LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Kniedelgrond bis Knolleräfer (Bd. 2, Sp. 411a bis 413a)
 
-grond M.: «Vollerde»; -klos M.: «steifer, saumseliger Mensch»; -zopp F.: «Knödelsuppe».
 
knieden (Ostrand kneden, Nösl. kniädden) trans. V.: 1) «kneten, eine weiche Masse mit den Händen bearbeiten» — den Däg, d'Wäsch, Bulli, Mastik k. (den Teig, die Wäsche, eine schlammige Masse, Glaserkitt kneten) — de Botter as gekniet — den Däg vum Brout gët an der Mull gekniet (der Brotteig wird im Backtrog geknetet) — gekniet a gutt verschafft; 2) «knetende Bewegungen machen» — im bes. a. «massieren» — e léisst sech de Bauch, d'Muskele k.; b. von der Katze gesagt: d'Kaz kniet mat de Patten (die Katze macht langsame automatische Bewegungen mit den Vorderpfoten, wenn sie gestreichelt wird u. ä.); 3) übtr. in der Ra.: deen as vu Falschhät (Nidderträchtegkät) gekniet (er ist durch u. durch falsch); dazu die Abl.: Gekniets N. und die Zuss.: durechknieden trans. V.: «durch und durch kneten» — den Däg as nët richteg durechgekniet.
 
Kniedenhällem (Wb 06: Kniddenhällem) Pl. M., oben II S. 105 gedeutet als Kniet an Hällem (das Los mit Hilfe zweier gleich langer Halmstücke ziehen, wovon das eine einen Knoten aufweist, das andere nicht C. — dazu: unter mehreren, in der Hand versteckten Halmen gibt es eines oder verschiedene mit Knoten, durch die das Los entschieden wird C. (Mos.)).
 
Knierchen (Osten; lok. Westen Knärrchen) F.: 1) «kleiner Brotanschnitt» — s. Knais-chen; 2) «weiße Stelle am Brotende, die entsteht, wenn zwei Brote imBackofen aneinanderstoßen».
 
Kniet s. Kniecht.
 
Knietchen M.: Dim. zu Knuet s. d.
 
knieten trans. V.: «einen Knoten machen».
 
Knietmaschinn F.: «Knetmaschine».
 
Knietwaasser N.: «lauwarmes Wasser zum Teigansetzen».
 
Kniewel (Ostrand Knewel — verschiedentlich mit Kniwel gleichgestellt s. d.) M.: «Knebel» im bes. : 1) «fingerlanges Quereisen am Ende einer Kette, das durch einen Ring gezogen wird zum Anfesseln des Viehs an der Krippe» — mer mussen de K. un der Kouketten hannescht (nei) man (en neie K. un d'Koukette maachen); 2) «kleines Halfterholz» (Wb 06) — zu 1 u. 2. s. sub Brëttel; 3) «Bindstecken am Garbenbinder zum Anziehen und Verschlingen»; 4) «Vorrichtung am Heuwagen zum Festbinden der Ladung» (veraltet) — un den ale Karen as hannen en Drulles (s. d. sub 3), Var.: Rulles s. d.) mat Lächer, an déi e Poul gestach gët. Vum Wisbam kënnt e Säl erof, dat gët da festgezunn an d'ganz Charge gët festgebonn. Déi Ariichtong as e Kniewel. Haut hun déi määscht Gefierer en Däiwel (s. d. Bd. I 189) a kä K. méi; 5) «einfacher Holzriegel als Türverschluß» (meist an Türen, die vom Haus in den Stall führen. Mit dem Riegel, der sich an der Außenseite der Tür befindet, ist ein Seil fest verknotet, das durch ein Loch in der Tür führt, auf deren Innenseite es verschiedene Male um einen dicken Nagel festgedreht wird); 6) «Mundknebel»; 7) «Brotanschnitt» (lok. Stockem-Asselborn) — s. Knaus.
 
kniewelen trans. V.: «knebeln».
 
Kniff M. u. F.: 1) «Kneifstelle» — dazu die Zuss.: Kniffeisen M.: «Kneifeisen», Kniffschéier F.: «Kneifschere»; 2) «schlauer Kunstgriff» — fir dat fäerdeg ze bréngen, muss än de K. kennen — do as e K. derhannert (dahinter steckt ein Kunstgriff) — en huet de K. eraus s. Trick; 3) «Finte» — wat Kniffen! — hie kennt iewer och all Kniffen — du kenns nach nët all seng Kniffen — déi erfannen iewer all Kniffe vun der Welt, fir än hannert d'Liicht ze féieren (op d'A ze drécken, unzeschmieren) — s. Fënt. [Bd. 2, S. 412]
 
kniffen trans. V.: «modeln, kneifen» — eng geknifften Hauf as eng Spëtzenhauf, déi an Tute geluegt as — cf. sub Hauf — dazu die Zss.: Kniffeisen «Modeleisen».
 
Kniissen (lok.) M.: «kleiner Fisch, Schneider» (Aspius bipunctatus).
 
Knippchen (Dim. zu Knupp s. d., Pl. Knippercher u. Knipperchen) F.: 1) a. «kleine Anhöhe» — Volksl.: Zu Arel op der K.,/do sin déi Weiber frou,/se huele gär eng Schlippchen/'t drénkt eng der aner zou; b. «höher gelegener Ortsteil» (z. B. in Fels) — cf. Knäppchen; 2) «kleine Nascherei von kopfoder kugelartiger Form» (aus Schokolade, Zuckerwerk, Lakritze u. ä.) dazu die Zss.: Sckockelasknippchen F. s. d. — cf. Pralin, Truffe; 3) a. «Schuhnagel mit viereckigem Kopf» (Ötringen u. sonst) — s. Tock; b. «Schuhnagel mit rundem Kopf» (Westen); 4) «hervorstehendes Knöchelchen»; 5) «kleine Beule» — fried emol, ech hun do eng K. um Fouss, déi dät mer wéi — darauf die Antwort: abéjo, dat as keng K. méi, dat as eng Knupp — s. Bëls; 6) Pl. «Knospenbrust bei jungen Mädchen» — eist Marjänn fänkt u maans ze gin, sot de Bauer, 't gesäit ä schon d'Knippercher durech d'Blus; zu K. die Zuss. Donnerknippchen s. d.
 
knips spaßh. für knaps s. d.
 
knipsen trans. V.: 1) «lochen» — d'Kaarten, d'Biljeë k. (die Fahrkarten lochen); 2) «photographieren» — lo gës de geknipst — s. ofzéien.
 
Knipskaart F.: «Wochen- und Monatsfahrkarte» —s. sub Kaart 7 dazu die Zss.: Kaarteknipsert M.: «Schaffner, der die Fahrkarten locht» — s. Kaartepëtzert.
 
Knirps, Knirpes M.: 1) «kleiner Kerl, Knirps» — esou e K. — cf. Knibes, Kniwes; 2) «zusammenlegbarer Schirm».
 
Kniw(w)el F.: 1) «unansehnliches Weib»; 2) «Falte am unrechten Platz» — du hues eng K. am Réck (eine Falte im Rücken deines Anzugs, z. B. wenn die Hosenträger nicht richtig sitzen); 3) «Knaggen, Knorren im Holz»; 4) «Knoten im Garn» — d'Gar as voller Kniwelen — looss d'Kaz nët mam Knäle Gar spillen, soss as et derno nëmme méi eng K.; 5) «Beule, Narbe, Skrofel» — cf. Hellech(t)smaangel; 6) «Unebenheit im Gelände» (lok. Heiderscheid) — iwer Hiwel a K. (über ganz unebenes Gelände); 7) s. Kniewel 4; 8) s. Kniewel 1; 9) s. Kniewel 2; 10) s. Kniewel 6.
 
kniw(w)eleg Adj.: 1) a. «knifflich» (von einer manuellen Arbeit, meist an kleinen Gegenständen) — mat esou enger kniweleger Aarbecht gët ä geckeg, 't gät nët virun; b. übertr.: «heikel, schwierig» — eng k. Affär, Fro, Saach (ein heikles Problem); 2) «uneben, holprich» (Ösl.) — de Wee as al k. — dafür auch knubbeleg s. d.; 3) «runzelig» — deen huet emol e kniwelegt Gesiicht.
 
kniw(w)elen trans. V.: 1) «Kleinarbeit verrichten, an einem kleinen Gegenstand herumfingern» — wat kniwwels de do? — en huet de ganze Muergen am Gaard dorëmmer gekniwelt, an 't as kä Stéck gin (hat sich den ganzen Morgen mit Kleinigkeiten im Garten beschäftigt) — cf. knätzelen sub 1; 2) «kniffliche Arbeiten gut verrichten»; 3) «pfuschen» — wat huet deen eppes do gekniwelt, an esou eppes nennt sech Schneider!; 4) a. trans./ intr. V.: «zerknittern, zerknüllen» — du hues däi Gezei gekniwelt (deine Kleidung) — däi Paltong as ganz gekniwelt (auch: gekniwelegt — deine Jacke ist ganz zerknüllt) — s. knauteren — dafür auch: verkniw(w)elen, zerkniw(w)elen; b. «knitterig sein» — dee Stofft kniwelt, huel en nët (dieser Stoff ist knitterig, kaufe ihn nicht); 5) in der Ra. k. a kraachen — elo gët drageschloen, datt et kniwwelt a kraacht (wie wenn ein Wetter dazwischen führe) — s. niw(w)elen; zu k. die Abl. Gekniw(w)els N.: «andauerndes Kniwelen» — wat hues de do fir e G. — Zussetz.: Donnerkniw(w)el (a kän Enn) s. Donnerkäil.
 
Kniw(w)eler M., Kniw(w)elesch F.: 1) «jemand, der kniffliche Arbeiten gut verrichtet, Bastler» — 't as esou e K., e kritt alles an d'Rei; 2) «jemand, der langsam arbeitet» — e K. an Triw(w)eler; 3) «Pfuscher(in)».
 
Kniw(w)elerei F.: 1) «kniffliche Arbeit»; 2) «Pfuscherei».
 
Kniwes M.: «kleiner, unscheinbarer Mensch» (auch als Spitzname) — s. Knibes.
 
Knoachel (lok. Echt. Dim. zu Knoach) F.: «kleiner Knochen» (bes. für Hand- u. Fußknöchel).
 
Knof (Knouf, Knuef) M.: «Natternkopf» (Echium vulgare) — s. Kna sub 3.
 
Knoll F.: 1) «rundlicher Klumpen» — eng K. Pech, Gold — wat maachen ech mat enger K. Gold, wou ech nët dra bäisse kann? — meng K. Geld war ech lass, meng Knuppe Giicht hat ech nach (meinen Klumpen Geld war [Bd. 2, S. 413] ich los, meine Gichtknoten hatte ich noch) — Kinderreim: Pater K., mäi Bauch as voll (MERSCH, Nr. 154); 2) «Erdscholle»; 3) «knollenartige Feldfrucht, Blumenzwiebel» — eng K. Zellerie — eng Dahliasknoll; 4) «Kot» — dazu die Zss.: Päerdsknoll s. d.; 5) «dickes, festes Kind».
 
Knollebatti M.: 1) «dicker, untersetzter Mensch»; 2) «Grobian, Flegel» (auch als Spitzname).
 
knollen intr. V. (lok. Holler): 1) «nörgeln» — s knouteren; 2) «einen lauten Bauchwind streichen lassen» — Abl.: Geknolls N.: «andauerndes Nörgeln = Knollen».
 
Knolleräfer (-rëffer) M.: «Sammler von Hundekot» (letzterer wurde früher zum Gerben von Handschuhleder benutzt) — s. Knëllerchesräfer sub Knëllchen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut