LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Klappe(l)stän, -steen bis klauschteren (Bd. 2, Sp. 371b bis 374b)
 
Klappe(l)stän, -steen M.: «Hagelschloße» — meist: Klëppel-, Knëppelsteen, lok. dafür Klabber-, Knappe(l-) steen.
 
klappen I (lok. phV. cf. Ltb. 33 — ostlux. Nbform klipen) trans./intr. Verb.: «klopfen», — 1) zunächst in mannigfacher handwerklicher Bed.: hien héil den décken Hummer, fir e klinzegen Nol an d'Mauer ze k. (in dieser Bed. auch schloën) — dann nach léiwer Steng k. goën (gaangen), ewéi dat (Steine klein schlagen) — de Metzeler klappt de Bifdeck, fir datt en zaart soll gin (cf. aber auch die übtr. Bed. sub 3) — fréier hun d'Fraën d'Wäsch um Buer mam Bleil geklappt (gebleult) — mengen a Botter k. as zweërlee (meist bäichelen, häichelen, rompen) — d'Séissel as schlecht geklappt (schlecht gedengelt) — mir gin Nëss k. (Walnüsse durch Klopfen vom Baum, aus der äußeren Schale lösen) — bei der grousser (Ouschter-)Botz gin d'Tapië geklappt (durch Klopfen entstäubt) — Arbeit nach dem Spinnen: d'Gar gët (mat engem hëlzen [Bd. 2, S. 372] Hummer) geklappt; 2) «ein klopfendes Geräusch verursachen, klappern, eine klopfende Bewegung machen» — de Motor klappt (die Kolben klappern in den Zylindern) — d'Mille klappt nët méi wéi fréier — héier, wéi mäin Häerz klappt — d'Häerz huet em bis an den Hals (an de Kapp) geklappt — d'Wonn klappt (Pulsschlag an einer entzündeten Körperstelle) — 't huet (ee) geklappt (es hat jem. an die Tür geklopft) — zur Umschreibung äußerster Armut: wou klapps de, wou hëls de? (wo klopfst du an, wo holst du das Nötigste her?) — wann ech mech verschlofen, da muss de mer k. kommen — d'Leit hun an d'Hänn geklappt — d'Huffeise klappt, klabbert (ist locker) — bei Ohrensausen: 't klappt mer am riechtsen Ouer, 't seet ee Schlechtes vu mer (am lénken Ouer, 't seet ee Guddes vu mer); 3) «auf der Schreibmaschine tippen» — ech muss kucke, wou ech deen Text geklappt kréien; 4) «einen Schlag, Klaps versetzen, prügeln» — op eemol huet ee mer vun hannen op d'Schëller geklappt — en huet sech op d'Stir geklappt: wéi konnt ech esou domm sin! — du muss em op d'Fangere k. — elo kriss de den Hënner (spaßh. auch: de Bifdeck — cf. sub 1) geklappt, oder e puer hannenop geklappt — si ware fäerdeg (si hate sech) bis op d'K. (heftige Diskussion) — den Hond klappt séng Fléi (auch absolut: den Hond klappt — der Hund kratzt sich mit einer Hinterpfote); 5) übtr.: «herfallen über, erledigen, überwinden, in den Schatten stellen» — du hu s'all op hie geklappt (sind über ihn hergefallen) — hien hat séng Konkurrenten all geklappt — dee geklappt gët, muss bezuelen (der Verlierer muß zahlen) — Sportjargon: eise Veräin as al geklappt gin, auch vom Krieg: d'Preise si geklappt gin; 6) «bei einer Treibjagd auf die Sträucher klopfen, (das Wild) auftreiben» — dann von hier aus übtr.: «durchsuchen, forschen» (wie bei einer Treibjagd — cf. Klappjuegd) — si hun de ganze Bësch geklappt, fir nëmme siwen Huesen ze schéissen — haut gi se d'Wëllschwäi k. — en huet emol op de Bësch geklappt, fir eppes gewuer ze gin — am éischte Krich hun d'Leit aus der Stad d'Dierfer no Speck an no Gromperen (of-) geklappt — séng Fra klappt em all Muerges d'Täschen (ähnlich: vësetéiert em d'Täschen — durchsucht seine Taschen) — hien huet d'ganzt Land zu Fouss geklappt — hien huet alles geklappt, fir eppes ze fannen; 7) Pennälerspr.: «übermäßig studieren» — en huet d'ganz Nuecht Vokabele geklappt — cf. auch béchsen I/95, knuppen und ochsen (nach dem Hd. bisw. büffelen); 8) beim Spiel: «abschlagen» — du bas geklappt gin (ech hun dech geklappt), du bas drun; 9) in stehenden Raa. mit bestimmtem Objekt: d'Flemm k. (mißmutig, lebensüberdrüssig sein) — Kaarte k. (mit Ausdauer Karten spielen — ähnlich: dreschen); dazu die Abl.: Geklapps N. vor allem in den Bed. 1, 2, 3 und 6.
 
klappen II (dem Schriftdeutschen entspr., in dieser Lautung überall, auch im Osten, im Gegs. zu klappen I) Verb.: A. intr.: 1) eigtl. «wie eine Klappe sich auf und nieder bewegen» — krämp d'Lued un, soss klappt de Wand se ëm oder widder d'Mauer (hake den Fensterladen ein, sonst klappt er im Wind um, oder gegen die Mauer — auch «klopfen» möglich) — auf dem Wege zur übtr. Bed. (sub A/2): den Deckel klappt nët méi op d'Këscht, en as ausgeleiert (der Deckel läßt sich nicht mehr auf die Kiste klappen, er ist ausgeleiert) — meist in unfester Verbindung mit op, of, zou, nidder usw., auch refl.: de Sëtz klappt sech op an zou (der Sitz läßt sich auf und nieder klappen); 2) meist in der auch im Schriftd. geltenden übtr. Bed.: «in Ordnung gehen, in Ordnung sein, stimmen, entsprechen» — dat klappt (spaßh. Zus.: wéi d'Fauscht op d'A — mit gewollter Quereinwirkung von klappen I, heute meist farbloser: dat passt) — dat klappt awer gutt, schlecht, glat nët — suerg, datt alles klappt — den Thiater huet nët (richteg) geklappt — d'Zich k. nët op den (mat dem) Autobus, Fahrplang, Horaire — wann dat alt alles klappt — d'Rechnong klappt (klappt nët); B. trans.: «wie eine Klappe auf u. nieder bewegen» (meist in unfester Verbindung mit op, of, zou, ëm usw.) — wann ech fäerdeg sin, da k. ech den Dësch, de Stillchen . . . zesummen — den Dësch léisst sech héichklappen.
 
Klapperkraut N.: «Ackerglitscher, Rhinanthus major».
 
Klappert I (zu klappen I) M.: 1) «jem. der schwerfällig, mit Geräusch auftritt»; 2) «Student, der unermüdlich büffelt» (gewöhnlich ohne Talent zu besitzen) s. u. a. béchsen u. Abl. I/95, knuppen. Früher war béchsen der Stadtlux. Ausdruck, knuppen vor allem in Echternach üblich, heute gelten [Bd. 2, S. 373] beide ohne Unterschied an allen mittleren Lehranstalten.
 
Klappert II (Echt. — zu klappen II) M.: Spottname für «Schwätzer».
 
Klar(i)nett (endbetont, Ostrand um Echt. auch Glarinett) F.: 1) «Klarinette» — übtr., in Vergleichen, etwa: 't geet ewéi eng K. oder op enger K. (mühelos) — frech ewéi eng K. (mit aufdringlichem Ton) — dat war ënner aller K. (lok. auch: ënner alle Klarinetten — außerordentlich schlecht, ähnlich: ënner aller Kritik, Louder) — die Klarinette gehört zu den gängigen Instrumenten beim Hämmelsmarsch (s. d.): eng Gei jhéngt muerges an der Gaass, 't jäizt eng Klarnett an 't brommt eng schaddreg Baass; 2) im Pl. Klarinetten, übtr.: «Äste von gefällten Eichen, als minderwertiges Brennholz» — in Echt. dafür auch: Eicheglarnetten, Radetten.
 
Klarinetteblat N.: «hörnernes oder hölzernes Rohrblatt am Mundstück der Klarinette».
 
Klarinettert M.: 1) spaßh. für Klarinettist «Klarinettenspieler»; 2) spaßhaft übtr.: «aufdringlicher Schwätzer» (mit einer schreienden Stimme).
 
Klas männl. Vorn.: «Nikolaus» — seltene (schriftspr. empfundene) Nbform zur Kurzform Klos (s. d.) — vor allem im Hausnamen a Klasen (cf. den Familiennamen: Klasen, Clasen).
 
Klas(s) (klAs kla·s — die halblange, ursprünglichere Form vor allem im Westen) F.: «Klasse» — und zwar: 1) «Rang, Grad, Art» — déi Musek as eng K. besser — géi, klamm, gräif . . . léiwer eng K. méi héich (erop), erof (niddereg) — dat as esou eng K. Leit, déi mer nët gefällt — mir hun der vun alle Klassen (op Lager) — hien as eng K. fir sech; 2) auch absolut: «Höchstklasse» — dat do as K.! — en Artist vu K.; 3) Schulspr.: a) «Schulklasse, Schuljahr» — a wellecher K. bas de schon? — hien huet all séng Klassen ouni Méi gemat — en huet eng K. iwwersprongen; b) «die Gesamtheit der Schüler einer Klasse» — si hun eng staark K. — hien as de beschte vu sénger K. — d'ganz K. huet gelaacht; c) «Schulzimmer» — 't sëtze vill ze vill Bouwen an där enker K.; d) «Schulbetrieb, Schulzeit, Unterricht» — e kënnt ëmmer ze spéit an d'K. — d'K. as aus — vrun, no der K. — 't as haut keng K. — hat dir K.?, mir ware fräi — en as krank, e ka keng K. halen.
 
klasséieren trans. Verb.: «klassieren, einordnen» — maach keen Duurchzuch, ech sin am Gaang méng Tiberen ze k. — klasséier deen nët bei déi éierlech Leit — auch absolut: de Bréifdréier war am Gaang (scil.: séng Saachen) ze k. (ordnete die Briefschaften nach Straße und Hausnummer) — déi Affär as scho laang klasséiert (zu den Akten getan, erledigt).
 
klassesch Adj.: 1) «aus der Zeit der Klassik» — k. Musek (dies bedeutet aber auch: «Musik, die nicht zur Tanz-, Volks- oder Unterhaltungsmusik gehört») — ähnlich auch: schwéier Musek; 2) «spezifisch, typisch, mustergültig» — dat as e klassesche Fall vun Topegkeet (ein typischer Fall von Tölpelhaftigkeit) — e klasseschen Tailleur (Damenschneiderkleid von relativ zeitloser Form), es heißt allerdings heute: fréier konnt een zwanzeg Joer an engem klasseschen Tailleur kommen, mee wann ee sech haut ee keeft, da kënnt ee vläicht zwee Joer uerdentlech, an dann as e gutt fir an d'Mattekëscht — e klassesche Ballet — klassesche Jazz — da's déi k. Fro (= déi ëmmer erëm kënnt) — e klassesche Worf (ein bekannter Kunstgriff, beim Kegelspiel).
 
Classeur (wie frz., aber Ton: 1) M.: «Dokumenten-, Briefordner».
 
Klatsch M.: «Gerede über Personen und Ereignisse» — in mannigfacher Komposition: Duerf-, Kaffis-, Wiirtshaus-, Zeidongsklatsch.
 
Klatsch (lok., im Westen auch Klotsch) F.: 1) «Knollen, zusammengeballter Klumpen» (Rhein. Wb. IV, 741: Klitsch) — en huet em an der Roserei eng K. B(r)ulli an d'Gesiicht gehäit; 2) lok. Echt.: «Garteninstrument zum Festdrücken des Samens» — cf. Klaatsch, Klatz, Klëtsch.
 
Klatschblumm, -rous F., -mound M.: «Klatschmohn» (lok. z. B. Böwingen).
 
klatsch, klatschdech Schallwort: «klatsch».
 
klatschen (Westen klotschen) trans. (meist refl.) Verb.: «mit Schneeballen werfen» — d'Kanner hu sech op der Gaass geklotscht (zerklotscht); 2) Wiltz: intr. Verb.: «mit der Peitsche knallen» — sonst in dieser Bed. klaken.
 
Klatz (lok. phV. cf. Ltb. 33 — Pl. Klatzen, Dim. Klätzchen — Osten: Kleezchen) F.: «Klotz, Klotzartiges, Zusammengeballtes» (im Nordösl. dafür Klatz N., Plur. Klätzer) — und zwar: 1) beim Kegelspiel: «Holzkugel» (Käleklatz) — esou ronn ewéi eng K. — in dieser Bed. dazu im Ösling der Plur.: Käleklätzer M. (Knaphoscheid); [Bd. 2, S. 374] 2) «in Teigreste eingebackener Apfel» (Äppelklatz) — dafür im Westen auch Rëllchen; 3) «Schneeball» (Schnéiklatz) — bei reichem Schneefall: mir hu gutt Klatzen dréien, hirer dausend géingen nët duer fir e Bakuewen ze hëtzen (entsprechend dem Spww.: 't mussen esou vill Vespere si fir eng aarm Séil z'erléisen ewéi Schnéiklatze fir e Bakuewen ze hëtzen); 4) «Erdkugel» (Äerdklatz) — 't déit awer och keen op der Äerd nogin, a wann d'K. sech géing spalen; 5) «rundes Holzscheit» (Nordösl.) — ich han e par Klätzer van dem Kuardestéck erafgesägt (ich habe einige runde Klotzstücke vom Kordenstück abgesägt); 6) spaßh., abschätzig: «Kopf, Schädel» (wie Bomm) — bes.: «Dick-, Brummschädel» — en huet eng déck, haart K. — e géing mat der K. duerch d'Mauer — eng K. wéi en Eechendill; 7) das Dim. Klätzchen bez. lok. vor allem: a) «eiserne Spielkugel» (der Buben, die aus mechanisch, alten Kugellagern gewonnen wurde); b) «Hode» — sonst Ä, Klut, Wak.
 
Klatz-, klatz- -bier (bes. in der lok. phV. des Ostens: Kloazber, -beer) N.: «Erdbeere» (lok.: eine bes. Art Erdbeere, etwas dicker als die wilde Erdbeere) — dafür gelegtl. auch Hädeklatz (s. d.) — cf. Klabber II; -kapp M.: 1) «Eigensinn, Verbohrtheit» — de K. baut den Affekoten Haiser — mat deem K. do kënns de nët wäit — deem säin (esou ee) K. kenns de nach nët; 2) «eigensinniger Mensch» — bekannt ewéi de K. vu Bruch — dafür auch: Déckkapp, Käilkapp, (Mi)tock, Tockskapp; 3) «Dummkopf» — an dee K. geet näischt eran; 4) «Döbel, Squalius cephalus» — gängigster Name: Minn, daneben: Déckkapp, Déckkappsminn, Wäisskapp (dies bes. für «Leuciscus cephalus»); 5) «Wiedehopf» — wofür meist Mitock (s. d.); -kappeg, -käppeg, -käppesch Adj.: «eigensinnig, unnachgiebig»; -kappegkät, -käppegkeet, -käppeschkät F.: «Starrsinn, Eselei» — esou eng K. hun ech der nach mäi Liewen nët gesinn; -mates (in der lok. phV. des Ostrandes Kloaz-, Klooz-) M.: = Klatz sub 2.
 
klatzeg Adj.: «klotzig, schwerfällig».
 
klauen trans. Verb.: «stehlen» (von kleineren Diebstählen) — hie klaut engem d'Suën aus der Täsch — auch absolut: dee klaut (das ist ein Dieb) — spaßh. (etwa zum Ehepartner): ech k. mer Suë bei dir.
 
Klauert M., Klauesch F.: «Dieb(in)».
 
Klaulen (lok. phV. des Ostrandes) N.: «Knäuel» — s. Klälen.
 
klaulen (lok. phV. des Ostrandes) trans. Verb. = klälen (s. d.).
 
Klaus (korripiert) I F.: 1) «Klause» (eines Einsiedlers) — häufige Ortsbezeichnung, etwa: Déiferter, Déiferdanger, Giischter, Schëndelser, Wolwener . . . K. — hie betrëtt keng Kiirch a keng K. (lauer Christ); 2) übtr.: «Haus, Zimmer(chen)» — hien as em Stand, e bleift de ganzen Dag an der (a sénger) K. — Dim.: Klaischen (s. d.).
 
Klaus- -brudder M.: «Einsiedler» — dafür auch: Klausener (s. d.); -gäertchen M.: «Wurzgärtlein eines Einsiedlers».
 
Klaus (korripiert) II F.: «künstlicher Verschluß eines Wasserweges» (cf. Schlais und den Artikel 'Schleuse' bei KLUGE-MITZKA, Etym. Wb. d. dt. Spr.) — und zwar: 1) «Bretterwand, mit welcher der Müller die aus dem Stauweiher zum Mühlenrad führende Rinne zeitweilig, zur Regulierung des Wasserstandes bei geringerem Wasservorrat, absperren kann» — d'Waasser leeft iwwer d'K., géi se opmaachen — d'K. as agefruer, mir musse se lasshaën; 2) «der Stauweiher oberhalb der Mühle, sein Wasserinhalt» — hätte mir d'K. gutt voll, da kënnte mer muelen — elo kënnt d'K. (das Wasser aus dem Mühlteich kommt aufs Mühlenrad), auch übtr.: «jetzt bekommen wir Arbeit»; 3) «Damm in einer Wasserrinne» (beim Bewässern der Felder, Wiesen — beim Spielen der Kinder in der Gosse nach dem Regen; cf. klausen).
 
Klauschter (Nordosthälfte Klauster) N.: 1) «Vorlegeschloß» — wann s de elo de Mond nët häls, da kriss d'e K. drop — übtr.: en huet e K. um Monn (er ist verschwiegen, er hat Schweigepflicht); 2) spaßh.: «Ausschlag am Mund» — wofür sonst häufig: Gréif, Schadder, Schatter.
 
klauschteren trans. Verb.: «mittels Vorlegeschloß doppelt verschließen» — d'Gaardepaart as geklauschtert wéi wann d'Welt voller Porettendéif wier [Bd. 2, S. 375] — geklauschtert a gespaart (sehr ängstlich verschlossen).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut