LWB Luxemburger Wörterbuch
 
klätschnaass bis Klëmmchen (Bd. 2, Sp. 380a bis 383a)
 
klätschnaass Adj.: «vollkommen durchnäßt» (wie plätschnaass).
 
Klätzchen (Ostrand Kleezchen, lok. Klätzen, Klezen — Pl. Klätzercher, -chen) F. (Nordösl. N.): Dim. zu Klatz (s. d.) — im bes.: 1) «Eisenknicker»; 2) lok. spaßh. Hüllwort für «Hode»; 3) lok. belg. Luxemburg: «Klette» (Üdingen), in Viville auch: pickeg Klätzerchen.
 
klätz(er)eg Adj.: «nicht genug gebacken, daher feucht» — cf. klätscheg.
 
Kläv(en)er M.: «roter Spätburgunder» (eine früher gelegtl. gebaute Rebsorte mit runden, dreiteiligen, unten blaßgrünen, etwas wolligen Blättern, dickem, bräunlichem Holz, klumpigen Trauben mit runden Beeren).
 
kléck Interj.: «klick» (bei knackendem Geräusch) — 't huet eng Kéier k. gemat, du wor et futti (da war es entzwei) — zu kleinen Kindern: da maach emol k.! (cf. klécken sub B 2): «gib mir ein Patschhändchen!»).
 
Kléck F.: 1) «Kot an den Kleidern» (der beim Gehen auf nassen, schmutzigen Wegen, beim Vorbeifahren eines Vehikels sich ansetzt) — du hues emol en onggeschéckerleche Marsch, du kriss (du méchs der) eng K., a wann s d'och nëmme vun hei bis duer iwwer d'Strooss gees — eng K. bis un den Aasch (übertrieben: bis an d'Akaul) — übertr.: wien duurch déi Gaass geet, dee kritt eng K. — dazu das Spw.: wat ee méi laang durech d'Liewe geet, wat ee méi eng grouss K. kritt (je länger man lebt, desto mehr erlebt man, nach Wb 06; heute meist: je länger man lebt, desto mehr beschmutzt man sich die Finger) — dafür gelten in dieser Bed. die Synonyma: Schlieder (Mosel), Loaz (Echt.); 2) «schmutziger Ortsteil, am Rande der Siedlung» (cf. etwa Heck sub 4, II/140) — als Orts- oder Stadtviertelbezeichnung vielfach belegt (u. a. in Luxemburg, Diekirch, Wallendorf ...) — an der Kléck; 3) «Schnarre» (Lärmgerät der männlichen Schuljugend, während der Karwoche — cf. Klabber) — 't hält een e Still an der Hand mat engem Zännrad aus Holz um Wupp (einen Stiel mit einem hölzernen Zahnrad am Ende), a wann een dat Geschir an der Luucht ronderëm dréit, da spréngt e Stéck Holz vun Zant zu Zant an et kléckt, datt engem d'Oure baschten (ein an die Zähne gepreßtes Holzplättchen ergibt den schnarrenden Ton, «daß einem die Ohren bersten») — früher: «Vorrichtung zum Vertreiben der Vögel aus frisch besäten Äckern»: mer hun d'Vulle mat Klécken aus dem Flues gedriwwen — in dieser Bed. dafür auch: Laiskléck (cf. klécken), Schier, Ratsch; 4) übtr.: [Bd. 2, S. 381] «Schuld» (in eigtl. Bed., etwa von «Zechschuld», aber auch übtr. «Verschulden») — hien huet eng gehéiereg K. beim Wiirt stoen — hien huet mer eng K. ugehaang (er hat mich verleumdet); 5) «das Geräusch und die Gebärde, wenn man wegwerfend mit dem Daumen über den Zeigefinger knipst» (Ösling) bes. in der Ra. d'Kléck (de Klécker) schloen «sich nicht scheren um etwas, sorglos umherschlendern» — ich ha geschwatt a geschwatt, ma heen hat (mir) d'K. (de Klécker) geschloen — hee schléigt him d'K. (es liegt ihm nichts an ihm) — cf. auch: Kléng und Klénk sub 3; 6) lok. Ösling und Ostrand: «die Türklinke, der Daumendrücker alten Gebrauchs» (mit Riegel, Drücker oder Ziehriemen) — s. Klénk (und Klentsch) — phV. in dieser Bed.: Kleek, Kläk, Klëck.
 
Kléck- -kraut N.: «aufgeblasenes Leimkraut, Silene inflata» — auch Klitschekraut; -stän, -steen M.: «Spielsteinchen, -knöchelchen» — cf. auch das verwandte Klätschewak (mit Wandel- -ck- ^> -tsch-) und das Syn. Béckel; -wo F.: «Balkenwaage».
 
klécken Verb.: «ein knackendes Geräusch verursachen» — und zwar: A. intr.: 1) «in die Hände klatschen» — d'Leit hun an d'Hänn gekléckt, 't war der eng Gällecht (dafür lok.,Arlon, Nordösl.: klätschen — s. d.) — klécken ist weitgehend unbekannt im Nordösling, auch in den folg. Bedeutungen; 2) «ein Patschhändchen geben» — kléck dem Monni (gib dem Onkel das Händchen) — spaßh.: kléck dem Pätter, da laacht d'Giedel, oder da gees de mat op d'Lompen; 3) «mit der Peitsche knallen» (wofür in Wiltz: klatschen — s. d. sub 2); 4) unpers. (oder mit dingl. Subjekt): «ein knackendes Geräusch verursachen» (in dieser Bed. dafür häufig knécksen) — 't huet eng Kéier an der Auer gekléckt, du war se kapott — en zéit sech un de Fangeren, datt s'an de Gelenker k. (auch: knacken, knacksen); 5) «(nervös) zwinkern» — e kléckt mat den Aën — gelegtl. auch wie en A zoudrécken: ech hätt näischt gemierkt, wann s de nët mam A gekléckt häss; B. trans.: 1) «mit einem knackenden Geräusch zerdrücken, knicken» — 't as elauter Pak, si sëtzen op der Trap sech d'Lais ze k. (es sind nur Leute von geringer Herkunft, sie sitzen auf der Türschwelle, einander die Läuse zu zerdrücken) — en huet (weess) soss näischt ze din ewéi Lais ze k. (ein armer, geiziger, kleinlicher Teufel, daher die Abl. Laiskléckert M. — s. d.) — in dieser Bed. knécken, krécken, kracken, im Nordösling knécksen; 2) in unfester Verbindung mit drop-: «verschwenden» — en huet dem Monni séng Suën dropgekléck(s)t (s. I/231) — Nordösl. nur dropmaën; 3) in der Ra. op de Präis (drop)klécken: «ungebührlich (auf den Preis) aufschlagen» — wéi bal keng Fierkele méi um Maart waren, du hu se souvill dropgekléckt wéi se wollten (s. I/230) — Nordösl. nur dropschloën.
 
Klécker(t) M.: «aus Lehm gebrannter Spielmurmel» — wofür häufiger: Jhick (s. d. und die Synonyma II/233); dafür lok. auch Kléckstän, -steen und das westlux. Klätschewak (Arlon), mit dem einheimischen Lautwandel -ck- ^> -tsch- (BRUCH, Grundlegung III12 und Kurt REIN, in «Deutsche Wortforschung in europäischen Bezügen» I/S. 280 f.).
 
Klederchen (lok. Godbringen) F.: «Klette».
 
Klees, Klees-chen männl. Vorn.: Kurz- Koseform zu Klos (s. d.) «Nikolaus»; Klees-chen ist heute neben (Zin oder Zën 'Sankt') Niklees-chen, Niklos (seltener Neklos, Neiklos) die gängigste Bezeichnung für «hl. Nikolaus», und zwar: 1) «der Heilige selbst» — nach dräimol opzestoen, da kënnt de K. (noch dreimal aufzustehen, dann kommt der hl. Nikolaus) — ech sin dem K. begéint an ech hun em gesot, dass de dech schlecht (gutt, je nach der Lage) geschéckt hues — maach, soss bréngt de K. näischt (soss kriss de näischt vum/beim K.) drohend, zu unartigen Kindern — wat hues de der da beim K. bestallt?; 2) «Niklausfigur aus Schokolade, Marzipan, Gebäck usw.» — d'Buteker si voller Klesercher — ech krut e grousse schokelas K. mat engem wäisse Baart aus Marzipan; 3) «Nikolausgeschenk» (der Eltern, der Paten, Verwandten oder Freunde an die Kinder) — bis d'Kanner d'Kommioun gemat hu, kréie se vu Pätter a Giedel hire K. (op d'manst en Teller mat Genaschels) — du bas däi K. nach nët siche komm (du bist noch nicht zu mir gekommen, dein Nikolausgeschenk in Empfang zu nehmen) — as dat mäi ganze K.? — das gesamte Nikolausbrauchtum sub Niklos, Niklees-chen; 4) übtr.: «Trugbild, Scheinideal» — gleefs du och nach un de K.? (bist du noch so [Bd. 2, S. 382] naiv?); gängiger Haus- und Familienname: a Klees(sen); 5) iron.: «Menschenkot» (an Stellen, wo er nicht hingehört) — en huet e K. op sénger Dir font (bisw. aus Rache) — cf. auch: Klas.
 
Kléi (lok. phV. des Tonvokals cf. Ltb. 87) M.: «Klee» — gängigste Arten: dräijärege K. (auch roude K., Wisekléi) «gebauter Klee, Trifolium sativum (oder pratense)», Dréischkléi «liegender Klee, Trifolium procumbens», éiwege K. «gemeine Gaisraute, Galega officinalis», geckege K. «Hopfenschneckenklee, Medicago Lupulina», giele K. «Feldklee, Trifolium repens», Gäässekléi «dreiblättriger Fieberklee, Menyanthes trifoliata» (Dräiblat, Waasserkléi), Happkléi «gelbweißblühender Fieberklee, Trifolium ochroleucum», Hibrid(Hibris-, Hibri-)kléi «Bastardklee, Trifolium hybridum», Huesekléi «Ackerklee, Trifolium arvense», Kazekléi «gemeine Esparsette, Onobrychis sativa» (auch Stäkléi), russesche K. «Inkarnatklee, Trifolium incarnatum», Stä-/Steekléi = Kazekléi, Waasserkléi = Gäässekléi, wëlle K. «mittlerer Fieberklee, Menyanthes medium», Wisekléi = dräijärege K. — wie überall gelten auch in den lux. Maa. die (reimbedingten) Bauernregeln: Krëschtdag (seltener: Liichtmëss) am Schnéi, Ouschteren am K. oder Fette Schnéi, fette K. — Nordösl.: de wäisse Kli bléit ewell (zeitbestimmend: gegen Ende des Sommers) oder: wann de wäisse Kli kënnt, da konnen d'Beien na Hunnig maën — Rätsel: Wäiss ewéi Schnéi, gréng ewéi K., rout ewéi Blutt: 't schmaacht alle Kanner gutt (d'Kiischt); Raa.: wéi den Hues am (jonge) K. (munter, wohlauf) — wann de (leschte) K. aus dem Feld as (niemals) — deen héiert de K. (häufiger d'Gras) wuessen, lok. gelegtl.: e gesäit de K. wuessen (so etwa Weiler zum Turm) — wann d'Kou an de K. kënnt, da gët et Mëllech (auch übtr.: wann d'Kou an de K. kënnt «wenn jem. der Hafer sticht») — Nordösl.: hokt gët de Kli gehappt (cf. II/115), soss guf en op kleng Hitele (Husare — cf. II/159 sub Hiichtel, und II/192) gesatt a mat der Sässe (Sense) gemikt (gemäht) oder op der Mimaschin afgeleit (abgelegt) wi d'Frut (Getreide) — vum jonge K. gin d'Kéi gären déck — folklor.: wann de Guckuck rifft, soll ee sech am (jonge) K. wänzelen, dat bréngt Gléck.
 
Kléi- -blat N.: 1) «Kleeblatt» — wann s d'e véierbliederegt K. fënds, dat bedeit (bréngt) Gléck; 2) «drei Personen, die immer beisammen sind» (oder auch: «die sich charakterlich gleichen») — elo as d'K. fäerdeg (jetzt ist der dritte Mann eingetroffen) — lidderegt . . .K (drei arbeitsscheue Gesellen); -blumm F.: «Blüte des Klees» — Volksmedizin: Kléiblumme si gutt fir Plooschteren; -brooch F.: «brachliegendes Kleefeld, Feld, dessen Kleewuchs als Gründünger eingepflügt wird (etwa zum späteren Kartoffelpflanzen)»; -gréng Adj.: «kleegrün» (nach gréng ewéi Kléi, d. h. «unreif, von Beerenobst»); -salz N.: «Salz der Oxalsäure, doppelkleesaures Kali» (gebr. als Fleckenmittel); -som M.: 1) «Kleesamen» — de K. plauscht nët (gutt — der Kleesamen ergibt keine dichten Büschel) — sou stëll (stëllem, roueg), wéi wann ee K. séit (es darf bei dieser Saat kein Lüftchen wehen); 2) spaßh, im Volksmund für «Chrisam» — am Osterdienstag heißt es: haut kommen d'Paschtéier bei den Dechen de K. sichen; -soomshändeler M.: «Kleesamenhändler» — luusseg ewéi e K. (sehr listig, auf seinen Vorteil bedacht).
 
Kleien F. (gelegtl. als Pl. empfunden): «Kleie» (beim Mahlen abgesonderte Schalen und Außenschichten der Getreidekörner) — wie sech ënnert d'K. mëscht, dee friessen d'Schwäin (dee gët vun de Schwäi gefriess) — dafür meist Krësch, lok. Gréis (s. d.).
 
kleineg (lok. Ostrand) Adj.: «fett, zäh wie Tonerde».
 
kléier (lok. Var. zu kloer — s. d.) Adj.: «klar» — Esch-Alzette: 't as scho kléier (es ist schon Tag — PALGEN, Studien zur Lautgeographie Luxemburgs § 44).
 
kléierlech (bes. Ostrand um Echt., in der lok. phV. kläierlich) Adv.: «eindeutig, auf einleuchtende Weise» — Echt.: äich hoan em et kläierlich bewisen.
 
Kléier(chen) weibl. Vorn.: «Klara» — heute meist Claire, Klärchen (s. d.) — lok. (Westen) auch Klier.
 
kléieren trans./intr. Verb.: 1) «klären»; 2) «klar werden, aufklaren» — Echt.: d'Loft kläiert sich (die Atmosphäre klart auf).
 
Kléiert F.: «Helle, Klarheit» — cf. Kloërecht, Kloërhät. [Bd. 2, S. 383]
 
Kléiss Pl. M.: 1) «Klöße» — nur in der Gerberspr.: «Lohkuchen, -käse» (die vom Gerber gebrauchte Lohe wird ausgepreßt, u. die so gewonnenen Preßkuchen kommen als billiges Brennmaterial, als Düngemittel zarter Topfoder Warmhausgewächse u. a. auf den Markt); cf. Loukuch, Truff; 2) s. auch Kartaussekléiss (II/296).
 
Kléissruem (-rumm) F.: «Gestell, auf das die zu Kléiss gepreßte Lohe zum Trocknen gelegt wird» (im Dachgeschoß früherer Gerbereien: Wiltz, Wilwerwiltz, Echternach, Simmern).
 
Kléischterchen (lok. phV. des Tonvokals cf. Ltb. 96-98) N.: Dim. zu Klouschter (s. d.); die ostlux. Var. Glisterchen bez. in Echt. das Nonnenpensionat zum Armen Kinde Jesu.
 
Clëmece, Clëmet, Klëmang, Kléimang (alle Ton: 1) Vorn.: «Clementia, Clemens» — beide erscheinen als Klëm, Klëmi, Kléimi, Klumm, Klummes, Klamantes; s. auch Klamantes und Ieweschtklausen.
 
Clëmency (klə/m÷si) ON.: «Küntzig, frz. Clémency» — Gem. Clémency, Kant. Capellen — 394 (s. auch: Kënzeg).
 
Klemm (ostlux.) F.: «Klemme» — Echt.: äich säin an der K. (in großer Verlegenheit).
 
klemm (ostlux.) Adj.: «knapp, spärlich» — 't si Leit déi et k. hoan (Leute, die über sehr wenig oder kein Vermögen verfügen).
 
Klëmmchen F.: «Trittbrett an einem Zaun» (mit dessen Hilfe man bequemer hinübersteigen kann) — Dim. zu Klamm (s. d.).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut