LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Knätzchen bis Knéibänk (Bd. 2, Sp. 407b bis 409b)
 
Knätzchen F.: Dim. zu Knatz s. d.
 
Knätzel F.: 1) «Stück Fleisch, Butter, Teig» u. ä. — 't as eng K. Däg Rescht bliwen; 2) «Teigklümpchen» — s. Knapp sub 6a; 3) a) «Schmutzkruste am Hinterteil von Stalltieren» — d'Kou huet Knätzelen Dreck um Schwanz — dafür a. Kladder (s. d. sub 1); b) «Kotklumpen»; 4) «Knoten im Wollfaden beim Aufwickeln der Wolle, Knoten im Haar» — maach, dass de keng Knätzele méchs (beim Aufwickeln von Wolle — s. Warrel, Wurrel, cf. Knapp sub 6b) — d'Hor as voll Knätzelen, 't kann än et nët opkämmen; 5) «Hämorrhoide»; 6) «Klette» dafür a. Knätzelkapp s. d. — eng pickig Knätzel (Clerf) — s. Kliet; 7 a) (auch N.): «kleines (lebhaftes) Mädchen» (halb tadelnd, aber auch bewundernd) — déi krappeg K.! — kuck emol än déi K., 't as schon sou houfreg — 't as dach eréischt eng K., an 't wëllt sech scho bestueden — dazu das Dim. Knätzelchen; b) «kleine Frau» — 't as nëmmen esou eng K. [Bd. 2, S. 408]
 
Knätzel- -kättchen F. iron.: 1) «Göttin der Vernunft» (in Luxemburg-Stadt u. Arlon z. Zeit der ersten franz. Republik so genannt); 2) «schlampiges Frauenzimmer» — 't as e K. wéi et am Buch stät (vollkommen in seiner Art); -kapp M. s. Knätzel sub 6; -kuch M.: «Kuchen aus Teigresten»; -stack M.: «Klette» (die ganze Pflanze).
 
knätzeleg Adj.: 1) «klumpig»; 2) «klein, verwachsen» — esou k. Miertercher, 't as jo bal nët der Wäärt, fir se an d'Dëppen ze dongen (von allzu kleinen Möhren); 3) «klatrig, unsauber».
 
knätzelen V.: 1) intr. «langsam, lässig arbeiten, geschäftig müßiggehen» — e knätzelt bal am Gaard, bal an der Scheier — en huet stonnelaang dru geknätzelt an dach näischt Richteges fäerdeg bruecht — wat has de nëmmen souvill ze k., datt s de sou laang ewech waars? — dazu die Abl. Geknätzels N., Knätzelerei F. — cf. aknätzelen, verknätzelen; 2) reflex. in der Ra.: sech eng k. (sich einen Rausch antrinken) — mer haten ons eng kleng geknätzelt — wat hat dee sech nammel eng geknätzelt.
 
Knätz(e)ler M.: 1) «Junge»; 2) «Bastler» — dazu das F.: Knätz(e)- leschs. Kniweler.
 
Knebercher Pl. M.: «Knäbchen» in dem Heischelied: Hei kommen déi kleng (u. ä.) K. (MERSCH, Luxbg. Kinderr. Nr. 668-670).
 
Knéchel M. (Wb 06 F.): 1) «Hand-, Fuß-, Fingerknöchel» — ech hu mer de K. geschant (den Handknöchel wund gerieben) — un de Knéchele vun den Fangeren zielt än d'Méint erof (durch Abzählen der Monate an den Fingerknöcheln und deren Zwischenräumen kann man die längeren Monate von den kürzeren unterscheiden); 2) «der engere, knochige Teil des Schinkens» — dafür häufig Héiss s. d. sub 3.
 
Knéchelchen (Dim. zu Knéchel, Pl. Knéchelcher) F.: «Knöchelchen» — dazu die Zss.: Muerechknéchelchen (s. d.), geckeg K. (s. geckeg sub 6) — zum Kinderspiel Béckel (s. d. sub II, sub Kaul u. sub Spillschanken).
 
Knéchelchesdag M.: «Donnerstag nach der Kirmes» (an dem es angeblich nur mehr Knochen zu nagen gibt) — dafür auch Bändelsdag M. cf. Bändel sub 2.
 
knécheleg Adj.: 1) von schwieriger, zeitraubender Kleinarbeit gesagt — d'Aureflécken as eng k. Aarbecht — s. kniweleg; 2) übtr.: «verzwickt» — das eng k. Geschicht.
 
knéchelen trans. V.: 1) «Kleinarbeit verrichten» (in gutem und schlechtem Sinn) — en huet un allerhand erëm geknéchelt — wat knéchels de do? — wann s de aus geknéchelt hues, dann as den Zuch fort — dazu die Zss. Knéchelaarbecht F.: «Kleinarbeit» und die Abl. Geknéchels N. — e féiert vill G., an 't gët kä Stéck; 2) «versetzen (einen Streich, Hieb)» — en huet ëm eng geknéchelt; 3) intr.: «unbeholfen gehen» — hei kënnt e geknéchelt.
 
Knécheler M.: 1) «Mensch, der allerhand knifflige Arbeiten verrichten kann»; 2) «Mensch, der eine komische Gangart hat, oder eine merkwürdige Art, sich zu benehmen oder etwas zu tun» (lok. Wiltz) — zu 1 u. 2 das F.: Knéchelesch; 3) früher: «Akzidenzsetzer, der knifflige Arbeiten verrichtet», heute: «Gummistempelsetzer» (Druckerspr.).
 
Knéck F.: 1) (lok.) «eingebogene Ecke einer Buchseite als Merkzeichen» dafür meist Ouer s. d.; 2) übtr. (lok. Echt.) in der Ra.: en K. breechen (sein Glück nochmal versuchen) — äm en K. breechen (jemand Gelegenheit geben, sich zu bessern); 3) allg. «Geizhals».
 
knéckeg Adj.: «geizig» — k. wéi all näischt Gudds (wéi e Stäfuuss s. d., wéi en ale Judd).
 
Knéckegkät F.: «Geiz, Knauserei» — vun elauter K. ësst en sech nët sat.
 
knécken V.: 1) intr. «knausern» — dee knéckt an allen Ecken an Ennen (überall); 2) trans. «zerdrücken» (von Ungeziefer) — Lais k. — s. knécksen — Abl.: Geknécks (bes. ad 1).
 
Knécker (lok. Dalheim) M.: «Gelenkknöchelchen beim Béckelspiel» s. Béckel — auch mat de Kléckele spillen (lok. Rümelingen).
 
Knécker(t) I M. (F. Knéckesch): «geiziger Mensch» — de Portmonni as dem K. léiwer wéi Fra a Kanner — de K. fréiss sein ägenen Dreck, wann en ët kënnt — en as esou e K., datt e fäärt fir e richtege Fuurz ze loossen — ähnlich die Zuss.: Knéckbinnes, -dubbel, -dibbelchen, -jhang, -mrai, Laisknéckert s. a. Knéck, Dubbelsdrécker, Quëtschert.
 
Knéckert II M.: «Eichhörnchen» (weil es Nüsse knackt Wb 06) — s. Kawäächelchen. [Bd. 2, S. 409]
 
Knécks (Dim. Knécks-chen s. d.) M.: «Knicks» — da maach e schéine K.! (zu einem Kinde).
 
Knécks-chen (Pl. Knécksercher) M.: «kleiner Knicks» in der iron. Ra. engem Knécksercher maachen (sich jemand gegenüber demütig benehmen).
 
knécksen intr. V.: 1) «einen Knicks machen»; 2) s. knécken sub 1; 3) in der Ra. mat de Fangere k. (die Finger aus den Gelenken ziehen, daß es knackt, soviel Freieren od. Freieschen hat man); trans./intr. 4) (Nösl.) «einen Klicker mit gespanntem Daumen fortschnellen» — du kanns jo nët richteg k. — hän hat de Jick ëmmer e goude Meter ewä geknéckst — s. dicksen; 5) s. knécken sub 2.
 
Knëff (Dim. Knëffchen s. d.) M.: 1) «Grünschnabel» — cf. Knuef; 2) «junger, unerfahrener Mensch» (Soldatensprache).
 
Knëffchen, Kniefchen M.: «kleiner Jnge» — en dapere K. (ein ausdauernder Junge) — s. Knëff, Knuef.
 
Knéi (Nösl. Knéich, Kni) M.: 1) «Knie» — d'Kand gët op de Knéie gejuppelt (wird auf den Knien geschaukelt) — de Béifchen huet alt erëm de K. geschant — lo gës de iwer de K. geholl (gezun, übers Knie gelegt, zum Verhauen) — sëtz dech op d'Knéien (als Schulstrafe) — op d'Knéien! (beim Fingerhäkeln) — en huet Gliddwaasser am K. — 't mengt än, en hätt Kollakéis an de Knéien (auch übtr.: er ist energielos) — du kanns eiser Härgott op de blouse Knéien danken, dass dat esou gelënd erofgaangen as — looss mer eis Knéie beienä strecken (beraten wir die Sache) — en as an d'Knéie gaang (die Knie schlottern ihm vor Angst, vor Aufregung — übtr. er hat klein beigegeben) — ech hun dee Wee do nach an de Knéien (bin müde von dem langen, beschwerlichen Weg) — ech hun et haut nach an de Knéien (so etwas möchte ich nicht mehr mitmachen) — déi Saach do as iwer de K. gebrach gin (hat eine übereilte Lösung gefunden) — e leit ëmmer op de Knéien, en huet Huff op de Knéien (von einem Frömmler gesagt) — en huet sech d'Knéie wond gerëtscht fir déi Plaz ze kréien — e rëtscht em op de Knéie no (ist charakterlos hinter ihm her, um etwas zu erreichen) — du hues enger aler Fra an de K. gebass (zu einem schartigen Kinde) — Hondsnuesen a Fraleitsknéie sin allzeit kal; 2) «im Winkel gebogener Körper, Kniestück» a. «Ofenknie, Rohrknie u. ä.» — de K. as voller Rouscht, e muss gebotzt gin (Ofenknie) — dazu: Iwwersetz-, Uewe-, Rouerknéi s. d.; b. «Schiffsrippe» — s. Kierb sub 2, Kurf sub 2.
 
Knéi- / knéi- -bänk F.: «Kniebank» — déi Räich, déi soen, déi Arem wären och déi Säit dene Räichen hir Knéibänken (die Reichen sagen, die Armen wären auch im Jenseits den Reichen zu niedrigen Diensten verpflichtet);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut