LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Knais-chen, Knaissen bis Knaschtbeidel (Bd. 2, Sp. 402b bis 404b)
 
Knais-chen, Knaissen (Dim. zu Knaus s. d.) F: 1) «Rest eines Brotlaibes»; 2) «Brotanschnitt».
 
knalen V.: 1) intr.: «einen knallenden Ton hervorbringen» — 't huet al geknaalt (beim Schießen, Sprengen, Platzen eines Reifens) — mat der Gäissel k. (Westen) — elo knaalt et gläich (Androhung einer Strafe); dazu die Abl.: Knalerei F.: «Knallerei»; 2) trans.: «eine Ohrfeige versetzen» — en huet em eng geknaalt (hat ihn kräftig geohrfeigt); 3) trans. übertr.: «draufmachen, verschwenden» — se hun alles drop geknaalt (haben alles vergeudet) — s. verknalen, dropklaken (sub 3), dropmaachen (sub 1), [Bd. 2, S. 403] verlabréieren — zu k. s. a. nidderknalen.
 
Knalert M.: «plötzlicher, heftiger Knall» — 't gouf op ämol e K.
 
Knalierbes F.: «Knallerbse».
 
knal(l)rout Adj.: «knallrot» — cf. bläreg, jäizeg.
 
Knall I (Pl. Knäll, phV. s. Fall) M.: 1) «Knall» — déi Knäll hätts de missen héieren (hättest du hören sollen) — op K. a Fall (plötzlich) — soll ech dat K. a Fall leie loossen? — en hat de Mond nach nët zegutztert opgedon, du as e K. a Fall de laange Wee duergeschloen (von einem Hieb im Dorfstreit); 2) (nur Pl.): a) «lautes, kreischendes Gelächter, hysterische Schreie» — wat hun déi Fraleit Knäll gedon — do si Knäll ofgefall — dat gouf Knäll; b) «Schwierigkeiten» — dat gët nach Knäll.
 
Knall II F.: «schlechtes Haus».
 
Knaphouschent (lok. Houschent) ON.: «Knaphoscheid» — Gem. Eschweiler — Kant. Wiltz — 49 — wird des lok. Kurznamens wegen von Fremden zuweilen mit Houschent (s. d.) verwechselt, das vereinzelt auch Stroosshouschent genannt wird.
 
Knapp (Pl. Knäpp, phV. Echt. Knoap, Pl. Kneep, Wormeldingen Knaf, Pl. Kneef), Dim. Knäppchen (s. d.) M.: 1) «Kleiderknopf» — elo maachen ech den éischte K. lass (den oberen Hosenknopf, beim Vielessen) — mer hun allerhand hannert d'Knäpp geluecht (gedun — haben reichlich gegessen) — do kritt än nët vill hannert d'Knäpp (in einem sparsamen Haushalt) — hatt kritt ä mat blénkege (gëlle) Knäpp (sie heiratet einen Uniformierten) — en huet kä K. méi un der Box (en huet all Knäpp un der Box verluer — er ist vernachlässigt, heruntergekommen) — dat mécht sech wéi e K. (mühelos) — un de Knäpp erofzielen (Spiel zum Zukunfterraten, wobei beim Herabzählen an den Kleiderknöpfen jeweils ein anderer Beruf u. ä. genannt wird; dazu folgender Kinderreim: Edelmann, Bedelmann, Doktor, Pastor / König, Kaiser, Professor, Major, cf. u. Himmel sub 1) — übtr. 't kann än et un de Knäpp erofzielen (wenig) — mat de Knäpp spillen (Kinderspiel, bei dem Knöpfe im Kreis hingelegt werden) — fir Knäpp spillen (irgend ein Spiel, mit Knöpfen als Gewinn — von Erwachsenen, die für geringe Einsätze spielen, sagt man iron.: se spille fir Knäpp) — ech hätt kä K. méi gi fir säi Liewen (von einem Schwerkranken, der sich nachher erholt) — Knäpp a Kaméilhor (Kleinigkeit, die keine Beachtung verdient — Wb 06); dazu die Zss.: Boxeknapp, Paltongsknapp, Jhillisknapp u. ä.; 2) «Hügel, Berg» — häufig als FN. und als Grundwort in Berg- u. Hügelnamen z. B. Gréiweknapp, Groek., Helperk., Houschterk., Schoffsk., Sträitzk., Tilleknapp, Zolverk. — Kinderreim: Gäs de mat/ op de K./ Holz haen/ Bire knaen/ Dëppe géissen/ Huese schéissen?; 3) «Haufen» — bes. in der Zss. Häknapp s. d. II S. 125; 4) «Knospe» — e K. vun enger Blumm — d'Äärdbier as am K. erkaalt — en as gesond wéi e K. (kerngesund) — d'Beem si scho voller Knäpp — s. Patt, Dropatt — dazu a. Bliederpatt; 5) «Hautblütchen, Pickel, Pustel» — cf. frz. bouton — en huet d'Gesiicht voller Knäpp — ech hu Knäpp um Hënner — Antwort: da looss der Knäpplächer op déi aner Säit maachen; 6 a) «Klümpchen» (Klümpchenbildung in Teig, Brei u. ä.) — du hues den Däg nët richteg verschafft, en as voller Knäpp — de Kachkéis as namol än an elauter K.; b) «unbeabsichtigte Fadenverschlingung im Garn» — s. Druddel, Warrel; 7) «Knauf» (aus Holz oder Metall an Türen, Schubläden, am Treppengeländer, Spazierstock, Regenschirm, Radioapparat) — dréi de K. zou, 't ass dees genug (beim Radioabhören) — de K. këssen, s. sub Giischterklaus (Bd. II S. 56); 8) «Druckknopf» a) mit Federverschluß (an Kleidern und zahlreichen Gegenständen); b) an Klingelanlagen, Telephonapparaten u. ä. — dréck op de K.; 9) übertr.: «Kerl» — deen ale K. sollt sech schummen — auch in familiärer Anrede: wéi gät et, ale K.? — cf. Dapp sub 2; 10) übtr.: Pl. «Geld» — deen huet Knäpp — 't as äänt mat Knäpp (von einem reichen Mädchen).
 
Knapp- (s. auch die Komposita u. Knäpp-) -eilchen F.: «Zwergkauz, Zwergohreule» (Otus scops); -hengscht M. s. Klapphengscht; -kiischt F.: «Herbstkirsche» (mit festem Fleisch); -kuch M.: a) «knusperiger Flachkuchen»; b) (lok. Echt. -kouch): «Streuselkuchen»; -lach (Pl. Knäpplächer) N.: 1) «Knopfloch» — e Mëndchen wéi e K. — en hätt gären eppes fir an d'K. (einen Orden) — e rääst mat fäerdege Knäpplächer (er ist ein Windbeutel); 2 a) «Messerstichwunde» — den Owend [Bd. 2, S. 404] kritt nach än e puer Knäpplächer gemaacht; b) «Prügel» (lok. Rodingen) — et si Knäpplächer gin; -sak M.: «Knappsack» (zum Mitnehmen des Butterbrotes aufs Feld); -schänkelchen (lok. Echt.) F.: «Knorpelknochen» — s. Krippchen; -zaang F.: «Schusterzange zum Einzwängen des Leders».
 
knapp s. knaps.
 
knappen intr. V.: 1) «knacken» (Wb 06); 2) «fest sein» — d'Mëscht muss k., an nët sappen (der Mist muß fest, nicht zu wasserhaltig sein); 3) «nach Luft schnappen» (von Pferden); 4) «beißen» (nach jemand) — huel dech an Uecht, dat Päärd do knappt no der; 5) gelgtl. «essen» (mit gutem Appetit); 6) lok. Echt. «zanken, streiten».
 
Knappertchen M.: «kleiner verkümmerter Apfel» — s. Knäizchen.
 
Knapperten (lok. Kopstal) Pl.: «Spielknöchlein» — s. Béckel II, Knéchelchen.
 
Knappesch F. in der Zss. Häerzknappesch s. Kna.
 
Knappe(l)stän M. s. Klëppelstän.
 
knaps (gelgtl. knapp, Echt. gnaps) Adj./Adv.: «knapp, kaum» — de Stoff as ze k. ('t gät nët duer dermat — reicht nicht) — de Paltong as ze k. (ist zu eng) — 't as al k. bei denen (es gibt dort wenig zu essen) — mer hun den Zuch mat knapper Nout (mat knapper Méi) kritt (in letzter Minute) — d'Fudder Hä as k. zur Scheierpaart eragaangen (so hochgeladen war es) — 't ass k. gemiess (knapp gemessen) — de Bäcker gët k. d'Gewiicht — 't as k. duergaangen (hat knapp gereicht) — en huet k. de Mond opkritt (hat kaum geredet) — en hat dat k. gesot (k. hat en dat gesot), du war et em scho läd — k. datt e mer geäntwert huet (beim Grüssen) — e seet engem k. bonjour — 't huet k. eng hallef Stonn (eng k. hallef Stonn) gedauert — eng k. Halschécht (knapp die Hälfte) — gees de mat? Antwort: k. (abweisend) — gleefs de dat? Antwort: k. (kaum) — en huet duergefuer (ech hun em et geblosen), an dat nët ze k. (kräftig) — 't as hei beim knapse Patt (sagt jemand, der nichts mehr zu trinken hat, aber noch mehr wünscht) — hei as et nët a Knapsen (sagt die Hausfrau, wenn sie üppig auftischt) — du hälscht dech al a Knappen (lok. Esch-Alz. — du sparst zu viel); dazu der Spitzname Knaps M. für einen überaus sparsamen Menschen.
 
knapsen intr. V.: «übermäßig sparen» (beinahe geizen) — fir duerzekommen muss ä k. (um auszukommen) — se knapsen ze vill an deem Stod, an deem Buttik (in dem Haushalt, dem Geschäft wird zu knapp gemessen).
 
Knarr, Knuer (Echt. Gnarr, Nösl. Knuarr) F.: 1) «Stück, Knorren» — eng K. Brout — eng K. Holz; 2) «verwachsene Stelle im Holz, Holzknoten»; 3) Kollekt. «Holz, Holzstücke» — eng K. Holz aleën; 4) (lok. Wiltz): «Anschnitt vom Brot» — Dim.: Knärchen, Knierchen, Knërchen — s. Bootsch II.
 
knarr(el)eg (lok. Echt. knarr(l)ig, gnarr(l)ig) Adj.: 1) «knorrig, knotig» (vom Holz); 2) «murrend, nörgelnd, schlecht gelaunt» — en as haut esou k. wéi e Kettenhond.
 
Knarrel (lok. Echt. Gnarel) F.: «Knoten im Holz».
 
knarrelen intr. V.: 1) «knurren» (vom Hund); 2) «murren, nörgeln» — dazu die Abl. Geknarrelss. knouteren und knueren.
 
Knarreler M., Knarrelesch F.: 1) «mürrischer Mensch»; 2) «Kettenhund» — cf. grang(el)en — hierzu Grang(el)er M.
 
Knarri M.: «knurriger Mensch» — dat as der jo e gellege K. (ein richtig unausstehlicher Nörgler).
 
Knascht (phV. Osten Knoast, Nösl. kno:st, aber nur Bed. 1, sonst gelgtl. knast) M.: 1) «Schmutz, Unreinlichkeit, Schlamm», auch «aufgeweichter Straßenkot» — an sou engem K. kënnt ech nët liewen (von einem unsauberen Haushalt) — du wäärs déi Kanner dach nët an dee K. erausschécken (bei dem schlechten Wetter); 2) «Streit, Zank» — 't as vill K. an dem Dueref (es herrscht dort viel Unfrieden) — dee K., deen se ënnert sech hun — looss se hire K. ënnert sech behalen — 't as nët auszehalen do vun elauter Gascht a K.; 3) «hinterhältige, verhaltene Mißgunst»; 4) «Geiz, Kargheit»; 5) «Kleinigkeit» — e bekëmmert sech em all K. — s. Dreck sub 8 — Abl. (Nösl.) Geknast N.: «Zankereien».
 
Knascht- -beidel M.: «unreinlicher Mensch» — féi Däiwel, wat e K.!; 2) «Geizhals»; 3) «hinterhältiger Mensch»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut