)int, welche Form eigtl. dem Konj. Prät. vorbehalten ist — Ind. Prät.: ech konnt usw., im Westen und Süden ech koont, kount — Konj. Prät.: ech kënnt, im Westen u. Süden ech keent, kéint — Part. Prät.: konnt, im West. und Süden koont, kount, als modales Hilfsverb kënnen, konnen, selten kannen, häufig, bes. im Konj. Plqpf. konnten, koonten, kounten und kënnten, keenten, kéinten) trans. (intr.) Verb.: «können» — und zwar: 1) «wissen, verstehen» (von einem auf Tätigkeit bezogenen Wissen, einer erlernten Fertigkeit) — hie kann alles, wann een en héiert — hie ka séng Saach — eist Déngschtmeedche kann näischt — ech ka mäi Kartchëssem (auswenneg, op de Fangerspëtzen) — du kanns dat aus dem effeff — léier eppes, da kanns d'eppes — wat s de nët kanns, dat muss de léieren (oder: si loossen) — hie mécht alt, wat e kann — sou gutt ewéi s du kann ech och — dat do ka jiddereen — et kann ee vill, wann een nëmme wëllt — hie wëllt an hie kann (awer) nët — dat do as ech wëll an ech kann nët (Arbeit eines Unfähigen) — ech kënnt dat fir d'Vrecken nët — obszön: hie kann et gutt (mat hir — er pflegt mit ihr allzu vertrauten Umgang) — as dat alles, wat s de kanns? — hie kann allerhand Geschichten — kanns de d'Gedicht? — hie ka Franséisch, säin Handwierk usw. — ähnlich: hie ka liesen, schreiwen usw. — kanns de nët schwätzen? (zu jem., der nicht antworten will) — kanns de Skat (scil. spillen)? — hie ka méi wéi Brach, Brout iessen (er verfügt über geheimnisvolle Zauberkräfte) ähnlich: hie ka méi wéi Zopp knaën (er ist anderer Dinge fähig); 2) «vermögen, imstande sein» (dank vorhandener Kraft, verfügbarer Mittel, bestehender Möglichkeit, gebotener Gelegenheit) — ech hëllefen der, wann (a wou) ech kann — ech kann der awer dach kee Geld [Bd. 2, S. 334] schäissen — hie kann alles brauchen (er zieht widerrechtlich Gegenstände an sich) — wa mer dat kënnten . . . — wéi kann een nëmmen esou eppes maachen, denken, dremen, soën usw. — dafür auch elliptisch: wéi kann een! — kënnt der vläicht d'Fënster opmaachen? — ech kann nët kommen — ech kann et dach nët aus engem Stee schloen — du kanns nach ewell gutt de Spott maachen; 3) absolut: «leistungsfähig, mächtig sein» — kuck, wéi e kann — hie kann nët méi (er ist am Ende seiner Kräfte, besitzt keine Zeugungskraft mehr) — obszön: wéi dacks kanns de nach? — déi kënnen et (die sind reich — häufig mit einem folgenden Inf., etwa: maachen, gutt maachen, sech (gutt) réieren, sech (gutt) hëllefen) — ähnlich: wien et maache kann, den hält sech eng Kaz an och en Hond — ermutigend, zum kleinen Kind: wéi et (scho) kann (z. B. bei ersten Gehübungen); 4) «verantwortlich sein» — dofir kann ech nët — wie ka fir en Onggléck? — fir séng Dommheet kann een nët (ka keen) — elo kann hien erëm eng Kéier fir näischt — scherzhafte Entschuldigung: ech kann nët derfir, datt d'Fräsche keng Schwänz hun (oder: wann d'Welt voll as) — cf. das Frage- und Antwortspiel sub Gaardendir II/S. 4 — die Verantwortlichkeit wird oft bestritten mit der rhetorischen Frage: kann ech (dann) derfir, datt . . .? 5) unpersönlich: «die Möglichkeit besteht, daß» — et ka sin datt ech muer laanscht kommen — et kënnt emol sin — 't ka sin, 't kann och nët sin — 't kann haut nach Reen gin — den Dag as laang, 't kann nach muenches geschéien — 't kann nach alles gutt gin — auch negativ: 't kann ee wuel denken! (ausgeschlossen) — bisw. auch persönlich in dieser Bed.: déi jong Leit kënne stierwen, déi al Leit musse stierwen; 6) «dürfen» — elo kanns de maache wat s de wëlls, mir as et egal — mir kënne frou sin, dat et esou komm as — dat kanns de maache wéi e Leëndecker (wie du willst) — do kanns de dech nët drop verloossen — mir kënne roueg sin, 't as alles an der Rei — du kanns mer gestuel gin (de Bockel eralafen, mer/ mech am Aasch lecken, mëtten an der Grousgaass usw. in vielen abweisenden Wendungen) — kann ech dat huelen? — kann ech nach (wann iech gelift) e Stéck Taart kréien? — kënnt ech vläicht nach e puer Wuert soën? — ech konnt dach nët anescht wéi merci soën (ich durfte nicht anders als mich bedanken); 7) «sollen, müssen» (in gemilderter Form) — du kanns (kënnts) mer och e bësselchen hëllefen — wat kënne mer elo maachen? — d'Wieder kënnt besser sin — du kanns mer op de blouse Knéien danken — tadelnd: et hätt (och alt) e Wuert kënne soen, eng Hand kënne mat uleën (mat kënnen uleën); 8) als modales Hilfsverbum mit einem Infinitiv (zur Wortstellung cf. BRUCH, Lux. Grammatik, Bulletin ling. et ethnol. 4-6, 1955, S. 92 ff.) — 't kann een nët alles op eemol maachen — 't kann een nët jidderengem et geriet man — ech hu kënnen iesse, wat ech wollt — ech hätt kënne kräischen — ech hätt nët konnen nee soën — ech hätt mech kënnen erhänken — dat si Leit, déi sech nët kënnen hëllefen — si hu gär, wa si sech kënne lëschteg maachen iwwert eis — mir hu konnen alles lauschteren — wann et néideg gewiescht wär, dann hätte mer iech alt gehollef esou gutt wéi mer hätte kënnen — aber: ech hätt em wëllen hëllefen, awer ech hun nët konnt — in potentialen Wendungen: 't kënnt der eng passéieren, ech kënnt em eng haën, ech kënnt un de Plafong goën!
 
kennen (Ostrand um Echt. ke·nən — Nordösl. noch bisw. das Prät. ich kannt — Part. Prät.: kannt, Westen und Süden kO:nt, kÕ:nt, kA·unt) trans. Verb.: «kennen» — und zwar: 1) «Bescheid wissen über, etwas verstehen von» — Spww.: Wat de Bauer nët kennt, dat frësst en nët — Wat een nët kennt, léisst ee stoën — Wat ech nët k., dat loossen ech brennen — D'Welt as voller Péng, a jidderee kennt séng — Dat Kraitche k. ech (nët), sot der Deiwel, du huet e sech an d'Brennessele gesat — Raa.: hie kennt vun Tuten a Blosen näischt — wann een dech héiert, da mengt een, du géings vun alles eppes k. — hie wëllt vun alles k., an e kennt nët der Kaz hire Schwanz — dat kennt hien ewéi den Hond séng Zopp — ech kenne méng Gesetzer — wat solls du dann dovu k.? — géi ewech, du kenns näischt! — ech k. dat Haus (dat Buch, dee Bësch usw.) vu bannen a vu baussen — ech k. dat (ich hüte mich davor) — ähnlich: dat do kenne mer! (das verfängt nicht mehr) — hie kennt säin Handwierk (aus dem effeff) — hie kennt dat wéi eng Auer — ech k. den Trick — hie kennt d'Nouten (ist in Solfeggien bewandert, kann vom Blatt singen) — kenns de déi hei, déi Neist? [Bd. 2, S. 335] (scil.: Geschicht) — absolut: hie kennt et, fir engem schéin ze schwätzen; 2) «berücksichtigen, in Betracht ziehen» — hie kennt keng Gefor — do k. ech keng Genod (da lasse ich keine Gnade walten) — hie kennt kee Sonndeg a kee Freideg — déi k. kee Gott a kee Gebott — esou eng Zort kennt keng Gesetzer — wann hien eppes wëlles huet, da kennt hie keen; 3) «persönlich kennen» (äußerlich und charakterlich) — den ale Koschter, dee k. ech gutt — ech k. en dem Numm no, vu Gesinn(s), vun (oder vum) Héieresoën — ech k. dee wéi méng Täsch — 't kennt ee kee, bis een e Sak Salz mat em giess huet — ähnlich: 't kennt ee séng Fra nët, bis datt een e Sak Salz zesumme giess huet — fir ee k. ze léieren, brauch een nëmme Kaart mat him ze spillen — waart, Männchen, du wäerds mech nach léiere k. (dem Hd. angeglichen: k. léieren) — léier kee mech de Jhämp k. — ech k. dech nët méi (wir sind geschiedene Leute; oder: das hätte ich nicht von dir erwartet) — (sou) wéi ech hie k., mécht en nët mat — wou huet en dann dat Framënsch kenne geléiert? — si hu sech op dem Jhang sénger Houchzäit k. geléiert — ech k. en, awer ech weess nët, wou ech e soll hindongen — ech kennen iech, awer ech kommen elo nët op ären Numm (op den Numm) — wan s de mengs, da kenns de mech awer schlecht (da kenns de méngem Papp säi Jong nach schlecht) — kenns de déi aarm Leit nët méi? (zu jem., der achtlos vorübergehen will) — hie kennt déi kleng Leit nët (von einem Dünkelhaften) — elo k. ech dech (elo hun ech dech k. geléiert) — ech k. en ewéi mäin ägene Brudder — hien huet säi Papp nët méi kannt (er ist nach dem Tode seines Vaters geboren worden) — ech hun dech kannt, du waars de nach en Däbbeschen esou héich (von Kindesbeinen an) — fréier hu se sech nach kannt, haut k. se sech nët méi (haut schwätze se nët méi mateneen) — wann s de mech nët kenns, da léiers de mech elo kennen (drohend) — hie kennt säin Här — du kenns mech nach nët — ech kenne méng Pappenheimer, Jéngercher, Männercher — hie kennt Jann a Mann (jedermann) — do léiert ee séng gutt Frënn kennen — ech kennen dech, mäi Beschten, ewéi wann ech dech gefriess an erëmgin hätt — ech kennen dech nach mat all déngen Naupen an Tricken — Vergleiche mit dem Part. Prät.: en as kannt wéi de gréngen Hond, wéi e gefleckten Hond, wéi Jouschten Hond, wéi (de) P(i)lates am Credo, wéi dem Péiter säi Schëmmel, wéi den Donkelzer Wollef — cf. auch bekannt I/S. 87; 4) refl.: «sich beherrschen, gefaßt sein» (vor allem in neg. Raa.) — e kennt sech nët méi vu Freed, Roserei, Misär usw. — wéi ech dat gehéiert hun, du hun ech mech nët méi kannt; aber auch in der sub 3 behandelten Bed.: «seine eigenen Schwächen und Fähigkeiten kennen» — ech kenne mech, ech weess am beschte, wat ech ze maachen hun — e war esou voll, en huet sech selwer nët méi kannt — d'Haaptsaach as, wann ee sech kennt.
 
Kenner M.: «Kenner» (wie hd.) — dat as eppes fir K.; dazu die Zussetz. der Hochspr.: Kenner-a N., -bléck M., -min F.
 
Kënnerches- -dag M.: «Fest der unschuldigen Kinder» (28. Dezember); -maart M.: «Gesindemarkt» — eigentümlicher Brauch im Luxemburgischen und im Eifelgebiet, belegt in Arlon, Clerf, Diekirch, Hosingen und Luxemburg; Knechte und Mägde, die zum Stiefesdag (s. d.), dem gängigen Gesindetermin in unseren Gegenden (cf. Josef MULLER, in Kulturstr. u. Kulturprov. in den Rheinlanden, Bonn 1926, S. 193 ff.) ihren Abschied genommen haben, bieten sich am 28. Dezember (so wenigstens in Luxemburg und Diekirch) einem neuen Dienstherrn auf dem Kënnerchesmaart an; als Kennzeichen ihrer Dienstwilligkeit banden sie sich in Clerf ein Strohseil um den Arm; cf. HESS, Vk. S. 208; -zocker M.: «Zuckerplätzchen, die bei einer Kindtaufe (s. Kanddaf) ausgeteilt werden» — dafür auch: Këndcheszocker (s. d.).
 
Kennes N.: «Kenntnis» — nicht zu hd. «Kenntnis», sondern Ableitung vom Infinitiv kennen (s. d.) mit Genitiv-s (cf. darüber Walther MITZKA, Die deutschen Mundarten, 1944, 141) — Ga. überliefert die Ra.: ech hu guer kee K. dovun (geschrieben: ech hoi/ goir kee/ Kennes dovoin) — säi K. as nët vu wäit hier (cf. auch: Kenntnës) — dann huel all däi K. zesummen, elo gëlt et!
 
kenneswäert Adj.: «kennes-, wissenswert» — dat as k. (= gutt ze wëssen) — kenns de mech nët? ech sin dach k.!
 
kënnesch Adj.: «kindisch» (Wb 06) — in Echt. eher: «launisch» (nicht als dauernde Eigenschaft — C.) cf. [Bd. 2, S. 336] verkannt, verkënnt I/S. 337, kënterlech und kannereg.
 
Kënni (Kinni) N.: kinderspr. Deminutiv zu Kand (s. d. — und Këndchen); im bes.: 1) «jüngstes von mehreren Geschwistern» (vor allem Mädchen) — eist Kënni as nët doheem — Schosselesch Kënni — später gelegtl. Kënn genannt (auch noch in fortgeschrittenem Alter); 2) Kosewort: «Liebstes, Liebling» (zu Mädchen, auch erwachsenen); 3) spaßh.: «Mädchen, mit dem man schäkert, leichtfertige Bekanntschaft» — e war bei d'Kënniën — en huet an all Duerf e Kënni sëtzen.
 
Kenntnës F.: «Kenntnis» — cf. auch: Kennschaaft F., Kennes N. — eng bléid K. (eine dumme, unnütze Wissenschaft) — séng Kenntnësser sin nët déck.
 
kënscht(er)lech Adj.: «künstlich» — in seiner Idiomatik weitgehend von der Hochsprache bestimmt: e kënschtlecht Gebëss, eng k. Broscht (in dieser Bed. häufiger falsch sub 1, I/S. 300) — mit der Modernisierung von Ackerbau und Viehzucht (cf. etwa «künstl. Besamungsstation», Waldhof bei Luxemburg) häufig neben hd. künstlich, Kunst- in der neueren Bauernsprache — für Kunstdünger hört man gelegtl. kënschtlech Mëscht — auch adverbial: reeg dech nët k. op.
 
Kënschtler M.: 1) «Künstler»; 2) iron.: «unfähiger Arbeiter, Luftikus» — dee K. huet eis nach bei der Aarbecht gefeelt — cf. auch: Artist (I/36).
 
kënterlech Adj.: 1) «albern» (Wb. 06 — dort wird das Wort als «kinderlich» verstanden); 2) Echt. (C.): «launisch, wunderlich, grillenhaft» — älter dafür auch: quënterlech — cf. das Subst. Kuent M. und Quënt, Quänt F. «Laune» (Rhein. Wb. VI/1289: Quänt, quänterig) — cf. im übrigen: kannereg, kënnesch — dazu die Abl.: Kënterlechkät, -keet F.
 
Kënzeg ON.: «Küntzig, frz. Clémency» — am Orte selbst: Kéinzeg, Kéinzeg — Gem. Küntzig, Kant. Capellen — 394; Spottname der Ortsansäßigen: Kënzeger Fräschefänkerten (als vor einem halben Jh. die in Küntzig aufgekommenen Eisenerzgrabungen total aufhörten, suchten die Einwohner einen Nebenverdienst im Froschfang, der sich für manche Familien zu einem regelrechten Gewerbe entwickelte); seit kurzem: Kënzeger Fräschefest (Anfang Juni).
 
Kepi (wie frz. képi) M.: «(französische) Soldatenmütze» — cf. Kap, Käppi.
 
Këpp (Ostrand um Echt.: Keep) M.: 1) «Zipfel, Ecke, Ende» — pass op, du schleefs e K. vun déngem Mantel iwwert de Buedem — fréier hun d'Leit e K. an hir Käertche gemat (einen Winkel ihrer Visitenkarte, meist rechts oben, umgebogen), dat huet geheescht, datt se selwer d'Visite gemat hun oder mat der Läich gaang sin (cf. Kaart sub 3) — en huet e K. vum Läpp eraushänken (in dieser Bed. bisw. auch Zëpp); 2) «kleineres, viereckiges, zum Dreieck gefaltetes Umschlagtuch der Frauen» (gewöhnl. aus schwarzer Seide, oder aus Wolle gestrickt) — op de K. gefaalt (zum Dreieck gefaltet); 3) «Bettlaken» in der Ra.: fänks de schon un um K. ze zéien (zu jem., der gähnt); 4) «kleines Stück Land, Ackerzipfel» — si hun hiirt Liewe laang fir deen aarmséilege K. Land gestridden — in dieser Bed. gerne auch das Dim. Këppelchen: déi puer Këppelcher (Këppercher) Land, déi en nach huet — das Pl. lautet meist Këpp, in der Bed. 3 häufig auch Këpper, Këppen.
 
Këppchen I (Pl. Këppercher) F.: Dim. zu Kopp (s. d.) — im bes.: 1) «Zündhütchen» — dafür auch: Hittchen (s. d. sub 2 II/S. 164), Pistang (cf. auch: Ammoss I/23); 2) «kleine Anhöhe, runder Hügel» — häufig in Ortsbezeichnungen, in Verbindung mit einem Ortsnamen, etwa: Wuermeldénger Këppchen (vorzügliche Weinlage bei Wormeldingen) — auch in Verb. mit anderen Bestimmungswörtern, etwa: Hedekëppchen (bei Verlorenkost-Stadtlux.), Routkëppchen (Minettelager bei Differdingen) — zu dieser Bed. die adjektivische Abl.: Këppches (scil. -wäin) «Wein von der Anhöhe, aus der besseren Lage»; 3) «Wölbung» in der Ra.: de Schnaps (oder sonst eine Flüssigkeit) mécht eng K. (das Glas ist randvoll und der Inhalt erscheint zur Mitte zu etwas gewölbt); 4) «das spitzere Ende der Eierschale»; 5) «Endstück am Brotlaib» — meist dafür Bootsch (I/132); 6) «gerundete Spitze an verschiedenen Körperteilen» — etwa: a) «Fingerkuppe»; b) «Glans penis»; c) «Brustwarze».
 
Këppchen II F.: 1) «Obertasse ohne Griff» (zu frz. coupe) — cf. auch: Jatte, Jhatt II/S. 225; hierher gehört das Dim. Äächelkëppchen (s. d. I/51); 2) Vianden: «Untertasse».
 
Këpp(el)chen III M.: Dim. zu Këpp (vor allem sub 3), s. d.). [Bd. 2, S. 337]
 
Këppelchen F.: Dim. zu Koppel F. (s. d.) «Pärchen» (bes. von Kindern oder jungen Menschen) — si hun eng K. (sie haben einen Sohn und eine Tochter) — ähnlich: mir spueren nach fir eng K. (wir möchten zu unserem ersten Kind noch ein zweites von anderem Geschlecht) — 't ware vill Këppelcher um Bal (es waren viele Pärchen auf dem Ball) — oft gönnerhaft, bewundernd, zärtlich: eng schéi (léif, jong) K.
 
këppen trans. Verb.: 1) «mühsam hacken, mit Hieben bearbeiten, stückweise abhauen» — e këppt Leën (Schieferplatten) an der Kaul —in dieser Bed. auch absolut: «mühsam arbeiten» — kritt das Gekëpps da bal en Enn? 2) bes.: «(an Pflanzen, Sträuchern, Bäumen) die Spitzen abhauen» — hënt huet een eis Bemercher all gekëppt — auch übtr.: ech mengen, ech muss der déi laang Hoër emol k. (die Haare stutzen; zurechtweisen); 3) «leicht anstoßen» — et brauch een en nëmmen ze k. da läit en do — cf. aber auch: käppen.
 
Këppenhaff ON.: «Kippenhof» — Gem. Bastendorf, Kant. Diekirch.
 
Këppert I M.: «männlicher Lachs» — Die allg. Bezeichnung für «Salmo salar» ist Salem (s. d.); Alphonse de la Fontaine nennt den männlichen Lachs in seinem 1873 erschienenen Fischkatalog Këppert in offenbarer Anlehnung an die engl. Bez. «kipper» (u. a. Räucherhering), wie er auch für den jungen Lachs die engl. Namen Parr und Smolt als luxemburgisch gelten läßt, obwohl sie nirgends zu belegen sind: dafür gilt (auch schon in Wb. 06) Kinneksforell (s. d.); neben Këppert vermerkt Wb. 06 auch Krëppert, welches heute die allgemeingültige Bezeichnung in Fischerkreisen ist. — Bd. I/S. 400 ist der Name des weiblichen Salmo salar, For F. nachzutragen.
 
Këppert II M.: «Steinbrucharbeiter, Steinhauer» (vor allem der Schiefergrube) — d'Këpperten aus der Kaul — dazu die häufigere Zussetz.: Lä-, Leekëppert (s. d.).
 
kër- häufige Vorsilbe in Fluch- und Kraftwörtern (entsprechend dem frz. «cré-» = «sacré»; entsprechend in allen Fällen auch kree-, kri-), etwa in: kërmaténg, kërnondikass, kërnonzéngpies, kërtjëft, kërtjëbel, kërtjippel, kërdji, kërdjëss (vgl. auch Hacker-, Zacker-).
 
Kërett, Kerett, Kirett (Ton: 1 — frz. «curette») F.: «Bohrkrätzer» — dafür auch: Minekrazer(t).
 
Kerjhee-, -jhi, Kirjhi, -si (engl. kersey) M.: «grober Wollstoff» (urspr. nach dem engl. Ort Kersey/Suffolk benannter halbtuchartiger, geköperter, stark gewalkter Flanell, der weiß und gefärbt, in sehr verschiedener Feinheit wie das feine Tuch zugerichtet und bearbeitet wurde und bei dem der Köper durch den dazu genommenen starken Einschlag bedeckt wurde; heute bei uns veraltet).
 
Kermes (bisw. Käermes) M. (N.): «früher von den Färbern gebrauchter roter Farbstoff» (der aus den getrockneten Weibchen der Kermesschildlaus «Coccus ilicis» oder aus der weiblichen Larve «Dactylopius coccus» gewonnen wird — Karminsäure) — volksetymologisch lok. mit Kiirmes (das auch «grelle, schlecht aufeinander abgepaßte Farben» bezeichnet) zusammengebracht; cf. Kiirmes.
 
Kesau M.: «mit den Schuhabsätzen beim Sauspill durch Pressen und Drehen (auch unter Zuhilfenahme eines Stabes — s. Hiw(w)o II/S. 164) in den Boden gemachtes Loch» — sonst dafür auch Kessel (s. d.); cf. Sau.
 
Këscht (Nordosthälfte Këst) F.: 1) «Kiste, Schachtel, Kasten» (klein oder groß, meist aus Holz oder Pappe, im Gegs. zur kleinen blechernen Dous — s. d. I/219 — große Dimensionen verlangen immer die Bez. Këscht: eng bleche Këscht) —gilt im Handel oft zur Maßangabe: eng K. Fixfeier (in dieser Verb. auch Lued), eng K. Zigaren — Konserven werden eher in Béchsen (s. I/95) gekauft: eng Béchs Ierbëssen, Bounen, kondenséiert Mëllech usw., gelegtl. aber auch in dieser Bed. Këscht — im Großhandel geht Rede von: eng K. Béier (eine Kiste Flaschenbier), eng K. Eër (eine Kiste Eier) — eine (nach Öffnung unbrauchbare) Pappverpackung heißt dagegen eher Pak: e Pak Zocker, e Pak Käerzen, sonst: eng eidel Këscht (etwa: Schongkëscht) — Handwerker, die auswärts arbeiten, tragen ihr Werkzeug in einer K. mit sich (etwa Blechschléieschkëscht, Houfkëscht des Hufschmiedes) — im Haushalt werden die Vorräte in einer Këscht aufbewahrt, etwa: d'Holz-, Kuele-, Grompere-, Miel-, Zockerkëscht — der Hafer für den täglichen Gebrauch wird in einer K. (Huewerkëscht) über dem Pferdestall aufbewahrt — der Müll wird in einer K. (s. Dreckskëscht) gesammelt [Bd. 2, S. 338]Kartoffeln und Obst werden in Këschten verkauft, die daher als Mengenmaß gelten: ech kafen nach eng K. Äppel — früher trugen die Schüler ihre Bücher in der Schoulkëscht, sie diente im Winter als Schlitten; 2) im besonderen: a) «behördlicher Anschlagkasten» (bes. am Gemeindehaus) — si hänken an der K. (auch: am Reider — «sie stehen vor der Heirat», eigtl.: ihre Heiratsankündigung ist am Gemeindehaus angeschlagen) — daher zu einem eingefleischten Junggesellen gelegtl.: waart, mir kréien dech och nach an d'K.; b) = Bréifkëscht, -boîte (I/150) «öffentlicher oder privater Briefkasten»; 3) übtr. auf den menschl. Körper, in den Raa.: du kriss eng bei d'K. (= e Fouss hannebäi, bei den Aasch — also: «der Hintere») — en huet eng an der K. (er ist betrunken — also: «die Gurgel, der Wanst») — wat huet déi eng K.! (cf. Kasärestack); 4) übtr. auf Bauten: a) «Arrestlokal» — e sëtzt an der K. (das Wort hat eine reiche Synonymik, cf. etwa: Back, Dukas, Duckel(i), Duckes, Kaduck, Kaduckes usw.); b) «armseliges Haus, Hütte» — an där K. haus du? — cf. etwa das Komp.: Fléikëscht; c) «armseliges Zimmer» — d'sténkt an där K., maach emol eng Fënster op — ähnlich etwa das Komp.: Fuerzkëscht (dies auch wie 8, c); d) «schlechtes Wirtshaus, Freudenhaus» — en trëllt vun enger K. an déi aner — d'Police huet em d'K. zougemat — cf. auch: Bud (I/162 — sub 5), wofür auch das I/129 nachzutragende frz. Boîte und das Komp. Houerebud II/179; e) ganz allg. abfällig statt «Haus, Verwaltungsgebäude, Firma» (ähnlich Boîte und Bud); 5) «ein Brettspiel mit Würfeln» (im Hd. «Puff» oder «Tricktrack» genannt) — si hun de ganze Mëtteg K. gespillt — si maachen eng Partie K.; 6) Wb. 06: in Verbindung mit al «Frauenzimmer, alte Schachtel» — die heute geltende Synonymik ist sub al I/S. 17 «alte Frau» zusammengestellt — al Këscht ist meist ein altmodisches Gefährt, etwa ein Auto älterer Bauart (mit eckigen Formen) — cf. auch das Adj. këschteg; 7) in Verbindung mit sonndes, in der Ra.: et läit an der sondësser K. (auch als Komp. gebr.: Sonndeskëscht) «ein Kleidungsstück ist unordentlich, am unrechten Ort weggeräumt, abgelegt worden, liegen geblieben»; 8) je nach der Gesprächslage, an Stelle eines Kompositums in mannigfacher spezieller Bed. gebr., etwa: a) «plumpes Schuhwerk» — cf. Geiekëscht sub 2 (II/S. 47); b) «großer Fuß» — cf. Geiekëscht, Kéiskëscht; c) «Bett» — kleinere Haustiere (Katzen, Hunde) schlafen in der Honds-, Kazekëscht, von hier aus in den menschl. Bereich übtr.; d) «Sarg» — cf. Doudekëscht (neben -lued) I/S. 219 — verächtlich: elo läit en an der K. — si hun d'K. iwwert ëm zougemat — lee dech an déng K. (nicht nur «lege dich schlafen», sondern auch «laß dich begraben»); e) «Kastenförmiges» in mannigfacher Verwendung (viereckige Holzverkleidung, Sinkkasten beim Abfluß, wofür auch: Caisson). Es erhellt aus allen Belegen, daß sich das lux. Këscht nicht nur mit dem hd. «Kiste» sondern auch mit «Kasten» deckt; s. die Entsprechungen dieses Wortes sub Kaascht I, Kaaschten, Kasten.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut