LWB Luxemburger Wörterbuch
 
kluch, klug bis Klut (Bd. 2, Sp. 398b bis 401a)
 
kluch, klug (unflektiert meist mit kurzem Vokal, die flektierten Formen meist halblang gespr., im Nordösl. mit palataler Spirans kluç, /klujən) Adj.: «klug, umsichtig, pfiffig» — sief k. an hal de Mond — et wär dat Kliigst (oder Klichst), wann s de dech nët géings drëm këmmeren — hie wollt ze k. sin, du as e bäigelaf — e kluge Käppchen — du bas och där Kluger een (auf deinen Vorteil bedacht) — ähnlich: k. a séng Täsch — auch iron.: do muss ee sech awer k. uleë fir dat fäerdeg ze bréngen (da muß man schon tölpelhaft vorgehen), dafür lok. (etwa Echt.) auch: de Klugen oaleën — hien as k. op säin Aart (zwar nicht besonders gescheit, aber doch auf seinen Vorteil bedacht) — tadelnd: dat do war eng Klug (eine dumme Tat) — hie wëllt de Kluge spillen, an e läit mam Hënner am Dreck — 't gët een nët k. derhannert; häufiger in allen Raa.: gescheit, lous.
 
Kluch-, Klug- -hät, -heet F.: «Klugheit» — Echt.: däm seiner K. as kän Een (ein Superkluger) — hie jäizt vu K.; -schass, -schësser M.: «Übergescheiter (der überall seinen Vorteil erspäht), Alleswisser, Besserwisser».
 
klugen intr. Verb.: «grübeln, tüfteln» — wann s d'aus geklucht hues, läis de dach am Dreck; dazu die Abl.: Gekluchs N.: «Tüftelei» — dat as esou sénges Gekluchs; auch trans., in unfester Verbindung mit eraus: wann en dat nach gutt erausgeklucht hätt.
 
Kluck F.: 1) «Bruthenne» — d'K. as bréieg (brütelustig — s. d. I/150) — d'K. as erëm bréieg, ech muss se zappen (ins Wasser tauchen: dass de Brutz vergeet) — eng K. setzen (einer Henne Eier zum Brüten unterlegen) — d'K. sëtzt elo schon iwwert d'Woch (op den Äer) — eng K. mat Hénkelcher (cf. Hénkel II/151), Schippelcher, Schippercher, Jhippercher — du sëtzs do wéi d' (eng) K. op den (hiren) Äer (Hénkelen), stärker: op faulen (dawen) Äer — ech muss d'K. ënnert e Kuerf setzen, si bleift nët op den Äer; 2) spaßh.: «Matrone» (bes. wenn sie in Begleitung ihrer Töchter ist) — Ausgangspunkt ist der Vergl.: si passt op hir Kanner op wéi d'K. op d'Hénkelen — abschätzig: déi al K. (von einer kräftigen älteren Dame, die [Bd. 2, S. 399] übermäßig aufgeputzt ist; Besitzerin eines Freudenhauses); 3) in verschiedener dinglicher Übtr.: a) «Krug, Kruke» — hien ësst zer Nuecht mat enger Schläiss Speck esou déck wéi méng Hand an enger K. Branntewäin — hie setzt d'K. un — hien hëlt de Schnicki gaangs aus der K. — cf. Branntewäinskluck (I/145); b) «Getreidehaufen von 12 Garben» (cf. das allgemeinere Kaascht I); c) «Kapitaleinlage» (in einem Geschäft, bei einem Finanzinstitut) — en huet nach eng déck K. an dem Geschäft sëtzen — demnach übtr.: eng K. setzen (Kapital einlegen); d) Nordösl.: d'K. mat de Schippercher «das Sternbild der Plejaden, das Siebengestirn»; e) «aneinandersitzende Früchte» (Äpfel, Nüsse, Kirschen) — wie Kludder sub 1.
 
kluck, gluck Interjekt.: bezeichnet ein glucksendes Geräusch, etwa das Gurgelgeräusch beim Trinken, das Glucksen der Henne (häufig wird die Henne kluck kluck kluck gerufen), Geräusch auslaufenden Wassers (Quelle, Krug usw.).
 
Kluckendreck M.: «Kot der Henne» (cf. auch Héngerdreck II/149) — dat geet ewech ewéi K. (leicht) — abschlägiger Bescheid: en ale (giele) K.
 
kluck(s)en intr. Verb.: 1) «glucksen» (vom Wasser, beim Ausströmen, beim Trinken, beim Schütteln) — d'Waasser kluckst der jo am Bauch, wann s d'ës esou vill beieneen drénks — nuets héiert een de Biirche k.; 2) «glucken» (von der Bruthenne) — d'Hong kluckst, et as bréieg; 3) «hörbar schlagen» (vom Herzen) — d'Häerz huet mer vu Freed, Opregong, Aangscht gekluckst — d'Häerz huet em geklappt, ech hun et bis bei mech héiere k.; 4) «unterdrückte Freudenlaute von sich geben»; 5) «schluchzen» — et huet gekluckst vun elauter Misär.
 
kluck(s)eg Adj.: «brütelustig» (von der Henne); 2) spaß.: «bemutternd, einer Henne ähnlich» — bisw.: «mannstoll»; 3) «weinerlich, zum Weinen geneigt» — d'Kand as nët a sénger Rei, et war schon de ganzen Dag esou k.
 
Klucksert M.: 1) «Schluchzer»; 2) «unterdrückter Freudenlaut»; 3) «Schluckauf» (s. Hick).
 
Kludder F.: 1) «Anzahl zusammenhängender (baumelnder) Dinge» — etwa: eng K. Drauwen, Beien (Bienen), Schlësselen (Schlüsselbund) — d'Äppel hänken a Kludderen um Bam (auch: kludderches, kluddereweis) — en huet ganz Kluddere (vu) Fësch aus dem Waasser gezunn — auch: eng K. Fësch op enger Weid geriën (an einer Weide aufgereiht) — d'Neelchesblumme maachen dëst Joër schappeg Kludderen (Dolden) — d'Kanner hänke sech eng Kludder Kiischten hannert d'Oueren — d'Eechele vun der Wantereech sëtzen op Kludderen; 2) «Ansammlung von Menschen, Auflauf» — si huet ëmmer eng ganz K. Kanner um Läpp (hänken) — op der Schläich (auf der Eisbahn) maachen d'Kanner eng K. (eng Ketten, eng Schlaang) — d'Coureuren houngen all op enger K. (de ganze Plëttong — frz. peloton — war beieneen); 3) «beharrliche Zecherei» — 't gouf alt erëm eng K.; 4) «Verzögerung» — maach elo virun, ech sin déi K. (auch Kludderei) sat — in allen Bed. dafür auch Klongel, Klonger (s. d., daselbst auch andere Syn.); 5) veraltet: «Satz von sieben irdenen Töpfen» (wie sie früher auf der Schobermesse verkauft wurden) — as d'Fouer begruewe gin, hun d'Leit eng Kludder ierden Dëppe kaaft.
 
Kludder-, kludder- -voll Adj.: «voll von (baumelnden) hängenden Dingen» — eise Kiischtebam as k. — auch von Menschen: de Maart as k. vu Leit, de Won houng k. vu Kanner; auch schluddervoll; -jhang, -mates, -néckel M.: 1) «Mensch, der sich gerne in verlotterter Gesellschaft aufhält» (Wb 06); 2) «beharrlicher Zecher»; 3) «langsamer Arbeiter»; 4) «schwerfälliger Mensch»; -knapp M.: «Klette» (Weicherdingen) — cf. auch Klutterchen; -méindeg M.: «Montag der kleng Kiirmes, Nokiirmes» — cf. Kiirmes; -néckel M.: «schwerfälliger Mensch».
 
kludderches, kluddereweis Adv.: «traubenweise aneinanderhängend» — d'Schoule sin aus, d'Hechtercher trëppele k. duerch d'Groussgaass (iwwert den Oktavmäertchen u. ä.).
 
Kludderei F.: «Verzögerung, Bummelei».
 
kludderen intr. Verb.: 1) «lose herunterhangen, traubenweise baumeln» — d'Kleder k. un ëm, wéi wann et séng nët wieren — Echt.: d'Seek (die Taschen) k. äm, wa se ze voll säin; 2) «in Gesellschaft (beim Zechen) herumbummeln, die Zeit vertrödeln» — e geet de léiwe laangen Dag doruechter k. — du kludders bis Hallefnuecht an de Wiirtshaiser; 3) «durch Verzögerung in der Schwebe sein» — elo kluddert déi Saach scho méintlaang — [Bd. 2, S. 400] wann s de nët Fouss bei Mol bas (oder hues), da kënnt däin Dossier un d'Kludderen (wenn du nicht darauf achtest, dann bleiben deine Akten liegen); 4) «in einer schwierigen Lage sein» — mat denen Tricke koum en op eemol un d'K. (mit jenen Machenschaften geriet er in eine ausweglose Lage) — beim Kartenspiel: elo hu mer e k. (jetzt ist er verloren), verstärkt: elo kluddert e mat der sonndësser Box; 5) refl.: «sich anklammern, anhängen, anhäufen» — wann s de deem an d'Gräpp leefs, da kluddert en sech un dech (wenn du dem begegnest, dann läßt er dich nicht mehr los) — in allen Bed. auch klonken, in den Bed. 1-2 auch klongelen, klongeren (s. d.); dazu die Abl.: Gekludders N.: wat war dat nammel e G. vrum Guichet.
 
Kluef (lok. phV. des Tonvokals cf. Ltb. 36-38; Pl. Kluewen, Klief, Dim. Kliefchen — s. d.) M.: «Kloben» — und zwar: 1) «eiserner Wandhaken» (zum Aufhängen größerer Gegenstände: Wanduhr, großer Spiegel, Gemälde, Eisentor) — d'Kréibänk koum mat de Klief an d'Kiche gefall (das Geschirrbrett kam mit den Wandhaken in die Küche gefallen) — an dene Maueren hale keng Klief — du däerfs dee K. nët an de Gips schloën, du muss fir d'éischt e Stopp an d'Mauer setzen (du darfst den Haken nicht in den Gips einschlagen, du mußt zuerst einen Holzpfropfen in die Wand einlassen); 2) «Anzeigeeisen in der Mitte der alten Waage, Schere am Balken der Waage» — d'Wo steet, hänkt nët am K. (nicht im Gleichgewicht); 3) «Art Schraubstock zum Festhalten kleinerer Gegenstände» (beim Feilen — daher auch Feilekluef I/319); 4) «Eisenstück, welches das Ausgleiten des Rades aus der Achse verhindert»; 5) «(alte, grobe, klobige) Tabakpfeife, Pfeifenstummel» — en huet vu muerges bis owes de K. am Monn — sou laang (wéi) ech nach de K. tëschent den Zänn kann halen, da sin ech nach gär zefridden (ähnlich: esou laang ech nach Brach ka knaën); 6) spaßh. übtr.: «alter, abgedankter Mann» — elo huet deen ale K. sech jo nach eng Kéier bestued.
 
klueweg Adj.: 1) «klobig, unbeholfen»; 2) «schlecht ausgeführt» (von einer Arbeit).
 
kluewen trans./intr. Verb.: 1) «Holz spalten»; 2) «viel rauchen» — e klueft de léiwe laangen Dag, 't gët schwaarz an der Stuff; 3) gemein: «coire» (cf. Kliefchen); 4) in unfester Verbindung mit un, fest: «mittels eines Hakens an der Wand befestigen» — d'Auer as ze liicht (u-)geklueft, ech trauen der Saach nët.
 
Klunk F.: «baumelnde Troddel».
 
Klunnes, Klunni M.: «Tölpel, komischer Kauz» (cf. Clown und Kluri).
 
Klun(t)sch(el) (Westen Kluuntsch-) F.: 1) «Schaukel» — (die gängigste Bez. im Gutland, andere Syn. sub Ju(u)ntsch(el) II/253) — deen ale Stull as déi rengste K. — gewöhnliche Arten: Briederk. (ein Brett quer über einem Baumstamm, einem Stein liegend), Weidek. (zwei an den Enden verflochtene Weidenäste), Selerk. (zwei Seile mit Sitz); 2) Spiel der kleineren Kinder auf dem Knie eines Erwachsenen, wobei sie rittlings auf dessen Oberschenkel auf und niederwippen u. schließlich unverhofft seitwärts oder nach hinten umgekippt werden — Bopa, huel mech op d'K. — dabei wird etwa gesungen: Kli, Kla, Kluntscheljong (cf. auch die Kinderreime sub hopp II/175); 3) lok.: «das Hockenbleiben im Wirtshaus»; 4) «alte, unangenehme Frau» (die sich nicht entscheiden kann) — 't as eng al K. — cf. u. a. auch Klonk, Kludder; 5) lok. bez. Klun(t)sch bisw. auch «Eisbahn».
 
klun(t)sch(el)en intr./trans. Verb.: 1) «schaukeln» — d'Kanner leë sech e Briet op e Steen, da k. se — elo hun ech dech laang genuch geklunschelt, elo muss du mech emol k. — früher, zum ersten Festtreten eines Lehmbodens: d'Kanner hun dierfen um Denn k., bi se de Leem festgetrëppelt haten, de Rescht gouf mat der Dennplatsch gemat; 2) «unruhig seinen Stuhl bewegen» — elo hues de genuch op deem Stull gekluntscht, op eemol brécht e Stempel — wann s d'aus gekluntschelt hues, da läis de do — gängige Ermahnung an Kinder: d'kluntschelt een nët mat de Been (um Stull, beim Iessen); 3) «wackeln» (von Tischen, Stühlen) — lee eppes ënnert den Dësch, e klunschelt eemol zevill; 4) «watscheln, hinken» — elo kënnt en erëm duerch d'Strooss gekluntschelt; 5) «unentschieden sein» (vor einer Wahl) — a wéi stëmmt hien dann? o, hie klunscht esou (schwankt zwischen den Parteien); 6) «auf der Eisbahn (ohne Schlittschuhe) gleiten»; 7) «kollern, glucksen» (im Magen) — dat sëllege Waasser kluntscht engem am Mo.
 
Klun(t)schelmrei F.: 1) «unruhiges Kind» (zu dem vor. sub 2); 2) «hinkende Alte» (zu d. vor. sub 4). [Bd. 2, S. 401]
 
Klun(t)schert M., Klun(t)schesch F.: «jem. der klunscht in den Bed. 2, 4, 5».
 
Klun(t)schklos M.: «gemütlicher Mensch, der alles heiter mit ansieht».
 
Kluri M.: «Tölpel, komischer Kauz» — cf. Klunnes, Klunni.
 
Clouté (wie frz., doch Ton 1) M.: «passage clouté», also: «der durch Nägel gekennzeichnete Fußgängerstreifen in Städten» — et as een emol nët méi sécher um C. — vrum C. muss de dach halen.
 
Clouterie F.: «Nagelfabrik» — in ihrem Bereich gelten (im Ggs. zum Handwerk des Klautchen — s. d.) andere Lehnwörter wie: Cloutier M., Cloutière F.: 1) «Nagelkopfmatrize»; 2) «Nagelkasten» (zum Klassieren der Nägel nach Maß und Gestalt).
 
Klut F.,

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut