LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Knëpper bis Knippchen (Bd. 2, Sp. 410a bis 412a)
 
Knëpper M.: «Vorrichtung am Getreidemäher zum Knüpfen des Garbenknotens» — s. Knëttert.
 
Knërren (Knerren, Knéiren) F.: «Körnersteinbrech» (Saxifraga granulata L.).
 
Knëspel M.: 1) s. Héispel u. Mëspel; 2) in der Zussetz. Donnerknëspel: Interj. (Ausruf der Verwunderung, der Ungeduld) — cf. die Komp. Donner-.
 
knëspeleg Adj.: 1) «schwierig (weil klein), heikel» — bleif ewech mat dénge graffe Fangeren, 't as zevill eng k. Aarbecht (die Arbeit ist zu delikat für dich); 2) «beweglich» — déi Kanner sin därmoosse k., se si bal nët ze hidden (sie sind so lebhaft, sie sind kaum mehr zu bändigen).
 
knëspelen s. krëspelen I.
 
Knëttel F.: s. Knätzel sub 3a.
 
knëtten trans. V.: «knoten» — stéier en nët, en as am Gaang, de Schmack vun senger Gäissel ze k. (er steht im Begriff, die Schmicke seiner Peitsche zu knoten — cf. sub Gäissel).
 
Knëttert M.: s. Knëpper.
 
Knëttesch F.: s. Knëpp.
 
Knibes M.: «kleiner Junge, Knirps» — s. Quibes, Knëff(chen), Knuef.
 
Knicks I (Westen u. Hauptstadt — lautmalend) F.: «Druckknopf» — eng K. un enger Kap, engem Stuurz, enger Blus.
 
Knicks II s. Knécks.
 
Kniecht (Kniet, Kneet, Ostrand Kneecht, Nösl. Kniät neben Kniäächt) M.: 1) «Knecht, Gehilfe» (meist in der Landwirtschaft), auch «Hausdiener» — si hun dräi Kniecht — ech sin däi K. nët — in einer Variante des Fragespiels vom Hausgesinde heißt es: wou as de Kniet aus desem Haus, dee Selefrou? / en as an der Scheier, e schneid säi Strou!/Gudde Muergen, gudde Muergen, du Selefrou. (MERSCH, Kinderreime Nr. 690); 2) die alte Bedeutung «junger Bursche, Partner einer Dame bei Hochzeiten» fand sich noch vor etwa sechzig Jahren in der bäuerlichen Ra.: jidder K. seng Mod — zevill Kniet, zewéineg Med — Sprw.: en ale K. an eng jong Mod gët e grousse Stot (ein alter Bursche und eine junge Braut gibt eine zahlreiche Nachkommenschaft) — zu 1 die Zss.: Kichekniecht, Mëllerkniecht, Päerdskniecht, Stallkniecht, Stiwelkniecht, Zärekniecht.
 
kniedeg Adj.: «knotig» — déi Dänn as ze k., dat gët keng zergutztert Dill.
 
Kniedel (Kniddel, Ostrand Knidel. Knedel, Ösl. Kniäddel) F. (lok. a. M.): 1) «Knödel, Kloß» — a) im bes. «Knödel aus Heidekornmehl», dafür auch wëll K., Wëllkëschkniedel s. d. — in diesem Sinne heißt es abfällig: dee frësst Kniedelen — e Plättel wëll Kniäddelen war bis vor 50—60 Jahren im Ösling die einzige Speise des Bauern [Bd. 2, S. 411] am Morgen (im Nösl. abwechselnd mit Hawerbräi s. sub Huewerbräi), heute wird Heidekorn kaum mehr gesät — mer gin eis nët, esou laang wéi eng K. am Dëppen as — jo, wann et e Pletel voll Knidele wär (Echt.) — e séngt, wéi wann en eng K. am Hals hätt (mit unreinem Ton), zu letzterem die Abl. Gekniedels N.: «unfreie Töne beim Singen» — deem sei G. gät engem op d'Nerven; — Knödel aus Hafer- oder Heidekornmehl heißen Stäärzelen (s. d.); b) von sonstigen Knödelarten sind bekannt: Flääschkniedel (s. Flääschkichelchen), Gromperekniedel (aus roh geriebenen Kartoffeln), Liewerkniedel s. d., Mielkniedel (auch wäiss K.) s. d.; 2) in den Zss. Päerdskniddel s. d., Donnerkniedel s. sub Donner-; 3) «steifer, saumseliger Mensch»; 4) «Teigrest» (lok. der als Däässem (s. d.) aufbewahrt wird).
 
Kniedel-/Knid(d)el- -britt F.: «Knödelbrühe»; -grond M.: «Vollerde»; -klos M.: «steifer, saumseliger Mensch»; -zopp F.: «Knödelsuppe».
 
knieden (Ostrand kneden, Nösl. kniädden) trans. V.: 1) «kneten, eine weiche Masse mit den Händen bearbeiten» — den Däg, d'Wäsch, Bulli, Mastik k. (den Teig, die Wäsche, eine schlammige Masse, Glaserkitt kneten) — de Botter as gekniet — den Däg vum Brout gët an der Mull gekniet (der Brotteig wird im Backtrog geknetet) — gekniet a gutt verschafft; 2) «knetende Bewegungen machen» — im bes. a. «massieren» — e léisst sech de Bauch, d'Muskele k.; b. von der Katze gesagt: d'Kaz kniet mat de Patten (die Katze macht langsame automatische Bewegungen mit den Vorderpfoten, wenn sie gestreichelt wird u. ä.); 3) übtr. in der Ra.: deen as vu Falschhät (Nidderträchtegkät) gekniet (er ist durch u. durch falsch); dazu die Abl.: Gekniets N. und die Zuss.: durechknieden trans. V.: «durch und durch kneten» — den Däg as nët richteg durechgekniet.
 
Kniedenhällem (Wb 06: Kniddenhällem) Pl. M., oben II S. 105 gedeutet als Kniet an Hällem (das Los mit Hilfe zweier gleich langer Halmstücke ziehen, wovon das eine einen Knoten aufweist, das andere nicht C. — dazu: unter mehreren, in der Hand versteckten Halmen gibt es eines oder verschiedene mit Knoten, durch die das Los entschieden wird C. (Mos.)).
 
Knierchen (Osten; lok. Westen Knärrchen) F.: 1) «kleiner Brotanschnitt» — s. Knais-chen; 2) «weiße Stelle am Brotende, die entsteht, wenn zwei Brote imBackofen aneinanderstoßen».
 
Kniet s. Kniecht.
 
Knietchen M.: Dim. zu Knuet s. d.
 
knieten trans. V.: «einen Knoten machen».
 
Knietmaschinn F.: «Knetmaschine».
 
Knietwaasser N.: «lauwarmes Wasser zum Teigansetzen».
 
Kniewel (Ostrand Knewel — verschiedentlich mit Kniwel gleichgestellt s. d.) M.: «Knebel» im bes. : 1) «fingerlanges Quereisen am Ende einer Kette, das durch einen Ring gezogen wird zum Anfesseln des Viehs an der Krippe» — mer mussen de K. un der Kouketten hannescht (nei) man (en neie K. un d'Koukette maachen); 2) «kleines Halfterholz» (Wb 06) — zu 1 u. 2. s. sub Brëttel; 3) «Bindstecken am Garbenbinder zum Anziehen und Verschlingen»; 4) «Vorrichtung am Heuwagen zum Festbinden der Ladung» (veraltet) — un den ale Karen as hannen en Drulles (s. d. sub 3), Var.: Rulles s. d.) mat Lächer, an déi e Poul gestach gët. Vum Wisbam kënnt e Säl erof, dat gët da festgezunn an d'ganz Charge gët festgebonn. Déi Ariichtong as e Kniewel. Haut hun déi määscht Gefierer en Däiwel (s. d. Bd. I 189) a kä K. méi; 5) «einfacher Holzriegel als Türverschluß» (meist an Türen, die vom Haus in den Stall führen. Mit dem Riegel, der sich an der Außenseite der Tür befindet, ist ein Seil fest verknotet, das durch ein Loch in der Tür führt, auf deren Innenseite es verschiedene Male um einen dicken Nagel festgedreht wird); 6) «Mundknebel»; 7) «Brotanschnitt» (lok. Stockem-Asselborn) — s. Knaus.
 
kniewelen trans. V.: «knebeln».
 
Kniff M. u. F.: 1) «Kneifstelle» — dazu die Zuss.: Kniffeisen M.: «Kneifeisen», Kniffschéier F.: «Kneifschere»; 2) «schlauer Kunstgriff» — fir dat fäerdeg ze bréngen, muss än de K. kennen — do as e K. derhannert (dahinter steckt ein Kunstgriff) — en huet de K. eraus s. Trick; 3) «Finte» — wat Kniffen! — hie kennt iewer och all Kniffen — du kenns nach nët all seng Kniffen — déi erfannen iewer all Kniffe vun der Welt, fir än hannert d'Liicht ze féieren (op d'A ze drécken, unzeschmieren) — s. Fënt. [Bd. 2, S. 412]
 
kniffen trans. V.: «modeln, kneifen» — eng geknifften Hauf as eng Spëtzenhauf, déi an Tute geluegt as — cf. sub Hauf — dazu die Zss.: Kniffeisen «Modeleisen».
 
Kniissen (lok.) M.: «kleiner Fisch, Schneider» (Aspius bipunctatus).
 
Knippchen (Dim. zu Knupp s. d., Pl. Knippercher u. Knipperchen) F.: 1) a. «kleine Anhöhe» — Volksl.: Zu Arel op der K.,/do sin déi Weiber frou,/se huele gär eng Schlippchen/'t drénkt eng der aner zou; b. «höher gelegener Ortsteil» (z. B. in Fels) — cf. Knäppchen; 2) «kleine Nascherei von kopfoder kugelartiger Form» (aus Schokolade, Zuckerwerk, Lakritze u. ä.) dazu die Zss.: Sckockelasknippchen F. s. d. — cf. Pralin, Truffe; 3) a. «Schuhnagel mit viereckigem Kopf» (Ötringen u. sonst) — s. Tock; b. «Schuhnagel mit rundem Kopf» (Westen); 4) «hervorstehendes Knöchelchen»; 5) «kleine Beule» — fried emol, ech hun do eng K. um Fouss, déi dät mer wéi — darauf die Antwort: abéjo, dat as keng K. méi, dat as eng Knupp — s. Bëls; 6) Pl. «Knospenbrust bei jungen Mädchen» — eist Marjänn fänkt u maans ze gin, sot de Bauer, 't gesäit ä schon d'Knippercher durech d'Blus; zu K. die Zuss. Donnerknippchen s. d.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut