LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Klääs-chen bis Kläpperei (Bd. 2, Sp. 377b bis 379b)
 
Klääs-chen männl. Vorn.: Dim. zu Klas. Klos (s. d.). — meist Klees-chen gesprochen (s. d.).
 
klääsper, kleesper Adj.: 1) «zart gebaut, schwächlich» (von Menschen, Tieren, Dingen) — wat e klääspere Männchen — 't freet ee sech, wéi déi k. Frächen déi Häerd Kanner konnt zillen — dat klääspert Fierkel wäerte mer nët behalen — d'Fierkele sin nach k. awer drëfteg (die Ferkel sind noch klein, aber sie gedeihen gut) — dat Stéck Holz as ze k. fir eng Stäip — k. awer äerdeg (von schmächtigem Wuchs, aber regsam); 2) «kleinlich, empfindlich», auch: kleespereg (in dieser Bed.) — sief nët esou k.! (cf. auch kläpeg).
 
kläbberen intr. Verb.: 1) = klabberen (s. d.); 2) trans., in übtr. Bed.: du kanns mech kläbberen (in dieser Ra. meist klibberen — s. d. — «ich will nichts mit dir zu tun haben» (schroffe Abweisung), die Leprakranken des Mittelalters warnten die Passanten mit einer Klapper).
 
Kläbberen Pl. N. (M.): «Erdbeeren» (lok. Bez. des Ostrandes, neben dem von Hosingen bis Schengen überwiegenden Äerpel, -er/Ierpel, -er und den gelgtl. Bez. Klatzbier, Hädeklatz, Klëppelbier) — s. Äerdbier I/52.
 
Kläckelchen F.: Dim. zu Klack «Glocke» (s. d.)— vor allem: 1) in der Ra.: en huet eng K. lauden héieren (er hat ein Gerücht gehört); 2) für Blumen in Glockenform, in dieser Bed. auch das Komp. Kläckelchesblumm F., meist das Plurale tantum Kläckelcher (wozu wieder das Komp. Kläckelchesstack M.): a) verschiedene Arten von «Campanula»; b) «Fuchsia»; c) «Pirola» (bes. Pirola rotundifolia = grouss Meeréis-chen); d) «Convallaria» — meist dafür: Märéis-chen; 3) «Hautlappen unter dem Kinn mancher Ziegen» — d'Geess [Bd. 2, S. 378] huet zwou Kläckelcher ënnert dem Kënn — in dieser Bed. auch: Mänzelchen, Zippchen; bisw. ans Hd. angelehnt: Kläckerchesblumm.
 
Kläd, Kleed (Pl. Kläder; lok. phV. s. Ltb. 83, dazu im Westösling, um Wiltz vereinzelt klεkt /klεgdər) N.: 1) die alte Bed. «aus Zeug gefertigtes Gewandstück» hält sich in der lebendigen Sprache nur noch in der Mehrzahl, sowie in einzelnen sprichwörtlichen Wendungen — Spww.: D'K. mécht nët de Mann, aber auch umgekehrt: D'K. mécht de Mann (lok. mit dem Zus.: ma 't muss een och (derbäi) Suën am Sak hun) — anders: D'Kleder maache Leit, an d'Lompe maache Lais — anekdotisch: Kläder maache Lait, sot d'Fra, du war mol e Schneider räich gin (spaßhafte Verschiebung des Sinnes) — Dat räichst K. as gefiddert mat Häerzeleed — Dat lescht K. huet keng Täschen (ähnlich: mer kréien d'Suen nët mat, wa mer stierwen) — Raa.: en huet séng Kleder ausgewuess oder verwuess, en as aus sénge Kleder erausgewuess — d'Kleder sin nët mat him gewuess — hien (hatt) dréit séng Kleder schéin — gängigste Komposita: Aarbéchts-, Botz- (feine Toilette), Braut-, Kammiouns-, Schaff-, Sonndes-, Trauer-, Wiertes-. . .kleder — d'Kläder hänken ëm um Leif, esou gouereg as en — d'Matte sin an de Kleder — esou roueg wéi d'Matten am K. (wenn jem. heimlich Unfug anrichtet) — si hun em d'Kleder vum Leif gerappt — e krut ës laascht d'K. (er bekam Hiebe) — si sin em bei (laanscht) d'K. gefuer (haben ihn ohne Schonung, streng behandelt); in dieser Bed. dazu die Abl.: Gekläders (vor allem nordösl. Gekléiders) N.: «Kleiderzeug» (viele und vielerlei Kleidungsstücke) — Binsfeld: ich han ent G., ët weess een nët wuhën dermat; cf. in dieser Bed. vor allem auch Wot und Gezei; 2) «(einteiliges) Frauenoberkleid» — Bal-, Fréijoers-, Summer-, Wanter-. . .kläd — e laangt, e kuurzt K. — ech muss haut bei d'Néidesch, fir mäi K. unzemoossen — mäi K. as aus dem Moud, ech muss et ranjhéiere (ännere) loossen; 3) veraltet: «Arbeitspaletot (des Bauern)»; 4) lok. (vor allem Nordösl., neben Hoktkléid, -kléidchen) = Kläädchen, Kleedchen «auf der Haut getragenes Trikot» (im Winter gegen Kälte, im Sommer gegen Schweiß) — Binsfeld: en hat de ganze Wanter keent Kléid aan; 5) seit Michel Lentz, in dichterischer Übertr. (ans Hd. angelehnt): «Hülle» — etwa: d'Natur deet un hiirt Trauerkleed (in dem volkstümlichen Lied von Lentz: 't as Fréijor, an déifdonkelblo. . .) — ähnl. bez. das Wort in der Waidmannsspr. gelegtl. den Pelz, die Federn des Wildbrets — s .d. Dim. Kläädchen, Kleedchen und die Komp. sub Kläder-.
 
kläden, kleden trans. (refl.) Verb.: 1) «(sich) kleiden» — si hu sech an de beschte Fuedem gekleet (oder gehäit) — e kënnt gekleet ewéi en Här (wéi e Barong, wéi e Jénkerchen) — déi Fra kleet hir Kanner emol ëmmer esou almoudesch — et kënnt a Seid a Samett gekleet (in Samt und Seide) — wéi bas de nees haut gekleet! — d'Kanner si schon an de Summer (an de Wanter) gekleet, (winterlich, sommerlich gekleidet); 2) «die Kleidung stellen, bezahlen» — säi Pätter huet e vu Kapp bis zu Fouss (nei) gekleet (von einem Kommunionknaben: sein Pate hat ihn von Kopf bis zu Füßen eingekleidet) — et huet ee wuel ze din, bis een d'Kanner all gekleet huet — vum Gewonn liewen d'Leit a vum Bedroch k. se sech — Nordösl.: mengs de ich kléit en o na (Konj. Prät. sonst: ech géif e kläden); 3) «(gut oder schlecht) stehen, passen» — deen Hutt kleet dech guer nët.
 
Klädéng, Kledéng (bisw. auch im Sg. Klädéngen, lok. Ostrand Klädigen) F.: «Kleidung (vor allem Frauenkleid)» — fréier hun déi kleng Meed zéng Daler Loun, e Puer Schong an eng K. kritt (bisw. auch: eng duebel K.) = der Lidlohn einer Kleinmagd, in früheren Zeiten.
 
Kläder-/Kleder- -bigel M.: «Kleiderbügel» — auch: -hänk (sub 1) und -holz; -biischt (Ton: meist 3) F.: «Kleiderbürste» — en huet e Schnurz ënnert der Nues ewéi eng K.; -geck M.: 1) «Kleiderstock» (zu Geck sub 4): «Aufbau, Gerüst, Gestell» II/44); 2) «Modegeck, Gigerl»; -hänk (lok. Ostrand -hénk, Vianden hink) F.: 1) = -bigel; 2) «Schlaufe zum Aufhängen eines Kleidungsstückes»; 3) = -krop, auch einfach: Ophänk; -holz N.: = -bigel; -krop M.: «Kleiderhaken»; -laus F.: «Kleiderlaus, Pediculus vestimenti»; -matt F.: «Kleidermotte, Tinea sarcitella»; -méchesch F.: «Kleidermacherin» (die bei Privaten im Hause schneiderte) — heute ist nur noch die Néidesch [Bd. 2, S. 379] (s. d.) bekannt; früher wurde die K. häufig mit ihrem Vorn. genannt: d'Bitzkätt, -marjänn u. ä. as am Duerf; -schaf M.: «Kleiderschrank» — e Mann ewéi e K. (ein großer, breiter Mann) — fréier huet ee selen e K. bei klenge Leit fond, 't war en Ophiewes am Duerf, wann een amplaz vum Schräin (s. d.) e K. krut; -spéngel (lok. Ostrand auch -spang) F.: «Kleiderfibel».
 
Klädongsstéck N.: «Kleidungsstück» (ans Schriftdt. angelehnt).
 
Kläf (Echt.) F.: 1) «altes Kleid»; 2) «alte Klatschbase»; cf. das stadtlux. klaften, Kläftchen.
 
Kläipeklapp F.: «Kinderklapper».
 
Klälen, Klelen (neben häufigerem Knälen, Knelen — lok. Ostrand Kleilen, auch Kneidel; alt Klaulen) N.: «Knäuel» — e K. Gar, Woll, Kotong usw. — neuerdings gelegtl.: e K. Knätschgumm (ein Klumpen Kaugummi) — Rätsel: Ronn geheien ech et op den Daach, a laang kënnt et erof (e Kläle Gar), ähnlich: 't as nët esou déck ewéi e Kazekapp, an honnert Päerd zéien et nët de Bierg op.
 
klälen, klelen (entspr. dem vor. auch kleilen, kneidelen, klaulen) trans. Verb:. 1) «auf ein Knäuel wickeln» — komm, hal d'Hänn, dann hëllefs de mer dëse Strank Woll nach k. (auch das Komp. opklälen); 2) übtr., in der Ra.: Branntewäi k. (hier meist klaulen) «viel Branntwein trinken».
 
klännen (Vianden klenen — ein ösl. Wort) Verb.: 1) intr.: «fest zupacken, pressen» — klänn zou, soss entwëtscht d'Seel der (halte die Hand fest zu, sonst entwischt dir das Seil); 2) trans.: «quetschen, zwicken» — tjëft, ich ha mer d'Fanger geklannt, wi ich d'Dirr zoumuch (ich habe mir die Finger gequetscht, als ich die Türe schloß).
 
kläpeg I Adj.: «knotig» (vom Teig) — réier virun, den Däg as nach k. (sonst meist: knäppeg).
 
kläpeg, klepeg II Adj.: 1) «kleinlich, zimperlich, geziert» — sëf dach nët k. (mach keine Umstände) — esou e klepegt Gedos — wat e klepegt Wiesen — in dieser Bed. auch klääspreg (s. klääsper); 2) «wählerisch, empfindlich beim Essen» (wie kéier, kir) — deen hei as där Klepecher keen, dee mécht kee spatze Mëndchen; 3) «weinerlich, ängstlich» (bes. von einem Kind, das sich immer an die Mutter klammert) — kuck, ewéi stellt et sech nees esou k.!
 
Kläpi, Klepi M., Kläp, Kleep F.: «zimperlicher, wählerischer Mensch, Muttersöhnchen, ängstliches Kind».
 
Kläpp (ostlux. Kleep) Pl. M.: «Schläge» — elo häls de gläich op, soss gët et K. — ähnlich: Streech, und zu beiden die Hybridform Sträpp.
 
Kläpper (ostlux. Kleper, Echt. auch Kliper) M.: «Mensch, Gegenstand, der klopft, beim Klopfen behilflich ist» — und zwar: A. persönlich: 1) «Raufbold» — géi nët duer op d'Kiirmes, dat si K. — elauter Räpper a Kläpper (cf. Klapp) — von manchen Dörfern heißt es: déi X..er Kläpper an déi Y.er Räpper; 2) «Treiber» (bei der Jagd) — wann s du eng Flënt an de Grapp kriss, da wëll ech awer nët K. sin — s. Dreiwer; B. gegenständlich: 1) «Handschlägel» — dafür neuerdings (bes. beim Schlagball- und Tischtennisspiel): Palette (Ton: 1 — sonst wie frz.); 2) «Teppichklopfer» (aus Weidenzweigen geflochten) — drohend, zu unartigen Kindern: da waart, elo huelen ech de K. — spaßh., von Ehefrauen, die im Rufe der Strenge stehen: äert Siss steet doheem mam K. hannert der Dir; 3) «Glockenklöppel»; 4) «Türklopfer» — Echt.: dem Jeni säi Kleper (der von Spaßmachern entwendete, sprichwörtlich gewordene Türklopfer eines schrulligen Echternacher Bürgers mit Vorn. Eugène), etwa in Wendungen wie: et goung wi mam Jeni seinem Kleper (besungen im Echternacher Kleperléid N. «Türklopferlied»); 5) lok.: «die alte Türklinke» (Ehlingen/Meß) — cf. Klénk sub 1.
 
Kläpperchen F.: «Hahnenkamm, Alecterolophus Crista galli».
 
Kläpperei F.: «Schlägerei» — eng Kiirmes ouni K. ass keng — en as bei all K. derbäi — wann s d'eng K. sichs, Männchen, da sin ech huerteg mat der fäerdeg — dafür auch Geklapps N.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut