LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Këssen bis Kib(b)o (Bd. 2, Sp. 340a bis 341b)
 
Këssen (lok. Këssem, Pl. Këssen seltener Këssemen) M. u. N.: 1) «Kopfkissen» — Spww.: Besser eent (oder: zéng) um K., ewéi eent um Gewëssen (besser ein Kind, zehn Kinder auf dem Kissen, als die Geburt mit unerlaubten Mitteln verhindert zu haben) — Ee K., ee Gewëssen (zwischen Ehegatten soll keine Heimlichkeit bestehen); Raa.: e schléift eng Kaul a säi K. — e kënnt muerges nët vum K. — eis Bouwen hu sech mat dem K. zerhäit — spaßh. Rat an Schüler (vor Prüfungen): lee der d'Buch ënnert d'K., da weess de mar de muergen déng Letz (Lektion) — dee schléift mat de Suën ënner em K., dann dreemt en dervun (Geizhals) — Abgrenzung gegen Synonyma: mit Këssen ist hauptsächlich das Kopfkissen auf dem Bett gemeint (cf. Kappkëssen), in derselben Bed. gilt auch Pillem, Pimmel «Kopfpfühl» — das frz. Lehnwort Coussin (Ton: 1) bezeichnet ein Zierkissen (etwa auf dem Sofa, dem Sessel), z. B.: lee der e Coussin ënnert de Kapp, da läis de besser; 2) «Sitzkissen» (in dieser Bed. konkurriert Coussin) — lee der e K. ënnert den Hënner, da sëtz de méi mëll (méi héich) — spaßh. Rat an einen Lausbuben: stiech der e K. an d'Box, well wann s de heemkënns da stëbst et (stecke dir ein Kissen in die Hose); 3) bes. Bed.: a) «Nadelkissen»; b) «Unterlage, Polsterung» (Pferdesattel, Ochsenjoch, Tragjoch, Autofederung); 4) das Dim. Këssemchen Pl. Këssem(er)cher, Këss-chen Pl. Këssercher bez. im Pl.: a) «Polsterungen der Jacke über der Schulter»; b) lok. (etwa in Echt.) das «Zittergras» — wofür sonst: Rëselcher, Wibbeldewapp; c) lok. auch: «Samenstände des Löwenzahns»; d) Echt: «Zuckerbohnen mit Füllung».
 
Këssen- -decken F.: «Zierdecke, die während des Tages über dem Kopfkissen liegt»; -zich, -zuerg, (-zureg) F.: «Kissenüberzug».
 
Këssert M.: 1) «Schäkerer, Schürzenjäger» — abfällig: sou en ale K.!; 2) «ein ausgelassener Tanz, vor etwa hundert Jahren» (Bettborn) — de Këssert an d'schwaarz Mausel waren zwee verbuede Lidder aus de véierzeger Jore vum virege Joerhonnert (an der Beicht hun d'Hären derno gefrot).
 
Questionnaire (wie frz.) M.: «Fragebogen» (Pl. Questionnairen) — 't kritt een all Ament en anere Q. aus- (op-)zefëllen.
 
Questioun, Kestioun (Ton: 2 — Pl. -en) F.: 1) «Streitfrage» — ech wäerd déi Q. schon op d'Tapéit bréngen; 2) «schwieriger Punkt, Hauptschwierigkeit» — mir hu gutt schwätzen, mee ob hien et mécht, dat as (do läit) d'Q. — d'Q. as, wéi ech em et bäibréngen — da's eng aner Q.!; 3) Schulspr., bisw. neben dem häufigeren Fro: «Examens-, Prüfungsfrage» — vun dräi Questiounen hun (wosst, konnt) ech der nëmmen zwou (wußte ich deren nur zwei zu beantworten) — hues de déi Q. (oder Fro)? bedeutet also «hast du diese Frage (richtig) beantwortet, oder (richtig) notiert?»
 
Quête (wie frz. — kε:t, kεt) F.: «Kollekte» (Haus-, Straßensammlung); bisw. wird auch das entspr. Verbum quêtéieren gebr.; für Geldsammlung in der Kirche wird eher Kollekt F. aus der deutschen Kirchensprache gebr.
 
Këtscht (lok. auch Kietscht, bisw. Kéitscht) ON.: «Kœtscheid, Kœtschette» — Gem. Folscheid/Folschette (ein Ortsteil Gem. Arsdorf), Kant. Redingen — 158.
 
KëttelF.: «Quitte» — in der Zussetz. këttelgiel Adj.: «quittengelb».
 
këttelen trans. Verb. = lok. phV. zu këddelen (s .d.).
 
Këttel- s. Këddel-.
 
Ketten (lok. bes. Westen Kett, Ostrand Keet, Keten) F.: «Kette» — und zwar: 1) «Gliederkette» (zum Binden, Verbinden, Anbinden, Ziehen) — die einzelnen (runden) Glieder heißen Rank, Rénk (Pl. Réng), die flachen auch Gläich (II/61), bisw. Glidd — oft (etwa in der Landwirtschaft) ist ein Ende mit einem Haken Kramp versehen — je nach dem Gebrauch wird unterschieden, u. a.: Bur(e)- (Brunnen-), Kéi-, Ochse-, Plou-, Pëtz- (Brunnen-), Piff- (Jauche-), Päerds-, Schleef- (Schleif-), Stéier-, Woons- oder Spärketten (s. d. einz. Bestimmungswörter), am Kraftwagen: Schnéiketten — Rätsel: 't as elauter Lach, an t' hält dach? Eng K. — ähnlich: elauter Lächer, an dach nach ganz — Spww.: 't si ('t gët, 't gi) méi K. wéi rosen Honn (der Übeltäter entgeht der Strafe nicht — so Wb. 06; aber auch lediglich drohend an verstockte Kinder, Schüler) — Eng gëlle K. as ëmmer eng K. (Zeichen der Abhängigkeit); [Bd. 2, S. 341] Raa.: ech bannen, krämpen, zéien d'K. un — maach, hänk d'K. an! (die Sperrkette an der Haustür) — lee den Hond un d'K. — den Hond läit (as) un der K. — dee Biddi wëllt nët an der K. goën (leit d'K. nët, schléit géint d'K.) — d'Päerd as an d'K. gefuer (huet sech an d'K. gehäit) wéi bännzeg — d'Fra huet hire Mann un der K. (cf. auch Gidd II/54); 2) «Bolzenkette» (in techn. Verw., zum Antrieb) vor allem am Zweirad — ech hun de Velo misse schlefen, d'K. as mer erofgesprongen (gebrach) — d'K. as ze labber (locker), ze stramm (straff) — d'K. kraacht, graatscht . . ., du muss se schmieren; 3) «Förderkette» (am Raupenschlepper, Bulldozer); 4) «gekettetes Meßband des Geometers» (von 10 oder 20 m) — de Geometer schleeft d'K.; 5) «Schmuckkette» (auch Halsketten, Collier) — d'Meedche kritt fir d'Kommioun eng gëlle (gëlde) K. mat engem Kräiz vu sénger Giedel — d'K. vum Rousekranz — eng Pärelketten — eng Auerketten (Kette für die Taschenuhr) — d'Medercher maache sech eng K. aus Bettseecheschblummen, Maargréidercher (eng Blummeketten) — s. Ketteblumm; 6) übtr.: wann et brennt am Duerf, da maachen d'Leit eng K. fir ze läschen — d'Kanner maachen eng K. (oder: eng Schlaang — die Kinder fassen sich an den Händen); 7) «Aufzug zum Weben, Webzettel» — d'K. an den Aschlag (s. d. I/S. 28).
 
Kette(n)- -blumm F.: «Löwenzahn» (weil die Kinder damit Ketten anfertigen, indem sie aus den Hohlstengeln, deren Enden sie ineinanderstülpen, Ringe bilden oder durch den unterhalb des Blütenstandes gespaltenen Stengel einen andern hindurchziehen und so fort) — lok. auch: Ketzestack, bisw. Ketteplausch; -hond M.: «Kettenhund» (auf dem Bauernhof dafür auch Hafftock — s. d. II/101) — ondugen, rosen aber auch trei a brav ewéi e K.; -bréif M.: «Kettenbrief» (ein Brief mit Gebet zu bestimmtem Zweck wird an eine Person geschickt, die ihn mehrere Male abschreiben und an ihr bekannte andere Personen schicken soll, bei Androhung imaginärer Strafen im Falle von Nichterfüllen des Auftrags); -handel M., -händeler M.: wie hd. — Kettenhänd(e)ler, dat sin déi mat de giele Getten (s. d. II/S. 53); -kranz M.: «aus Löwenzahnstengeln gefertigter Kranz» (cf. -blumm); -kugel (Wb. 06: -kujel) F.: wie hd. (früher gebrauchtes Geschoß, aus zwei mittels einer Kette verbundenen Kugeln oder Halbkugeln bestehend); -raacher(t) M.: «Kettenraucher» (e fänkt déi nei un där aler un); -stéch M.: «Kettenstich» (Näherei, bei welcher die einzelnen Stiche wie Glieder einer Kette ineinanderfassen) — du däerfs d'Not nët a K. bitzen, wann ee Stéch räisst, da gi s'all lass — Wb. 06: «Kettenstich» (Weberei).
 
ketten(en) trans. Verb.: «eine Kette anfertigen, ketten» — de Rousekranz muss nei gekettent gin — im Renert I heißt es: schéi Kräizer kann e schnëtzlen, e kettent Rousekränz; dazu die Abl.: Geketts, Gekettens N. «Kettenarbeit».
 
Ketzer M.: wie hd. — e schléit dra wéi d'K. an d'Biller (richtet eine sinnlose Verwüstung an); dazu die Abl.: Ketzerei F.: vor allem in der Bed. «Verdrehung der Wahrheit, Irrtum oder den herrschenden Ansichten zuwiderlaufende Behauptung» — wat seet deen nees do fir Ketzereien (in dieser Bed. gerne im Pl. gebr.).
 
Ketzestack M.: «Löwenzahn» (lok. — s. Ketteblumm) — lok. bisw. Ketzelstack.
 
Queue (wie frz.) F.: s. Kéi, Kee.
 
Kewitsch, Kéiwitsch, Kiwitsch M.: «Kiebitz» — cf. Kibiz, Piwéck, Piwitsch.
 
Ki M.: «Gesäß» (= frz. cul) — lëf de Ki, da geet den Hënner mat (da kënnt den Aasch no) — cf. Kickes, Kicki, Kiskidi.
 
Kib (neben Küb) M.: 1) «Kubus» (zu frz. cube); 2) = Meter Kib (frz. mètre cube) «Kubikmeter» (oft kurz kip gespr.); 3) «Suppenwürfel» — bes. in dieser Bed. häufiger Küb (dem frz. entspr.), dazu das Komp.: Kibenzopp neben Kübenzopp F.: «aus Suppenwürfeln bereitete Suppe».
 
kibéieren, kipéieren trans. Verb.: «(Holz) kubikmeterweise schichten».
 
Kibberchen M.: 1) «Dreikäsehoch, kleiner Junge» — ähnliche Synonyma: Däbbes(chen), Dibbes(chen), Sträbbes(chen), Stribbes(chen), Binnert, Spréngerlek, Binnes-chen, Baudeschen; 2) lok.: «Eichhörnchen» — auch: Ääche-/Eechekibberchen (neben -kieber).
 
Kib(b)o M.: «Knecht Rupprecht» (Wb. 06) — noch vor 50 Jahren galt dafür im Bereich der Hauptstadt (Bonneweg):

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut